NEGOCIEREA CONTRACTELOR referat

a. Termene în procesul negocierii contractelor
Pentru toate etapele procedurii de negociere a contractelor, participanţii trebuie să respecte anumite termene pentru răspunsul la întrebări, trimiterea formularelor completate etc. Aceste termene au funcţia de a garanta că procedura de negociere se desfăşoară regulat şi pentru ca aceasta să aibă loc într-un timp cât mai scurt. Dacă aceste termene nu sunt respectate şi aceasta fără un motiv întemeiat, procedura de negociere se poate întrerupe.
b. Etape în negocierea contractelor
Negocierea contractului presupune o serie de etape:
1. completarea formularului de contract;
Formularul de contract pe care trebuie să-l completeze toţi participanţii furnizează toate indicaţiile necesare pentru redactarea contractului. Contractul fixează ansamblul dispoziţiilor juridice, administrative şi financiare pe baza cărora se execută lucrările.
2. prezentarea datelor financiare;
Toate cheltuielile legate de lucrările de cercetare trebuie să figureze pe formularul de contract. Repartiţia trebuie să se efectueze între costurile manoperei, costurile de utilizare a echipamentelor, costuri generale, costuri de transport etc. Aceste date financiare sunt incluse în contract alături de o descriere detaliată a proiectului în anexa tehnică. Conţinutul tehnic şi costurile indicate în contractul final pot diferi de ceea ce a fost indicat în propunerea originală. In cursul procedurii de negociere a contractului, se iau în considerare comentariile evaluatorilor care au examinat propunerea.3. redactarea contractului;
Pentru proiectele acceptate cu puţine sau fără modificări, redactarea contractului este foarte simplă. Pentru proiectele mai complicate, procedura de negociere poate dura mai multe luni în funcţie de modificările tehnice sau financiare cerute şi de viteza cu care membrii respectivului proiect se pun de acord.
4. prima reuniune;
Unele programe invită coordonatorii de proiect la o reuniune preliminară înaintea începerii negocierii contractului.
5. ultima reuniune;
Coordonatorii proiectului trebuie să stabilească ultimele detalii ale contractului participând cu un proiect al formularului de negociere de contract.
6. semnarea contractului;
Contractele se semnează într-o singură limbă, aleasă de partenerii de contract.
7. începerea contractului.
Cheltuielile efectuate de contractanţi pot fi preluate în cadrul contractului numai după data începerii acestuia. Cheltuielile făcute în cursul fazei de negociere, de exemplu cheltuielile de călătorie pentru reuniunile preliminare, nu sunt în general acoperite de contracte.
Pentru a facilita comunicaţiile şi procedura de negociere, numărul de participanţi principali trebuie redus la minimum. Participanţii au interesul să fixeze termene foarte stricte pentru transmiterea informaţiilor coordonatorului de proiect. Coordonatorii de proiect trebuie să se asigure că munca pregătitoare este efectuată astfel încât negocierea contractului să se deruleze în condiţii cât mai bune. O mare parte a întârzierilor în negocierea contractului se datorează vitezei reduse de comunicare între parteneri.
Momentul şi locul de transfer al proprietăţii mărfii pot şi diferite de momentul şi locul transferului riscurilor de la vânzător la cumpărător, iar acest fapt este reflectat într-o gamă variată de condiţii de livrare şi uzanţe comerciale, a căror cunoaştere facilitează negocierea şi încheierea contractelor comerciale internaţionale.
INCOTERMS reprezintă un set de reguli internaţionale pentru interpretarea celor mai utilizaţi termeni comerciali din comerţul internaţional.
Pentru prima dată termenii INCOTERMS au fost publicaţi în 1936 de Camera Internaţională de Comerţ de la Paris. Ulterior, aceste reguli au fost modificate în 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 şi 2000 pentru a le pune în concordanţă cu practica comercială curentă.
Cele 13 reguli definesc cele mai importante responsabilităţi ale vânzătorului şi cumpărătorului în contractele comerciale internaţionale, fiind recunoscute ca standarde internaţionale de către autorităţile vamale şi alte autorităţi în toate ţările cu o bogată tradiţie în comerţul internaţional.
Cu toate că aplicarea INCOTERMS este facultativă, majoritatea antreprenorilor le folosesc pe larg deoarece permit interpretarea unitară a termenilor comerciali. Incorporarea lor în contractele comerciale internaţionale reduce riscul neînţelegerilor la care s-ar putea ajunge sau al complicaţiilor de ordin juridic. In plus, aceşti termeni nu favorizează nici o ţară anume.
Necesitatea existenţei şi a îmbunătăţirii lor este evidentă în condiţiile în care mărfuri din ce în ce mai variate sunt vândute într-un număr crescut de ţări şi în cantităţi din ce în ce mai mari, în paralel cu creşterea riscurilor neînţelegerilor şi a litigiilor costisitoare datorate în principal redactării defectuoase a contractelor de vânzare-cumpărare internaţionale.
Încă de la intrarea lor în vigoare, teoreticienii atrăgeau atenţia asupra neînţelegerilor ce puteau apărea datorită coexistenţei atât a lui INCOTERMS 1990 cât şi a lui INCOTERMS 2000, sfătuindu-i pe comercianţi ca ori de câte ori se are în vedere un termen INCOTERMS, să se specifice din ce an este.
In funcţie de tipul de transport la care se referă, se disting:
. pentru transportul maritim: FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ
. pentru celelalte tipuri de transport (terestru, aerian, fluvial, combinat): EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP.
Fiecare din aceste tipuri exprimă conţinutul contractului de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri. Prin alegerea unei anumite reguli părţile recurg la un anumit tip de vânzare internaţională de mărfuri.

