IMPOZITELE LOCALEOrice comunitate locala este confruntata cu aparitia numeroaselor cheltuieli legate de asiguararea bunastarii propriilor cetateni,astfel incat este pusa in situatia de a-si analiza politica de venituri pe care o duce pentru a gasi resursele necesare in vederea acoperirii lor.Dintre aceste resurse ,impozitele locale au incidenta cea mai ridicata.
Pe parcursul acestui capitol voi prezenta modalitati de determinare a impozitelor locale,asa cum sunt ele constituite in Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.
In conformitate cu actul normativ prezentat anterior,la bugetele locale se mobilizeaza urmatoarele categorii de impozite:
 -impozitul pe cladiri;
 -impozitul pe teren;
 -impozitul pe spectacol.
Impozitele locale sunt datorate bugetelor locale de catre persoanele fizicesi juridice care,prin ceea ce detin sau ceea ce presteaza intra sub incidenta prevederilor locale privind impunerea.
Contribuabilii persoane fizice sunt reprezentati de:
 -persoanele fizice;
 -persoanele fizice care desfasoara activitati economice in baza liberei initiative (asociatii familiale,asociatii agricole etc. care nu dau nastere unei persoane juridice);
 -persoane fizice care exgercita in mod individual sau prin asociere orice profesie liberala (medic,notar,avocat,etc.)

3.1. IMPOZITUL PE CLADIRI
Baza legala
Baza legala pentru impozitul pe cladiri o constitue Legea nr.571/2003,privind impozitele si taxele locale.
Impozitul pe cladiri este definit,potrivit Legii nr.571/2003,drept un impozit anual,de natura impozitelor de avere,datorat pentru cladirile de orice fel,indiferent de destinatia acestora si de locul unde se situeaza.

Subiectul impunerii
Calitatea de subiecti platitori ai impozitului o au:
a)persoanele fizice proprietari de cladiri in mediul urban si rural;
b)pesoanele juridice pentru cladirile aflate in proprietate,in administrare sau in folosinta.

Sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri urmatoarele categorii de persoane:
 -veteranii si vaduvele de razboi sau vaduvele necasatorite ale veteranilor de razboi,precum si beneficiarii Decretului Lege nr. 118/1990,respectiv detinuti politici din perioada 6 martie 1945-21 decembrie 1989,precum si deportatii in Baragan;
 -urmasii eroilor martiri,raniti si luptatorii pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989,conform Legii nr.42/1990.
 -fundatiile testamentare constituite potrivit legii cu scop de a intemeia,intretine,dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala,precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar,social si cultural;
 -beneficiarii de credite acordate de Agentia Nationala pentru Locuinte,pentru locuinta contractata pe intreaga perioada de rambursare a creditului.

Obiectul impunerii
. Obiectul impunerii il constituie:
. -cladirile situate in municipii,orase comune si sate aflate in proprietatea contribuabilului;
. -cladirile proprietate de stat date in administrare sau folosinta;
. -cladirile din fondul locativ de stat.
Nu intra in sfera obiectului impozabil urmatoarele categorii de cladiri:
 -cladirile institutiilor publice,cu exceptia celor folosite in alte scopuri;
 -cladirile care potrivit legii,sunt considerate monumente istorice,de arhitectura si arheologie,precum si muzeele si casele memoriale,cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice;
 -cladirile care prin destinatie,constitue lacasuri de cult,apartinand cultelor religioase recunoscute de lege;
 -cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar,autorizate provizoriu sau acreditate;
 -constructiile si amenajarile funerare din cimitire;
 -constructii speciale cu ar fi:sonde de titei,gaze,sare:platforme de foraj marin;centrale hidroelectrice,centrale termoelectrice,nuclearoelectrice,cai de rurale,galerii,planuri inclinate subterane si rampe de put,puturi de mina,cosuri de fum,baraje si constructii petroliere,terasamente,cheiuri si altele de natura similara.
Prin cladire in sensul dat de O.G. nr.36/30 ianuarie 2002 se intelege orice construtie inaltata la suprafata pamantului si care serveste la adapostirea de activitati,de oameni,de animale,de obiecte,de produse,de materiale ,de instalatii si de alte asemenea,astfel,sunt luate in considerare si dependintele,cum ar fi:bucataria,baia,pivnita,garajul,magazia,situate fie in corpul principal de cladire,fie in afara acestuia,dar si spatiile construite sub forma de chiscuri,cabane,baraci,magazine,depozite,inclusiv cele demontabile si indiferent de natura materialelor utilizate la constructia acestora.
In regimul impunerii se includ si cladirile persoanelor juridice aflate in urmatoarele situatii:
 -in rezerva sau in conservare;
 -amortizate integral;
 -noi,dobandite in cursul anului,indiferent sub ce forma,cu incepere de la 1 ale lunii urmatoare celei in care acestea au foat dobandite.Impozitul se calculeaza pe numele noului contribuabil,proportional cu perioada de timp ramasa pana la sfarsitul anului;
 -cladirile demolate in condtiile legii,cladirile distruse si cele transmise in administrare sau,dupa caz,in proprietatea altor contribuabuli,in cursul anului se scad de la impunere cu incepere de la 1 ale lunii urmatoare celei care s-a produs una din aceste situatii;
 -pentru cladirile in care constructia aprtinand contribuabililor,impozitul se datoreaza de la data de 1 ale lunii urmatoare darii in folosinta a constructiei,dar nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de constructie;
 -cladirile construite fara autorizatii pe terenurile construite pe baza de act sub semnatura privata;
 -cladirile folosite pentru politicieni,case de odihna,crese,gradinite de copii,daca acestea nu fac parte din acele categorii aflate n regim de exonerare.

