romanaDEN STRAINATATE - Comentariu scurt

în Familia, nr. 21, 17/29 iulie 1866. Pare să fi fost scrisă la Cernăuţi (Leca Morariu, op. cit.. Buletinul „Mihai Eminescu", 1930, p. 39),iunde Eminescu se simţea „în străinătate" şi-şi îndrepta nostalgic gândurile spre locurile copilăriei. După E. Dăianu (Eminescu în Blaj, Tribuna, din 5 mai 1902) poezia ar fi fost scrisă la ...
Continuare

O CALARIRE IN ZORI - Comentariu

în Familia, nr. 14,15/27 mai 1866. în privinţa versificaţiei, Anghel Demetriescu (loc. cit., p. 363) a arătat că Eminescu este sub influenţa lui Bolintineanu din poezii ca Gulfar şi Fata din dafin. în ceea ce priveşte fondul, O călărire în zori dezvoltă şi tema romantică numită de francezi „la chevauchee", pe care-o avem ...
Continuare

DE-AS AVEA Comentariu

în Familia, nr. 6, 25 febr./9 martie 1866, trimisă de M. Eminovici. Acum Iosif Vulcan românizează numele şi introduce în literatura noastră pe M. Eminescu. Poezia este însoţită de o notă a redacţiei: „Cu bucurie deschidem coloanele foii noastre acestui june numai de 16 ani, care cu primele sale încercări poetice trămise nouă nc-a surprins ...
Continuare

LA MORMANTUL LUI ARON PUMNUL - Comentariu

în Lăcrămioarele învăţăceilor gimnaziaşti de-n Cernăuţi la mormântul preaiubitului lor profesoriu Arune Pumnul repausat într-a 12/24 ianuariu 1866. Cernăuţi, 1966. Cu lipariul lui RudolfEckhardt. Broşura cuprinde cinci poezii în limba română - a lui Emincscu, semnată: M. Eminovici, privatist, este a doua şi două în ...
Continuare

Opera poetica a lui Eminescu

Adâncirea problemelor pe care le suscită opera poetică a lui Eminescu se poate face numai într-o monografie specială, de aceea, ca introducere la ediţia de faţă, ne vom mărgini la o privire generală. Ceea ce izbeşte ochiul cercetătorului literar este comuniunea spirituală pe care poetul, încă din adolescenţă, o are cu tot ce ...
ContinuareEminescu: modelul intelectual german

Există mai multe motive care ne-ar îndreptăţi să vorbim despre formaţia intelectuală germană a marelui poet român: primul ar fi că a studiat la universităţile din Berlin şi Viena; al doilea sunt afinităţile pe care le are creaţia sa cu creaţia romanticilor germani (e vorba nu de influenţe elementare, ci de o ...
Continuare

Poemul Apari sa dai lumina - comentariu

Poemul Apari să dai lumină este o capodoperă eminesciană. După cîte ştim, nici un exeget n-a cercetat acest poem în relaţie cu mitul Pygmalion. A fost publicat, pentru prima dată, în Convorbiri literare, iunie 1895, de M. Dragomirescu şi reluat, apoi, în ediţia din 1937, cu o notă explicativă: Publicată de mine în Convorbiri ...
Continuare

Studiul operei lui Eminescu

Studiul operei lui Eminescu este un proces critic şi el nu se poate dispensa, oricât s-ar urmări acest lucru, de confruntarea atentă cu ceea ce s-a scris mai înainte despre poet sau cu cele afirmate astăzi, inclusiv, din când în când, şi de către orgolioasa eminescologie modernistă. întrucât critica, aşa cum o concepem, nu este interesată de ...
Continuare

Mihai Eminescu - Poetul nepereche

Dacă ne întrebăm de unde vine sau în ce constă prodigioasa forţă de captaţie poetică, răspunsul obligă la explorări multiple, care se ciocnesc nu o dată de inefabilul unor texte. Simple afirmaţii, bunăoară că autorul Luceafărului şi al Sărmanului Dionis e o figură monumentală ori ...
Continuare

Eminescu si romantismul german

De ce din nou, oare, despre romantismul german şi Eminescu? Tratat integral sau fragmentar, subiectul acesta a tentat într-adevăr pe cercetători cu o recurenţă impresionantă, justificată, desigur, de o normală propensie spre explicaţii cauzale, inerentele explicaţii cu care ţinem să răspundem interogaţiilor mereu ...
Continuare

