dreptPrincipiile (Cerintele) Legiferarii

1. Principiul (cerinţa) fundamentării ştiinţifice a activităţii de elaborare a normelor juridice. Necesitatea cunoaşterii aprofundate a realităţilor îl obligă pe legiuitor să îndeplinească investigaţii prealabile economice, sociologice, de psihologie socială. Aceasta deoarece, apar domenii noi de reglementare, cum ar fi ...
Continuare

Notiunea tehnicii juridice

Tehnica juridică constituie ansamblul mijloacelor, procedeelor, artificiilor prin care necesităţile pe care le înfăţişează viaţa socială capătă formă juridică (se exprimă în conţinutul normei de drept) şi se realizează apoi în procesul convieţuirii umane. Noţiunea tehnicii legislative Tehnica ...
Continuare

SISTEMUL DREPTULUI

Dreptul apare ca un ansamblu organizat şi logic a cărui structură implică o reţea de relaţii a căror organizare şi ierarhizare constituie până la urmă un sistem. Existenţa acestui sistem, exclude posibilitatea ca dreptul să fie privit ca o simplă alăturare a unui număr, mai mare sau mai mic, de norme ...
Continuare

INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE

Aplicarea corectă a normelor juridice, presupune cunoaşterea cu exactitate a conţinutului prevederilor lor. Interpretarea dreptului este tocmai acea operaţie logico-raţională, care tinde la lămurirea sensului legii sau al unui alt act normativ, şi a conţinutului exact al acestora. Necesitatea interpretării este justificată de faptul ...
Continuare

APLICAREA NORMELOR JURIDICE IN SPATIU SI ASUPRA PERSOANELOR

Este de principiu faptul că norma juridică este teritorială şi personală, în sensul că ea acţionează asupra teritoriului statului şi asupra cetăţenilor săi. În această privinţă, unele legi (Codul penal de exemplu) stabilesc principiul teritorialităţii. Art. 3 Cod penal stipulează faptul că: „Legea ...
ContinuareACTIUNEA NORMEI JURIDICE

Normele juridice sunt edictate în vederea aplicării lor. Acestea apar şi acţionează în anumite condiţii teritoriale, de timp şi cu privire la categorii determinate de persoane. Analiza acţiunii normei de drept va viza aceste trei coordonate: - timpul; - spaţiul; - persoana. În principiu norma juridică acţionează: - pe timp ...
Continuare

CLASIFICAREA NORMELOR JURIDICE

SE FACE DUPĂ ANUMITE CRITERII: 1. Un prim criteriu este cel al ramurii de drept sau al obiectului reglementării juridice şi al metodelor de reglementare. În baza acestui criteriu, distingem norme juridice: - de drept civil; - de drept penal; - de drept administrativ; - de drept constituţional; - de drept comercial, etc. 2. Un al doilea criteriu este cel al ...
Continuare

STRUCTURA NORMEI JURIDICE

Din punct de vedere al structurii sale logice, norma juridică este alcătuită din următoarele elemente: a. - ipoteza b. - dispoziţia c. - sancţiunea a. Ipoteza normei de drept descrie împrejurările în care intră în acţiune dispoziţia sau sancţiunea normei. În ipoteză ca element al normei juridice poate fi definită calitatea ...
Continuare

NORMA JURIDICA

Noţiunea normei juridice = Definiţie Norma juridică este elementul de baza al dreptului, este sistemul juridic elementar. Dreptul nu poate exista şi nici nu poate fi explicat în afara realităţii sale normative. Norma juridică (norma agendi) este o normă de conduită socială edictată sau sancţionată (adică ...
Continuare

DREPTUL IN SISTEMUL NORMATIV SOCIAL

Consideraţii generale privind acţiunea socială, conduita umană şi reglarea normativă a acesteia. Individul îşi duce existenţa în societate, într-un sistem corelat de relaţii care-l pun în contact nemijlocit şi diversificat cu semenii săi. Interacţiunea reciprocă a indivizilor şi a colectivităţilor formează ...
Continuare

