Opinia Auditorului -audit financiar referat
Este partea in care se prezinta concluzia sau setul de concluzii si recomandari pe care auditorul le adreseaza celui care i-a solicitat realizarea activitatii de audit. Pentru formularea acestei opinii auditorul trebuie sa asigure utilizatorul sau publicul ca a raspuns urmatoarelor cerinte :
1.a obtinut toate informatiile necesare scopului asa cum acesta a fost stabilit.
2.informatiile analizate au fost din categoria celor inscrise in evidentele analizate pe baza prevederilor in vigoare.
3.informatiile analizate ofera o imagine clara exacta si corecta asupra patimoniului entitatii analizate si rezultatele financiare si permit desprinderea unei concluzii in legatura cu viitorul acesteia.
4.documentele de sinteza au fost intocmite pe baza datelor si informatiilor inscrise in documentele primare si evidenta contabila a entitatii.
5.activitatea de audit s-a realizat pe baza prevederilor si standardelor in vigoare.
D.p.d.v structural raportul de audit este format din urmatoarele parti componente :
1) Titlul raportului - trebuie sa fie sugestiv si sa faca referire la : calitatea auditorului(independent, cenzor intern etc), subiectul auditat ( unitate subunitate alte structuri). EX : Raportul echipe de auditori independenti catre consiliul de administratie al S.C.X S.A.
2) Persoana fizica /juridica careia ii este adresat raportul.
Adresantul trebuie mentionat asa cum acesta a fost stabilit prin contractul sau dispozitia prin care s-a aprobat respectiv dispus actiunea de audit financiar. EX : Daca auditul a fost efectuat de structurile Ministerului Economiei si Finantelor atunci raportul se va adresa celui ce la solicitat
( ministru secretar de stat etc).
3) Introducerea este capitolul in care se prezinta urmatoarele informatii :
- obiectivul activitatii de audi ;
- prezentarea pe scurt a obiectivului de audit. ( S.C , institutie publica etc).
- documentele primare, situatiile centralizatoare si de sinteza analizate si perioada pe care acestea o acopera.
4) Maniera de realizare a auditului -este o parte a raportului in care auditorul declara ca si-a desfasurat activitatea in baza standardelor generale sau a practicilor specifice stabilite. In lipsa acestei precizari se va intelege ca activitatea de audit s-a desfasurat in baza practicilor nationale institutionalizate prin prevederi legale.Tot in cadrul acestei parti a raportului se vor mai mentiona cateva declaratii in legatura cu faptul ca activitatea planificata si realizata va conferii utilizatorului (adresantului) un grad de siguranta rezonabila in ceea ce priveste starea situatiilor financiare analizate in sensul ca acestea nu contin abateri semnificative de la standerdele prin care au fost aprobate. Se mai mentioneaza faptul ca examinarea situatiilor financiare s-a desfasurat in baza de teste si avand in vedere evaluarea principiilor contabile utilizate la realizarea activitatii in finalul acestei parti auditorul va mentiona ca rezultatele activitatile sale pot pot oferi o baza suficient de rezonabila pt desprinderea unei concluzii care sa stea la baza unei decizii in vederea exprimarii unei opinii.
5) Opinia Auditorului - referitoare la tema data se exprima in legatura cu regularitatea si sinceritatea datelor analizate precum si cu fidelitatea reflectarii in documentele de sinteza a acestor informatii care toate formeaza probele de audit.
In functie de natura concluziilor desprinse din analiza acestor probe de audit, opinia auditorului poate fi :
1. Opinie fara rezerve ( necalificata) ;
2. Opinie cu rezerve ( calificata) ;
3. Opinie contrara ( defavorabila) ;
4. Separat de aceste 3 cazuri mai poate fii intalnita si situatia imposibilitatii exprimarii unei opinii.

