ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE PE BAZA BILANŢULUI CONTABIL referat


Intocmirea bilanţului contabil pe lângă funcţia de generalizare a datelor are ca scop elaborarea unui document în baza căruia să se faca analiza următoarelor aspecte:
- realizării indicatorilor în comparaţie cu bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul respectiv şi cu anul de bază ( anul precedent ). Acesta se numeşte analiză dinamică.
- identificarea unor resurse financiare posibile pentru dezvoltarea activităţii .
Analiza activităţii firmei în baza bilanţului este obligatorie. Compartimentele de contabilitate ale unităţilor patrimoniale nu pot depune bilanţul contabil la Direcţia Generală a Finanţelor Publice decât în condiţiile în care Adunările Generale ale Acţionarilor, Consiliile de Administraţie, conducerea executivă a unităţii au analizat situaţia patrimonială a firmei şi au întocmit în acest scop, un proces-verbal de concluzii şi măsuri. Un exemplar din procesul-verbal de analiză a bilanţului contabil se depune odată cu celelalte formulare din darea de seamă contabilă.
În cadrul firmei analiza activităţii economico-financiare pe baza bilanţului contabil este realizată pe următoarele nivele:
- conducerea executivă;
- Consiliul de Administraţie;
- Adunarea Generală a Acţionarilor.
Analiza pe bază de bilanţ are în vedere următoarele aspecte:
1. analiza indicatorilor de performanţă;
2. analiza indicatorilor de eficienţă;
3. analiza indicatorilor de lichiditate;
4. analiza indicatorilor de îndatorare ( solvabilitate );
5. analiza indicatorilor acţiunilor şi dividendelor.5.1 Analiza indicatorilor de performanţă.

Indicatorii de performanţă ocupa un loc central în cadrul analizei financiare şi constau în calcularea şi interpretarea ratei rentabilităţii capitalurilor totale utilizate sau a activelor nete ( R ).

RATA PROFITUL PROFITUL
= =
RENTABILITĂŢII CAPITALURI TOTALE UTILIZATE TOTAL ACTIVE NETE

Analiza performanţelor întreprinderii se extinde cu ajutorul unei piramide de forma indicatorilor primari, secundari şi terţiari.

Profitul din exploatare
Indicatori primari: R 1 = X 100
Capitaluri totale utilizate

Profitul din exploatare
Indicatori secundari: R 2 = X 100
Cifra de afaceri
sau
Cifra de afaceri
R 2 = X 100
Capitaluri totale utilizate

Costul vânzării
Indicatori terţiari: R 3 = X 100
Cifra de afaceri
sau
Cifra de afaceri
R 3 = X 100
Active fixe
sau
Cifra de afaceri
R 3 = X 100
Active circulante


5.2 Analiza indicatorilor de eficienţă.

Eficienţa activităţii agenţilor economici este apreciată prin indicatorii de eficienţă care au la bază procesul de transformare a capitalurilor circulante pe un circuit de forma: Bani-Marfă-Bani. Aceşti indicatori exprimă numărul mediu de zile aferent fiecărei faze a ciclului economic sau durata medie în zile a unei rotaţii , pe elemente ale capitalului circulant. Cu cât procesul de transformare al capitalurilor circulante este mai eficient, cu atât riscul de a investi în activitatea respectiva este mai mic. Creşterea duratei totale a procesului de transformare a capitalurilor circulante determină următoarele riscuri:


- afectarea morală a calităţii materiilor şi materialelor;
- realizarea unor produse care nu pot fi vândute;
- creştera costurilor indirecte, în primul rând a celor cu stocarea;
- creşterea costurilor finale ale produselor finite;
- diminuarea profitului;
- creşterea cererii acţionarilor pentru dividende cât mai mari,
Indicatorii de eficienţă sunt:
a) Durata medie de plată Credite pentru plata furnizorilor
= X 360
a creditelor C/val./achiziţiilor de materii prime


b) Durata medie de stocare Stocuri de materii şi materiale
= X 360
a materiilor şi materialelor C/val./achiziţiilor de materii şi materiale


c) Durata de stocare a pro- Stocuri de productie neterminată
= X 360
duselor în curs de execuţie Costul produselor finite vândute într-un an


d) Durata medie de stocare Stoc de produse finite
= X 360
a produselor finite Costul produselor finite vândute într-un an

e) Durata medie de încasare Clienţi
= X 360
a clienţilor Valoarea produselor finite vândute într-un an
5.3 Analiza indicatorilor de lichiditate

Pentru un agent economic să poata funcţiona are nevoie de lichidităţi, iar dimensiunea relativă a acestora este apreciată prin nivelul umor indicatori care se calculează pe baza bilanţului contabil.

În practică se folosesc următoarele indicatori de lichiditate:
ACTIVE CIRCULANTE
a) RATA LICHIDITĂŢII CURENTE =
PASIVE CIRCULANTE

Valoarea optimă a acestui indicator este de la 2 la 1.

ACTIVE CIRCULANTE - STOCURI
b) TESTUL ACID =
PASIVE CIRCULANTE

Valoarea optima a acestui indicatir este de la 1 la 1.

c) RATA RECUPERĂRII RAPIDE CASH
=
A LICHIDITĂŢILOR PASIVE CIRCULANTE5.4 Analiza nivelului de îndatorare sau de solvabilitate.

În contabilitate pentru caracterizarea gradului de solvabilitate se utilizează indicatori cum sunt:
a) Proporţia activelor nete în capitalul acţionarilor
TOTALUL ACTIVELOR NETE
P. A. N. = X 100
CAPITALURILE ACTIONARILOR
b) Raportul " Gearing" în următoarele variante:

CREDITE TOTALE
RATA DATORIEI = X 100
CAPITALUL ACTIONARILOR

CREDITE PE TERMEN LUNG
RAPORTUL GEARING 2 = X 100 CAPITALURI TOTALE
Valoarea optimă 40% (maximă).
CAPITALUL ACTIONARILOR RAPORTUL GEARING 3 = X 100 CAPITALURI TOTALE
Valoarea optimă 60% (minim).


5.5 Analiza indicatorilor unitari: a acţiunilor şi a dividendelor

Această latură a analizei prezintă interes pentru acţionari şi are la bază informaţiile din contul de "Profit şi pierdere".
Pentru analiza acţiunilor şi dividendelor sunt folosiţi următorii indicatori:
Profit net
a) Profitul net care revine la o acţiune =
Nr. de acţiuni emise

Dividendele de plătit
b) Dividendul per acţiune =
Nr. de acţiuni emise

Profitul net c) Capacitatea de acoperire a dividendelor = Dividende de plătit
Valoarea minimă a acestui indicator este de 2.5 ori.

Copyright © Contact | Trimite referat