TAXELE LOCALE referatBugetele locale isi formeaza o buna parte din veniturile lor prin perceperea unui numar important de taxe.
Asa cum am mentionat deja, taxele sunt plati efectuate de persoane fizice si juridice pentru serviciile specifice de care beneficiaza din partea anumitor institutii sau autoritati publice.
Ca si impozitele, taxele au un caracter obligatoriu si sunt cu titlul nerestibuibil, dar spre deosebire de impozite-care nu presupun existenta unei contraprestatii directe si imediate-taxele sunt plati legate nemijlocit de un anumit serviciu specific, realizat de catre o institutie sau un organ al administratiei de stat.Insa, de regula, nu se pune semnul egalitatti intre nivelul taxelor si marimea costului serviciilor prestate de institutii publice, intrucat in majoritatea cazurilor acesta este superior.
Potrivit reglementarilor legale in vigoare, la bugetele locale sunt mobilizate urmatoarele taxe:
 1. taxa asupra mijloacelor de transport;
 2.taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor neceasare in domeniul constructiilor;
 3. taxa pentru folosirea mijoacelor de publicitate, afisaj si reclama;
 4. taxa hoteliera;
 5.alte taxe locale reglementate prin Legea nr. 571/2003;
 6. taxe de timbru.
Continutul si asieta primelor cinci categorii de taxe enuntate vor fi prezentate in conformitate cu dispozitiile Legii 571/2003.


4.1.TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Alaturi de impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport reprezinta o importanta resursa a veniturilor bugetare locale.

Subiectul taxei
Subiectii taxei sunt contribuabilii care detin in proprietate mijloace de transport cu tractiune mecanica sau pe apa, cu aceleasi exceptii prevazute la impozitul pe cladiri si impozitul pe teren.
Obiectul taxei
Obiectul taxei este reprezentat atat de mijloacele de transport cu actiune mecanica(autoturisme, autocamioane, microbuze, autotrenuri, tractoare, motociclete, etc.), cat si mijloacele de transport pe apa(luntrii, bacuri, salupe, iahturi, vapoare).
Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste anual in sume fixe, diferentiata in functie de natura mijlocului de transport:cu tractiune mecanica sau pe apa.
Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica, baza de impozitare o reprezinta capaciatatea cilindrica a motorului, pentru fiecare 500 cm (3) ssu fractiune din 500cm (3).
Aceasta taxa este diferentiata pe feluri de autovehicule dupa cum se observa in Anexa nr.8.
Pentru remorci, semiremorci si rulote, baza de impozitare o constituie capacitatea exprimata in tone.Valorile impozabile valabile pentru anul in curs sunt cele prezentate in Anexa nr.9.
Pentru atase, taxa anuala se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scootere.
Valorile impozabile stabilite pentru taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanicaa sunt prevazute in Anexa nr. 8.
Noua legislatie in materie de impozite si taxa locala cu aplicabilitate din anul fiscal 2007 instituie taxa pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone si taxa pentru combinatii de autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, in sume fixe, diferentiate in functie de numarul axelor si de masa totala maxima autorizata (vezi anexa nr 10).
Capacitatea cilindrica a motorului si capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehicului, respectiv a remorcii, cu factura de cumparare sau cu alte documente din care sa rezulte aceasta.Detinerea unor piese disparute sau a unor caroseri de autovehicule nu inseamna ca acel contribuabil are un autovehicul taxabil.In caz de transformare autovehicului prin carosare nu se stabileste o noua taxa, deoarece capacitatea cilindrica a motorului nu se modifica.Pentru mijloacele de transport pe apa, taxa se stabileste anual, in suma fixa pentru fiecare mijloc de transport in parte.(vezi anexa nr 11)
Taxa asupra mijloacelor de transport poate fi majorata sau diminuata anual, pana la 50% de catre Consiliile Locale si Judetene.

Asieta fiscala
In vederea stabilirii taxei asupra mijloacelor de transport, care este in sarcina compartimentelor de specialitate a autoritatilor administratiei publice locale in raza carora contribuabilii isi au domiciliul, contribuabilii sunt obligati sa depunaa declaratii de impunere in termen de 30 de zile de la data dobandirii mijlocului de transport impozabil.
Daca intre timp au intervenit schimbari care conduc la modificarea taxei datorate, declaratiile de impunere se depun tot in termen de 30 zile.
Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza cu data de 1 ale lunii in care au fost dobandite, iar in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidenta autoritatilor la care sunt inmatriculate, taxa se da la scadere incepand cu data de 1 a lunii in care a aparut una dintre aceste situatii.
Pentru mijloacele de transport care fac obiectul contractelor de leasing, taxa se datoreaza de catre proprietar.