Semnul
Semnificaţia Modalităţile de transport
GRUPA E -EXPEDIERE (obligaţii minime pentru vânzător)
EXW -
EX WORKS Franco fabrică (. locul convenit) - vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care a pus marfa la dispoziţia cumpărătorului, la sediul său (uzină, depozit, fabrică etc.) Orice modalitate de transport, inclusiv transportul multimodal.
GRUPA F - TRANSPORT NEPLĂTIT (vânzătorul nu-şi asumă nici riscurile, nici cheltuielile transportului principal)
FCA - FREE CARRIER Franco cărăuş (. locul convenit) - vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care a predat marfa, vămuită pentru export, în grija cărăuşului desemnat de către cumpărător, la locul sau punctul convenit. Transportul aerian şi feroviar.
FAS - FREE ALONGSIDE SHIP Franco de-a lungul vasului (port de încărcare convenit) - vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care marfa a fost pusă de-a lungul vasului, pe chei sau pe şlepuri, barje sau pe bac, în portul de încărcare convenit. Transportul maritim sau pe apele interioare.
FOB - FREE ON BOARD Franco la bord (. port de încărcare convenit) - vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care marfa a trecut balustrada vasului, în portul de încărcare convenit. Transport maritim sau pe apele interioare.

GRUPA C - TRANSPORT PLĂTIT (vânzătorul îşi asumă cheltuielile transportului principal, dar nu riscurile )
CFR -COST AND FREIGHT Cost şi navlu (. port de destinaţie convenit) - vânzătorul trebuie să plătească navlul şi costurile necesare pentru aducerea mărfii în portul de destinaţie convenit, dar riscul de pierdere sau deteriorare a mărfii precum şi orice costuri suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost livrată la bordul navei se transferă de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa trece balustrada vasului în portul de încărcare. Transportul maritim sau pe apele interioare.
CIF - COST, INSURANCE AND FREIGHT Cost, asigurare şi navlu (port de destinaţie convenit) - vânzătorul trebuie să plătească navlul şi costurile necesare pentru aducerea mărfii în portul de destinaţie convenit, dar riscul de pierdere sau deteriorare a mărfii precum şi orice costuri suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost livrată la bordul navei se transferă de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa trece balustrada vasului în portul de încărcare. De asemenea el trebuie să efectueze asigurarea maritimă care să acopere riscul cumpărătorului de pierdere sau deteriorare a mărfii în timpul transportului. Transportul maritim sau pe apele interioare.
CPT - CARRIAGE PAID TO Fracht plătit până la (. locul de destinaţie convenit) - vânzătorul plăteşte frachtul pentru transportul mărfii la destinaţia convenită. Riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii, precum şi orice alte cheltuieli suplimentare cauzate de evenimentele care au loc după ce marfa a fost predata cărăuşului trec de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa a fost predată în custodia cărăuşului. CPT înseamnă că vânzătorul asigură vămuirea mărfii la export. Orice mod de transport, inclusiv pentru transportul multimodal.
CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO Fracht şi asigurare plătite până la (. locul de destinaţie convenit) - vânzătorul plăteşte frachtul pentru transportarea mărfii la destinaţia convenită, de asemenea el trebuie să efectueze asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau deteriorare a mărfii în timpul transportului. Vânzătorul încheie contractul de asigurare şi plăteşte prima de asigurare. CIP cere ca vânzătorul să asigure vămuirea mărfii la export. Orice modalitate de transport, inclusiv transportul multimodal.
GRUPA D - DESTINAŢIE (vânzătorul îşi asumă atât riscurile cât şi cheltuielile transportului principal)
DAF- DELIVERED AT FRONTIER Livrat la frontieră (. locul convenit) - vânzătorul îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care marfa a fost pusă la dispoziţia cumpărătorului, vămuită pentru export, la punctul şi locul convenit, la frontieră, dar înainte de punctul vamal de frontieră al ţării limitrofe. Transportul feroviar sau rutier, dar poate fi folosit pentru orice modalitate de transport.
DES - DELIVERED EX SHIP Livrat pe navă ( . port de destinaţie convenit) - vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul in care marfa a fost pusa la dispoziţia cumpărătorului, la bordul navei, nevămuită pentru import, în portul de destinaţie convenit. Vânzătorul trebuie să suporte toate cheltuielile şi riscurile legate de aducerea mărfii în portul de destinaţie convenit. Transportul maritim sau pe apele interioare.
DEQ - DELIVERED EX QUAY (DUTY PAID) Livrat la chei (. port de destinaţie plătit) - vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care marfa a fost pusă la dispoziţia cumpărătorului, pe chei, în portul de destinaţie convenit, vămuită la import. Transportul maritim sau pe apele interioare.
DDU - DELIVERED DUTY UNPAID Livrat taxe vamale neplătite (. locul de destinaţie convenit) - vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care marfa a fost pusă la dispoziţia cumpărătorului, la locul convenit din ţara importatoare. Transportul maritim sau pe apele interioare.
DDP - DELIVERED DUTY PAID Livrat taxe vamale plătite (. loc de destinaţie convenit) - vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care marfa a fost pusă la dispoziţia cumpărătorului, la locul convenit din ţara importatoare. Transportul maritim sau pe apele interioare.

