BUGETUL LOCAL - studiu de caz la nivelul judetului Buzau referat

Sistemul bugetar al fiecarei tari cuprinde ansamblul relatiilor si al formelor organizatorice prin care se asigura formarea,repartizarea si utilizarea fondurilor bugetare.
Problema esentiala a structurii oricarui sistem bugetar deriva din ierarhizarea dreptului de decizie asupra folosirii resurselor bugetare,care impune instituirea unui anumit sistem de venituri cuvenite fiecarei verigi bugetare,precum si modalitatile de incasare a veniturilor si de alocare pe destinatii a resurselor bugetare. Aceasta ierarhizare se face in raport cu competentele stabilite prin lege pentru organele centrale si locale ale puterii administratiei de stat.
In prezent sistemul bugetar din Romania se bazeaza pe structura organizatorica a statului, care include organele centralesi locale ale puterii si administratiei de stat si este alcatuita din punct de vedere teritorial din judete,municipii,orase,comune,municipiul Bucuresti si sectoarele acestuia.
Corespunzator structurii organizatorice a statului,bugetul public national al Romaniei cuprinde bugetele publice constituite si localizate la nivel national,precum si bugetele locale care se constituie si se utilizeaza de catre Consiliile Locale.
Bugetele locale se elaboreaza,se adopta si se executa de catre organele locale ale puterii si administratiei de stat (Consiliile Judetene si Consiliile Municipiului Bucuresti ,Consiile Locale si primariile localitatilor).
Asigurarea autonomiei administrative potrivit principiului descentralizarii si autonomiei locale nu se poate realiza fara existenta unui cadru juridic legislativ si a mecanismelor adecvate,respectiv a instrumentelor necesare autoritatilor locale pentru indeplinirea atributiilor care le revin.
Cadrul legislativ este asigurat de catre Legea privind finantele publice nr. 72/ 1996,Legea privind finantele publice locale nr. 118/ 1998 si Legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001, precum si o serie de reglementari anuale aduse o data cu Legea bugetului de stat.
Intre cele mai importante instrumente la indemana autoritatilor locale necesare in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin, un loc prioritar il ocupa bugetul local.
Potrivit legii finantelor publice locale,prin bugete locale se inteleg bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor administrativ teritoriale. Fiecare comuna,oras,municipiu,sector al capitalei,judet,respectiv municipiul Bucuresti intocmeste bugetul local,in conditii de autonomie.
Structura bugetelor locale este urmatoarea:
a) bugetele proprii ale judetelor si ale municipiului Bucuresti,administrate de consiliile judetenesi municipiul Bucuresti;
b) bugetele proprii ale comunelor,oraselor,municipiilor si ale sectoarelor capitalei,ce sunt administrate de primari,in calitate de ordonatori principali de credite.