Termenul de plata
Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste trimestrial, in patru rate egale, astfel:pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 decembrie.
Pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului, taxa datorata se repartizeza in sume egale, la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului.
Persoanele fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport, au obligatia de a achita temporar taxa datorata, la data luarii in evidenta de catre compartimentele de specialitate ale administratiei publice locale.
Pentru neplata la termen a taxei se datoreaza majorari de intarziere. Majorarile de intarziere se aplica din ziua imediat urmatoare expirarii termenului de plata, pana la data platii inclusiv, cota fiind de 0, 1% pe zi.

Facilitati fiscale
Sunt scutiti de la plata taxei asupra mijloacelor de transport :
. -invalizii care detin motociclete cu atas si tricicluri cu motor adaptate invadilitatii acestora;
. -localnicii din Delta Dunarii si Insula Mare a Brailei, pentru barcile si luntrile folosite pentru transportul de uz personal;
. -institutiile publice precum si persoanele juridice care au ca profil de activitate transport de calatori in comun din interiorul localitatilor;
. -persoanele fizice, veterani de razboi si cele prevazute la art.1 din Decretul Lege, nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice;
. -fundatiile testamentare constitue potrivit legii, cu scopul de a intemeia, intretine, dezvolta si ajuta institutiile de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural.

Sanctiuni si contraventii
Constitue contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu constitue infractiuni:
o -depunerea peste termen a declaratiilor de impunere de catre persoanele fizice si se sanctioneaza cu amenda de la 80 lei la 180 lei;
o -nedepunerea declaratiilor de impunere se sanctioneaza cu amenda de la 180 lei la 800 lei.
Stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea taxei, a majorarilor de intarziere si a amenzilor, solutionarea, obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor formulate la actele de control sau de impunere, precum si executarea creantelor bugetare se efectueaza de catre serviciile de specialitate ale Consiliilor Locale.

4.2.TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR


Baza legala
In prezent, Legea nr. 571/2003 privind impozitele si taxele locale reglementeaza taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor.
Certificatele, avizile si autorizatile in domeniul constructiilor, eliberate contribuabillilor sunt supuse unor taxe diferentiale in functie de mai multe criterii:
 -valoarea constructiilor sau a instalatiilor;
 -suprafata terenurilor;
 -natura serviciilor prestate.
Obiectul impunerii
Obiectul taxarii il constitue:
a)eliberarea certificatului de urbanism;
b)eliberarea autorizatiilor de constructie;
c)eliberarea avizului comisiei de urbanism;
d)eliberarea certificatului de nomenclatura stradala.
Certificatul de urbanism si autorizatiile de constructie se elibereaza pentru executarea urmatoarelor lucrari:
. -lucrari de constructii conform legiii nr.50/1991;
. -foraje si excavari;
. -constructii provizorii de santier;
. -constructii pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote, campinguri;
. -constructii pentru lucrari cu caracter provizioriu:tonete, chioscuri, cabine;
. -defiintarea partiala sau totala a constructiilor si a amenajarilor;
. -lucrari de racorduri si bransamente.
Pentru eliberarea certificatului de urbanism, taxa este stabilita in suma fixa, in functie de suprafata terenului pentru care se solicita certificatul, in mod diferentiat pentru mediul urban si mediu rural.(vezi anexa nr.12.).
Prin O.G. nr. 36/2002 s-au stabilit sumele prevazute pentru anul 2007 pentru eliberarea certificatului de urbanism, valori care urmeaza sa fie aprobate sau modificate prin hotarare a Consiliului Local (vezi anexa nr.12).
Pentru mediu rural, taxa reprezinta 50% din taxa stabilita pentru mediu urban.Prelungirea certificatului de urbanism se taxeaza cu 50% din valoarea taxei initiale.
1.Autorizatia de constructie se stabileste in cota procentuala din valoarea autorizata a lucrarii:
-1% din valoarea lucrarii, daca nu depaseste 1 miliard de lei;
-0, 5% din valoarea lucrarii, pentru lucrari peste 1 miliard de lei, dar nu mai putin de 10 milioane si nu mai mult de 300 de milioane de lei.
2.Autorizatia de foraje si excavari, necesare studiilor geotahnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, blastierelor si alte exploatari se taxeaza, in anul curent, cu 9 lei. r pentru fiecare metru patrat in parte. Pentru anul 2007 se prevede o taxa cuprinsa intre 4 lei si 5 lei pentru fiecare metru patrat in parte.
3.Autorizatia pentru constructiile pe santier, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea, taxa de 3% din valoarea autorizata a constructiei.
4.Autorizatia de constructie pentru organizarea de tabere de corturi, casute, rulote, campinguri, taxa datorata este 2% din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei.
5.Autorizara constructiilor provizori sub forma de chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caaile publice , precum si pentru amplasarea corpurilor de aliaj a firmelor si a reclamelor: se percepe o taxa de 2 lei pentru fiecare mp in 2006, taxa care se va majora in 2007 la 5 lei /mp.
6.Autorizatia de desfintare partiala sau totala a constructiilorsi a amenajarilor se taxeaza cu 0, 1% din valoarea impozabila a acestora.Daca se considera desfintare partiala, cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata supusa demolarii.
7.Pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de recordari si bransamente la lucrarile publice de apa, canalizare, gaze, telefonie, energie electrica, televiziune prin cablu, taxa datorata este de 126000 lei pentru fiecare instalatie. Pentru anul 2007, taxa este cuprinsa intre 5 lei si 7 lei .
Prin Hotararea Consiliului Local nr 315/2005, in municipiu Buzau s-au mai stabilit urmatoarele taxe care se datoreaza in anul fiscal 2007.
-Avizul comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului se taxeaza cu 64 lei ;;
-Certificatul de nomenclatura stradala si adresa: 11 lei ;
-Taxe pentru eliberarea autorizttiilor de orice fel, cu exceptia celor din domeniul constructiilor:
-autorizatii de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora:
pentru meseriasi 12 lei ron;
pentru cazane de fabricat rachiu 20 lei ron;
pentru liber profesionisti 33 lei ron;
pentru mori, prese de ulei si darace 81 lei ron;
pentru alte activitati 106 lei ron;
-autorizatii sanitare de functionare, care la eliberare se taxeazt cu 21 lei ;
-Eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri detinute de Consiliile Locale se taxeaza pe fiecare metru patrat de plan, in functie de scara la care se realizeaza copiile asfel:
-la scara 1:500.24 lei ;
-la scara 1:1000..36 lei ;
-la scara 1:2000..48 lei ;
-Autorizatii si vize anulate ce dau dreptul de a executa proiecte se taxeaza cu 28 lei.
Valoarea autorizat a lucrarilor pentru care se percep taxe se stabilestein baza declaratiilor facute de socitant in cererea autorizatiei de construire.
Toate taxele se platesc anticipat, inainte de eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatilor.
Taxele de autorizatie nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatie pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru constructiile anexe ale acestora, pentru lucrarile de dezvoltare, de modernizare, de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin demeniului public al statului, precum si pentru constructiile al caror beneficiari sunt institutiile publice.
Sunt scutiti de plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire contribuabilii - concesionari pentru autostrazile si transporturile de cale ferata concesionale.


