Organizarea tranzacţionării VM pe Piaţa Valorilor Mobiliare din Republica Moldova referat

Scurt istoric al pieţei de capital.
Consecinţele ce au influenţat formarea pieţei valorilor mobiliare (P.V.M.) a R.M. sunt:
a).Tradiţiile istorice. Câteva veacuri la rând, Moldova se afla sub jugul cotropitorilor mongoli sau turci. Individualitatea moldovenilor era deprimată la început de înapoierea statului, iar apoi, în perioada socialistă, de colectiv. Spiritul de iniţiativă în regimul totalitar era pedepsit şi ca rezultat populaţia Moldovei nu posedă obiceiul de a-şi apăra drepturile sale.
b)Monopolizarea statală a economiei şi sferei sociale. Concepţia socialistă a "grijii totale a statului faţă de partid şi popor", lipsa bazei economice independente; deprimarea iniţiativei, lipsa dreptului de proprietate asupra pămîntului, imobilului, limitarea veniturilor individuale şi resurselor financiare, micşorarea numărului persoanelor active şi calificate drept urmare a Războiului II Mondial şi cîteva valuri de emigraţii.
În anii '90, în Moldova a început privatizarea întreprinderilor de stat. Acest proces era asemănător cu acel, ce se desfăşura în ţările postsovietice. Specificul unic consta în faptul, că toate întreprinderile ce urmau să fie privatizate erau de stat, şi că drept mijloc de plată serveau nişte mijloace convenţionale, de exemplu, bonurile patrimoniale sau vaucerele. În procesul privatizării populaţia născută până în 1993, a devenit deţinătoare de bonuri patrimoniale. În baza acestor bonuri, majoritatea au devenit deţinători de VM ale întreprinderilor ce au trecut procedura de privatizare. Astfel au apărut participanţii unei pieţe noi:
- emitenţii, în persoana întreprinderilor privatizate;
- investitorii, ce au investit bonurile sale patrimoniale;
- intermediarii - fondurile de investiţii, companiile de trust, registratorii, brokerii, Bursa de Valori.
38
Tipuri de valori mobiliare.
În corespundere cu legislaţia în vigoare pe P.V.M. se emit V.M. de stat şi corporative. În majoritatea sa, V.M. în circulaţie pe P.V.M. din R.M. există sub formă de acţiuni ordinare, nominative, dematerializate sau obligaţiuni nominative, dematerializate. V.M. corporative, emise de rezidenţi ai R.M., sunt înregistrate în Registrul de Stat al V.M. ce este ţinut de C.N.V.M.
V.M. de stat sunt emise pe P.V.M. R.M. de Ministerul Finanţelor R.M., iar B.N.M. apare ca :agent fiscal de deservire a emisiei VM de stat,organ de control a emisiunii, depozitar şi organ de achitări,orcgan de decontari.
VM de stat pe PVM a RM se clasifică în:
- bonuri de trezorărie pe 28, 91, 182, 273 şi 364 zile;
- bonuri de acoperire a decolajului de casă;
- obligaţiuni de stat pe termen de:
- pînă la un an, 1 - 2 ani, 2 - 5 ani; peste 5 ani.
În prezent ,valorile mobiliare de stat din RM pot fi procurate de persoane fizice şi juridice din RM şi alte ţări. Cele mai active bănci comerciale ce efectuează operaţiuni cu VM de stat sunt: BC "Banca Socială", MoldovaAgroindbank, Banca de Economii, Mobiasbanca, FinComBank, Victoriabank.
Băncile Comerciale pe PVM din RM.Băncile Comerciale pe PVM a RM apar în calitate de:-emitent,actionar,investitor
-participant profesionist, ce prestează servicii de brokeraj, dealing, depozitar, deţinător nominal, consultant investiţional, etc.,
Băncile Comerciale au posibilitate liber să activeze pe PVM din RM, concomitent cu alţi agenţi economici. Băncile în majoritatea cazurilor nu sunt acţionarii majoritari în Societăţile pe Acţiuni existente. Drepturile de proprietar al VM, băncile le pot obţine procurând pachetele de acţiuni sau la trecerea dreptului de proprietate în urma neîndeplinirii de către clienţii săi a contractelor de gaj, garantate prin acţiuni
39
Activitatea BC în calitate de investitori şi emitenţi este reglementată de BNM, iar activităţile lor profesioniste pe PVM sunt reglementate de CNVM în concordanţă cu BNM.
