Referate istorie

Razboiul de intregire nationala si infaptuirea marii uniri

Declansarea primului razboi mondial in vara anului 1914 a pus cercurile conducatoare in fata unei serioase dileme, anume, careia dintre cele doua mari grupari politico-militare urma sa se alature Romania? Triplei Aliante, cu Germania si Austro-Ungaria, de care Romania era legata prin tratatul secret de alianta din 1883, sau Antantei, cu Franta, Anglia si Rusia? Dilema era grava intrucat cateva ...
Continuare

Organizarea vietii de stat din Romania sub regimul monarhiei constitutionale (1866-1918)

O data cu abdicarea fortata a Domnitorului Al.I.Cuza - la 11/23 februarie 1866 - in urma unei conspiratii organizata de adversarii politici, situatia Romaniei era deosebit de grava, soarta Unirii fiind periclitata. Liderii politici vor reusi in cele din urma sa depaseasca situatia, la 10 mai 1866, Adunarea legislativa proclamand ca Domn, sub numele de Carol I, pe principele prusac Carol de ...
Continuare

Istoria tarii romanesti de la octombrie 1688 pana la martie 1717 - analiza

ISTORIA ŢĂRII ROMÂNEŞTI DE LA OCTOMBRIE 1688 PÂNĂ LA MARTIE 1717 - Cunoscută şi sub numele de Anonimul brâncovenesc, cronica s-a păstrat într-un număr de cinci manuscrise, aflate în Biblioteca Filialei Cluj a Academiei Române (ms. 53, socotit cel mai bun), Biblioteca Academiei Române din Bucureşti (msse. 441, 3417 şi 3441) şi Muzeul ...
Continuare

Drama medievala

Din vremuri îndepărtate, românii au sărbătorit „misterul Naşterii" lui Isus Hristos prin colinda „cu steaua". (1) Cu mult mai târziu, alături de ea şi prin ea, îşi face apariţia şi drama populară numită Vicleimul - după numele Bethleem - ori Irozii -după tiranul împărat Irod - sau Magii - cei trei „crai de la ...
Continuare

Din mestesugurile poporului roman, furca de tors

Fiecare popor se distinge prin îndeletnicirile necesare vieţii. în faţa greutăţilor zilnice mintea omului a arătat multă iscusinţă din cele mai vechi timpuri. Nu ne vom opri la multele invenţii de care a dat dovadă poporul nostru. El a inventat moara hidraulică, cu „făcăi", războiul de .ţesut, pive şi multe altele. ...
ContinuareMitologicale

Deschidem studiul de faţă cu câteva succinte consideraţii asupra mitologiei româneşti, ea fiind fondul imergent etnologiei popoarelor. Prin Simion Florea Marian şi mal cu seamă prin Tudor Pamfile, ca şi prin chestionarele lansate de B. P. Hasdeu ori N. Densuşianu precum şi alte scrieri, s-au acumulat numeroase materiale de mitologie românească, ...
Continuare

Traditii culturale si scriitoricesti in familia Văcareştilor

Văcăreştii sunt una din cele mai vechi familii boiereşti româneşti. Cei mai mulţi cercetători consideră că aceasta îşi are originea în Făgăraşul transilvan. De frica ungurilor ei trec munţii, împreună cu Negru-Vodă, în secolul al XIII-lea, oprindu-se la Câmpulung. însuşi Ienăchiţă ...
Continuare

Societatea si cultura romaneasca in perioada tranzitiei spre epoca

Perioada istorică în care se încadrează cea mai mare parte a activităţii Văcăreştilor, cea dintre 1774 - 1830, reprezintă un moment important în dezvoltarea atât a societăţii româneşti în ansamblu, cât şi, în special, a culturii. Referindu-se la viaţa lui Ienăchiţă Văcărescu, Alexandru Odobescu caracteriza ...
Continuare

Unitatea spiritualitatii nationale

Făurirea statului naţional unitar român a fost pregătită şi precedată de închegarea şi consolidarea din ce în ce mai trainică a unei unităţi depline a spiritualităţii româneşti de pretutindeni, unitate de gîndire, de simţire şi de acţiune. în condiţiile specifice din a doua jumătate a secolului al XlX-lea ...
Continuare

Solidaritatea scriitorilor transilvaneni cu lupta pentru independenta nationala

Proclamarea independenţei de stat a României, ia 9 mai 1877, şi luptele eroice care au consfinţit-o, au constituit o cauză a tuturor românilor, din toate provinciile româneşti, nu numai din Muntenia şi Moldova, ci şi din cele ce se aflau atunci sub dominaţie străină. Pentru românii transilvăneni, lupta dusă de fraţii lor de dincolo ...
Continuare

