PROGRAM DE ÎNVĂŢĂMÂNT referat


Formare iniţială - Anul I
2007-2008


PROGRAM DE ÎNVĂŢĂMÂNT

SEMESTRUL I
Durata: 18 săptămâni (16 săptămâni de cursuri)
Stagiu de practică la instanţe şi parchete 01.10.2007 - 12.10.2007
Cursuri: 15.10.2007 - 15.02.2008
Vacanţă: 21.12.2007 - 04.01.2008,
25.02.2008-29.02.2008
Sesiune: 18.02.2008 - 22.02.2008 SEMESTRUL II

Durata: 17 săptămâni (16 săptămâni de cursuri)
Cursuri: 3.03.2008 - 27.06.2008
Vacanţă: o săptămână în perioada sărbătorilor de Paşte
Sesiune: 30.06.2008 - 18.07.2008
CURSURILE VOR AVEA ALOCATE 32 DE SĂPTĂMĂNI

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Documentul conţine propunerile titularilor de disciplină reuniţi în Consiliul Pedagogic precum şi pe cele ale instanţelor şi parchetelor din ţară si ale auditorilor de justitie.

Nr.crt. Disciplina Evaluare Semestrul Prelegeri Dezbateri
1. DREPT CIVIL - disciplină fundamentalăObiectivul prelegerilor si dezbaterilor tematice constă în aprofundarea cunoştinţelor privind instituţiile dreptului civil şi aplicarea corectă a acestora, cunoaşterea jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului referitoare la respectarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute de "Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale", care se referă la probleme de drept civil, cunoaşterea aspectelor relevante de drept comunitar şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;

Conferinţele şi dezbaterile tematice sunt preponderent axate pe aplicarea concretă a prevederilor legale, au în vedere toate modificările legislative, proiecte ale unor reglementări în domeniu, precum şi evoluţia practicii judiciare.
Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o testări obligatorii (două teste constând în rezolvarea unor speţe)
o acte procedurale (constând în redactarea de către auditori a cel puţin 6 hotărâri)
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

Timp alocat:
Redactarea unei hotărâri judecătoreşti (6 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 3 ore de studiu individual
- 1 oră redactare.
Teste:
- 2 ore în cadrul timpului alocat dezbaterilor.
Proces simulat :
- În cadrul dezbaterilor, se acordă o atenţie deosebită studierii dosarelor. Două dezbateri vor fi destinate obligatoriu organizării de procese simulate.

La sfârşitul anului universitar fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise.
I + II
50 minute/2 saptamani 3 ore/
săptămână

Nr. ore: 96
2. DREPT PROCESUAL CIVIL - disciplină fundamentală
Obiectivele cursului constau în:
- aprofundarea cunoştinţelor în materie, ţinându-se cont de modificările legislative intervenite, precum şi de jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a altor instanţe.
-cunoaşterea jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului referitoare la respectarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute de "Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale", care se referă la probleme de drept procesual civil, cunoaşterea aspectelor relevante de drept comunitar şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene
- familiarizarea cu studiul dosarelor.
- dobândirea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare conducerii şedinţei de judecată, cu respectarea tuturor dispoziţiilor procesuale incidente.


Propunere:
- Programa analitică a disciplinei Drept procesual civil să includă discutarea hotărârilor judecătoreşti în primele seminarii, la începutul semestrului I. Este de menţionat că în facultate hotărârea judecătorească se studiază în anul IV, în ultimele 2-3 seminarii, situaţie în care auditorii de justiţie nu au cunoştinţele necesare pentru a întocmi acest act de procedură, care intră în programele analitice ale celorlalte materii, cum ar fi dreptul familiei, administrativ şi comercial.
Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă a cunoştinţelor, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o testări obligatorii (pe lângă testarea obligatorie, vor mai fi date cel puţin două teste constând în rezolvarea unor speţe)
o acte procedurale (constând în redactarea de către auditori a cel puţin 6 hotărâri)
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

Timp alocat:
Redactarea unei hotărâri judecătoreşti (6 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 3 ore de studiu individual
- 1 oră redactare.
Teste:
2 ore în cadrul timpului alocat dezbaterilor. Proces simulat :
- În cadrul dezbaterilor, se acordă o atenţie deosebită studierii dosarelor. Două dezbateri vor fi destinate obligatoriu organizării de procese simulate.

