Referate economieECONOMETRIA ŞI INTERDEPENDENŢELE DIN ECONOMIE

În perspectiva econometriei ne interesează cu precădere abordarea teoretică de explicare a relaţiilor, ca şi cea legată de politica economică, date fiind posibilităţile modelelor econometrice de a genera variante ale unei astfel de politici. Scopul economiei poate fi definit ca fiind acela de utilizare completă a resurselor la un nivel ...
Continuare

ECONOMETRIA – DEFINIŢII ŞI OBIECTIVE

Econometria, a cărei denumire îşi are sorgintea în reunirea cuvintelor greceşti eikonomia (economia) cu metron (măsură) are o evoluţie multiseculară. Dar denumirea ca atare a fost pusă în circulaţie în urmă cu aproximativ 70 de ani cu prilejul înfiinţării societaţii de econometrie. Iniţiatorul întemeierii acestei ...
Continuare

CAPACITATEA DE PLATĂ. SOLVABILITATEA. LICHIDITATEA. BONITATEA.

Capacitatea de plată a agentului economic este posibilitatea de a-şi stinge integral şi la termen obligaţiile de plată devenite exigibile faţă de furnizori, salariaţi, bugetul de stat, bănci sau alţi creditori cu mijloace băneşti de care dispune ( proprii, atrase, împrumutate ). Capacitatea de plată este corespunzătoare atunci ...
Continuare

ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE PE BAZA BILANŢULUI CONTABIL

Intocmirea bilanţului contabil pe lângă funcţia de generalizare a datelor are ca scop elaborarea unui document în baza căruia să se faca analiza următoarelor aspecte: - realizării indicatorilor în comparaţie cu bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul respectiv şi cu anul de bază ( anul precedent ). Acesta se numeşte analiză ...
Continuare

ÎNTOCMIREA BILANŢULUI CONTABIL

Pentru întocmirea bilanţului contabil se utilizează datele existente în balanţa de verificare finală a conturilor sintetice, puse de acord cu cele din balanţa conturilor analitice. Operaţiunea de completare a bilanţului constă în prelucrarea şi transcrierea datelor din balanţa de verificare finală şi din bilanţul exerciţiului ...
ContinuareNORME DE ÎNTOCMIRE, CERTIFICARE, VERIFICARE SI ANALIZĂ A BILANŢULUI CONTABIL

Ministerul Finanţelor emite norme de întocmire şi centralizare a bilanţului contabil în fiecare an , dar legea de bază care reglementează întocmirea, verificarea şi certificarea bilanţului este Legea Contabilităţii 82/1991. Aceasta lege este completată cu prevederile Legii 31/1990 privind societătile comerciale, republicată. Legea ...
Continuare

STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL

Bilanţul contabil are în componenţa sa documente şi situaţii de sinteză economică sau de control fiscal, cuprinzând următoarele elemente: A) Bilanţul propriu-zis; B) Contul de “Profit si pierdere” ( respectiv contul de exerciţiu în cazul instituţiilor publice ); C) Anexa la bilanţ; D) Raportul de gestiune. Având acelaşi scop, de ...
Continuare

NOŢIUNE ŞI FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL

Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de contabilitate să se sintetizeze periodic informaţiile generate de conturi şi calculele contabile, în documente de sinteză expresiv şi relevante, accesibile nu numai specialiştilor, ci şi celor interesaţi de ...
Continuare

Organizarea tranzacţionării VM pe Piaţa Valorilor Mobiliare din Republica Moldova

Scurt istoric al pieţei de capital. Consecinţele ce au influenţat formarea pieţei valorilor mobiliare (P.V.M.) a R.M. sunt: a).Tradiţiile istorice. Câteva veacuri la rând, Moldova se afla sub jugul cotropitorilor mongoli sau turci. Individualitatea moldovenilor era deprimată la început de înapoierea statului, iar apoi, în perioada socialistă, de colectiv. ...
Continuare

Piata bursiera a Frantei

Caracteristica pieţei de capital Piaţa valorilor mobiliare din Franţa este una din cele mai vechi pieţe din lume. În 1724, 60 de agenţi de schimb (agents de change) au primit dreptul exclusiv de a tranzacţiona acţiuni şi obligaţiuni. În 1807 această profesie a fost legiferat de către Codul Comercial al lui Napoleon. Agenţii de schimb ...
Continuare