A. FAS - Free Alongside Ship (... named port of shipment )
Franco de-a lungul vasului (... port numit de expediere )

Obligaţiile vânzătorului:

Termenul FAS indica faptul că vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare atunci când mărfurile au fost depuse de-a lungul navei pe chei, în portul de expediere numit. Aceasta implică obligaţia cumpărătorului ca începând din acel moment, să suporte toate costurile şi riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor din acel moment.
FAS impune vânzătorului obligaţia de a livra mărfurile şi factura comercială sau mesajul electronic echivalent, în conformitate cu contractul de vânzare şi orice altă dovadă de conformitate prevăzută în contract.
O alta obligaţie a vânzătorului este aceea de a acorda cumpărătorului, la cererea şi pe riscul şi cheltuiala acestuia, toata asistenţa în obţinerea oricărei licenţe de export sau a altei autorizaţii oficiale necesare exportului mărfurilor.
In ceea ce priveşte contractul de transport a mărfii prin intermediul navelor, vânzătorul nu are nici o obligaţie, întrucât atât încărcarea mărfii pe vas cât şi navlosirea sunt suportate de cumpărător.
Asigurarea mărfii revine de asemenea cumpărătorului, care trebuie sa încheie un contract de asigurare cu o societate de asigurări care să acopere valoarea mărfii plus 10% pentru întregul transport internaţional al mărfii.
In schimb, vânzătorul este obligat să livreze mărfurile de-a lungul vasului numit, la locul de încărcare numit de cumpărător, în portul de expediere, la data sau în perioada stipulată şi conform uzanţei portuare. Tot el suportă toate riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor până în momentul în care acestea au fost livrate.
El plăteşte toate costurile generate de mărfuri până în momentul în care acestea au fost livrate. La aceste obligaţii se adaugă plata costurilor operaţiilor de verificare care sunt necesare punerii mărfurilor la dispoziţia cumpărătorului, să asigure cumpărătorului documentul uzual care dovedeşte livrarea mărfurilor.

Obligaţiile cumpărătorului:

Pentru vânzător, vânzarea este externă astfel încât cheltuielile de export, tranzit, import în ţara cumpărătoare aparţin cumpărătorului.
Cumpărătorul trebuie să plătească preţul prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri, să obţină pe propriul risc şi cheltuieli orice licenţă de export şi import sau alte autorizaţii oficiale, să îndeplinească alte formalităţi vamale pentru exportul şi importul de mărfuri şi dacă este cazul, pentru tranzitul acestora printr-o alta ţară.
El este obligat să contracteze pe propria cheltuială, transportul mărfurilor din portul de expediere numit şi să preia mărfurile, să suporte toate riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor din momentul în care acestea au fost livrate.
Dacă nu-şi îndeplineşte obligaţiile referitoare la obţinerea de licenţe sau autorizaţii, va suporta toate riscurile suplimentare de pierdere sau avariere a mărfurilor.
Dacă omite să-l avizeze pe vânzător cu privire la numele vasului, locului de încărcare, data cerută pentru livrare, sau dacă vasul numit de el n-ajunge la timp sau nu poate lua marfa sau termina încărcarea înainte de data stipulată, va suporta toate riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor.
Cumpărătorul are obligaţia să plătească toate cheltuielile generate de mărfuri din momentul în care ele au fost livrate, să dea toate informaţiile necesare despre numele vasului, locul de încărcare şi data cerută pentru livrare, să plătească (dacă nu este altfel convenit) costurile inspecţiei efectuate înainte de expediere.