La sfârşitul anului universitar fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise.
I + II 50 minute/2 săptămâni
Nr. ore: 3 ore/
săptămână
Nr. ore: 96

3. DREPT PENAL - disciplină fundamentală
Obiectivul conferinţelor şi al dezbaterilor tematice constă în aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind instituţiile dreptului penal şi aplicarea corectă a acestora.
Prin prelegeri si dezbateri se urmăreşte fixarea cadrului general al instituţiilor, pe baza teoriei şi a practicii unitare statornicite de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Se va realiza o caracterizare de ansamblu a noului cod penal, o examinare comparativă a noilor instituţii introduse atât în partea generală, cât şi în cea specială a codului, cu dispoziţiile codului penal, încă în vigoare, precum şi a soluţiilor ce se impun în rezolvarea cazurilor concrete deduse judecăţii; se vor analiza aspectele de drept comunitar relevante.
Dezbaterile din cadrul seminariilor presupun: soluţionarea unor dosare; simularea de procese penale, urmate de discuţii cu toţi auditorii de justiţie; întocmirea unor referate, care cuprind un examen teoretic al practicii judiciare privind unele soluţii controversate; întocmirea de acte procedurale ş.a.
Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă a cunoştinţelor, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o testări obligatorii (2 teste constând în rezolvarea unor speţe: lucrările periodice de evaluare vor consta în: soluţionarea de speţe; redactarea de minute, hotărâri şi rechizitorii. Prin intermediul acestora se testează capacitatea de interpretare şi de aplicare corectă a legii, spiritul de analiză şi de sinteză şi, nu în ultimul rând, însuşirea, în scopul folosirii corecte, a termenilor tehnico - juridici de specialitate)
o acte procedurale (constând în redactarea de către auditori a cel puţin 3 hotărâri, 3 rechizitorii)
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

Timp alocat:
Redactarea unei hotărâri judecătoreşti (6 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 3 ore de studiu individual
- 1 oră redactare
Redactarea unui rechizitoriu (6 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 3 ore de studiu individual
- 1 oră redactare.
Teste:
2 ore în cadrul timpului alocat dezbaterilor. Proces simulat :
- În cadrul dezbaterilor, se acordă o atenţie deosebită studierii dosarelor. Două dezbateri vor fi destinate obligatoriu organizării de procese simulate.

La sfârşitul anului universitar fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise.
I + II 50 minute/2 saptamani 3 ore/
săptămână
Nr. ore: 96
4. DREPT PROCESUAL PENAL - disciplină fundamentală
În cadrul dezbaterilor, se va urmări aprofundarea cunoştinţelor privind principalele instituţii de drept procesual penal şi dobândirea aptitudinilor necesare aplicării corecte a acestora, cunoaşterea jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului referitoare la respectarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute de "Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale", care se referă la probleme de drept procesual penal.

Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă a cunoştinţelor, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o testări obligatorii
o acte procedurale (constând în redactarea de către auditori a cel puţin 2 hotărâri, 2 ordonanţe, 2 rezoluţii, 2 rechizitorii)
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

Timp alocat:
Redactarea unei hotărâri judecătoreşti (6 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 3 ore de studiu individual
- 1 oră redactare
Redactarea unui rechizitoriu / ordonanţă (6 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 3 ore de studiu individual
- 1 oră redactare
Teste:
2 ore în cadrul timpului alocat dezbaterilor. Proces simulat :
- În cadrul dezbaterilor, se acordă o atenţie deosebită studierii dosarelor. Două dezbateri vor fi destinate obligatoriu organizării de procese simulate.

