SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ALE INTREPRINDERII referat


3.1 Fiecare intreprindere are obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.

3.2 Situatiile financiare anuale trebuie sa cuprinda :

a) Bilantul
b) Contul de profit si pierdere
c) Situatia fluxurilor de trezorerie,
d) Note la conturile anuale

3.3 Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a patrimoniului intreprinderii, precum si a profitului sau pierderii si fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru respectivul exercitiu financiar.

3.4 Situatiile financiare trebuie sa respecte prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, ale reglementarilor cuprinse in prezentul volum, ale Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internationale, prezentat in volumul 2 si ale Standardelor de contabilitate obligatorii incluse in volumul 3, referitoare la: forma si continutul bilantului, ale contului de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, informatiile aditionale ce trebuie furnizate sub forma notelor la conturile anuale.
De asemenea, situatiile financiare pot fi armonizate si cu Standardele de contabilitate optionale din volumul 3.

3.5 In situatia in care pentru intocmirea situatiilor financiare ale unei intreprinderi nu exista nici un Standard de Contabilitate National relevant, aceasta va utiliza Standardele de Contabilitate Internationale ca ghid pentru modul de contabilizare a operatiilor. Daca nu exista nici un Standard de Contabilitate International relevant, administratorii intreprinderii vor elabora politici contabile in acord cu "Cadrul General de Intocmire si Prezentare a Situatiilor Financiare" prezentat in volumul 2 si se vor asigura ca situatiile financiare furnizeaza informatii care:

. reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a intreprinderii
. reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu numai forma legala a acestora
. sunt impartiale
. sunt prudente
. prezinta toate aspectele semnificative

3.6 Atunci cand respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, ale prezentelor reglementari si ale volumului 2, referitoare la elementele ce trebuie incluse in situatiile financiare individuale, nu va fi suficienta pentru oferirea unei imagini fidele, informatiile aditionale necesare vor fi prezentate in notele la conturile anuale.
3.7 Legea contabilitatii nr. 82/1991 va fi aplicata impreuna cu:

Volumul 1 Cadrul general de armonizare a reglementarilor contabile cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale


Volumul 2 - Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internationale (IASC)

Volumul 3 - Standarde de contabilitate internationale si nationale )

Volumul 4 - Ghiduri profesionale 2)

3.8 La delimitarea prevederilor volumelor 1, 2 si 3 s-au avut in vedere urmatoarele :

. Volumul 1 asigura conformitatea cu prevederile Directivei a IV-a a CEE si unele prevederi ale Standardelor de Contabilitate Internationale, care nu contravin directivei;
. Volumul 2 cuprinde Cadrul General de Intocmire si Prezentare a Situatiilor Financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internationale
. Volumul 3 va respecta intocmai prevederile din Volumele 1 si 2.
3.9 Daca in imprejurari speciale ce privesc o intreprindere, respectarea prevederilor din volumele 1, 2 si 3 nu raspunde cerintei de a prezenta o imagine fidela, administratorii intreprinderii se vor abate de la cerintele volumelor 1, 2 si 3 atat cat este necesar pentru a prezenta o imagine fidela. In acest caz, intreprinderea trebuie sa prezinte, in notele la conturile anuale, urmatoarele aspecte:

a) faptul ca administratorii au ajuns la concluzia ca situatiile financiare prezinta o imagine fidela a patrimoniului intreprinderii, a rezultatelor financiare si a fluxurilor de trezorerie;

b) mentiunea ca, intreprinderea a respectat sub toate aspectele semnificative volumele 1 si 2 si 3 cu exceptia abaterilor de la o anumita cerinta a acestora, in vederea obtinerii unei imagini fidele;

c) prevederile sau standardele de la care s-au facut abateri, natura abaterilor, tratamentul contabil solicitat de reglementari sau de standarde si motivul pentru care tratamentul prevazut de reglementari sau de standarde a fost considerat necorespunzator in imprejurarile respective, precum si tratamentul adoptat;

d) impactul financiar al abaterilor asupra capitalurilor proprii, profitului net sau pierderii intreprinderii, activelor, obligatiilor si asupra fluxurilor de trezorerie ale intreprinderii, pentru fiecare dintre exercitiile financiare prezentate.

Copyright © Contact | Trimite referat