4.3 TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE
RECLAMA SI PUBLICITATEServiciile de reclama ti publicitate aduc o importanta contributie la constituirea reusurselor bugetelor Consiliilor Locale a carui raza teritoriala se realizeaza serviciul.
Contribuabilii, persoane fizice si juridice care folosesc aceste servicii prin intermediul unei firme specializate datoreaza o taxa de reclama si publicitate, care poate fi cuprinsa intre 1% si 3% din valoarea contractului incheiat cu firma de publicitate.
Cota procentuala se stabileste prin hotararea Consiliul Local al municipiului Buzau a stabilit pentru anul fiscal 2007 cota la limita maxima, respectiv 3% din valoarea contractului, exclusiv TVA.
Plata acestei taxe se face lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare de catre cel care efectueaza reclama.
Persoanele fizice si juridice care efectueaza reclama si publicitatea in nume propie, prin diferite mijloace (benere, afise, copertine etc.) datoreaza bugetului local pentru anul curent o taxa de reclama si publicitate de 93lei /mp/an, in functie de dimensiunea si perioada de folosire a mijlocului de reclama. Incepand cu anul 2003, aceasta taxa a fost reglementata prin Ordonanta de Guvern nr. 36/2002 in limite cuprinse intre 6, 5lei /mp/an si 13 lei /mp/an.
Plata se face la termenele trimestriale cunoscute de la celelalte impozite si taxe.
Pentru firmele de reclama instalate la locul exercitarii activitatii taxa este de 22 lei /mp/an, valoarea care se modifica in 2003, asa cum prevede OG 36/2002 intre limitele 12 lei /mp/an si 19 lei /mp/an. Aceasta taxa nu se datoreaza pentru panourile de identificare a instalatiilor energice.
Institutiile publice nu datoreaza taxa de reclama si publicitate din data de 1 ianuarie 2003.4.4 TAXA HOTELIERA


1.1. Baza legala
Voi trata taxa hoteliera sub aspectul dispozitiilor Legii 571/2003 privind impozitele si taxele locale care reglementeaza aceasta taxa cat si prin modificarilor pe care le va aduce noul act legislativ in materie de impozite si taxe locale.