La sfârşitul anului universitar fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise.
I + II 50 minute/2 săptămâni
Nr. ore: 3 ore/
săptămână
Nr. ore: 96
5. DREPTUL FAMILIEI - disciplină de specialitate
Obiectivele dezbaterilor sunt următoarele:
-Actualizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor privind principalele instituţii de dreptul familiei şi evoluţia legislaţiei, doctrinei şi jurisprudenţei române şi străine în acest domeniu;
-Cunoaşterea dispoziţiilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia minorilor;
-Cunoaşterea jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului referitoare la respectarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute de "Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale", care se referă la probleme de dreptul familiei;
-Actualizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor privind instituţiile dreptului procesual civil aplicabile în speţele referitoare la probleme de dreptul familiei.
Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă a cunoştinţelor, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o testare obligatorie (un test constând în rezolvarea unor speţe).
o acte procedurale (constând în redactarea de către auditori a cel puţin 3 hotărâri)
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

Timp alocat:
Redactarea unei hotărâri judecătoreşti (6 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 3 ore de studiu individual
- 1 oră redactare
Teste:
- 2 ore în cadrul timpului alocat dezbaterilor.
- În cadrul dezbaterilor, se acordă o atenţie deosebită studierii dosarelor. O dezbatere va fi destinată obligatoriu organizării unui proces simulat.

La sfârşitul semestrului I fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise.
I I

Propunere:
Această disciplină să se studieze în semestrul II - 2 ore/ săptămâna
Nr. ore: 32
6. DREPT ADMINISTRATIV - disciplină de specialitate

Obiectivele disciplinei constau în următoarele:
-Actualizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor de drept administrativ;
-Formarea aptitudinilor de aplicare a normelor de drept administrativ în contextul reformării sistemului judiciar.
Prelegerile vor aborda problema transparenţei administraţiei şi accesul administraţilor la informaţie, naşterea unui drept administrativ european; problema controversată a raportului dintre dreptul intern şi cel internaţional; a impactului concomitent al jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Curţii Europene a Dreptului Omului, adoptarea unei Constituţii a Uniunii Europene.
Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă a cunoştinţelor, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o testări obligatorii (un test constând în rezolvarea unor speţe).
o acte procedurale (constând în redactarea de către auditori a cel puţin 3 hotărâri)
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

Timp alocat:
Redactarea unei hotărâri judecătoreşti (6 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 3 ore de studiu individual
- 1 oră redactare
Teste:
- 2 ore în cadrul timpului alocat dezbaterilor.

La sfârşitul semestrului I fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise.
I

Propunere:
Această disciplină să se studieze în semestrul II
50 minute/2 saptamani 2 ore/2 săptămâni
Nr. ore: 16
7. DREPT COMERCIAL - disciplină de specialitate
Obiectivele prelegerilor si dezbaterilor sunt următoarele:
-Actualizarea legislaţiei în materie, dat fiind caracterul dinamic al reglementărilor instituţiilor juridice care aparţin dreptului comercial.
-Identificarea problemelor teoretice şi practice privind \"materia comercială\" în scopul interpretării şi aplicării corecte a dispoziţiilor legale.
-Prezentarea şi analizarea instituţiilor dreptului comercial în mod interdisciplinar datorită legăturilor existente între acestea şi alte instituţii, norme juridice de drept privat şi de drept public.
-Cunoaşterea aspectelor relevante de drept comunitar şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene

-Realizarea unei mobilităţi în gândirea juridică a auditorilor de justiţie necesară identificării, interpretării şi aplicării dispoziţiilor legale la cauzele comerciale deduse judecăţii.
Obiectivele dezbaterilor:
-Aplicarea cunoştinţelor şi informaţiilor transmise în cadrul prelegerilor, la situaţii concrete.
-Studierea dosarelor (cauzelor soluţionate de instanţele judecătoreşti).
-Stabilirea situaţiei de fapt şi a temeiului de drept specific fiecărui dosar.
-Urmărirea actelor procedurale ale dosarului.
-Redactarea minutei şi a hotărârii judecătoreşti.
Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă a cunoştinţelor, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o testare obligatorie (un test constând în rezolvarea unor speţe).
o acte procedurale (constând în redactarea de către auditori a cel puţin 4 hotărâri)
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

Timp alocat:
Redactarea unei hotărâri judecătoreşti (6 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 3 ore de studiu individual
- 1 oră redactare
Teste:
2 ore în cadrul timpului alocat dezbaterilor. Proces simulat :
În cadrul dezbaterilor, se acordă o atenţie deosebită studierii dosarelor. Două dezbateri vor fi destinate obligatoriu organizării de procese simulate.


La sfârşitul anului universitar fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise.
I + II 50 minute/2 saptamani 2 ore/2 săptămâni
Nr. ore: 32
8. CEDO - disciplină de specialitate
Obiective:
Cursul îşi propune să ofere o prezentare de ansamblu asupra protecţiei drepturilor omului, a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului prin jurisprudenţa dezvoltată de Curte, care sunt concepţiile filozofice care au determinat apariţia Convenţiei, care sunt mijloacele prin care se asigură protecţia, cum se asigură echilibrul între protecţia societăţii şi protecţia individuală, dacă există standarde comune la nivelul documentelor internaţionale şi naţionale privind drepturile omului, evoluţia jurisprudenţei Curţii în raport de evoluţia standardelor sociale şi legale ale statelor semnatare.
Vor fi avute în vedere modificările apărute în jurisprudenţa Curţii şi în legislaţia naţională, ca urmare a acestei jurisprudenţe, urmărindu-se realizarea unei prezentări comparative a dispoziţiilor C.E.D.O.
La sfârşitul cursului auditorii trebuie să identifice problemele juridice pe care le ridică aplicarea C.E.D.O., să fie apţi să dea o rezolvare legală şi temeinică speţelor, să dobândească deprinderile de redactare a actelor de procedură folosind raţionamentele utilizate de Curte, să identifice şi să rezolve chestiunile ce ţin de încălcarea drepturilor omului în Instanţe şi Parchetele de pe lângă acestea prin aplicarea directă a jurisprudenţei C.E.D.O.
Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă a cunoştinţelor, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o testări obligatorii (două teste (în lunile ianuarie şi iunie), cu caracter practic, constând în rezolvarea unor speţe;
- un referat (auditorii trebuie să întocmească, obligatoriu, un singur referat, pe o temă la alegere, din oricare dintre următoarele domenii: CEDO, drept comunitar, etică şi deontologie profesională sau metodologia actului de justiţie).
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

Timp alocat:
Redactarea unei hotărâri judecătoreşti (6 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 3 ore de studiu individual
- 1 oră redactare

Teste:
-2 ore în cadrul timpului alocat dezbaterilor.
-La sfârşitul semestrului I se susţine obligatoriu un examen parţial din materia studiată ,conform programei,în primul semestru
În cadrul dezbaterilor, se acordă o atenţie deosebită studierii speţelor . O dezbatere va fi destinată obligatoriu organizării unui proces simulat.

La sfârşitul anului universitar fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise.
I + II - 2 ore/2 săptămâni
Nr. ore: 32
9. DREPT COMUNITAR - disciplină de specialitate
În cadrul prelegerilor şi dezbaterilor se va urmări aprofundarea cunoştinţelor referitoare la problemele conceptuale ale integrării europene, instituţiile Uniunii Europene, ordinea juridică a U.E., justiţia comunitară, precum şi elemente de drept material.
Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o lucrări scrise, constând în redactarea de către auditori a cel puţin 2 lucrări scrise;
- un referat (auditorii trebuie să întocmească, obligatoriu, un singur referat, pe o temă la alegere, din oricare dintre următoarele domenii: CEDO, drept comunitar, etică şi deontologie profesională sau metodologia actului de justiţie).