B. FOB - Free on Board (... named port of shipment)
Franco la bord ( ... port numit de expediere)

Potrivit acestui termen, vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare atunci când mărfurile au trecut peste balustrada vasului în portul numit de expediere.
Aceasta implică obligaţia cumpărătorului de a suporta toate costurile şi riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor din acel punct.
Condiţia FOB cere vânzătorului să îndeplinească formalităţile pentru export.
Această condiţie poate fi folosită numai pentru transport pe mare sau pe cale navigabilă internă.

Obligaţiile vânzătorului:

. obligaţia de a livra mărfurile şi factura comercială sau mesajul electronic echivalent, în conformitate cu contractul de vânzare şi orice alta dovadă de conformitate prevăzută în contract;
. obligaţia de a obţine cumpărătorului, pe riscul şi cheltuiala sa, orice licenţă de export sau altă autorizaţie oficială şi să îndeplinească toate formalităţile vamale necesare exportului mărfurilor;
. în privinţa contractului de transport şi a contractului de asigurare, vânzătorul nu are nici o obligaţie;
. obligat să livreze mărfurile la bordul vasului numit de cumpărător, în portul de expediere numit, la data sau în perioada stipulată şi conform uzanţei portuare;
. tot el suportă toate riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor până în momentul în care acestea au trecut balustrada vasului în portul de expediere numit;
. plăteşte toate costurile generate de mărfuri până în momentul în care acestea au trecut balustrada vasului în portul de expediere numit;
. plăteşte toate costurile formalităţilor vamale necesare pentru export şi toate impozitele, taxele şi alte cheltuieli oficiale plătibile la export;
. să dea cumpărătorului suficiente informaţii că mărfurile au fost livrate la bord;
. plata costurilor operaţiilor de verificare care sunt necesare punerii mărfurilor la dispoziţia cumpărătorului, să asigure cumpărătorului documentul uzual care dovedeşte livrarea mărfurilor.

Obligaţiile cumpărătorului:

Cumpărătorul trebuie să plătească preţul prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri, să obţină pe propriul risc şi cheltuieli orice licenţă de import sau alte autorizaţii oficiale, să îndeplinească alte formalităţi vamale pentru importul de mărfuri şi dacă este cazul, pentru tranzitul acestora printr-o altă ţară. El trebuie să contracteze, pe cheltuiala sa, transportul mărfurilor din portul de expediere numit, să preia mărfurile, să suporte toate riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor din momentul în care acestea au trecut balustrada vasului în portul de expediere numit.
Dacă vasul numit de el nu ajunge la timp, nu poate lua mărfurile sau termina încărcarea înainte de data stipulată, suporta toate riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor de la data convenită sau de la data expirării perioadei stipulată pentru livrare, cu condiţia totuşi ca mărfurile să fi fost livrate corespunzător contractului.
Cumpărătorul are obligaţia să plătească toate cheltuielile generate de mărfuri din momentul în care ele au trecut balustrada vasului în portul de expediere numit, să dea toate informaţiile necesare despre numele vasului, locul de încărcare şi data cerută pentru livrare, să plătească (dacă nu este altfel convenit) costurile inspecţiei efectuate înainte de expediere, să accepte dovada livrării.

C. CFR - Cost and Freight (... named port of destination)
Cost şi Navlu (... port numit de destinaţie)

CFR înseamnă ca vânzătorul trebuie să plătească costurile şi navlul necesare pentru a aduce mărfurile în portul de destinaţie numit dar şi riscul de pierdere sau avariere a mărfurilor precum şi orice costuri suplimentare datorate unor evenimente ulterioare livrării mărfurilor la bordul navei, se transferă de la vânzător la cumpărător atunci când mărfurile trec balustrada vasului în portul de expediere.

