Curtea de Conturi
Apare prin sec.XIX, fiind o institutie a statului de drept. Primele Curti de Conturi au fost infiintate in prima jumatatea a sec. XIX, in Austria (1809), in Franta 1807, in Bavaria 1812, Prusia 1824, Spania 1851. b2x11xl
Curtea de conturi este o institutie cu mare traditie in tara noastra, avand o istorie de peste 135 de ani. Primul proiect de infiintare a curtii de conturi este legea din 8 ianuarie 1864, semnata de Cuza.
Aceasta institutie a fost desfiintata in 1948 prin decretul 550. dupa 25 de ani prin legea 2 / 28 martie 1973 (dupa regimul comunist) s-a infiintat Curtea Superioara de Control Financiar. Aceasta reinfiintare a fost impusa de necesitatea existentei unui organ special de control in domeniul controlului financiar. A functionat pana in 1989, decembrie. La inceputul lui 1990 a fost desfiintata prin decretul 24.
Dupa revolutie s-a impus reinfiintarea curtii de conturi. Aceasta a fost prevazuta in art.152 din Constitutia Romaniei si a fost elaborata si aprobata legea 94 / 8-09-1992, legea pentru infiintarea si organizarea curtii de conturi. Efectiv, curtea de conturi a inceput sa functioneze cu 1-03-93, odata cu depunerea juramantului de catre consilierii de conturi numiti de parlament.
Curtea de conturi a Romaniei este institutia suprema de control financiar asupra modului de formare, administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si sectorului public. Curtea de conturi exercita si actiuni jurisdictionale in conditiile legii de organizare si functionare pe langa parlamentul Romaniei. Isi desfasoara activitatea in mod independent in conformitate cu dispozitiile prevazute in Constitutia Romaniei si in legile tarii.
Curtea de conturi decide in mod autonom asupra programului sau de control. Controalele curtii se initiaza din oficiu si nu pot fi oprite decat in parlament si in cazul depasirii competentelor stabilite prin lege.
Hotararile camerei deputatilor si senatului, prin care cer curtii de conturi efectuarea unor controale in limitele competentelor sale sunt obligatorii. Nici o alta autoritate publica nu o mai poate obliga sa efectueze controale. Curtea de conturi inainteaza parlamentului rapoarte in domeniile in care au fost efectuate controale. Aceste rapoarte sunt publicate in Monitorul Oficial.
Curtea de conturi are acces neingradit la acte, documente si informatii necesare executarii functiilor sale de control si jurisdictionale oricare ar fi p.f. sau p.j. detinatoare. Persoanele detinatoare sunt obligate sa-i transmita actele, documentele si informatiile solicitate la termenele stabilite de curte. Controlul se desfasoara la sediul firmei verificate sau la sediul curtii.
Daca in exercitarea functiilor sale, curtea de conturi ia cunostinta de informatii care constituie secret de stat, de serviciu, comerciale sau individuale, aceasta este obligata sa respecte caracterul lor si sa le faca cunoscute numai autoritatilor indreptatite.
Curtea de conturi isi intocmeste buget propriu care se prevede distinct in bugetul de stat. Salarizarea se face prin lege speciala.
Organizarea si conducerea Curtii de Conturi:
Curtea de conturi se compune din:
-doua sectii de control ulterior, in care functioneaza divizii
-sectia jurisdictionala
-colegiul jurisdirectional al curtii de conturi
-camerele de conturi jedetene si a municipiului Bucuresti
-secretariatul general
Pe langa curtea de conturi functioneaza procurori financiari. Membrii curtii de conturi sunt consilieri de conturi in numar de 25 care alcatuiesc plenul curtii de conturi.
Conducerea curtii de conturi se exercita de catre:
-plen
-comitetul de conducere
-presedinte si vicepresedintii curtii
Comitetul de conducere este compus din: presedinte, vicepresedinti, presedinti de sectii, 5 consilieri de conturi. Cele 2 sectii de control ulterior sunt formate din 13 consilieri de conturi si din controlori financiari, organizati pe divizii sectoriale si directii teritoriale.
Sectia jurisdictionala este instanta de fond si de recurs si se constituie din 9 consilieri de conturi.
Colegiul jurisdictional al curtii de conturi este instanta de fond; se compune din judecatori financiari si este condus de un presedinte de colegiu.
Camerele de conturi judetene si ale Mun. Bucuresti exercita functiile curtii de conturi in unitatile administrativ teritoriale; se compun din compartimente de control financiar in care functioneaza controlori financiari si din colegiul jurisdictional al camerei format din judecatori financiari.
Secretariatul general al curtii de conturi este condus de un secretar general, in care functioneaza compartimente: arhiva, serviciul de secretariat.
Ministerul Public Financiar format din procurorul general financiar si procurorii financiari isi exercita atributiile pe langa sectiile curtii de conturi, colegiul jurisdictional al curtii de conturi si camerele judetene.
Numirea si statutul personalului curtii de conturi. Membrii Curtii de conturi (25) sunt numiti de parlament la propunerea comisiei pentru politica financiara, bancara si bugetara a Senatului si camerei deputatilor. Inainte de a-si incepe mandatul, membrii curtii depun juramant in fata presedintilor celor 2 camere ale parlamentului Romaniei. Acest juramant este depus si de judecatorii financiari si de procurorii financiari in fata plenului.
Parlamentul numeste in functie pe presedintele curtii de conturi, pe vicepresedinti si pe presedintii sectiilor. Conditiile pentru numirea consilierilorde conturi: vechime in activitatea economica si juridica de minim 15 ani; studii superioare in economie si jurdice de inalta competenta. Judecatorii si procurorii: studii juridice, competenta profesionala, vechime in functii juridice de inim 14, 11 sau 8 ani.
In lege se prevede pentru membri, judecatori, controlori, interdictii sa nu faca parte din nici un partid politic sau sa desfasoare activitati publice cu caracter politic.
Membrii curtii de conturi si judecatorii financiari au obligatii:
1.Sa indeplineasca functia incredintata cu impartialitate;
2.Sa pastreze secretul deliberarilor si voturilor, sa nu ia pozitie publica sau sa dea consultatii;
3.Sa-si exprime votul afirmativ sau negativ in adoptarea problemelor;
4.Sa comunice in scris presedintelui curtii de conturi orice situatie care ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care-l exercita;
5.Sa nu permita folosirea functiilor in scop de reclama sau propaganda.
Incalcarea grava a vreuneia din obligatiile mentionate atrage revocarea din functie a celor care au savarsit-o. Revocarea judecatorilor se face de presedintele Romaniei.
Procurorul general financiar si procurorii financiari sunt numiti pe termen de 6 ani, prin decret prezidential la propunerea plenului curtii de conturi. Membrii curtii de conturi nu pot fi cercetati, retinuti, arestati sau trimisi in judecata penala sau contraventionala decat la cererea procurorului general al Romaniei, cu aprobarea birourilor permanente ale celor 2 camere ale Romaniei.
Controlorii financiari sunt numiti de presedintele curtii de conturi pe o perioada nelimitata. De asemenea, judecatorii, procurorii si controlorii financiari nu pot fi cercetati, retinuti, arestati sau trimisi in judecata contraventionala sau penala decat la cererea procurorului general al Romaniei cu aprobarea plenului curtii de conturi.
Competenta de judecata a acestora pentru infractiuni savarsite apartine Curtii Supreme de Justitie, sectia penala, iar pentru judecatorii si controlorii din camerele judetene apartine Curtilor de Apel din teritoriu.
De la data trimiterii in judecata penala, membrii curtii sunt suspendati de drept din functiile lor . In caz de condamnare definitiva, ei sunt exclusi de drept, iar in caz de nevinovatie suspendarea inceteaza.
Mandatul de membru al curtii de conturi, de judecator si procuror inceteaza la: a) expirarea termenului pentru care a fost numit sau in caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, ori deces; b) in situatiile de incompatibilitate sau imposibilitatea de exercitate a functiei mai mult de 6 luni; c) in caz de incalcare a prevederilor din constitutie; d) in cazul revocarii din functie.
Judecatorii si procurorii financiari raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum si pentru comportarile care dauneaza interesului sau prestatiei curtii.
Alte fapte:
1.Intarzierea sistematica sau neglijenta repetata in efectuarea lucrarilor;
2.Absentele nemotivate de la serviciu, exercitarea in afara cadrului legal sau omisiunii de a-si indeplini obligatile prevazute de lege;
3.Nerespectarea secretului deliberarii sau confidentialitatii lucrarii.
Sanctiuni ce pot fi aplicate judecatorilor si procurorilor financiari in functie de gravitate:
-observatie;
-mustrare;
-diminuarea salariului cu pana la 15% pe o perioada de 1 -; 3 luni;
-suspendarea dreptului de avansare pe o perioada de 1 -; 3 luni;
-suspendarea din functie pe timp de maxim 6 luni.
Raspunderea disciplinara a controlorilor financiari ai curtii de conturi, conditiile si procedura de aplicare a acesteia a fost stabilita prin codul etic al profesiei aprobat de plenul curtii de conturi.
Atributiile organelor de conducere:
1.Atributiile plenului curtii de conturi: a)sa supuna presedintelui Romaniei propunerile de numire si de revocare din functie a judecatorilor financiari si sa numeasca presedintii colegiilor jurisdictionale. b)sa supuna presedintelio Romaniei propunerile de numire si revocare a procurorului general si a celor financiari. c)sa aprobe ROF al curtii de conturi, codul etic si statul de functiuni. d)sa aprobe programul de control financiar anual al curtii de conturi. e)sa emita avize la cererea senatului sau camerei deputatilor privind proiectul bugetului de stat si proiectele de legi in domeniul finantelor publice. f)sa hotarasca asupra organizarii interne a curtii de conturi. g)sa aprobe instructiuni cu caracter obligatoriu pentru organele de control financiar din economie. h)sa dezbata si sa promoveze proiectul bugetului curtii de conturi. i)sa ceara periodic si sa examineze rapoartele asupra activitatii sectiilor curtii. j)sa aleaga pe cei 5 consilieri din comitetul de conducere. k)sa examineze si sa aprobe cercetarea, retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala sau contraventionala a judecatorilor, controlorilor sau procurorilor financiari.
Plenul isi executa atributiile cu cel putin 2/3 din numarul membrilor sai, iar hotararile cu 3/4 din cei prezenti.
2.Comitetul de conducere are atributiile: a)Sa emita avize privind infiintarea de catre guvern sau de catre ministere a unor organe de specialitate in subordinea lor. b)Sa organizeze efectuarea controalelor solicitate de parlament, precum si a altor controale care nu sunt prevazute. c)Sa initieze procedurile in cazul de incapacitate si incompatibilitate in indeplinirea functiilor de membrii curtii de conturi. d)Sa aprobe tematicile si sa organizeze cursurile pentru ocuparea posturilor vacante. e)Sa numeasca secretarul general al curtii. f)Sa aprobe contractarea de lucrari, bunuri, servicii. g)Sa examineze si sa aprobe propunerea de ordine de zi a sedintei comitetului de conducere.
Comitetul de conducere isi exercita atributiile cu cel putin 2/3 din numarul membrilor, iar hotararile se adopta cu o majoritate de 3/4 din numarul celor prezenti.
3.Atributiile presedintelui curtii de conturi: a)sa reprezinte curtea si sa asigure relatiile acesteia cu institutiile si autoritatile publice; b)sa coordoneze activitatea curtii de conturi; c)sa convace, sa prezideze dezbaterile plenului si ale comitetului de conducere; d)sa urmareasca transmiterea catre parlament a rapoartelor curtii de conturi; e)sa urmareasca personalul curtii de conturi; f)sa exercite actiunea disciplinara si sa aplice sanctiuni disciplinare.
In lipsa presedintelui, atributiile sale se exercita de unul din cei 2 vicepresedinti ai curtii de conturi sau de cel mai in varsta.
Atributiile generale ale Curtii de Conturi:
1.Curtea controleaza modul de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorrlui public, precum si modul de gestionare a sectorului public si privat al statului de catre unitatile administrativ-teritoriale.
2.Judeca si hotaraste cu privire la plata depagubirilor civile pentru pagubele cauzate si plata de amenzi pentru abateri cu caracter financiar, comise de administratori, gestionari, contabili sau alte persoane supuse jurisdictiei Curtii.
3.Prezinta anual parlamentului un raport asupra controalelor de gestiune ale bugetului public national, in care sunt mentionate si neregulile constatate.
4.Controleaza la cererea camerei deputatilor si senatului modul de gestiune a resurselor publice si raporteaza despre cele constatate.
In ce priveste modul de formare, administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, curtea constata:
-formarea si utilizarea resurselor bugetului de stat, bugetul asigurarilorsociale, bugetul unitatilor administrativ-teritoriale si miscarea fondurilor intre agenti bugetari.
-constituirea, gestionarea si administrarea fondurilor speciale.
-formarea si gestionarea datoriei publice si a situatiei garantiilor guvernamentale pentru creditele interne si externe.
-utilizarea alocatiilor bugetare pentru investitii, situatia, evolutia si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale.
Sunt supusi controlului Curtii:
-statulul si unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de p.j.'
-B.N.R.;
-regiile autonome;
-societatile comerciale la care statul, unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice, regiile autonome detin singure sau impreuna integral sau mai mult din capitalul social
-organismele autonome de asigurari sociale sau de alta natura.
Atributiile jurisdictionale ale Curtii de Conturi:
1.Colegiul jurisdictional judeca si hotaraste in prima instanta cu privire la plata despagubirilor civile, cu privire la pagubele cauzate si plata de amenzi;
2.Judeca contestatiile introduse impotriva actelor de imputatie de catre administratii, gestionari, contabili si alti salariati care au participat la producerea pagubelor cauzate p.j. legate de formarea, administrarea si intrebuintarea resurselor financiare ale statului.
3.Judeca in prima instanta impotriva deciziilor emise de sefii compartimentului de control de la camera judeteana si plangerile impotriva incheierilor prin care completele constituite au dispus descarcarea de gestiune.