 Examen la sfârşitul anului de studiu..
 Teste:
- 2 ore în cadrul timpului alocat dezbaterilor.
- În cadrul dezbaterilor, se acordă o atenţie deosebită studierii speţelor . O dezbatere va fi destinată obligatoriu organizării unui proces simulat.

La sfârşitul anului universitar fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise.
I + II 2 ore/săptămână
Nr. ore: 64
10. DREPT CONSTITUŢIONAL - disciplină de specialitate
Obiectivele generale al dezbaterilor:
- completarea şi consolidarea cunoştinţelor dobândite în facultate cu privire la funcţiile constituţiei, la garanţiile care asigură supremaţia acesteia, îndeosebi la rolul controlului de constituţionalitate a legilor, a tratatelor sau altor acorduri internaţionale şi altor acte normative în statul de drept.
- cunoaşterea şi înţelegerea modificărilor şi completărilor aduse Constituţiei prin Legea de revizuire nr.429/2003, în special a celor care se referă la controlul de constituţionalitate şi la autoritatea judecătorească.
- aprofundarea problemelor privind atribuţiile instanţelor judecătoreşti în calitate de parteneri ai Curţii Constituţionale în soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate a legilor şi a ordonanţelor.
Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o lucrări scrise, constând în redactarea de către auditori a cel puţin 4 hotărâri.
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

Timp alocat:
Redactarea unei hotărâri judecătoreşti (6 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 3 ore de studiu individual
- 1 oră redactare

La sfârşitul anului universitar fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise.

I
- 2 ore/2 săptămâni
Nr. ore: 16
11. ETICĂ ŞI ORGANIZARE JUDICIARĂ - disciplină de specialitate
Dezbaterilor vor fi axate pe analizarea unor situaţii concrete şi întocmirea unor lucrări şi urmăresc:
-dobândirea aptitudinilor specifice profesiei, respectiv aplicarea corectă a legilor de organizare judiciară, a regulamentelor şi codului deontologic;
-determinarea concepţiei personale a magistratului asupra profesiei sale; se va insista asupra necesităţii menţinerii unui echilibru între cerinţele etice ale profesiei şi viaţa privată a magistratului.
- cunoaşterea standardelor europene
Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o lucrări scrise, constând în redactarea de către auditori a cel puţin 2 acţiuni disciplinare, 4 speţe.
- un referat (auditorii trebuie să întocmească, obligatoriu, un singur referat, pe o temă la alegere, din oricare dintre următoarele domenii: CEDO, drept comunitar, etică şi deontologie profesională sau metodologia actului de justiţie).
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

Timp alocat:
Redactarea unei acţiuni disciplinare (6 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 3 ore de studiu individual
- 1 oră redactare.
- Dezbateri
- În cadrul dezbaterilor, se acordă o atenţie deosebită studierii speţelor . O dezbatere va fi destinată obligatoriu organizării unui proces simulat.
La sfârşitul anului universitar fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise.
I + II - 2 ore/2 săptămâni
Nr. ore: 32

12 METODOLOGIA ACTULUI DE JUSTIŢIE

Descrierea disciplinei:
Dezbaterilor vor fi axate pe analizarea unor situaţii concrete şi întocmirea unor lucrări şi urmăresc:
- dobândirea aptitudinilor de a redacta actele procedurale în mod corect, coerent, logic şi folosind un limbaj juridic adecvat şi, în acelaşi timp, uşor de înţeles de către persoanele cărora li se adresează.
- dobândirea aptitudinilor de a conduce o şedinţă de judecată şi de a avea o interacţiune adecvată cu justiţiabilii, avocaţii şi grefierii.
- dobândirea aptitudinilor de gestionare eficientă a unei cauze.
- masurarea calitatii in justitie
- filosofia juridica