Obligaţiile vânzătorului:

. obligaţia de a livra mărfurile şi factura comercială sau mesajul electronic echivalent, în conformitate cu contractul de vânzare şi orice altă dovadă de conformitate prevăzută în contract;
. obligaţia de a obţine cumpărătorului, pe riscul şi cheltuiala sa, orice licenţă de export sau o altă autorizaţie oficială şi să îndeplinească toate formalităţile vamale necesare exportului mărfurilor;
. în privinţa contractului de transport, să contracteze, conform uzanţelor, pe propria cheltuială, transportul mărfurilor la portul de destinaţie numit, pe ruta obişnuită, într-un vas destinat navigaţiei pe mare de tipul folosit în mod normal pentru transportul mărfurilor descrise în contract;
. în privinţa contractului de asigurare, vânzătorul nu are nici o obligaţie;
. obligat să livreze mărfurile la bordul vasului în portul de expediere numit, la data sau în perioada stipulată şi conform uzanţei portuare;
. tot el suportă toate riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor până în momentul în care acestea au trecut balustrada vasului în portul de expediere numit;. plăteşte toate costurile generate de mărfuri până în momentul în care acestea au trecut balustrada vasului în portul de expediere numit;
. plăteşte toate costurile formalităţilor vamale necesare pentru export şi toate impozitele, taxele şi alte cheltuieli oficiale plătibile la export;
. să dea cumpărătorului suficiente informaţii că mărfurile au fost livrate la bord;
. plata costurilor operaţiilor de verificare care sunt necesare punerii mărfurilor la dispoziţia cumpărătorului, să acorde cumpărătorului, la cererea, pe riscul şi cheltuiala acestuia, toată asistenţa în a obţine orice documente sau mesaje electronice echivalente emise sau transmise în ţara de expediere şi/sau de origine pe care cumpărătorul le-ar putea pretinde pentru importul mărfurilor şi dacă este cazul pentru tranzitul lor într-o altă ţară.

Obligaţiile cumpărătorului:

. să plătească preţul prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri;
. să obţină pe propriul risc şi cheltuieli orice licenţă de import sau alte autorizaţii oficiale, să îndeplinească alte formalităţi vamale pentru importul de mărfuri şi dacă este cazul, pentru tranzitul acestora printr-o altă ţară;
. în ceea ce priveşte contractul de transport, nu are nici o obligaţie;
. să suporte toate riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor din momentul în care acestea au trecut balustrada vasului în portul de expediere numit;
. să accepte preluarea mărfurilor când ele au fost livrate, să le primească de la cărăuş în portul de destinaţie numit;
. obligaţia să plătească toate cheltuielile generate de mărfuri din momentul în care ele au trecut balustrada vasului în portul de expediere numit;
. să plătească toate impozitele, taxele şi alte cheltuieli oficiale, costurile pentru îndeplinirea formalităţilor vamale plătibile la importul mărfurilor;
. să accepte documentul de transport;
. să plătească costurile inspecţiei efectuate înainte de expediere.

D. CIF - Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)
Cost, Asigurare şi Navlu

"Cost, Insurance and Freight" înseamnă ca vânzătorul are aceeaşi obligaţie ca la CFR, la care se adaugă obligaţia sa de a procura asigurarea pe mare împotriva riscului cumpărătorului de pierdere sau avariere a mărfurilor în timpul transportului. Vânzătorul contractează asigurarea şi plăteşte prima de asigurare.
Cumpărătorul trebuie să ia notă ca în conformitate cu condiţia CIF vânzătorul este solicitat şi să obţină o asigurare numai pentru minimum de acoperire. Condiţia CIF cere vânzătorului să îndeplinească formalităţile de export.
Această condiţie poate fi folosită numai pentru transportul pe mare sau pe cale navigabilă internă.

Obligaţiile vânzătorului:

. obligaţia de a livra mărfurile şi factura comercială sau mesajul electronic echivalent, în conformitate cu contractul de vânzare şi orice altă dovadă de conformitate prevăzută în contract;
. obligaţia de a obţine cumpărătorului, pe riscul şi cheltuiala sa, orice licenţă de export sau o altă autorizaţie oficială şi să îndeplinească toate formalităţile vamale necesare exportului mărfurilor;
. în privinţa contractului de transport, să contracteze, conform uzanţelor, pe propria cheltuială, transportul mărfurilor la portul de destinaţie numit, pe ruta obişnuită, într-un vas destinat navigaţiei pe mare de tipul folosit în mod normal pentru transportul mărfurilor descrise în contract;
. în privinţa contractului de asigurare, vânzătorul are obligaţia de a obţine, pe propria cheltuială, asigurarea încărcăturii aşa cum s-a convenit în contract, asigurare pe care cumpărătorul sau orice altă persoană, având un interes asigurabil asupra mărfurilor să o poată reclama direct de la asigurator şi să furnizeze cumpărătorului poliţa de asigurare sau altă dovadă de acoperire prin asigurare. Asigurarea trebuie contractată cu subscriitorii sau cu o companie de asigurări cu bună reputaţie şi, în lipsa unei înţelegeri exprese contrare, să fie în concordanţă cu acoperirea minimă a Institutului pentru Clauze privind Încărcăturile (Institutul Subscriitorilor din Londra) sau cu alte clauze similare;
. este obligat să livreze mărfurile la bordul vasului în portul de expediere numit, la data sau în perioada stipulată şi conform uzanţei portuare;
. tot el suportă toate riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor până în momentul în care acestea au trecut balustrada vasului în portul de expediere numit;
. plăteşte toate costurile generate de mărfuri până în momentul în care acestea au trecut balustrada vasului în portul de expediere numit;
. plăteşte toate costurile formalităţilor vamale necesare pentru export şi toate impozitele, taxele şi alte cheltuieli oficiale plătibile la export;
. este obligat să dea cumpărătorului suficiente informaţii că mărfurile au fost livrate la bord precum şi orice altă informaţie care să permită cumpărătorului să ia masurile necesare preluării mărfurilor;
. plata costurilor operaţiilor de verificare care sunt necesare livrării mărfurilor, să execute pe propria cheltuială ambalarea cerută pentru transportul mărfurilor organizat de el;
. să acorde cumpărătorului, la cererea, pe riscul şi cheltuiala acestuia, toate asistenţa în a obţine orice documente sau mesaje electronice echivalente emise sau transmise în ţara de expediere şi/sau de origine pe care cumpărătorul le-ar putea pretinde pentru importul mărfurilor şi dacă este cazul pentru tranzitul lor într-o altă ţară;
. daca nu s-a convenit altfel, să furnizeze cumpărătorului, pe cheltuiala sa fără întârziere, documentul obişnuit de transport pentru portul de destinaţie convenit. Acest document trebuie să cuprindă mărfurile din contract, să fie datat în perioada convenită pentru expediere, să permită cumpărătorului sa reclame mărfurile de la cărăuş la destinaţie si, daca nu s-a convenit altfel, să permită cumpărătorului să vândă mărfurile în tranzit prin transferul documentului către un alt cumpărător sau prin avizarea cărăuşului.

Obligaţiile cumpărătorului:

. să plătească preţul prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri;
. să obţină pe propriul risc şi cheltuieli orice licenţă de import şi export sau alte autorizaţii oficiale, să îndeplinească alte formalităţi vamale pentru importul de mărfuri şi dacă este cazul, pentru tranzitul acestora printr-o alta ţară;
. în ceea ce priveşte contractul de transport, nu are nici o obligaţie;
. să suporte toate riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor din momentul în care acestea au trecut balustrada vasului în portul de expediere numit;
. să accepte preluarea mărfurilor când ele au fost livrate, să le primească de la cărăuş în portul de destinaţie numit;
. obligaţia să plătească toate cheltuielile generate de mărfuri din momentul în care ele au trecut balustrada vasului în portul de expediere numit, cu excepţia cazului când ele au fost percepute de linii regulate de navigaţie in momentul contractării transportului;
. să plătească toate costurile şi taxele generate de mărfuri pe timpul tranzitului până la sosirea lor în portul de destinaţie, precum şi costurile de descărcare, inclusiv cheltuieli de barje şi cheiaj;
. să plătească toate impozitele, taxele şi alte cheltuieli oficiale, costurile pentru îndeplinirea formalităţilor vamale plătibile la importul mărfurilor;
. ori de câte ori este îndreptăţit să stabilească termenul pentru expedierea mărfurilor şi/sau portul de destinaţie, să dea vânzătorului suficiente informaţii în acest sens;
. să accepte documentul de transport;
. să plătească costurile inspecţiei efectuate înainte de expediere, cu excepţia cazului în care acesta este mandatata de autorităţile din ţara exportatoare;
. să plătească toate costurile şi taxele rezultate din obţinerea documentelor sau mesajelor electronice echivalente;
. să ramburseze pe cele plătite de vânzător în acordarea de asistenţă;
. să furnizeze vânzătorului, la cerere, informaţiile necesare pentru procurarea asigurării mărfii.

E. DES - Delivered Ex Ship (...named port of destination)
Franco Navă Nedescărcată (...port numit de destinaţie)

"Delivered Ex Ship" - vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare atunci când mărfurile sunt puse la dispoziţia cumpărătorului la bordul vasului, în portul de destinaţie numit, fără îndeplinirea formalităţilor de import. Această condiţie poate fi folosită numai pentru transport maritim sau pe cale navigabilă internă.

