FINANŢAREA AFACERII referatI. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ
- Categoria de curriculum : curriculum diferenţiat
- Nr. de ore: 62, din care 31 laborator tehnologic (firma de exerciţiu)
- Toate orele sunt desfăşurate de către profesorul de specialitate
II. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul
UC 14 Finanţarea afacerii

III. Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor
Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice
UC 14 Finanţarea afacerii
C1 Determină sursele proprii şi străine în finanţarea unei afaceriC2 Utilizează documentele şi registrele obligatorii în derularea unei afaceri.C3 Analizează informaţiile economico-financiare din bilanţ


Surse proprii şi străine în finanţarea unei afaceri
. identificarea tipurilor de surse de finanţare: proprii şi străine
. selectarea surselor proprii de finanţare ale agentului economic şi caracteristicile acestora: capital, prime de capital, rezerve, rezultatul exerciţiului, rezultatul reportat, provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
. selectarea surselor străine de finanţare după natură şi scadenţă:
împrumuturi, datorii faţă de terţi, pe termen lung (mai mare de un an), pe termen scurt ( mai mic de un an şi caracteristicile lor :
- sursele proprii sunt nerambursabile şi se utilizează conform legislaţiei în vigoare asigurând finanţarea permanentă a întreprinderii
- sursele străine au caracter rambursalil şi sunt de regulă purtătoare de dobânzi, asigurând finanţarea temporară a întreprinderii
Documente şi registre obligatorii în derularea unei afaceri (Laborator tehnologic)
. identificarea documentelor şi registrelor obligatorii în derularea unei afaceri:
- documente: pe tipuri de evenimente şi tranzacţii (factură, aviz de însoţire a mărfii pentru achiziţie şi vânzare de bunuri, stat de salarii pentru operaţii legate de salarii, chitanţă, ordin de plată pentru încasări şi plăţi, note de contabilitate pentru operaţiile care nu au la bază documente justificative)
- registre: jurnal, inventar, cartea mare
. verificarea registrelor contabile: dacă documentele justificative şi notele contabile au fost înregistrate cronologic în registrul jurnal şi sistematic în registrul cartea mare.
Informaţiile economico-financiare din bilanţ
. identificare funcţiilor bilanţului: de informare, de analiză, previzională
. compararea informaţiilor din bilanţ pentru perioada curentă cu cele din perioada precedentă: active imobilizate, active circulante, capitaluri proprii, datorii, venituri, cheltuieli, rezultat financiar (Laborator tehnologic)
. calcularea indicatorilor pe baza informaţiilor din bilanţ: capitaluri proprii, capitaluri permanente, fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria netă, lichiditate, solvabilitate (Laborator tehnologic)