Propunerea pentru anul de învăţământ următor este ca Metodologia actului de justiţiei să devină disciplină obligatorie de an.
Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o lucrări scrise, constând în redactarea de către auditori a cel puţin două hotărâri in materie civilă, două rechizitorii, două hotărâri în materie penală.
-  Examen la sfârşitul semestrului constă în analiza SWOT a unei instanţe /parchet /şedinţe de judecată.

Timp alocat:
Redactarea unei hotărâri judecătoreşti (6 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 3 ore de studiu individual
- 1 oră redactare
Redactarea unui rechizitoriu (6 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 3 ore de studiu individual
- 1 oră redactare

La sfârşitul semestrului fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise. I 2ore/saptamana
13 INFORMATICĂ
Prezentarea sistemelor de calcul, a sistemelor de operare, reţele de calculatoare, protecţia informaţiei, prezentarea de programe specializate, imprimante şi editarea textelor
Evaluarea la dezbaterile tematice va fi realizată pe baza unui portofoliu conţinând lucrări scrise, constând în redactarea de către auditori a cel puţin 2 proiecte.
La sfârşitul celor două săptămâni de studiu a disciplinei, fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise. I - 16 ore / săptămână, în timpul primelor 2 săptămâni ale anului de învăţământ
Nr. ore: 32
LIMBI STRĂINE:

Disciplina Evaluare Semestrul Prelegeri Dezbateri


Limba engleză:
Obiectivul cursului:
Având un caracter predominant aplicativ, cursul are ca finalitate sporirea performanţei lingvistice la nivel gramatical şi la nivelul lexical al terminologiei juridice.

Limba franceză:
Obiectivul cursului:
- Însuşirea termenilor de franceză juridică.
- Dobândirea şi aprofundarea structurilor gramaticale.
- Încurajarea exprimării orale şi scrise în limba franceză, limba de lucru a Comunităţii Europene.

Obiectivul cursului:
- Însuşirea termenilor de franceză juridică în domeniul civil, penal, administrativ abordate în context comparativ cu termenii şi instituţiile juridice romaneşti şi eventual ale dreptului comunitar.
- Însuşirea noţiunilor elementare de istorie şi de civilizaţie franceză.
- Aprofundarea cunoştintelor indispensabile de gramatică franceză.
- Dobândirea capacităţii, fie aceasta primară, de exprimare orală şi scrisă în franceză.Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o lucrări scrise, constând în redactarea de către auditori a cel puţin 2 lucrări scrise.
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

La sfârşitul anului universitar fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise.


Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o lucrări scrise, constând în redactarea de către auditori a cel puţin 2 lucrări scrise.
 Examen la sfârşitul anului de studiu.


I + II
2 ore / săptămână
Nr. ore: 64


DISCIPLINE OPŢIONALE:


Propuneri pentru toate disciplinele opţionale:
- formatorul să aibă opţiunea de a solicita auditorilor de justiţie întocmirea unui referat.

Nr.crt. Disciplina Evaluare Semestrul Prelegeri Dezbateri
1 DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
Obiectivele disciplinei constau în următoarele:
Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, a tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte şi a acquis-ului comunitar;
Discutarea celor mai importante probleme de drept relevate de practica judiciară şi de doctrină;
Studii de caz pe bază de dosare complete şi rezolvarea unor speţe rezumate.
Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o testare obligatorie (un test constând în rezolvarea unor speţe)
o referate (un referat).
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

Timp alocat:
Referate (12 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 10 ore studiu individual
o 5 ore studiu la bibliotecă
o 5 ore redactare.
Teste:
- 2 ore în cadrul timpului alocat dezbaterilor.