Viziunea istorica a lui Mihai Eminescu in literarura sa

Exponent şi interpret al simţirii întregului popor român, creator de geniu al unei opere în care s-au sublimat, la cea mai înaltă temperatură şi cu cea mai intensă strălucire, trăsăturile noastre, specific naţionale, conştiinţa superioară însufleţită de cel mai ardent patriotism, de o ne-ţărmuită „iubire de ...
Continuare

Prezenta lui Dimitrie Bolintineanu in istoria literarurii romana

La mijlocul secolului al XlX-lea, în partea răsăriteană a Europei se ivise un nou focar de război, înfruntarea de forţe desfăşurîndu-se între Rusia ţaristă şi Imperiul Otoman. Acest război, cunoscut în istorie sub denumirea de „războiul Crimeii", a izbucnit la 4 octombrie 1853, avînd drept pretext iniţial o chestiune de ordin ...
Continuare

Scriitorii si Unirea Principatelor Romane

După Revoluţia din 1848, scriitorii români proscrişi la Paris au exercitat o binefăcătoare înrîurire asupra tinerilor munteni şi moldoveni aflaţi la studii aici, stimu-lindu-le şi întărindu-le sentimentele patriotice, mobili-zîndu-i în lupta comună pentru binele patriei, însufle-ţindu-i în eforturile de a pregăti şi înfăptui ...
Continuare

Participanti la Revolutia din 1848

Ataşamentul scriitorilor români faţă de nobila cauză a redeşteptării şi afirmării naţionale, manifestat atît prin incandescenţa patriotică a cuvîntului scris, cît şi prin participarea nemijlocită la frămîntările, mutaţiile şi înnoirile politico-sociale ale vremii, i-a determinat să se afle în primele rînduri ...
Continuare

Starea Tarilor Romane la inceputul secolului XIX

România având nefericirea d-a fi continuu teatrul războaelor, turburărilor, îngenunchiată şi ciopârţită de popoare barbare, după ce însăşi ea se zdruncinase în lupte sterpe şi fără nici un ţel, rămase staţionară sub raportul civilizaţiunii, elementul progresiv fiind suprimat, aşa că la începutul acestui ...
Continuare

Scriitorii religiosi ai secolului XVIII - Mitropoliti

Mitropoliţi munteni 3 Daniel............ 1677-1735..... 1717-1732 5 Ştefan............ 1691-1738...... 1720-1738 7 Neofit 1......... 1686-1754...... 1738-1754 10 Grigore I.... 1714-1789...... 1760-1789 11 Filaret II..... 1737-1798...... 1780-1793 Mitrfopoliţi moldoveni lGeorgeU............ 16..-1725..... 1723-1725 12 Iacob. 1............ 1712-1793.... ...
Continuare

Secolul XVIII: Caligrafia, Pictura, Monede, Tratate

Caligrafia. Obiecte de artă, pictură, portul, monede etc. Pe când în secolul precedent manuscrisele întrebuinţau de preferinţă scrierea codată, ca podoabă şi ca expresiune a talentului, pe la-nceputul acestui secol, chiar pe la 1695, lipsesc cu desăvârşire coadele. Astfel se introduce scrierea rotundă, provenită din influenţa ...
Continuare

Starea politica si sociala. - Reforma grafiei - Comparatiune intre secolul XVII si XVIII

In secolul XVII am întâlnit două genuri de scriitori: unii compilând sau traducând cărţi religioase, alţii ocupându-se cu înregistrarea faptelor istorice. în secolul XVIII - deşi se observă aceeaşi tendinţă - totuşi, pe de-o parte scriitorii sunt mult mai puţin numeroşi, pe d-altă parte apar bărbaţi care se ocupă ...
Continuare

Manuscrise din secolul XVII

In decursul secolului XVII caligrafia întrebuinţează caractere cu coadă. Mai cu seamă această scriere codată reprezintă - din punct de vedere caligrafic - cultura epocii lui Matei Basarab. 1. Mineele celor 12 luni ale anului, colecţiune completă în manuscrise slavone din prima jumătate a secolului XVII (1600-1650), fiecare din cele 12, volume ...
Continuare

UN AVERTISMENT DAT OMENIRII PENTRU SUPRAVIETUIRE

ORA 25, (1949), de Virgil Gheorghiu Revenit foarte târziu în spaţiul literaturii noastre, romancierul Virgil Gheorghiu propune, prin Ora 25, o scriere prin excelenţă politică, în care istoria, complexă şi complicată a celui de al doilea război mondial, s-a stratificat deja. Romanul, apărut în 1949, în limba franceză, a fost o scriere ...
Continuare

Referate istorie

Copyright © Contact | Trimite referat