Bugetele locale contin urmatoarele:
. -veniturile care alimenteaza bugetele locale cu resurse finaciare;
. -cheltuieli care se repartizeaza din bugetele locale cu defalcarea aferenta pe destinatii;
. -fondul de rezerva,excedentul (daca este cazul).
Sarcina intocmirii proiectului bugetului local revine primarului fiecarei unitati administrativ-teritoriale,respectiv primarului general al capitalei si presedintelui Consiliului Judetean.
2.1. CONTINUTUL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU PE ANUL 2007
In cele ce urmeaza voi prezenta structura veniturilor si cheltuielilor si voi analiza contributia lor la formarea bugetului pe categorii de venituri si destinatii de cheltuieli prevazute in bugetul local al Municipiului Buzau pe anul 2007.2.1.1.VENITURILE BUGETULUI MUNICIPULUI BUZAULa nivelul Municipiului Buzau s-au facut eforturi deosebite pentru cresterea nivelului incasarilor din impozite si taxe. Daca in 2004 se faceau incasari doar la sediul Directiei Economice a Primariei la Serviciul Incasari,unde functionau 8 ghisee,in 2005 s-a incheiat un contract cu Posta Romana,pentru incasarea impozitelor si taxelor la toate Oficiile Postale din Buzau.
Incasarile prin Oficiile Postale in 2005 au fost doar de 975 mi lei.Se spera ca in perioada urmatoare nivelul acestor incasari sa creasca ca urmare a anunturilor facute in mass-media.
Tot in 2005 s-au inchiriat doua cititoare POS de la doua banci astfel incat plata sa se poata face direct cu CARD-ul.Din nefericire,sunt extrem de putini contribuabilii care le folosesc desi acestor cititoare POS li s-a facut publicitate si sunt instalate la vedere.
Autoritatile administratiei publice locale din Buzau,conform O.G. nr.24 / 2002, au realizat implementarea unui sistem electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale.Acestea se pot vizualiza accesand pagine de web a Primariei la adresa www.primariabz.ro . Pentru plata electronica a impozitelor si taxelor, contribuabilii trebuie sa solicite inregistrarea ca utilizatori ai Sistemului electronic de incasare a impozitelor pentru a primi elementele de identificare si autentificare in Sistem.
Cu toate aceste masuri in 2006 procentul de incasare a impozitului pe cladiri a fost de 72%, a impozitului pe teren de 75% si a taxei pentru mijloacele de transport de 68%.
In 2006 s-a inceput procedura de executare silita pentru un debit total de 5,1 mi lei la persoane fizice,din care s-a incasat 2.9 mi lei si 32,8 mi lei persoane juridice din care s-a recuperat suma de 13,3 mi lei.
Veniturile bugetare sunt mijloacele sau modalitatile practice de formare a venitului public. Din punct de vedere a continutului economic, veniturile bugetare sunt structurate in :

1.VENITURI PROPRII, la randul lor grupate in :
 -venituri curente;
 -venituri de capital;
 -venituri cu destinatie speciala.
Din structura bugetului se constata ca in totalul veniturilor bugetului locale ale Municipiului Buzau pe anul 2007,ponderea veniturilor proprii este de 34,24%, ceea ce inseamna ca in pofida descentralizarii,bugetul local este dependent in mare masura de resursele bugetului de stat,de la care se aloca restul resurselor necesare acoperirii cheltuielilor publice locale,in proportie de peste 50% ( 59,79%). De fapt un important factor de delimitare si repartizare a veniturilor pe structurile administratiei centrale si locale il reprezinta gradul de interventie a puterii centrale la nivelul local.
Veniturile curente, de asemenea se impart in venituri fiscale si venituri nefiscale.
In cadrul veniturilor proprii,veniturile curente in sumaa de 396.516.349 mi lei asigura peste 85% din necesarul de finantare al nivelul Municipiului Buzau in anul 2007.
Venituri fiscale,se concretizeaza in impozite si taxe directe precum si impozite si taxe indirecte percepute de la populatie dar si de la persoane juridice de importanta locala,avand caracter obligatoriu si nerestituibil.
Veniturile fiscale cuprinse in veniturile locale ale municipiului Buzau in anul 2007, in valoare de 258.137.529 lei,reprezentand 65,10% din veniturile curente,sunt constituite in proportie covarsitoare din impozite si taxe directe, mai precis 99,48%, care pe categorii de impozite,se prezinta astfel:
-IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE- 67,05%,din care:
1.impozitul pe cladiri - 70,06%;
2.impozitul pe teren - 11,87%;
3.taxa asupra mijloacelor de transport - 14,65%;
4.alte impozite si taxe de la populatie - 3,425%.
-IMPOZITE SI TAXE DE LA PERSOANE JURIDICE - 20,37%,respectiv;
1.impozitul pe cladiri - 71,74%;
2.impozitul pe teren - 14,95%;
3.taxa asupra mijloacelor de transport - 13,31%;
-ALTE IMPOZITE SI TAXE DIRECTE- 11,28%.
Impozite indirecte,reprezentate la nivel local de impozitul de spectacole,taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare,taxe extrajudiciare de timbru detin o pondere nesemnificativa in totalul veniturilor fiscale,de numai 0,51% la nivelul orasului Buzau.