Obligaţiile vânzătorului:

. obligaţia de a livra mărfurile şi factura comercială sau mesajul electronic echivalent, în conformitate cu contractul de vânzare şi orice altă dovadă de conformitate prevăzută în contract;
. obligaţia de a obţine cumpărătorului, pe riscul şi cheltuiala sa, orice licenţă de export sau o altă autorizaţie oficială şi să îndeplinească toate formalităţile vamale necesare exportului mărfurilor şi dacă este cazul, pentru tranzitul lor printr-o altă ţară;
. în privinţa contractului de transport, să contracteze, conform uzanţelor, pe propria cheltuială, transportul mărfurilor pe ruta obişnuită şi într-o manieră obişnuită până la locul numit, in portul de destinaţie numit;
. în privinţa contractului de asigurare, vânzătorul nu are nici o obligaţie;
. obligat să pună mărfurile la dispoziţia cumpărătorului, la bordul vasului, la punctul obişnuit de descărcare în portul de destinaţie numit, nevămuite la import, la data sau în perioada stipulată în aşa fel încât să poată fi descărcate de pe navă cu echipamentul de descărcare potrivit naturii mărfurilor;
. tot el suportă toate riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor până în momentul în care acestea au fost livrate;
. plăteşte toate costurile generate de mărfuri până în momentul în care acestea au fost livrate;
. plăteşte toate costurile formalităţilor vamale necesare pentru export şi toate impozitele, taxele şi alte cheltuielile oficiale plătibile la export şi dacă este cazul, pentru tranzitul lor printr-o altă ţară anterior livrării;
. dă cumpărătorului suficiente informaţii despre data estimată a sosirii navei numite precum si orice alta informaţie ceruta care sa permită cumpărătorului să ia măsurile în mod normal necesare preluării mărfurilor;
. plata costurilor operaţiilor de verificare care sunt necesare livrării mărfurilor, să execute pe propria cheltuială ambalarea cerută pentru transportul mărfurilor organizat de el;
. să acorde cumpărătorului, la cererea, pe riscul şi cheltuiala acestuia, toate asistenţa în a obţine orice documente sau mesaje electronice echivalente emise sau transmise în ţara de expediere şi/sau de origine pe care cumpărătorul le-ar putea pretinde pentru importul mărfurilor;
. dacă nu s-a convenit altfel, să furnizeze cumpărătorului, pe cheltuiala sa fără întârziere, ordinul de livrare şi/sau documentul obişnuit de transport care sa permită cumpărătorului să preia mărfurile.


Obligaţiile cumpărătorului:

. să plătească preţul prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri;
. să obţină pe propriul risc şi cheltuieli orice licenţă de import sau alte autorizaţii oficiale, să îndeplinească toate formalităţile vamale necesare pentru importul de mărfuri;
. în ceea ce priveşte contractul de transport, nu are nici o obligaţie;
. să preia mărfurile de îndată ce sunt puse la dispoziţia sa;
. să suporte toate riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor din momentul în care acestea au fost puse la dispoziţia sa;
. obligaţia să plătească toate cheltuielile generate de mărfuri din momentul în care ele au fost puse la dispoziţia sa. Dacă nu preia mărfurile suporta toate costurile suplimentare rezultate cu condiţia ca mărfurile sa fi fost livrate corespunzător contractului;
. să plătească toate impozitele, taxele şi alte cheltuieli oficiale, costurile pentru îndeplinirea formalităţilor vamale plătibile la importul mărfurilor;
. ori de câte ori este îndreptăţit să stabilească data în perioada stipulată şi/sau locul preluării, să dea vânzătorului suficiente informaţii in acest sens;
. să accepte ordinul de livrare sau documentul de transport;
. să plătească costurile inspecţiei efectuate înainte de expediere, cu excepţia cazului în care acesta este mandatată de autorităţile din ţara exportatoare;
. să plătească toate costurile şi taxele rezultate din obţinerea documentelor sau mesajelor electronice echivalente;
. să ramburseze pe cele plătite de vânzător în acordarea de asistenţă;
. să furnizeze vânzătorului, la cerere, informaţiile necesare pentru procurarea asigurării mărfii. Dacă părţile doresc ca şi cumpărătorul să îndeplinească formalităţile pentru import şi să plătească taxele vamale, se foloseşte menţiunea "duty unpaid" (DDU) în locul menţiunii "duty paid" (DDP). Dacă părţile doresc să excludă din obligaţiile vânzătorului unele dintre costurile plătibile la importul mărfurilor (de exemplu, TVA) se menţionează clar: " Delivered ex quay, VAT unpaid ( ... port numit de destinaţie ) ".