Mihai Eminescu - un miracol al culturii romanesti

Incercând să reedităm traducerea lui Eminescu din Kant - despre care s-a vorbit mai pe larg o singură dată şi strâmb, acum 60 de ani - am dat peste un miracol: cele 44 caiete ale poetului. Miracolul acesta l-au întâlnit şi alţii, în treacăt. Dar e bine sa spunem fiecare povestea, de la început. Deschizi manuscrisul 2.258, care conţine traducerea ...
Continuare

Analiza succinta a operei lui Eminescu

Analiza succintă a operei lui Eminescu, aşa cum am întreprins-o până în clipa de faţă, ne-a dat prilejul să semnalăm în repetate rânduri frecvenţa propoziţiei mitologice. Cea dintâi poezie a sa, La mormântul lui Aron Pumnul, sfârşea invocând Eliseul, locul de petrecere fericita pentru sufletele drepţilor. O călărire în zori este ...
Continuare

Poezia marelui romantic Mihai Eminescu

Imaginea lui Eminescu, aşa cum străbate ea prin veac, a fost, de la început şi cu o mare intuiţie critică, fixată de Maiorescu. Dacă tirania primei ediţii a poeziilor lui Eminescu apasă ca o lespede nedreaptă peste faţa ascunsă a marelui romantic şi dacă ochiul poetului-vizionar a fost obturat de ponderea academică a ...
Continuare

Poezia lui Eminescu

între opiniile privitoare la Eminescu, două sunt astăzi cele mai răspândite. Una e aceea, după care poetul îşi are locul în societatea marilor spirite, opera lui fiind actul de identitate universală al neamului nostru. In conştiinţa tuturor conaţionalilor cultivaţi, el se găseşte alături de Dante, Shelley, Goethe, Poe etc. ...
Continuare

Poeziile lui Eminescu - sinteza

De la 25 ianuarie 1902, dată la care Titu Maiorescu ceda Academiei Române manuscrisele, câte deţinea de la Mihai Eminescu, editarea operei aceluia ce nu apucase, în viaţă fiind, să-şi publice singur volumul, intră într-o nouă fază. Ceea ce se ştia de câţiva familiari sau numai se bănuia, cu privire la o activitate infinit mai ...
Continuare

Eminescu - sau despre absolut

Aşa se intitulează cartea d-rei Roşa Del Conte, profesoară de literatura română la Universitatea din Roma: Mihai Eminescu o dell'Assohtto (Istiluto di Filologia Romanza dell'Universitâ di Roma. Studi e Testi; Societâ Tipografica Editrice Modenese, Modena, 1963, 482 pagini pet: in 4°). Este, fără îndoială, cea mai vastă monografie închinată, ...
Continuare

Opera lui Eminescu

Opera lui Eminescu are o vechime destul de mare, mai ales într-o literatură a cărei vârstă totală e de o sută de ani. Iar dacă ne gândim că de la apariţia primelor sale poezii bune, a acelora care marchează trecerea de la poezia adolescenţei la aceea a tinereţii, la poezia „eminesciană", au trecut aproape cincizeci de ani, atunci opera ...
Continuare

Mihai Eminescu in cultura romana - sinteza

Trebuie să spunem de la început că un spirit precum Mihai Eminescu nu putea să rămână în cultura română doar prin simple afirmaţii encomiastice de genul: "spirit tutelar", "cel mai mare poet", "personalitate monumentală", "geniu naţional" etc. De fiecare dată trebuie făcută o coborâre în epocă, în timpul său, pentru a ...
Continuare

Opera lui Iona Agarbiceanu - Eseu

Din 1900 şi pînă în ajunul morţii sale (1963), Ion Agârbiceanu deţine un rol precis conturat în evoluţia prozei româneşti. Pînă la Unirea din 1918, creaţia lui apare integrată epicii realiste tradiţionale, colorată de un filon liric în evocarea mediului rural, a lumii trecutului şi aşezărilor ei patriarhale. Observaţia nu ...
Continuare

Ecouri critice despre Ion Agarbiceanu

« Volumul de nuvele pe care-1 dă dl. Agârbiceanu sub titlul De la ţară (...) nu deschide numai speranţe cu privire la talentul acelui care 1-a scris, ci afirmă în chip netăgăduit acest talent. Păcatul cel mai mare al d-lui Agârbiceanu e stingăcia. Cele mai multe povestiri n-au în ele chiag şi nu-şi află singure graniţele, ci ...
Continuare

Materiale romana