1) Opinia fara rezerve - se exprima atunci cand informatiile financiare analizate indeplinesc urmatoarele conditii :
- sunt in conncordanta cu prevederile ,normele si standardele prin care au fost definite ;
- indeplinesc criteriul de sinceritate in sensul ca toate operatiunile au fost corect inregistrate in diferitele evidente ( operativa, financiar contabila etc)si au fost preuate in aceasta calitate in situatiile de sinteza ;
- exprima imaginea fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei finaciare si a rezultatului exercitiului.
Opinia fara rezerve se exprima atunci cand auditorul a obtinut certitudinea ca toate informatiile seminificative reflectate in principalele posturi ale bilantului sunt relevante, fiabile comparabile si pertinente.
Termenii utilizati pt exprimarea unei opinii necalificate sunt :
- ofera o imagine fidela ;
- prezinta in mod corect sub toate aspectele ( in toate punctele) semnificative ;
Raportarea la cadrul legislativ in baza careia au fost intocmite situatiile financiare se face prin expresia : in cooncordanta cu ( se indica prevederile, normele sau standardele in baza caruia functioneaza sistemul financiar analizat).

1. Titlul raportului
Ex : Raport al cenzorului independent catre consiliul de administratie al S.C. X. . S.R.L.
2. In cadrul actiunii contactate au fost auditate bilantul intocmit de 'S.C X S.R.L', la 31 decembrie 2007 situatia contului de profit si pierdere din anexele la bilant. Raspunderea pt nivelul de intocmire al acestor documente revine conducerii 'SC. X. SRL.'. Responsabilitatea subsemnatului este da a prezenta pe baza auditului realizat o opinie asupra acestor documente.
3. Auditul a fost realizat in baza standerdelor internationale care cer ca planificarea si efectuarea acestei activitati sa se faca astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila asupra situatiilor financiare pentru a constata daca acestea contin sau nu declaratii eronate semnificative.
4. Auditul s-a efectuat prin examinarea pe baza de teste a 100% a probelor de audit ce sustininformatiile prezentate in situatiile financiare.
5. In opinia noastra situatiile financiare prezinta in mod corect toate aspectele semnificative , pozitia financiara a societatii la data de 31 decembrie 2007 si a rezultatelor din exploatare financiara si exceptionale pt anul incheiat in conformitate cu prevederile legale si statutare.


Auditor :Nume si Prenume
Data
Adresa Semnatura


In cazul emiterii unei opinii fara rezerve poate fixa situatii in care in opinia auditorului ar putea induce in sistem o anumita perturbare dar a carei intensitate nu o poate totusi cuantifica la momentul respectiv in acest caz auditorul atrage atentia asupra acestui aspect prin introducerea in cuprinsul raportului a urmatorului text :
Fara a califica opinia prezentata atragem atentia consiliului de administratie asupra urmatoarelor aspecte ..

2) Opinia calificata ( cu rezerve)
Se exprima in situatia in care auditorul dupa analiza efectuata se afla in una, mai multe sau in toate situatiile urmatoare :
a) constata erori in aplicarea principiilor si a standardelor contabile a caror consecinta desi semnificativa nu este de natura sa influenteze semnificativ situatiile financiare in sensul ca acestea nu ar prezenta garantia unei imagini reale a patrimoniului si rezultatelor financiare.
b) Desi din diferite motive nu a putut sa utilizeze toate procedurile care ar fi fost necesare analizei considera ca nu exista suficiente motive pentru a respinge certificarea situatiilor financiare.
c) Desi constata co o parte a continutului situatiilor financiare precum si calitatea informatiilor inscrise in acestea sunt alterate de mai multe incertitudini efectul acestora asupta activitatii viitoare nu este de natura sa justifice neformularea unei opinii.
Ex de abateri contestatiile de auditori care pot determina exprimarea unei opinii cu rezerve :
- dimensionarea necorespunzatoare a provizioanelor constituite pentru acoperirea sistemului de deplasare a stocurilor a creantelor etc.
- Nerespectarea prevederilor sau a normelor legale prvind independenta exercitiului, principiul prudentei si aprecierea eronata a riscului cu posibile efecte in dimensionarea rezultatelor finale.