1.2. Subiectul taxei (contribuabil)
Pentru sederea in municipii, orase si comune, Consiliile locale vor putea hotara institutirea acestei taxe datorata de persoanele fizice, de peste 18 ani.
Sunt scutiti de la plata taxei hoteliere:
. -persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;
. -persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
. -veteranii de razboi si vaduvele de razboi care nu s-au recasatorit;
. -persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I si II;
. -pensionarii, elevii si studentii.

1.3. Obiectul taxei
Baza de impozitare o reprezinta tarifele practicate pentru o noapte de unitati de cazare, iar taxa se determina prin aplicarea unei cote cuprinsa intre 0, 5 % - 5 %, in mod diferentiat, in functie de categoria unitatii de cazare.

1.4. Asieta fiscala
Taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate si se varsa pana pe data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care s-a colectat.


4.5. ALTE TAXE LOCALEOrdonanta de Guvern nr 61/1997, care vine in completarea Legii 27/1994 si Ordonanta de Guvern nr 36/2002 lasa la latitudinea Consiliilor Locale instituirea unor taxe pentru:
 -utilizarea temporara a locurilor publice;
 -detinerea in proprietate sau folosinta a unor utilaje autorizate sa functioneze in scopul obtinerii de venit;
 -vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologie;
 -alte taxe.
La nivelul municipiului Buzau , prin hotararea Consiliului Local nr. 315/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul fiscal 2007 s-a stabilit taxa pentru utlizarea temporara a domeniului public, diferentiata in functie de tipul de activitate desfasurat astfel:
a) pentru depozitarea de diverse materiale, taxa este in suma de 0, 5 lei /mp/zi;
b) pentru desfasurarea temporara de activitati economice:
-pentru zona A, taxa este in suma de 1, 3 lei /mp/zi;
-in celelalte zone, taxa este in suma de 1 leu /mp/zi.
Prin amintita ordonanta guvernamentala se mai prevede instituirea unor taxe pentru vehicule lente, in suma fixa pentru fiecare vehicul, care pot fi cuprinse intre 3 lei /an si 26 lei /an.
4.6. TAXELE DE TIMBRU


Taxele de timbru reprezinta plata serviciilor prestate ori a lucrarilor efectuate de diferse organe sau institutii publice care primesc, intocmesc sau elibereaza diferite acte, presteaza diferite servici si solutioneaza anumite interese legitime ale subiectiilor.
Subiecti ai taxelor sunt atat persoanele fizice, ct si persoanele juridice, prentru care se presteaza un serviciu, se intocmesc acte s-au se efectueaza activitati supuse taxelor de timbru.
Cuantumul taxelor de timbru variaza in functie de natura si complexitatea serviciului prestat, de valoarea bunurilor sau a drepurilor ce fac obiectul actului taxabil sau de caracterul si importanta actelor sau a faptelor solicitate. Asfel se disting 2 categorii de taxe de timbru:
-taxe fixe (exprimate in sume absolute) aplicabile, de regula, actelor neevaluabile in bani;
-taxe procentuale (proportionale, pregresive sau regresive pe transe de valoare) aplicabile ad valorem, in cazul actelor evaluabile in bani.
Obiectul taxelor de timbru il prezinta actele si faptele intocmite sau prestate de institutii sau alte organe specializate.
In functie de organele care primesc, intocmesc, elibereaza sau presteaza servicii taxabile, taxele de timbru pot fi grupate asfel:
 -taxe judiciare de timbru;
 -taxe de timbru pentru actele si serviciile notariale;
 -taxe extrajudiciare de timbru