F. DEQ - Delivered ex quay (Duty Paid) (...named port of destination)
Franco pe Chei Vămuit ( ...port numit de destinaţie)

Obligaţiile vânzătorului:

. obligaţia de a livra mărfurile şi factura comercială sau mesajul electronic echivalent, în conformitate cu contractul de vânzare şi orice altă dovadă de conformitate prevăzută în contract;
. obligaţia de a obţine cumpărătorului, pe riscul şi cheltuiala sa, orice licenţă de export sau import sau altă autorizaţie oficială şi să îndeplinească toate formalităţile vamale necesare exportului sau importului mărfurilor şi dacă este cazul, pentru tranzitul lor printr-o altă ţară;
. în privinţa contractului de transport, să contracteze, conform uzanţelor, pe propria cheltuială, transportul mărfurilor pe ruta obişnuită şi într-o manieră obişnuită până pe chei, in portul de destinaţie numit. Dacă nu s-a convenit un punct sau dacă acesta nu este determinat prin practică, vânzătorul poate alege la portul de destinaţie numit punctul care corespunde cel mai bine scopului său;
. în privinţa contractului de asigurare, vânzătorul nu are nici o obligaţie;
. este obligat să pună mărfurile la dispoziţia cumpărătorului, pe chei în portul de destinaţie convenit la data sau în perioada stipulată;
. tot el suportă toate riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor până în momentul în care acestea au fost livrate;
. plăteşte toate costurile generate de mărfuri până în momentul în care acestea au fost livrate;
. plăteşte toate costurile formalităţilor vamale necesare pentru export şi toate impozitele, taxele şi alte cheltuieli oficiale plătibile la export şi import şi dacă este cazul, pentru tranzitul lor printr-o alta ţară anterior livrării;
. să dea cumpărătorului suficiente informaţii despre data estimată a sosirii navei numite precum şi orice altă informaţie cerută care să permită cumpărătorului să ia masurile în mod normal necesare preluării mărfurilor,
. plata costurilor operaţiilor de verificare care sunt necesare livrării mărfurilor, să execute pe propria cheltuială ambalarea cerută pentru transportul mărfurilor organizat de el;
. dacă nu s-a convenit altfel, să furnizeze cumpărătorului, pe cheltuiala sa fără întârziere, ordinul de livrare şi/sau documentul obişnuit de transport care să permită cumpărătorului să preia mărfurile;
. să furnizeze cumpărătorului, la cerere, informaţiile necesare pentru procurarea mărfii.

Obligaţiile cumpărătorului:

. să plătească preţul prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri;
. să acorde vânzătorului, la cererea acestuia, pe riscul şi cheltuiala acestuia, toată asistenţa în a obţine orice licenţă de import sau alte autorizaţii oficiale;
. în ceea ce priveşte contractul de transport, nu are nici o obligaţie;
. să preia mărfurile de îndată ce sunt puse la dispoziţia sa;
. să suporte toate riscurile de pierdere sau avariere a mărfurilor din momentul în care acestea au fost puse la dispoziţia sa;
. obligaţia să plătească toate cheltuielile generate de mărfuri din momentul în care ele au fost puse la dispoziţia sa. Dacă nu preia mărfurile suportă toate costurile suplimentare rezultate cu condiţia ca mărfurile să fi fost livrate corespunzător contractului;
. ori de câte ori este îndreptăţit să stabilească data în perioada stipulata şi/sau locul preluării, să dea vânzătorului suficiente informaţii în acest sens;
. să accepte ordinul de livrare sau documentul de transport;
. să plătească costurile inspecţiei efectuate înainte de expediere, cu excepţia cazului în care aceasta este mandatată de autorităţile din ţara exportatoare;
. să acorde vânzătorului la cererea, pe riscul şi cheltuiala acestuia, toata asistenţa în a obţine orice documente sau mesaje electronice transmise sau emise în ţara importatoare pe care vânzătorul le-ar putea pretinde pentru punerea mărfurilor la dispoziţia cumpărătorului în conformitate cu aceste reguli. Daca părţile doresc ca vânzătorul să îndeplinească formalităţile vamale şi să suporte costurile şi riscurile aferente, trebuie făcută o menţiune clară în acest sens. Dacă părţile doresc să includă în obligaţiile vânzătorului unele dintre costurile plătibile la importul mărfurilor se face menţiunea specifică: "Delivered duty unpaid; VAT paid (...port numit de destinaţie )".

Copyright © Contact | Trimite referat