La sfârşitul anului universitar fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise.
I I - 2 ore/2 săptămâni
Nr. ore: 16
2. DREPTUL CONCURENŢEI
Modulul îşi propune să ofere o prezentare de ansamblu asupra dreptului concurenţei, ţinând seama atât de evoluţia înregistrată pe plan legislativ naţional, cât şi de prevederile internaţionale în domeniu.
Vor fi avute în vedere modificările aduse Legii concurenţei nr. 21/1996, Legii nr. 11/1991 privind concurenţa neloială, precum şi Ordonanţa de urgenţă nr. 117/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1042 din 28.12.2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, urmărindu-se realizarea unei prezentări complete a dispoziţiilor legale interne şi a interpretărilor date de Consiliul Concurenţei. De asemenea, vor fi avute în vedere prevederile Tratatului CE, precum şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie de la Luxemburg.
La sfârşitul modulului, auditorii trebuie să identifice problemele juridice pe care le ridică o speţă în materia dreptului concurenţei şi să soluţioneze aceste probleme pe baza dispoziţiilor legale aplicabile.
Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o testare obligatorie (un test constând în rezolvarea unor speţe)
o referate (un referat).
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

Timp alocat:
Referate (12 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 10 ore studiu individual
o 5 ore studiu la bibliotecă
o 5 ore redactare.
Teste:
- 2 ore în cadrul timpului alocat dezbaterilor.

La sfârşitul anului universitar fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise.
II - 2 ore/2 săptămâni
Nr. ore: 16
3 DREPTUL MEDIULUI


Obiectivul dezbaterilor: O prezentare de ansamblu asupra dreptului mediului, cunoaşterea legislaţiei în domeniu, a tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte şi a acquis-ului comunitar; discutarea celor mai importante probleme de drept relevate de practica judiciară şi de doctrină; studii de caz pe bază de dosare complete şi rezolvarea unor speţe rezumate. Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o testare obligatorie (un test constând în rezolvarea unor speţe)
o referate (un referat).
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

Timp alocat:
Referate (12 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 10 ore studiu individual
o 5 ore studiu la bibliotecă
o 5 ore redactare.
Teste:
- 2 ore în cadrul timpului alocat dezbaterilor.

La sfârşitul anului universitar fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise.
II - 2 ore/2 săptămâni
Nr. ore: 16
4. DREPTUL CONSUMATORULUI
Obiectivul cursului constă în însuşirea de către auditorii de justiţie a conceptelor şi principiilor specifice reglementărilor legale în domeniul protecţiei consumatorului.
Prezentarea conceptelor teoretice va fi acompaniată de soluţiile jurisprudenţei, atât române cât şi cele străine.
Parcurgerea cursului conferă posibilitatea viitorilor magistraţi de a se familiariza cu specificul domeniului, astfel încât cunoştinţele teoretice să poată să-şi găsească o aplicare practică.
Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o testare obligatorie (un test constând în rezolvarea unor speţe)
o referate (un referat).
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

Timp alocat:
Referate (12 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 10 ore studiu individual
o 5 ore studiu la bibliotecă
o 5 ore redactare.
Teste:
- 2 ore în cadrul timpului alocat dezbaterilor.

La sfârşitul anului universitar fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise. II - 2 ore/2 săptămâni
Nr. ore: 16
5. DREPT FISCAL Evaluarea activităţii auditorilor de justiţie va fi realizată astfel:
 Evaluare continuă, avându-se în vedere:
- participarea orală în cadrul dezbaterilor, conform criteriilor prevăzute în fişa de notare;
- probele scrise:
o testare obligatorie (un test constând în rezolvarea unor speţe)
o referate (un referat).
 Examen la sfârşitul anului de studiu.

Timp alocat:
 Referate (12 ore):
- 2 ore studiu în cadrul dezbaterilor
- 10 ore studiu individual
o 5 ore studiu la bibliotecă
o 5 ore redactare.
 Teste:
- 2 ore în cadrul timpului alocat dezbaterilor.