Supravegherea pieţei de capital în RM. Baza normativă.
Pentru funcţionarea eficientă a PVM din RM şi hotărârea tuturor problemelor aferente, a fost înfiinţat organul de stat, ce are împuternicirile necesare pentru reglementarea şi supravegherea pieţei.
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare este organul de stat de reglementare, supraveghere şi control a PVM din RM.
CNVM a fost înfiinţată în 1992 în baza "Legii privind circulaţia VM şi bursa de valori", atunci purta denumirea de Comisia de Stat PVM (CSPVM) şi funcţiona pe lângă Guvernul RM.
În 1998 CSPVM a fost reorganizată în Comisia Naţională a VM (CNVM), în baza Legii privind CNVM adoptată în acest an. În baza acestei legi au fost create şi agenţii teritoriale a CNVM. În prezent activează trei agenţii teritoriale a CNVM în Bălţi, Cahul, Comrat.
Structura CNVM este reprezentată de departamente şi secţii. Este un organ colectiv, compus din 5 membri inclusiv Preşedintele CNVM şi Vice-Preşedintele CNVM.
Principalul scop al CNVM este apărarea intereselor şi drepturilor acţionarilor şi stabilirea funcţionării eficiente a PVM în RM.
Activitatea CNVM este în concordanţă cu activitatea altor organe de stat şi anume:Preşedentele,Parlamentul,Ministerul Economiei si Ministerul Finantelor, Agenţia de privatizare,BNM ,MAI,Departamentul de Statistika.


40
Baza normativă a PVM din RM este reprezentată de:
- Legile adoptate de Parlamentul RM
- Decretele Preşedintelui RM
- Hotărârile Guvernului RM şi alte acte normative.Codul Penal, Codul Civil, Codul Administrativ tot prevede unele norme ale PVM.
Formarea bazei normative a PVM din RM a început în 1991 în baza Decretelor Preşedintelui RM, Hotărârilor Guvernului şi Parlamentului.
Participanţii profesionisti pe PVM. Legea privind PVM reglementează activităţile profesioniste pe PVM. În 1995 activau 135 de participanţi profesionişti. În prezent numărul lor s-a redus, iar cei mai activi sunt următorii participanţi profesionişti:
- Brokerii;-Dealerii;-registratorii independenţi;-Bursa de Valori; Firmele de consulting investiţional;-Fondurile de investiţii;-Companiile de trust;-Depozitarul Naţional şi Depozitarii fondurilor Firmele de evaluare a VM.
- Activitatea participanţilor profesionişti este reglementată şi supravegheată de CNVM. Participanţii profesionişti pot activa numai în baza licenţei, eliberate de CNVM. Pentru a obţine licenţa participantului profesionist trebuie să se respecte condiţiile, stabilite de CNVM referitor la:capitalul minim propriu,fondul de garantie, numărul de persoane, ce sunt obligate să deţină certificat de calificare, încăperile şi utilajul tehnic a participantului profesionist,
SOFT-urile folosite ş.a.
Cerinţele CNVM faţă de capitalul minim propriu sunt diferite în dependenţă de genul activităţii, de exemplu la 01.07.2005 cerinţele faţă de capitalul propriu minim constituie:
- pentru brokeri - 150 mii lei, pentru registratori - 350 mii lei, pentru registratori - 350 mii lei, Bursa de Valori - 1500 mii lei Depozitarul Naţional - 300 mii lei.
41
Lichidarea participantului profesionist poate avea loc în baza:
- hotărârii organului de conducere a societăţii
- hotărârea judecăţii
- dacă CNVM retrage licenţa
în orice caz, în comisia de lichidare trebuie să fie inclus reprezentantul CNVM, iar lichidarea are loc numai după primirea acordului CNVM.