Veniturile nefiscale,sunt acele venituri care provin de la regiile autonome si institutiile publice si care iau forma varsamintelor.
Pentru anul 2007,cuantumul acestor venituri la nivelul municipiului Buzau a fost de 138.378.821 mi lei,respectiv 34,90% din totalul veniturilor curente,fiind reprezentate de:
o -varsaminte din profitul net al regiilor autonome,in suma de 15.447.133 mi lei;
o -varsaminte de la institutiile publice,in valoare de 8.209.462 mi lei.
Varsamintele nefiscale de la institutiile publice,asa cum au fost clasificate prin Legea 500/2002,privind finantele publice locale apar sub forma urmatoarelor venituri:
o -venituri privind circulatia pe drumurile publice;
o -venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor in sectorul vegetal;
o -veniturile punctelor de insamantari artificiale,veniturile circumscriptiilor sanitar veterinare;
o -varsamintele efectuate din disponibilitatile unor institutii publice si activitatilor autofinantare si alte asemenea venituri de la institutiile publice.
Din aceste categorii de varsaminte,contributia cea mai mare la bugetul local buzoian a fost adusa de veniturile incasate pentru circulatia pe veniturile publice,in suma totala de 6.962.088 mi lei(84,80%).
Varsamintele nefiscale diverse,se refera la veniturile provenite din recuperarea cheltuielilor de judecata,imputatii si despagubiri,venituri din amenzile si penalitatile incasate,din concesiunile si inchirierile realizate de institutiile publice,venituri din valorificarea bunurilor confiscate.Ponderea semnificativa la formarea veniturilor bugetare ale municipiului Buzau in anul precedent au avut-o,dintre aceste categorii,veniturile din concesiunile si veniturile realizate de institutiile publice,respectiv 73,43%.
Veniturile de capital detin o pondere scazuta in structura veniturilor bugetare,fiind rezultatul utilizarii unei parti din resursele bugetare ale perioadelor trecute.Din acest motiv,veniturile nu sunt curente,ci de capital.


In cazul concret al bugetului local al orasului Buzau,in anul 2007 le regasim in marime absoluta de 5.874.262 mi lei,respectiv in marime relativa de1,28%.Aceste venituri provin din vanzarea locuintelor construite din fondul statului,precum si din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice.
In componenta veniturilor curente,veniturile cu destinatie speciala ,cuprinse in bugetul local al municipiului Buzau detin o pondere de 12,37%,aportul semnificativ fiind adus de veniturile din fondurile pentru locuinte (76,73%).Restul de resurse din aceasta categorie sunt reprezentate de sumele acordate de persoanele fizice si juridice pentru finantarea actiunilor de interes public (13,24%),taxe speciale (5,28%),donatii si sponsorizari (3,52%) si venituri din fondurile pentru drumurile publice (1,23%).2.PRELEVARILE REPARTIZATE DE LA BUGETUL DE STAT

sunt reprezentate de sumele si cotele defalcate din impozite si taxe in scopul atenuarii dezechilibrelor bugetare ce se inregistreaza la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.
Se aplica potrivit dispozitiilor in vigoare:
a)cotele sau sumele defalcate din unele impozite ale bugetului de stat,cu scopul echilibrarii bugetelor locale in cazul in care unitatile administrativ-teritoriale nu isi pot acoperii cheltuielile din venituri proprii.Indiferent de varianta in care procesul respectiv se aplica-cote sau sume defalcate,acestea sunt stabilite prin legi bugetare anuale,diferit pentru fiecare judet si municipiul Bucuresti;
b)transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale,care inseamna trecerea unor sume de bani prevazute prin legea bugetara anuala,catre bugetele judetelor si municipiului Bucuresti;
c)cote aditionale la anumite impozite directe,constituind procente ce se adauga la cele nominalizate prin legea bugetara si care se incaseaza in folosul bugetelor locale.Marimea procentului adaugat este pana la un nivel - plafon care poate fi depasit pentru a nu spori exagerat constrangerea fiscala la cuantumul total al impozitului care sa loveasca in randamentul acestuia.
Asa cum am amintit anterior,de la bugetul administratiei locale de stat,nivelul sumelor si cotelor defalcate din impozite si taxe in anul 2007 a reprezentat un preocent de 59,79%.
Cu toate masurile luate de intarire a autonomiei locale,veniturile proprii ale bugetului local al municipiului Buzau pe anul 2007, nu a reusit sa depaseasca 35% din necesarul de resurse locale.Pentru asigurarea achilibrului bugetar,acest buget a fost suplimentat cu prelevari in suma totala de 801.660.832 mi lei.Este vorba de cotele si sumele defalcate din impozitul pe salarii,in valoare totala de 14.787.804 mi lei,cotele defalcate din impozitul pe venit (50%),sumele defalcate din TVA,avand o pondere de 40,02%.

3. SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT

Atunci cand reursele sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor,se acorda subventii atat de la bugetul administratiei de stat cat si de la alte bugete in scopuri bine precizate cum ar fi:finantarea partiala a unor investitii din imprumuturi externe,sustinerea persoanelor cu handicap,etc.
Acordarea subventiilor de la bugetul central catre cele locale se bazeaza pe o serie de ratiuni:
 -exista putine functii financiare ale caror beneficii se mentin in cadrul limitelor regionale ale bugetelor locale,parte din aceste beneficii fiind insusite de rezidentii altor comunitati;
 -nevoia mentinerii cotelor de impunere locale la un nivel cat mai redus;
 -optimizarea transferului de beneficii de la o comunitate la alta;
 -in perioadele inflationiste,daca guvernul este preocupat de reactia comunitatilor locale fata de acest fenomen,iar introducerea unor impozite este perceputa ca un subiect politic sensibil,atunci acordarea de subventii poate constitui o posibilitate de a castiga politic.

Subventiile primite din bugetul de stat,vin sa completeze bugetul final.Pentru anul 2007, municipiul Buzau a beneficiat de 79.999.233 mi lei (5,95%),bani acordati pentru sustinerea persoanelor cu handicap,pentru finantarea partiala din imprumuturi externe,precum si pentru finantarea elaborarii si actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor generale de urbanism.
Daca aceste resurse nu sunt suficiente,cum s-a aratat,autoritatile locale pot recurge la procedura imprumuturilor,in conditiile prevederilor Legii administratiei locale si a Legii finantelor publice.
Pe baza acestor venituri,Primaria Municipiului Buzau,realizeaza alocarea pe destinatii a bugetului.


2.1.2.ALOCAREA PE DESTINATII A BUGETULUI MUNICIPIULUI BUZAU
Pe baza veniturilor provenite din impozitele si taxele percepute la bugetele locale ale municipiilor,orasele si sectoarele municipiului Bucuresti,se va urmari satisfacerea nevoilor colective.
Administratia locala,pentru asi urmarii rolul si funtiile sale,trebuie sa repartizeze pe destinatii precise bugetul constituit, prin aceasta repartizare facuta de administratiile locale se face o redistribuire a unei parti importante a produsului intern brut intre categorii si grupuri sociale,intre persoane fizice si cele juridice.
Autoritatile nu au libertatea de a efectua orice fel de cheltuieli,in schimb sunt obligate sa inscrie in bugetul local cheltuieli referitoare la buna functionare a serviciilor publice ce se desfasoara pe teritoriul aflat in propria sa functionare,cum ar fi:cheltuieli de invatamant,cheltuieli ce privesc buna functionare a serviciilor locale, etc.
In Romania,cele mai importante cheltuieli suportate din bugetele locale sunt cele pentru activitati social-culturale,pentru activitatea de gospodarie comunala,pentru actiuni economice si cheltuieli proprii puterii executive locale.
Categoriile principale de cheltuieli sunt:
a) cheltuieli social-culturale,avand destinatia invatamant,sanatate,cultura,religie si alte actiuni sportive,asistenta sociala;
b)cheltuieli pentru servicii publice,locuinte,mediu,ape,vizand intretinerea si repararea strazilor,iluminatul public,gospodarirea comunala in general,domeniul public;
c)cheltuieli pentru transporturi si telecoomunicatii adica construirea si intretinerea de drumuri si poduri,unitati si instalatii de comunicatii;
d)cheltuieli pentru serviciile publice generale,respectiv pentru organele sau autoritatile ce formeaza administratia locala.
In cadrul fiecareia dintre aceste destinatii din punct de vedere economic exista:
 -cheltuieli materiale;
 -cheltuieli personale;
 -cheltuieli de capital pentru investitii.
Repartizarea pe trimestre a cheltuielilor si veniturilor prezazutein bugetele locale se aproba de catre:
 -Ministerul Finantelor,pentru cotele sau sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si pentru transferurile de la acest buget prezentate de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor,pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite transmise de Directiile Generale ale Finantelor Publice Judetene ale Ministerului Finantelor Publice,in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat;
 -Consiliile Judetene sau locale ,dupa caz,ale unitatilor administrativ-teritoriale,pentru bugetelor proprii si bugetele institutiilor subordonate.
Trasatura bugetului municipiului Buzau,ca de altfel a tuturor bugetelor locale din Romania,se caracterizeaza prin austeritate.
Aceasta inseamna limitarea stricta a cheltuielilor,in special a cheltuielilor de personal,materiale si prestari servicii,in concordanta cu posibilitatile reale de fonduri bugetare.
In cazul Municipiului Buzau,suma totala a cheltuielilor care s-au finantat in anul 2007 de la bugetul local a fost de 154.489.574 lei.
Dintre aceste cheltuieli cele mai importante au fost cheltuielile social-culturale,in suma de 91.605.558 lei,reprezentand 59,29% din cheltuielile totale ale bugetului local.Repartizarea lor s-a facut in urmatoarele directii:
. -invatamant - 67.525.152 lei (73,71%);
. -sanatate - 800 mi lei (0,87%);
. -cultura,recreere si religie - 9.163 lei (15,41%).
Serviciul de asistenta sociala a fost finantat de la bugetul local in 2007 cu o suma de 9.611.126 mi lei,ceea ce inseamna aproximativ 11,25% din totalul cheltuielilor social-culturale.
Investitiile s-au indreptat catre caminele de batrani,caminele spital pentru copii cu handicap,cantina de ajutor social si alte actiuni privind asistenta sociala.
O alta clasificatie a cheltuielilor prevazuta in bugetul local se refera la cheltuieli privind actiunile economice, care n 2007 au fost in marime absoluta 18.793.024 lei,respectiv 12,45% in marime relativa.Ponderea covarsitoare reprezentata de dezvoltarea infrastructurii de transporturi care a fost finantata de la bugetul local in proportie de 98,89%,restul de 1,11% fiind repartizata sectorului din agricultura si sivicultura.
In categoria alte actiuni ,cuprinse in bugetul local aferent anului 2007, se regasesc finantarile de cheltuieli pentru protectia civila, in suma de 1.233.347 lei si alte cheltuieli in suma de 773.448 lei.
Din bugetul local al Municipiului Buzau intocmit pe anul 2007,au fost prevazute de asemenea:
 -transferuri catre bugetul Consililui Judetean-in suma totala de 506.557 mi lei;
 -plati de dobanzi si cheltuieli ,pentru imprumuturile la care au apelat in vederea echilibrarii bugetului local -978.372 mi lei;
 -alte cheltuieli cu destinatie speciala,in suma de 5.082.458 mi lei,reprezenand cheltuieli din fondul catre locuinte,cheltuieli din fonduri pentru drumuri publice,cheltuieli din donatii si sponsorizari,sumele acordate de persoanele fizice si juridice pentru finantarea actiunilor pentru interes public.
De asemenea, in bugetul local al Consililui Buzau pe anul 2007 s-a constituit un fond de rezerva in cota de 0,01%, in vedera finantarii actiunilor sau sarcinilor noi intervenite in cursul anului.


Copyright © Contact | Trimite referat