1. Titlul
2. Persoana careia ii e adresata.
3. Maniera de efectuare a auditului.
4. Societatea a virat cu intarziere de 7 zile sumele datorate bugetului de stat reprezentand taxa pe cladiri care constatata din analiza probelor de audit si in legatura cu care situatiile financiare nu fac referire.
5. Cu exceptia omisiunii prezentate in opinia noastra / a mea situatiile financiare analizate ofera o imagine fidela a pozitiei finaciare a societatii la data de 21.12.2007.

Auditor : N. P
Data
Adresa
Semnatura.

3)Opinia contrara sau defavorabila
Este exprimata atunci cand auditorul constata ca situatiile finaciare analizate sunt incomplete si/sau nesincere si pot crea tertilor imagini deformate si pot asupra situatiei finaciare certe a entitatii.
Dezacordul dintre opinia auditorului si conducerea entitatii auditate poate fi consecinta urmatoarelor situatii :
- neaplicarea de catre conducerea entitatii partial sau in totalitate a procedurilor si principiilor contabilitatii ;
- neacceptarea de catre conducerea entitatii a solicitarii tertilor de a confirma anumite operatiuni ;
- nepunerea la dispozitia auditorului a tuturor informatiilor / documentelor si situatiilor necesare realizarii actiunii.

1. Titlu
Raport al auditorilor independenti .numele catre adunarea generala a 'SC. X . S.A'.
2. In baza hotarari nr.. pronuntata in cadrul sedintei din 23 ianuarie/2008 a adunarii generale am auditat bilantul incheiat la data de 31 decembrie 2007, anexele la bilant, contul de profit si pierdere si raportul administratorilor si al cenzorilor in legatura cu acesta.
3. Raspunderea corectitudinii si siceritatii acestor documente de sinteza revine conducerii societatii. Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie in legatura cu aceste documente.
4. Actiunea a fost efectuata in baza standardelor internationale de audit conform carora planificarea si executarea auditarii trebuie executate incat sa se poata desprinde o certitudine ca situatiile financiare asa cum au fost prezentate nu sunt de natura sa produca evenimente perturbatorii ale activitatii societatii. In situatiile finaciare nu a fost inclus faptul ca TVA aferent activitatii comerciale din luna decembrie nu a fost platit in termen.
5. In opinia noastra datorita efectelor ce pot fi generate de faptul ca documentele de sinteza nu prezinta o imagine reala a situatiei financiare a societatii la sfarsitul anului consideram ca operatiunile inscrise in aceste documente nu sunt efectuate conform prevederilor legale in vigoare.

Auditor. Nume .Prenume.
Data
Adresa
Semnatura


4) Imposibilitatea exprimarii unei opinii
Este situatia in care auditorul nu a putut obtine suficiente probe care sa constituie un suport de exprimare a unei opinii in legatura cu tema data spre analiza. Imposibilitatea utilizarii procedeelor si tehnicilor necesare obtinerii probelor de audit este cauzata de limitarea ariei de aplicabilitate a activitatii de auditare impusa de angajator sau de anumite situatii sau circumstante,
In cele mai multe cazuri limitarea ariei conduce la exprimarea unei opinii cu rezerve. Imposibilitatea exprimarii opiniei determinata de limitarea ariei de aplicabilitate se stabileste insa numai atunci cand auditorul nu a putut aplica anumite procedee alternative care sa suplineasca aplicarea celor stabilite initial.

1.2.3. - sunt la fel ca la celelalte iar 4 nu exista

5 . Datorita faptului ca socoetatea nu a putut pune la dispozitie nici procesele verbale de receptia cantitativa si calicativa a locului de piese de schimb necesare punerii in functiune a sistemului si nici procesele verbale de inventariere a patrimoniului la sfarsitul anului precum si fata de semnificatia majora a acestor aspecte nu a putut exprima o opinie in legatura cu tema data.


Auditor : Nume si Prenume
Data
Adresa
Semnatura

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani