PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT referat

Incepand cu 1 ianuarie 1998 plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial ,pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator ,cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei si a societatilor bancare care efectueaza plati lunar ,pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul. Plata se face in lei.
Banca Nationala a Romaniei si societatile bancare au obligatia sa plateasca in contul impozitului pe profit ,pentru luna decembrie a fiecarui an fiscal ,o suma egala cu impozitul datorat pe luna nomebrie a aceluiasi an ,pana la data de 25 ianuarie inclusive a anului urmator ,urmand ca regularizarea pe baza datelor din bilantul contabil sa se efectueze pana la termenul prevaszut pentru depunerea bilantului contabil.

OBLIGATIILE CONTRIBUABILILOR PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT
Prin ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.179 din 1 februarie 2002 publicat in M.OF. nr.108 din 8 februarie 2002 se aproba modelul si continutul formularului "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat".
CONSECINTELE NERESPECTARII TERMENULUI DE PLATA A IMPOZITULUI PE PROFIT

Pentru plata la termen a impozitului pe profit se datoreaza majorari de intarziere ,potrivit O.G. nr. 108/1996 ,cu modificarile ulterioare. Deci in cazul in care sumele reprezentand impozitul pe profit nu sunt platite in termenele legale .contribuabilul este obligat la plata majorarilor de intarziere.
Majorarile se deretmina pentru suma neplatita pe perioada cuprinsa intre data la care trebuia sa se realizeze plata si data la care se plateste efectiv.
Daca se platesc sume in plus,agentul economic poate solicita(prin cerere de restituire) organului fiscal fie compensarea sumei cu alte obligatii fiscale,fie restituirea sumei.
In afara de majorari ,se pot aplica si amenzi contraventionale pentru unele fapte ce nu sunt considerate infractiuni ,amenzi ce trebuie platite in termen de 5 zile.
Exemplu : depunerea cu o intarziere de pana la 30 de zile inclusive a declaratiei de impunere ; nefurnizarea informatiilor necesare dedeterminarii obligatiei fiscale etc.
Executarea silita o alta sanctiune ce consta in virarea sumei impozitului intarziat la plata pe baza dospizitiei organului fiscal din contul bancar al contribuabilului direct in contul bugetului de stat.
CONTROLUL ASUPRA CORECTEI DETERMINARI A PORFITULUI IMPOZABIL ,IMPOZITULUI PE PROFIT SI A PLATII ACESTUIA.
Constatarea ,controlul ,urmarirea si incasarea ipozitelor ,precum si a majorarilor de intarziere aferente ,reglementate de O.G. nr 70/1994 se efectueaza de organele fiscale din subordinea directiilor generale a finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.


Cu ocazia controlului se va urmari respectarea de catre platitori a realitatii si legalitatii ,atat a veniturilor cat si a cheltuielilor ,determinarea profitului impozabil ,aplicarea cotelor legale pentru stabilirea impozitului ,varsarea integrala si la termen a acestuia ,reflectarea corecta si la zi ,in evidenta contabila ,a tuturor operatiilor efectuate etc.
ROLUL IMPOZITELOR
Rolul ce revine impozitului ,ca resursa de finantare a cheltuielilor publice ,dar si ca variabila cu impact direct asupra venitului disponibil si implicit a consumului personal ,investitiilor private ,productiei,ofertei si ocuparii firtei de munca ,este avut in vedere si in modelele de crestere economica echilibrata.
Potrivit datelor statistice , prelucrate de catre A. Laffer ,interdependenta ce se realizeaza intre incasarile statului din impozite pe venit(profit) si cota procentuala de impozit(aplicata) evolueaza conform curbei din graficul prezentat in figura urmatoareDin grafic se poate observa ca ,pana la un anumit nivel de urcare a cotei procentuale a impozitului ,se inregistreaza o crestere a incasarilor din impozite ,dupa care (depasindu-se acel nivel) incasarile la buget tind sa scada drastic. Aceasta inseamna ca o cota progresiva prea ridicata a impozitului pe venit , respective pe profitul firmelor ,determina o curba descendenta a incasarilor ,ca reactie din partea platitorilor nevoiti sa-si restranga investitiile si activitatea ,ceea ce atrage dupa sine o reducere a productiei realizate si a bazei de calcul a impozitelor. In aceste conditii ,se poate admite ca, la o cota tot mai inalta a impozitului ,ramane un venit disponibil tot mai redus ,nestimulativ si insuficient pentru a realiza noi investitii ,ca suport al extinderii capacitatilor de producite si al crearii de locuri de munca ,aceasta practica avand ,pe ansamblu ,un impact negativ asupra interesului de a munci ,economici si investi precum si asupra dezvoltarii societatii.
In raport cu concluziile deprinse in baza curbei Laffer ,apare necesara incadrarea in limite acceptabile ale cotei de impozitare a veniturilor(profitului) ,care sa favorizeze mentinerea unui ritm ascendent al investitiilor si productiei.
In aceasta baza ar urma ca venitul global(asupra caruia se calculeaza impozitul) sa creasca ,permitand realizarea unor incasari mai mai la bugetul statului pe seama dimensiunilor sporite ale bazei de calcul si nu prin majorarea cotelor de impozit.

Copyright © Contact | Trimite referat