Taxe judiciare de timbru
Taxele judiciare de timbru reprezinta plata serviciilor prestate de catre instantele judecatoresti, Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
Platitori ai taxelor sunt persoanele fizice si juridice care introduc actiuni si cereri in justitie, inclusiv cele privind exercitarea cailor de atac, precum si persoanele care solicita efectuarea prin instantele judecatoresti a unei operatiuni supuse taxelor de timbru.
Obiectul taxelor judiciare de timbru il constituie actiunile si cererile instroduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerelor Justitiei si Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
Cererile si actiunile introduse in justitie pot fi evaluabile sau neevaluabile in bani, taxele de timbru stabilindu-se diferentiat dupa acest criteriu.
Taxele judiciare de timbru sunt de trei feluri: fixe (exprimate in sume absolute), proportionale si pe transe (exprimate in procente).
Taxele in suma fixa se aplica actiunilor si cererilor neevaluabile in bani, precum si celor evaluabile in bani, pentru care prin lege se stabileste o taxa in suma fixa.
Taxele proportionale, ca si cele pe transe, se aplica actiunilor si cererilor evaluabile n bani si se calculeaza la valoarea supusa taxarii. Se considera actiusi cereri evaluabile in bani cele ale caror obiect este un drept patrimonial ce poate fi evaluat in bani.
Pentru actiunile si cererile privind drepturi evaluabile in bani, taxa se stabileste prin aplicarea unor cote procentuale regresive la valoarea acelor drepturi patrimoniale, dupa cum urmeaza:
Pana la 30 1, 5
31- 300 1, 5 + 10% pentru ceea ce depaseste 30
301- 3000 28, 5 + 8% pentru ceea ce depaseste 300
3001- 15000 244, 5 + 6% pentru ceea ce depaseste 3000
15001- 30000 1964, 5 + 4% pentru ceea ce depaseste 15000
30001- 150000 1564, 5 + 2% pentru ceea ce depaseste 30000
150001- Peste 15000 3964, 5 + 1% pentru ceea ce depaseste 150000Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de catre instanta de judecata, Ministerul Justitiei sau, dupa caz, de catre Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie.Impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face contestatie, potrivit dispozitiile aplicate in materie fiscala.
Taxele judiciare se platesc anticipat. Plata se realizeaza in numerar sau virament, in contul bugetului de stat si incepand cu anaul 2003, in contul bugetelor locale, la unitatile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii si Consemnatiuni. Persoanele juridice platesc taxele, in numerar sau prin virament, la unitatea trezoreriei statului in raza careia isi are sediul fiscal.
Exista situati in care, la cererea petitionarului, sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se pot restitui. In principal, cazurile pentru care se pot solicita restituiri sunt:
. cand taxa patita nu era datorata;
. cand s-a platit mai mult decat cuantumul legal;
. cand actiunea sau cererea ramane fara obiect in cursul procesului, ca urmare a unor dispoziti legale;
. cand in procesul de divort partile au renuntat la judecata ori s-au impacat
( se restitue jumatate din taxa platita);
. cand contestatia la executare a fost admisa, iar hotararea a ramas irevocabila (se restituie proporional cu admitearea contestatiei).

TAXELE DE TIMBRU PENTRU ACTIVITATE NOTARIALA
Activitatea notariala, asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor , in conformitate cu legea.
Activitatea notariala se realizeaza de notarii publici prin acte notariale si consultatii juridice notariale, in conditiile prevazute de legea notarilor publici si activitatii notariale.
Actul indeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate piblica si are forta probanta prevazuta de lege.
Platitori ai taxelor de timbru sunt persoane fizice si juridice care solicita implinirea actelor si a serviciilor notariale.
Taxele de timbru pentru activitatea notariala se clasifica in functie de natura actului intocmit (evaluabil sau neevaluabil in bani) sau de serviciul prestat in trei categorii:
 a) taxe de timbru in cote procentuala regresiva, pe transe de valori in raport cu pretul ori cu evaluarea bunurilor imobiliare sau a masei succesorale, dupa caz;
 b) taxe de timbru in cote procentuala din pretul sau evaluarea bunurilor mobile si imobile (altele decat cele de la punctul: a), care nu pot fi mai mici de o anumita valoare stabilita in mod expres de lege;
 c) taxe de timbru in sume fixe (exprimate in sume absolute) pentru actele si serviciile notariale al carui obiect este neevaluabil in bani.
Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se datoreaza anticipat, cu exceptia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se achita pana la evaluarea certificatului de mostenitor.
Plata taxelor de timbru, pentru actele si serviciile notariale se realizeaza in numerar sau prin virament, in contul bugetului de stat, in contul bugetelor locale, la unitatile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii si Consemnatiuni, dupa caz.
Persoanele juridice platesc taxe de timbru in numerar sau prin virament la unitatea trezoreriei statului in raza careia isi au sediul fiscal. Persoanele fizice platesc in numerar taxe de timbru pentru activitatea notariala la caseriile trezoreriei statului sau la unitatile C.E.C, dupa caz.
In cazul neachitarii taxelor de timbru in intregime, partea care suporta plata taxei de timbru va fi obligata la plta taxelor sau diferentelor pana la cuantumul taxei legale datorate.
Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se pot incasa si de catre notarul public, cu obligatia de a le varsa la buget. Sumele incasate zilnic se depun a doua zi la caseria trezoreriei statului sau la unitatea bancii comerciale, dupa caz, din localitatea in care biroul notarial isi are domiciuliul fiscal.
Scutirile de plata a taxelor de timbru se acorda pentru urmatoarele categorii de actele si serviciile notariale :
 perfectarea actelor prin care se doneaza statului sau institutiilor publice(consiliile locale, muzee, etc.) bunuri mobile sau imobile;
 succesiunile vacante ce revin statului si acte notariale in legatura cu schimbarile intervanite intre stat si particulari;
 succesiunile in care statul sau institutiile publice au calitatea de mostenitori testamentari, numai pentru taxa datorata de acestia;
 succesiunile ce revin descendentilor minori, lipsiti de venituri proprii, daca activul succesoral cuprinde numai case de locuit cu anexe gospodaresti si terenul aferent, locurile de veci si certificatele de actionar;
 actele si procedurile prin care cultele recunoscute de lege devin titulare ale dreptului de de proprietate sau ale altor drepturi reale;
 actele privind incetarea dreptului de concesiune detinut asupra locurilor de veci (declaratii sau succesiuni vacante);
 cererile si actele notariale prin care se efectueaza imparteala pentru iesirea din diviziune, cand aceasta a fost ceruta de stat;
 legalizarea specimelelor de semnatura ale demnitarilor in exercitarea atributiilor de serviciu;
 actele intocmite in scopul valorificarii unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie speciala.
Prin hotarari ale Guvernului, la initiativa Ministerului Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, taxele de timbru pentru activitatea notariala pot fi actualizate, in functie de rata inflatiei.
Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se fac venit la buget si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, in aceleasi conditii si cu aceeasi destinatie prezentate la taxele judiciare de timbru.
TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele aliberate de instanta, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, precum si de notarii publici sunt denumite taxe extrajudiciare de timbru.
In principal taxele extrajudiciare de timbru se percep pentru: eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vanatoare si pescuit, examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permisului de conducere, inmatricularea autovehiculelor si a remorcilor, precum si alte servicii prestate de unele institutii publice.
Platitori ai taxelor extrajudiciare de timbru sunt toate persoanele fizice si juridice solicitante ale serviciilor supuse acestor taxe cu unele exceptii prevazute de lege.
Taxele extrajudiciare de timbru sunt stabilite in sume fixe si se aplica pentru fiecare act sau operatiune taxabila, cu exceptiile prevazute de actele normative in vigoare.
Taxele se platesc anticipat, in numerar, prin ordin de plata si prin aplicarea si anularea timbrelor fiscale mobile.
Pentru anul fiscal 2007, Consiliul Local al Municipiului Buzau a aprobat urmatoarele taxe extrajudiciare de timbru:
. A. Taxa pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie si de notarii publici:
. 1. eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat, in exercitarea atributiilor lor, sunt indreptatite sa cerifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru- 200 lei;
. 2. eliberarea certificatului de producator agricol - 800 lei;
. 3. eliberarea certificatului de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
-pentru animalele sub 2 ani - 20 lei;
-pentru animalele peste 2 ani - 400 lei;
. 4. certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:
-pentru animalele sub 2 ani - 80 lei;
-pentru animalele peste 2 ani - 210 lei;
. 5. eliberarea certificatelor de inregiatrare fiscala - 260 lei;
. 6. eliberarea, la cerere a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale folosite in justitie - 80 lei;
. 7. eliberarea, la cerere a certificatelor de cazier judiciar - 50 lei;
. 8. inregistrarea la cerere in actele de stare civila a schimbarii numelui si a sexului - 720 lei
. 9. inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii casatoriei - 40 lei;
. 10. transcrierea la cerere in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine - 40 lei;
. 11. reconstruirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila - 40 lei;
. 12. eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate - 40 lei.
B. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea, precum si pentru eliberarrea permiselor de vanzare si de pescuit:
Acte de identitate :
. a) eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate (inclusiv a actelor provizorii)si a buletinelor de identitate pentru cetatenii romani, eliberarea carnetelor de identitate, precum si eliberarea si prelungirea valabilitatii legitimatiile provizorii pentru cetatenii straini si persoanele fara cetatenie - 200 lei;
. b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciulului sau a locuintei - 20 lei;
. c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale persoanelor fara cetatenie - 200 lei;
. d) eliberarea unor carti de identitate si legitimatii provizorii, in locul celor pierdute - 20 lei.
2. inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date in Registrul Permanent de evidenta a populatiei - 20 lei;
3. eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare - 1000lei;
4. eliberarea sau viza anuala a permiselor de pesciut - 500 lei;

C. Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere:
1.taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehiocule in vederea obtinerii permiselor de conducere valabile pentru autovehiculelor apartinand tuturor categoriilor si subcategoriilor (cuprinse intre 65 lei si 385 lei);
2. taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule;
3. taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat (cuprinse intre 130 lei si 770 lei)
D. Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizatie provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe:
1. taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor :
a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata pana la 750 Kg inclusiv - 17 lei;
b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata pana la 750 Kg si 3500 Kg inclusiv - 35 lei;
c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3500 Kg - 70 lei.
2. taxe de autorizare provizorie de circulatiei a autovehiculelor si remorcilor neanmatriculate permanent sau temporar - 50 lei.
3. taxe de autorizare de circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor - 200 lei.
Taxele judiciare de timbru se platesc anticipat efectuarii serviciului.
4.7. STUDIU DE CAZ LA NIVELUL JUDETULUI BUZAU

O persoana fizica cu domiciliul in Municipiul Buzau, are in proprietate urmatoarele;
 un imobil situat in zona B a municipiului Buzau, utilizat drept locuinta principala, construita in anul 1987 din cadre din beton armet, cu o suprafata construita desfasurata de 140 de m(2), cu instalatii de apa, canalizare, electricitate, incalzire;
 un garaj cu pereti de caramida arsa, situat in afara corpului principal al cladirii, cu o lungime de 6 m si o latime de 3 m(masurate pe conturul exterior), dotat numai cu instalatii electrice, construit in 1988;
Imobilul cu destinatie de locuinta si garaj sunt situate pe un teren in suprafata de 1248 m (2), pe care nu se mai gasesc alte constructii.
 O casa de vacanta cu peretii din lemn, construita in 1996, situata in zona A a comunei Vernesti, cu o suprafata construita desfasurata de 110 m(2), cumparata pe data de 14 aprilie anul curent.Imobilul este dotat cu instalatii electrice si apa, iar terenul pe care este construita casa are o suprafata totala de 560 m(2).
 Un autoturism Dacia 1300, avand o capacitate cilindrica a motorului de 1297 cm(3) pe care il vinde pe data de 18 martie anul curent.
 Un autoturism Dacia Super Nova, avand o capacitate cilindrica a motorului de 1594 cm(3) cumparat la data de 26 iulie anul curent.
 Un imobil cu o suprafata de 90 m(2), situat in Municipiul Buzau, aflat in proprietatea societatii comerciale a carui unic asociat este, utilizat ca sediu pentru acesta;
Imobilul a fost achizitionat in anul 2000 si are pe valoare de inregistrare de 640.000 lei. Prin hotarare a Consililului Local, cota de impozitare a cladirii pentru persoane juridice a fost stabilita la 1 %.
Un autovehicul de transport marfa, cu doua axe, cu suspensie pneumatica si masa totala maxima autorizata de 16 tone.

Sa se determine impozitul anual pe cladiri, pe teren si respectiv taxa anuala a mijloacelor de transport datorate de contribuabil.
Mod de calcul:
- pentru imobilul cu destinatie de locuinta unde contribuabilul isi are domiciliul (prima cladire), se datoreaza impozit pentru constructia principala, pentru constructia anexa (garaj) si pentru terenul aferent.
Observatie:
Conform Legii nr.351/2001, privind aprobarea planului de amenajare a teritorului national- Sectiunea IV-a Reteaua de localitati, municipiul Buzau este considerat municipiu de importanta nationala, cu influenta potentiala la nivel European, deci este localitate de rangul I. Astfel ca, pentru determinarea valorii impozabile/m(2) pentru constructii se va utiliza coeficientul de corelatie de 1, 2.
A) cladirea principala:
Valoarea impozabila /m(2) = 6.690 x 1, 2 = 8.028 lei/m(2)
Valoarea impozabila totala /m(2) = 140 m(2) x 8.028 = 1.123.920 lei
Impozitul pr cladiri = 1.123.920 lei x 0, 2% = 22.478, 4 lei
B) constructia anexa:
Valoarea impozabila /m(2) = 1.140 x 1, 2 = 1.368 lei/m(2)
Valoarea impozabila totala /m(2) = (6m x 3m) x 1.368 = 24.624 lei
Impozitul pe cladiri = 24.624 lei x 0, 2% = 492, 48 lei
C) terenul aferent primei cladiri :
Suprafata pentru care se datoreaza impozit =1248 m(2)-140 m(2)-18 m(2)=1090 m(2)
Impozitul pe teren = 1090 m(2) x 37 lei/ m(2) = 40.330 lei
D) Pentru casa de vacanta
Observatie:
Pentru cladirea, respectiv terenul, cumparate in timpul anului contribuabil datoreaza impozit incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a dobandit proprietatea (adica de la dat de1 mai), proportional cu perioada de timp ramasa pana la sfarsitul anului.
Localitatea Vernesti este sat resedinta de comuna si, conform Legii nr. 351/2001, este considerata localitate de rangul IV. Pentru determinarea valorii impozabile /m(2) pentru constructii se va utiliza coeficientul de corelatie de 1, 1.
Deoarece casa de vacanta este a doua cladire cu destinatie de locuinta aflat in proprietatea contribuabilului, impozitul se majoreaza cu 15%.
E) cladirea
Valoarea impozabila /m(2) = 1.140 x 1, 1 = 1.254 lei/m(2)
Valoarea impozabila totala /m(2) = 110 m(2) x 1.254 = 137.940 lei
E) impozitul pe cladiri = 137.940 x 0, 1% x 15% x 8 luni/12 luni = 165, 52 lei
F) terenul
Suprafata pentru care se datoreaza impozit =560 m(2)-110 m(2)=450 m(2)
Impozitul pe teren = 450 m(2) x 50 lei/ m(2) x 8 luni/12 luni = 180.000 lei
Pentru imobilul utilizat ca sediu al firmei.
Observatie:
Pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor juridice, valoarea impozabila o constituie valoarea de inventar reevaluata, inregistrata in contabilitate.Pentru determinarea impozitului pe cladiri, la aceasta baza de calcul se aplica o cota procentuala proportionala, stabilita de Consiliul Local al Municipiului Buzau la 1%.
Impozitul pe cladiri = 640.000 lei x 1% = 6.400 lei
Pentru autovehiculul de transport marfa
Taxa asupra mijlocului de transport = 1.400 lei/m(2)
Pentru autovehiculul Dacia Super Nova (se datoreaza impozit incepand cu data de 1 iulie anul curent, deci pe o perioada de 6 luni).
Baza impozabila = 1.594 cm(3) / 500 cm(3) 3, 188 - 4 unitati de impunere
Taxa asupra mijloacelor de transport = 58 lei/unitate x 4 unitati de impunere x 6 luni/ 12 luni = 116 lei.
PROPUNERI PENTRU PERFECTIONAREA SISTEMULUI DE
COLECTARE A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

Obiectivele Consililului Local al Municipiului Buzau sunt: intarirea capacitatii constitutionale prin management eficient, definirea serviciilor publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum cu doleantele si cerintele comunitatii.
Pentru realizarea acestor obiective Consililul Local trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
 recrutarea dupa merit;
 realizarea unei unitati interne;
 recrutarea independenta, fara control guvernamental;
 proiecte legislative impotriva concedierilor arbritare;
 o structura ierarhica a posturilor;
 un sistem stabil de ordonare salariala;
 promovare in functie de eficienta, pe principiile valorii reale, riguros si corect testate.
Asigurarea unei cresteri a exigentelor de atestare a competentei profesionale, la angajare pe post. Neangajarea pe posturi de conducere economica a unor specialisti necorespuzatori sau fara studii capabili sa le asigure luarea unor decizii pertinente, eficiente.Sa se interzica orice conditii alternative de studii la angajare, concomitent cu anularea tuturor derogarilor de studii date anterior.
 sa se asigure evolutia de cariera;
 reducerea birocratiei prin:
-autorizarea integrala a procesului de eliberare a oricarui tip de autorizatie(de constructii, pentru activitati economice etc.) si a certificatelor de orice tip;
-eliminarea din sistem a functionarilor publici ce nu respecta principiile de etica profesionala.


Pentru desfasurarea unor activitati eficiente de catre functionarii publici este absolut necesar:
 perfectionarea continua a personalului si salarizarea stimulativa a acestuia;
 "twining municipal" (retea/network) in scopul schimbarii de informatii intre municipalitati cu privire la utilizarea celor mai bune practici (in managementul urban sau managementul de proiect);
 conectarea sistemului informatic si informational al Primariei cu CCI- Registrul Unic si cu cele ale participantilor- parteneri la eliberarea autorizatiilor de functionare;
 actualizarea regulamentelor de organizare si functionare in concordanta cu legislatia in vigoare si cu noua structura organizatorica;
 stabilirea elementelor de definire a posturilor si a functiei;
 modelul de fisa a postului folosita in organizatie sa fie inlocuita cu cel stabilit prin lege;
 echilibrarea ponderilor ierarhice ale managerilor amplasati pe acelasi nivel ierarhic (exemplu, persoana cu functie de Director).
Pentru a motiva functionarii publici Consiliul Local poate acorda recompense materiale pentru realizari deosebite in propria activitate cu ajutorul unor sisteme de indicatori pentru sensibilizarea angajatilor institutiilor publice fata de realizarea intereselor publice generale.
Acordarea stimulentelor in raport cu participarea efectiva la stabilirea acestor fonduri. Acest lucru ar duce la cresterea numarului executarilor silite a debitorilor restanti si a debitelor incasate.


Copyright © Contact | Trimite referat