Baza de calcul este data de valoarea impozabila a cladirii care difera in functie de proprietarul cladirii astfel:
a) pentru proprietarii persoane fizice:valoarea impozabila a cladirii este determinata pe baza normelor de evaluare,pe mp pe suprafata construita.Aceste norme de evaluare pe mp suprafata construita,pentru anul 2006 si 2007 sunt cele prezazute in Anexa nr. 2.
-valoarea impozabila se reduce cu perioada in care au fost realizate,dupa cum urmeaza:
. -inainte de 1950 inclusiv,reducere 15%;
. -intre ani 1951-1977 inclusiv,reducere 5%.
Aceste norme se indexeaza anual,prin hotarare ale consiliile locale,pe baza indicelui de infaltie.La calculul valorii de impunere se tine seama si de numarul de etaje pe care le are cladirea,precum si de faptul ca are sau nu lift.
Incepand cu anul fiscal urmator,pentru determinarea valorii impozabile se au in vedere rangurile cladirilor si zonele in cadrul acestora,pentru care se aplica coeficientii de corelatie pozitiva prezentati in Anexa nr.3.
b)pentru proprietarii persoane juridice:valoarea impozabila este data de valoarea din evidenta contabila.
Sunt supuse impozitarii cladirile aflate in functiune a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii.

Cota de impunere
Cotele de impunere sunt stabilite de Consiliile Locale,fiind diferentiate astfel:
 -pentru cladirile proprietatea persoanelor fizice:
 -0,2 % din valoarea cladirii aflate in mediu urban;
 -0,1 5 din valoarea cladirii situate in mediul rural;
 -pentru cladirile proprietatea persoanelor juridice:
 -intre 0,5%- 1% asupra valorii de inventar a cladirii;
 -intre 3% -5% asupra valorii de inventar a cladirii,daca persoanele juridice proprietare nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu 1998.
Impozitul pe cladiri se determina conform relatiei:

I / c = Bi * C i
100


In cazul contribuabililor persoane fizice,care detin mai multe cladiri cu destinatie de locuinta,acest impozit s-a majorat de la 1 Ianuarie 2003 astfel:
 -cu 15% pentru prima cladire,in afara celei de la adresa de domiciliu;
 -cu 50% pentru cea de a doua cladire,in afara celei de la adresa de domiciliu;
 -cu 75% pentru cea de a treia cladire,in afara celei de la adresa de domiciliu;
 -cu 100% pentru cea de a patra cladire si urmatoarele,in afara celei de la adresa de domiciliu.
Perioada de impozitare pentru impozitul pe cladiri este anual calendaristic.Acesta poate fi si mai mica de un an,in urmatoarele situatii:
o -cladirile noi dobandite in cursul anului,se impun cu incepere de la 1 ale lunii urmatoare in care acestea au fost dobandite. Impozitul se calculeaza pe numele noului proprietar,proportional cu perioada de timp ramasa pana la sfarsitul anului.
o -cladirile demolate in timpul anului,cladirile dezmembrate sau distruse si cele transmise in proprietatea altor contribuabili se scad de la impunere cu incepere de la 1 ale lunii urmatoare celei in care s-a produs una din aceste situatii.Scaderea se acorda proportional cu partea de cladire supusa unei astfel de situatii,precum si cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.

Asieta fiscala
In cazul contribuabililor persoane fizice,impozitul pe cladiri se stabileste pe baza declaratiei de impunere depusa de proprietar la serviciul de specialitate al Consiliului Local pe raza caruia se afla cladirea,pentru ceilalti contribuabili,impozitul se calculeaza de catre acestia prin declaratia de impunere depusa la aceleiasi organe teritoriale.
Declaratiile de impunere se depun in termen de 30 zile de la data dobandirii cladirii sau ori de cate ori intervin schimbari care conduc la modificarea impozitului datorat.

Termen de plata
Plata impozitului pe cladiri se face in lei,trimestrial,in patru rate egale:pana la 15 martie,pana la 15 iunie,pana la 15 septembrie si pana la 15 decembrie.Incepand cu anul urmator,termenele pentru primele trei rate raman nemodificate,in vreme ce ultima rata va trebui achitata pana la 15 noiembrie.
Pentru neplata la termen a impozitului pe cladiri se datoreaza majorari de intarziere,stabilite prin hotarari ale Consiliilor Locale.

Facilitati Fiscale
Se acorda scutiri de plata impozitelor pe cladiri:
 a)in proportie de 100% pentru categoriile de persoane mentionate la inceputul prezentarii;
 b)in proportie de 50% societatilor comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezoniera de cel mult 5 luni din anul fiscal;
 c)in proportie de 50% pe o perioada de 5 ani de la punerea in functiune a obiectivelor nou construite ce apatin cooperativelor de consum sau mestesugaresti;
 d)in proportie de 50% pentru persoane fizice care au domiciliul si locuiesc in localitati care beneficiaza de facilitati;
 e)timp de 10 ani pentru locuintele noi si pentru cladirile realizate pe baza de credite,in conditiile in care proprietarii nu inregistreazacladirea.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladire de catre persoanele fizice se acorda o bonificatie de 10% daca plata impozitului datorat pe intregul an se efectueaza pana la 15 martie a anului fiscal.

Sactiuni si contraventii
In cazul persoanelor fizice constitue contraventie urmatoarele fapte,daca potrivit legii nu sunt considerate infractiuni:
a)depunerea declaratiilor de impunere peste termenul prevazut de lege se sanctioneaza cu amenda de la 80 lei la 180 lei.
b)nedepunerea declaratiilor de impunere se sanctioneaza cu amenda de la 180 lei la 800 lei.3.2.IMPOZITUL PE TEREN
Baza legala
Impozitul pe teren este supus acelorasi acte normative ca si impozitul pe cladiri.
Potrivit noilor dispozitii,impozitul pe teren se va stabili anual,in suma fixa pe metru patrat de teren,in mod diferentiat,in intravilanul localitatilor pe ranguri de localitati si zone, si in extravilanul localitatilor pe ranguri de localitati si categorii de folosinta.

Subiectul impozitului
Impozitul este datorat atat de persoanele fizice,cat si de persoanele juridice care detin in proprietate terenuri situate in municipii,orase,comune,in inravilanul sau in extravilanul localitatilor.

Suportul impozitului
Impozitul pe teren fiind un impozit direct,suportatorul impozitului coincide cu subiectul impozitului,respectiv detinatorul terenului.

Obiectul impunerii
Obiectul impozitului il constitue terenurile care se afla in proprietatea persoanelor fizice sau juridice.Pentru anul 2007 impozitul pe teren este stabilit in suma fixa pe metru patrat de teren,diferentiat pe categorii de localitati,iar in cadrul localitatilor pe zone.Exista cinci categorii de localitati si patru zone in cadrul fiecarei categorii de localitati.

Delimitarea terenurilor in cadrul localitatilor se bazeaza pe criterii demografice,in timp ce incadrarea terenurilor pe zone se subordoneaza unor criterii,precum:
 -pozitia terenului fata de centrul localitatii;
 -caracterul zonei-de locuit sau industriala;
 -apropierea sau departarea de caile de comunicatie;
 -alte elemente specifice fiecarei localitati.
Grila de impozitare pentru terenurile situate in intravilanul localitatilor,valabila pentru anul fiscal 2006-2007,este cea prevazuta in Anexa nr.5 si Anexa nr.6,potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Impozitul se va stabili doar pentru zona A sau B .

Pentru terenurile din extravilanul localitatilor se datoreaza impozit pe venit agricol.
Pentru determinarea impozitului pe teren se iau in considerare:
. -terenurile situate in intravilan,in acest caz diferentierea are la baza criteriile:
. -rangul localitatii;
. -zona in cadrul localitatii.
. -terenurile situate in extravilan,impozitul pe teren stabilindu-se in functie de:
. -zona in cadrul localitatii;
. -categoria de folosinta a terenului.
La nivelurile prevazute in Anexele 5 si 6,pentru calculul impozitului pe teren,se va aplica urmatorii coeficienti de corelatie pozitiva:
a) localitati urbane de rangul 08,00;
b) localitati urbane de rangul I..5,00;
c) localitati urbane de rangul II..4,00;
d)localitati urbane de rangul III..3,00;
e)localitati urbane de rangul IV.1,10;
f)localitati urbane de rangul V..1,10;
Daca contribuabili dobandesc dreptul de proprietate asupra unor terenuri proprietate de stat,avute anterior in administrare sau folosinta,datoreaza impozit pe teren incepand cu data de 1 ale lunii urmatoare celei in care a survenit aceasta modificare.
In situatia in care se modifica categoria de incadrare a localitatilor (orase trec in categoria municipiilor sau comune trec in categoria oraselor),impozitarea se face iincepand cu data de 1 ale lunii ianuarie a anului urmator celui in care a survenit aceasta modificare.
Nu se impoziteaza suprafetele de teren aferente curtilor neocupate de cladiri pana la 1000 mp inclusiv,aflate in proprietatea contribuabililor persoane fizice. Suprafetele de teren care depasesc 1000 mp formeaza obiect al impunerii pentru impozitul pe venit agricol conform dispozitiilor Legii nr.34/1994.
In prezent nu se datoreaza impozit pe teren pentru urmatoarele categorii de terenuri:
 -terenurile ocupate cu cladiri si constructii,proprietate a contribuabililor persoane fizice,persoane juridice,asociatii familiale,unitati economice ale unor persoane juridice,organizatii politice si obstesti;
 -terenurile pe care sunt amplasate cladirile institutiilor publice,cu exceptia in care cladirile sunt folosite in alte scopuri;
 -terenurile ocupate de cladiri care,potrivit legii,sunt considerate monumente istorice,de arhitectura si arheologie,precum si muzeele si casele memoriale,cu exceptia spatiilor acestora folosite pentru activitati economice sau comerciale;
 -terenurile ocupate de cladiri care, prin destinatia lor constituie lacasuri de cult apartiand cultelor religioase recunoscute prin lege;
 -terenurile ocupate de constructii si amenajari funerare din cimitire, precum si terenurile din perimetrul cimitirelor;
 -terenurile ocupate de cladiri si constructii prevazute in Anexa nr.2 a Legii nr.571/2003;

Cota de impunere
Cotele de impunere sunt stabilite in suma fixa pe mp de teren,asa cum au fost prevazute anterior.
Aceste valori impozabile se indexeaza anual,pe baza ratei inflatiei prognozata pe anul urmator in cazul in care cresterea acesteia depaseste nivelul de 5%.
Formula de calcul pentru impozitul pe teren este urmatoarea:


I / t = suprafata impozabila * norma de impoziatre

Asieta impozitului
La fel ca si in cazul impozitului pe cladiri,impozitul pe teren se stabileste pe baza declaratiei de impunere depusa de catre persoanele fizice la serviciul de specialitate ale Consiliilor Locale teritoriale pe raza caruia se afla terenul.Pentru ceilalti contribuabili impozitul se calculeaza de catre acestia prin declaratia de impunere care se depune la aceleasi organe fiscale.

Termenul de plata
Plata impozitului pe teren se face in lei,trimestrial,pana la data de 15 inclusiv ale lunii din fiecare trimestru.
Majorarile de intarziere se datoreaza de catre contribuabilii care nu-si onoreaza obligatiile fiscale la termenele prevazute de lege,cota majorarilor de intarziere datorate de catre persoanele fizice pentru neplata la termen a impozitului pe teren fiind de 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere.

Facilitati fiscale
Sunt scutite de la plata impozitului pe teren aceleasi categorii de contribuabili care beneficiaza de scutire si la plata impozitului pe cladiri.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorate si platite pe intregul an de catre persoane fizice si juridice pana la 15 martie a anului fiscal,se acorda o bonificatie de pana la 10% stabilita prin hotaraare a Consililui Local.