Dupa .. se intocmesc procese verbale de control ?inaintate procurorului financiar ? le examineaza ? intocmesc rezolvarea ? curtilor jurisdictionale pentru a fi judecate.
Sectia jurisdictionala este organizata la nivel central. Ea judeca in prima si ultima instanta:
-conflictele de competenta intre colegiile jurisdictionale;
-cererile de stramutare ale cazurilor de la un colegiu la altul;
-judeca in ultima instanta recursurile in interesul legii declarate impotriva hotararilordefinitive ale colegiilor jurisdictionale;
-judeca recursurile in interesul legii, declarate de procurorul general financiar impotriva hotararilor definitive ale colegiilor si curtii;
-judeca conflictele de competenta dintre sectia jurisdictionala si colegiul jurisdictional;
-judeca cererile de reexaminare introduse impotriva solutiilor procurorului general, date asupra actelor de clasare.
Cum se investesc instantele Curtii de conturi:
Colegiul jurisdictional se investeste prin:
-incheierea de sesizare a completului constituit la nivelul curtii centrale;
-actul de sesizare a procurorului financiar;
-prin contestatia introdusa de persoanele obligate la plata impotriva actului de imputatia;
-prin intampinarea deciziei introdusa de sefii compartimentului financiar al camerei judetene.
Caile de atac la instantele judecatoresti:
Impotriva hotararilor pronuntate in prima si ultima instanta de colegiile jurisdictionale ale camerei judetene se poate face recurs la Sectia de Contencios Administrativ a Curtii de Apel. Impotriva hotararilor pronuntate in prima si ultima instanta de colegiul jurisdictional al curtii se poate face recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel Bucuresti.
Impotriva hotararilor pronuntate in ultima instanta de sectia jurisdictionala a curtii de conturi se poate face recurs la sectia de contencios adm. a curtii supreme de justitie. Aceste recursuri se mai pot face si de partile nemultumite, cat si de procurorul general financiar.
Reguli privind executarea hotararilor instantei curtii de conturi. Colegiul jurisdictional care a solutionat cauza, comunica organelor teritoriale ale ministerului de finante si p/j/ creditoare, un ordin de executare a despagubirilor civile si a dobanzilor sau alte sume datorate statului sau institutiilor publice.
In baza acestui ordin, unitatile datornice platesc sumele respective sau pot face contestatie potrivit codului de procedura civile.
Organele teritoriale ale ministerului de finante, pun in executare acest ordin prin executarea cailor silite de incasare a sumelor datorate.
Curtea de conturi mai are in atributiile sale si alte competente:
-evaluarea activitatii de control financiar propriu al p.j. controlate;
-sa emita instructiuni cu caracter obligatoriu pentru toate organele de control financiar;
-sa solicite organelor de control financiar si ale BNR verificarea cu prioritate a unor obiective in cadrul atributiilor legale;
-sa ceara rapoartele de activitate de la aceste organisme de control.
In baza constatarilor rezultate din controlul efectuat, curtea are dreptul sa decida:
-suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor legale din domeniul financiar, contabil si fiscal;
-blocarea fondurilor bugetare sau speciale atunci cand se constata utilizarea nelegala sau ineficienta a acestora;
-inlaturarea neregurilor constatate in activitatea financiar-contabila a contului de profit si pierderi si a contului de executii.
Aceste masuri se iau prin decizie emisa de presedintele sectiei de control . Impotriva acestei decizii partea interesata poate face plangere in termen de 5 zile la sectia jurisdictionala. Intampinarea nu suspenda executarea deciziei.
De asemenea, curtea poate cere suspendarea din functie a persoanelor raspunzatoare de savarsirea faptelor cauzatoare de pagube importante sau a unor abateri grave cu caracter financiar.
Executarea controlului ulterior al conturilor
Aceasta forma de control se face de controlorii financiari in cazul cand : conturile prezentate spre control nu sunt intocmite in mod corespunzator pentru a face posibila desfasurarea controlului, controlorii financiari le restituie titularilor acestora fixand un termen pentru completare sau refacere.
Daca titularii conturilor nu se conformeaza in termenul stabilit si nu completeaza sau refac conturile, aceasta opertiune se dispune sa fie facuta pe cheltuielile acestora de catre un expert contabil numit de curtea de conturi. Onorariul stabilit pentru expert se plateste deci de titularul contului.
In functie de constatarile facute masurile ce pot fi propuse de controlorii financiari sunt:
-descarcarea de gestiune;
-sesizarea colegiului jurisdictional al curtii;
-sesizarea organelor de urmarire penala;
-solicitarea colegiului jurisdictional competent sa judece cauza pentru investirea si luarea masurilor asiguratorii in limita prejudiciului stabilit;
-suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor legale;
-blocarea fondurilor bugetare.
Emiterea de decizii pentru inlaturarea pagubelor constatate.