La sfârşitul anului universitar fişele de notare se depun la secretariat, însoţite de lucrările scrise. II - 2 ore/2 săptămâni
Nr. ore: 16

Modificări:

I. Drept procesual civil:
o Programa analitică a disciplinei Drept procesual civil va include discutarea hotărârilor judecătoreşti în primele seminarii, la începutul semestrului I. Este de menţionat că în facultate hotărârea judecătorească se studiază în anul IV, în ultimele 2-3 seminarii, situaţie în care auditorii de justiţie nu au cunoştinţele necesare pentru a întocmi acest act de procedură, care intră în programele analitice ale celorlalte materii, cum ar fi dreptul familiei, administrativ şi comercial.
o Se va include în programa analitică o temă privind diferenţierea între capacitatea persoanei juridice în materie civilă şi în materia dreptului administrativ.
II. Dreptul familiei se va studia în semestrul II.
III. Drept administrativ: se va studia în semestrul II.

III. Metodologia actului de justiţie va fi disciplină obligatorie de an: înlocuirea descrierii disciplinei după cum urmează :
Descrierea iniţială:
Dezbaterilor vor fi axate pe analizarea unor situaţii concrete şi întocmirea unor lucrări şi urmăresc:
-dobândirea aptitudinilor specifice profesiei, respectiv aplicarea corectă a legilor de organizare judiciară, a regulamentelor şi codului deontologic;
-determinarea concepţiei personale a magistratului asupra profesiei sale; se va insista asupra necesităţii menţinerii unui echilibru între cerinţele etice ale profesiei şi viaţa privată a magistratului
Descrierea propusă:
Dezbaterilor vor fi axate pe analizarea unor situaţii concrete şi întocmirea unor lucrări şi urmăresc:
- dobândirea aptitudinilor de a redacta actele procedurale în mod corect, coerent, logic şi folosind un limbaj juridic adecvat şi, în acelaşi timp, uşor de înţeles de către persoanele cărora li se adresează.
- dobândirea aptitudinilor de a conduce o şedinţă de judecată şi de a avea o interacţiune adecvată cu justiţiabilii, avocaţii şi grefierii.
- dobândirea aptitudinilor de gestionare eficientă a unei cause si a unui stoc de dosare
- masurarea calitatii justitiei

IV. Pentru toate disciplinele opţionale: formatorul va avea opţiunea de a solicita auditorilor de justiţie întocmirea unui referat.

V. Dreptul mediului: înlocuirea descrierii disciplinei după cum urmează :
Descrierea iniţială:
În cadrul modulului de Dreptul Mediului vor fi abordate teme de interes pentru exercitarea profesiei de magistrat, şi anume noţiunea de mediu, definiţia legală în vederea aplicării uniforme a reglementărilor din domeniu, dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic în Constituţie şi Legea nr. 137/1995 de protecţie a mediului cu modificările ulterioare - garanţiile juridice.
Descrierea propusă:
Obiectivul dezbaterilor: O prezentare de ansamblu asupra dreptului mediului, cunoaşterea legislaţiei în domeniu, a tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte şi a acquis-ului comunitar; discutarea celor mai importante probleme de drept relevate de practica judiciară şi de doctrină; studii de caz pe bază de dosare complete şi rezolvarea unor speţe rezumate.
VI. Pentru disciplinele fundamentale: integrarea dreptului comunitar şi a elementelor specifice de drepturile omului în programele analitice ale disciplinelor fundamentale

VIII. Numărul de ore alocat formării iniţiale nu va depăşi 24 de ore pe săptămână

IX. Disciplina Informatică se va studia la începutul anului I de învăţământ, sub forma unui modul intensiv de 2 săptămâni, cu păstrarea numărului de ore alocat acestei discipline

Copyright © Contact | Trimite referat