3.3.IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Baza legala
Vom trata impozitul pe spectacole sub aspectul dispozitiilor Legii nr.147/1998 privind impozitul pe spectacole care reglementeaza in prezent acest impozit ssi prin prisma modificarilor care le aduce O.G. nr.36/2002,privind impozitele si taxele locale,incepand cu anul 2003 in materie de impunere a spectacolelor.
Impozitul pe spectacole este un impozit indirect care se datoreaza de catre persoanele fizice si juridice autorizate sa organizeze cu plata spectacole si alte manifestari artistice si distractive,competitii sportive asimilate spectacolelor.

Subiectul impozitului
Subiectii impozitului pe spectacole sunt in prezent:
. -institutiile publice artistice de spectacole cum sunt:teatrele de orice fel,operele,filarmonicile,circurile,formatiile si ansamblurile aristice de muzica si dansuri;
. -casele de cultura,caminele culturale,scolile de arta,discotecile,videotecile,cluburile care organizeaza spectacole cu preturi de intrare;
. -cinematografele;
. -agentiile de impresariat artistic si sportiv;
. -alti organizatori de spectacole.

Suportatorul impozitului
Impozitul pe spectacole fiind un impozit indirect,suportatorul subiectuluui difera de subiectul impozitului. Suportatorii lui sunt persoane fizice care cumpara bilete de intrare la spectacole sau achita abonamente.

Obiectul impunerii
Obiectul impozabil il constitue sumele de banii incasate din vanzarea biletelor si abonamentelor de intrare la spectacole,manifestari artistice si alte actiuni impozabile.

Cota de impunere
Cota de impunere este stabilita in mod diferentiat in functie de tipul de spectacol astfel:
. -2% pentru manifestarile artistice de teatru,opera,opereta,filarmonica,cinematografie,spectacole muzicale,de circ,precum si pentru competitiile sportive interne si internationale.
. -5% pentru manifesari artistice de genul:festivaluri,concursuri,cenacluri,serate,recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice sau distractive care au un caracter ocazional.
Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se stabileste de catre consiliul local in lei/mp/zi,in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul:
a)in cazul videotecilor -de la 500 lei/mp/zi la 1000 lei/mp/zi;
b)in cadrul discotecilor - de la 1000 lei/mp/zi la 2000 lei/mp/zi.
La calculul valorii de impunere se va tine seama si de categoria localitate si de zona din cadrul localitatii in a carei raza de actiune se realizeaza actiunile respective.
Pentru calculul impozitului pe spectacole,asupra nivelurilor mentionate mai sus se vor aplica urmatorii coeficienti de corecttie:
a) localiati urbane de rangul 08,00;
b) localitati urbane de rangul I..5,00;
c) localitati urbane de rangul II..4,00;
d)localitati urbane de rangul III..3,00;
e)localitati urbane de rangul IV.1,10;
f)localitati urbane de rangul V..1,10;

Asieta fiscala
Platitorii de impozite pe spectacole pentru manifestari artistice si competitii sportive au obligatia de a inregistra abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au sediul si de a afisa tarifele la casele de vanzare a biletelor si la locul de desfasurare a spectacolelor.
Organizatorii de spectacole impozabile sunt obligati sa intocmeasca deconturi lunare de impozite in vederea calcularii si platii acestora.
Aceste deconturi se depun lunar pana la data de 15 ale lunii urmatoare celei in care se realizeaza venituri la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a carei raza platitorul isi are sediul sau domociliul.
In acest scop pentru manifestari artistice si distractive de videoteca si discoteca,platitorii de impozite de spectacole vor depune o declaratie care va contine suprafata si zilele in care se desfasoara spectacolele,la termenul prevazut anterior.

Termenul de plata
Plata impozitului se face lunar pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare.

Facilitati fiscale
Potrivit art.34 (2) din O.G. nr. 36/2002,de la 1 ianuarie 2003,institutiile publice au fost scutite de plata impozitului pe spectacole.
De asemenea organizatorii de spectacole nu datoreaza impozitul aferent pentru sumele cedate in scopuri umanitare pe baza de contract,din inacsarile obtinute din spectacolele respective.

Sanctiuni si contraventii
Tiparirea, inregistrarea,vazarea,evidenta si gestionarea dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor tehnice aprobate prin hotarare de guvern.
Incalcarea normelor tehnice constitue contravetie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1000 lei.
Platitorii de impozit pe spectacole pot face obiectii,contestatii si plangeri impotriva sumelor contestate si aplicate prin actele de control sau de impunere,care se analizeaza si se rezolva de catre serviciile de specialitate ale administratiei publice locale.
Impozitul pe spectacole se face venit al bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza teritoriala au loc spectacolele.