Piaţa bursieră în RM. În decembrie 1994, a fost fondată BVM. Deschiderea oficială a Bursei a avut loc la 26.06.1995. BVM - este o SA de tip închis, ce activează în baza Legii privind PVM. Capitalul social este de 500 000 lei. Conform legislaţiei în vigoare fondatori şi membri ai BVM pot fi numai brokerii şi dealerii. BVM funcţionează în baza statutului.
Fiecare membru a BVM deţine o acţiune a bursei. Membrii bursei sunt obligaţi să posede licenţă de participant profesionist la PVM, trebuie să îndeplinească cerinţele statutului şi Regulile Bursei. Membrii bursei, ce pierd calitatea de participant profesionist, îşi pierd dreptul de membru şi sunt obligaţi să înstrăineze acţiunea, ce o deţin, la alţi brokeri sau dealeri cu acordul Bursei.Prin BVM se efectuează mai multe tipuri de tranzacţii: tranzacţii de vînzare-cumpărare,tranzacţii REPO, tranzacţii cu pachete unice, tranzacţii de schimb al VM, tranzacţii de exercitare a gajului, licitaţiile de vînzare a acţiunilor, organizate de CNVM, licitaţia de înstrăinare a acţiunilor din portofoliul statului.
Mecanismul de tranzacţionare a BVM. Pentru efectuarea tranzacţiilor BVM foloseşte programul computerizat, ce poartă denumirea de Sistemul Automat Integrat de Tranzacţionare (SAIT).
Negocierile au loc de la orele 10.00 pînă la orele 15.00 de luni pînă vineri inclusiv, cu excepţia zilelor de sărbători. Accesul direct la SAIT este permis numai Membrilor Bursei, ce posedă procedurile operaţionale.
Tranzacţiile bursiere la BVM se efectuează în baza ordinelor de bursă, ce sunt întroduse în SAIT de către agentul bursier din numele membrului Bursei.
42
Există două tipuri de ordine bursiere la BVM: ce se execută în regim automat si in mod direct
Ordinele, ce se execută în regim automat, în dependenţă de perioada cînd ele pot fi înregistrate în SAIT în decursul unei sesiuni bursiere, se subîmpart în
ordine-limită,ordine de piata
Ordinele, ce se execută în mod direct la BVM se subîmpart în următoarele categorii:ordine directe,ordine conditionate.
Indicii bursieri pe PVM din RM.
Pentru funcţionarea eficientă a pieţei, investitorii trebuie să posede o informaţie, ce reflectă conjunctura PVM. În acelaşi timp, investitorii, trebuie să aibă posibilitatea de a prognoza tendinţele dezvoltării pieţei. În aceste scopuri se folosesc indicii bursieri.
În RM, la începutul anului 2000, CNVM a introdus în circulaţie indicele bursier CNVM-32. Publicarea lui a început din iulie 2000. Indicele se calculează săptămânal, după încheierea sesiunii de negocieri la bursă, în fiecare vineri.
Din istoria indicelui bursier CNVM-32, observăm următoarea tendinţă: când emitentul este introdus în indice sau după un termen oarecare, regularitatea tranzacţiei bursiere cu acţiunile acestor emitenţi se reduce considerabil. Alt indice, calculat pe PVM a RM, este indicele BVM care se înnoieşte zilnic. Calculul acestui indice este asemănător cu cel al CNVM-32. Indicele BVM include VM a 250 de întreprinderi din RM. Indicele companiei "Mobias Intelligent Finance" (MIF). Calculul se efectuează în baza a 20 de întreprinderi, care în termen de o săptămână au tranzacţionat VM activ pe piaţă.
Din cele relatate, putem face concluzia, că indicii existenţi pe PVM al RM, trebuie să fie perfecţionaţi şi verificaţi deoarece aceşti indici îndeplinesc un rol de indicatori al stării economice a ţării. Creşterea valorii indicilor bursieri demonstrează dezvoltarea pozitivă a economiei ţării, iar scăderea valorii lor este alarmantă.

Copyright © Contact | Trimite referat