Mecanismul de tranzacţionare la Bursa de Valori de la Frankfurt

Principalii jucători la bursă sunt băncile. Băncile efectuează atât operaţii de broker cât şi de dealer. Numai băncile au dreptul de a introduce oridinele la bursă. La bursă este simţită prezenţa a trei mari bănci: „Deutsche Bank” căreea îi revine 1/3 din volumul de tranzacţionare bursier, „Drezdner Bank” şi ...
Continuare

Piaţa bursieră a Germaniei

Caracteristica şi supravegherea pieţei de capital În Germania activează 8 burse de valori: în Frankfurt, Diusselidorf, Munhen, Hamburg, Berlin, Shtutgard, Hannovra, şi Bremen. Tranzacţionarea cu trate a apărut în Frankfurt în 1585. La sfârşitul sec. XVIII se tranzacţionau regulat obligaţiuni şi cambii simple. Prima cotare a acţiunilor a ...
Continuare

Analiza financiara a intreprinderii. Definire. Importanta. Continut

Analiza financiara are ca obiect evaluarea politicii financiare a intreprinderii intr-o perioada trecuta si facilitarea luarii in cadrul acesteia a unor decizii viitoare, Ea investigheaza doua domenii importante: - echilibrul financiar, - renatibilitatea. Analiza atenta a contului de rezultate este indispensabila pentru efectuarea analizei financiare. Astfel, analiza financiara se sprijina ...
Continuare

Particularităţile economiei mondiale la etapa actuală

Economia mondială la etapa actuală înseamnă unitatea economiilor naţionale, care acţionează reciproc în diverse forme ale economiei de piaţă la nivel macro- şi microeconomic, având drept bază reguli aprobate reciproc şi standarde concurenţiale, asigurându-şi totodată interesele şi priorităţile naţionale. ...
Continuare

Tipuri şi forme ale organizaţiilor economice interstatale

Organizaţiile economice interstatale au luat fiinţă ca o încercare de răspuns la diferite probleme cu care se confruntau statele lumii. Întâi au apărut problemele si apoi aceste noi entităţi şi nu invers. Orgaizaţiile economice subregionale, regionale sau interregionale au fost create ca urmare a preocupărilor comune ale unui anumit grup de state ...
Continuare

Rolul Revoluţiei tehnico-ştiinţifice în economia mondială

În rândul factorilor de o importanţă primordială trebuie să menţionam revoluţia tehnico-ştiinţifică (RTŞ). La etapa actuală ea generează schimbări categorice în structura forţelor de producţie, în relaţiile inter- şi intraramurale din economiile naţionale, în numărul crescând al ţărilor ...
Continuare

4. Tendinţele contemporane în dezvoltarea economiei mondiale

În anii 80-90, în lume au avut loc un şir de procese economice, politice, sociale, cu o colosală putere de schimbare, care au influenţat profund economia mondială, caracteristicile ei calitative. După lichidarea divizării lumii în două sisteme contradictorii, în special, în Europa, s-au înregistrat schimbări categorice în regruparea puterilor şi ...
Continuare

Etapele de dezvoltare ale economiei mondiale

1. Sfârşitul sec. XIX începutul sec. XX – până la primul război mondial. Se dezvoltau în ritm rapid procesele de integrare şi de schimb. 2. Anii 20-30 – războiul şi revoluţia rusească au generat ruptura relaţiilor economice. În timpul primului război mondial au fost distruse multe resurse umane şi de producere. 3. Sfârşitul anilor 20 ...
Continuare

Abordări de bază în determinarea noţiunii de economie mondială

Există trei abordări de bază pentru a determina noţiunea de economie mondială: 1. Economia mondială înseamnă totalitatea economiilor naţionale, legate prin relaţii politice şi economice. 2. Economia mondială înseamnă un sistem de relaţii internaţionale. Legătura unică dintre economiile naţionale. 3. Economia ...
Continuare

Inpactul financiar al banilor transferati de emigranţi

Inpactul financiar al banilor transferati de emigranţi Banii trimişi acasă de cetăţenii Republicii Moldova care lucrează în străinătate au fost cu cu peste un sfert mai mulţi în 2006, decât în 2005. Date oficiale, ale Băncii Naţionale, arată că aceste sume ating dimensiuni aproape similare bugetului de stat. Potrivit Băncii ...
Continuare

Referate economie