FUNCTIILE DREPTULUI

Dreptul are ca scop regularizarea raporturilor sociale, canalizarea activităţii oamenilor, în cadrul unor relaţii de interes major, în conformitate cu o voinţă generală. Acest scop este slujit de o serie de funcţii: Funcţiile dreptului sunt acele direcţii (orientări) fundamentale ale acţiunii mecanismului juridic, la îndeplinirea ...
Continuare

DREPTUL SI STATUL

PRELEGEREA III NOŢIUNEA STATULUI STATUL ESTE PRINCIPALA INSTITUŢIE POLITICĂ A SOCIETĂŢII. Apărut cu aproape 6 milenii în urmă în Orientul Antic (Egipt, Babilon, China, India), statul continuă să fie şi astăzi, instrumentul conducerii sociale, iar dezbaterile privind natura, funcţiile, mecanismul şi formele sale continuă ...
Continuare

TEORIA GENERALA A DREPTULUI

NOTE DE CURS PRELEGEREA II A. CONCEPTUL DREPTULUI 1. Accepţiunile noţiunii de drept Cuvântul „drept” este folosit în mai multe accepţiuni. El derivă de la latinescul „directus”, luat în sens metaforic (drept, orizontal, vertical, de-a dreptul, linie dreaptă). În limba latină, însă, cuvântul care corespundea substantivului drept, era - JUS - (drept, ...
Continuare

SISTEMUL STIINTEI DREPTULUI

1.Consideraţii generale privind rolul ştiinţei Ştiinţa este un sistem de cunoştinţe despre natură, societate şi gândire, cunoştinţe obţinute prin metode corespunzătoare şi exprimate în concepte, categorii, principii şi noţiuni. În general, se poate accepta, din numeroasele analize şi clasificări ...
Continuare

RASPUNDEREA PENALA A PERSOANEI JURIDICE

RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE Pentru a putea analiza răspunderea penală a persoanei juridice, considerăm că este necesar a da mai întâi o noţiune acesteia. Persoana juridică este un subiect de drept. Nu este dată o definiţie legală a persoanei juridice dar, în doctrină este dominantă concepţia potrivit căreia ...
Continuare

ACTIUNEA CIVILA

Când prin comiterea infracţiunii se produc şi anumite pagube materiale sau morale, se dă naştere şi unui raport juridic de drept civil, în baza căruia persoana care a suferit daune poate pretinde repararea pagubei. Asemenea pretenţii se realizează tot pe calea unei acţiuni judiciare, care are ca obiect, sub aspect substanţial, exercitarea ...
Continuare

ACTIUNEA PENALA

ACŢIUNEA PENALĂ 2.1 Noţiunea de acţiune penală Concluziile generale desprinse din prezentarea acţiunii în justiţie sunt valabile în mare măsură şi pentru acţiunea penală, ţinându-se seama de specificitatea conflictului de drept penal izvorât din săvârşirea infracţiunii şi a principiilor fundamentale de ...
Continuare

ACTIUNEA IN JUSTITIE

1.1 Noţiunea de acţiune în justiţie Se cunoaşte că norma juridică este o regulă de conduită generală, impersonală şi obligatorie, care exprimă voinţa electoratului înfăţişat de organul legislativ, regulă al cărei scop este de a asigura ordinea socială şi care poate fi adusă la îndeplinire ...
Continuare

Aplicarea in timp a legii penale

Aplicarea în timp a legii penale române cunoaşte un principiu de bază şi câteva principii subsidiare. 1) Principiul activităţii legii penale române (Art. 10, Cod penal) Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare. Pentru a delimita sfera, vom avea în vedere 2 momente: a) Momentul intrării ...
Continuare

Economia de schimb Sistemul economiei de piata

Conceptul şi conţinutul economiei de schimb Economia de schimb, în care piaţa are un rol hotărâtor în alocarea şi utilizarea resurselor, ca şi în organizarea, gestionarea şi reglarea economiei naţionale, s a dovedit, aşa cum experienţa acumulată până în prezent o demonstrează, sistemul economic de o deosebită ...
Continuare

Materiale drept