IV. Sugestii metodologice
Toate conţinuturile modulului "Finanţarea afacerii" vor fi efectuate de către profesorul de specialitate în orele de teorie şi de laborator tehnologic în cadrul " Firmei de exerciţiu".
După înfiinţarea firmei de exerciţiu, obiectivul principal al managerilor este acela de a identifica cele mai bune surse de finanţare pentru desfăşurarea activităţii, în conformitate cu obiectul de activitate. Aceştia pot utiliza pentru finanţare atât sursele proprii, concretizate în capital, prime de capital, rezerve, rezultatul exerciţiului, rezultatul reportat, provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, cât şi sursele străine ca împrumuturi, datorii faţă de terţi, pe termen lung (mai mare de un an), pe termen scurt ( mai mic de un an).
În conformitate cu prevederile legale, toate evenimentele şi tranzacţiile desfăşurate în cadrul firmei sunt consemnate în documente de evidenţă (factură, aviz de însoţire a mărfii pentru achiziţie şi vânzare de bunuri, stat de salarii pentru operaţii legate de salarii, chitanţă, ordin de plată pentru încasări şi plăţi, note de contabilitate pentru operaţiile care nu au la bază documente justificative), şi registre contabile obligatorii ( jurnal, cartea mare, inventar).
Finalizarea activităţii firmei de exerciţiu are la bază bilanţul contabil. Bilanţul are funcţii de informare, analiză şi previzională, iar informaţiile oferite de acesta contribuie la compararea datelor din perioada curentă cu cele din perioada precedentă şi la calculul principalilor indicatori economico-financiari care caracterizează activitatea firmei. Analiza informaţiilor determină stabilirea de măsuri pentru perioada viitoare.
Conţinuturile din curriculum "Finanţarea afacerii" se realizează atât în ore de predare cât şi în ore de laborator tehnologic. Pentru laboratorul tehnologic se recomandă următoarele conţinuturi:
. identificarea documentelor şi registrelor obligatorii în derularea unei afaceri:
- documente : pe tipuri de evenimente şi tranzacţii (factură, aviz de însoţire a mărfii pentru achiziţie şi vânzare de bunuri, stat de salarii pentru operaţii legate de salarii, chitanţă, ordin de plată pentru încasări şi plăţi, note de contabilitate pentru operaţiile care nu au la bază documente justificative)
- registre: jurnal, inventar, cartea mare,
. verificarea registrelor contabile: dacă documentele justificative şi notele contabile au fost înregistrate cronologic în registrul jurnal şi sistematic în registrul cartea mare.
. compararea informaţiilor din bilanţ pentru perioada curentă cu cele din perioada precedentă: active imobilizate, active circulante, capitaluri proprii, datorii, venituri, cheltuieli, rezultat financiar.
. calcularea indicatorilor pe baza informaţiilor din bilanţ (capitaluri proprii, capitaluri permanente, fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria netă, lichiditate, solvabilitate).
Pentru orele de laborator se organizează lecţii vizită la firmele partenere pentru documentarea elevilor în legătură cu particularităţile firmelor, şi aplicarea reglementărilor legale şi metodologilor în vigoare.
Probele de evaluare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile din Standardul de Pregătire Profesională.
Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă
Activitate: Utilizarea documentelor şi registrelor obligatorii în derularea unei afaceri
U.C. 14 Finanţarea afacerii
C2 Utilizează documentele şi registrele obligatorii în derularea unei afaceri
Criterii de performanţă Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă Probe de evaluare
a. identificarea documentelor şi registrelor obligatorii în derularea unei afaceri: - documente: pe tipuri de evenimente şi tranzacţii (factură, aviz de însoţire a mărfii pentru achiziţie şi vânzare de bunuri, stat de salarii pentru operaţii legate de salarii, chitanţă, ordin de plată pentru încasări şi plăţi, note de contabilitate pentru operaţiile care nu au la bază documente justificative),
- registre:jurnal, inventar, cartea mare Probă practică/
orală/scrisă
b. verificarea registrelor contabile - dacă documentele justificative şi notele contabile au fost înregistrate cronologic în registrul jurnal şi sistematic în registrul cartea mare probă practică

Fişa de lucru
Participi la verificarea registrelor contabile întocmite la sfârşitul unei luni. Sarcinile tale sunt:
1. Verifici dacă pentru toate documentele justificative au fost întocmite note contabile pentru perioada de referinţă.
2. Verifici dacă toate notele contabile au fost consemnate în registrul jurnal în ordine cronologică.
3. Verifici dacă informaţiile din notele contabile au fost consemnate în fişele de cont corespunzătoare.
4. Efectuează totalul registrului jurnal la sfârşitul lunii.

Fişa de evaluare
Nume candidat:
Nume evaluator:
U.C.14 Finanţarea afacerii
Sarcini Modul de realizare a sarcinilor Rezultatul evaluării Data
1. Verificarea documentelor justificative în vederea întocmirii notelor contabile pentru perioada de referinţă. DA sau (√)
NU sau (X)
2. Verificarea notelor contabile dacă au fost consemnate în registrul jurnal în ordine cronologică. DA sau (√)
NU sau (X)
3. Verificarea informaţiilor din notele contabile dacă au fost consemnate în fişele de cont corespunzătoare DA sau (√)
NU sau (X
Efectuarea totalului registrului jurnal. DA sau (√)
NU sau (X)

. Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev.
. Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singură dată.
. Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua după o perioada de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare.
Desfăşurarea orelor de laborator tehnologic se realizează în cabinete speciale pentru firma de exerciţiu dotate cu calculatoare, soft specific, mobilier adecvat, documente specifice activităţii desfăşurate, iar acolo unde resursele permit, chiar telefon, fax pentru o mai bună comunicare.
În cadrul procesului de învăţare se vor folosi ca resurse didactice materiale: calculator, imprimantă, calculator de birou, retroproiector, televizor color, foto copiator, reviste economice, monitorul oficial, documente de evidenţă operativă şi contabilă .