Asigurarea transparentei si stabilitatii in mediul de afaceriArt. VIII. - Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 1 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Comerciantii, inainte de inceperea comertului, precum si alte persoane fizice sau juridice, prevazute in mod expres de lege, inainte de inceperea activitatii acestora, au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului, iar in cursul exercitarii si la incetarea comertului sau, dupa caz, a activitatii respective, sa ceara inscrierea in acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege.
(2) In intelesul prezentei legi, comerciantii sunt persoanele fizice si asociatiile familiale care efectueaza in mod obisnuit acte de comert, societatile comerciale, companiile nationale si societatile nationale, regiile autonome si organizatiile cooperatiste."
2. Dupa alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (21) cu urmatorul cuprins:
"(21) Potrivit prezentei legi, prin inregistrare se intelege atat inmatricularea comerciantului si inscrierea de mentiuni, precum si alte operatiuni care, potrivit legii, se mentioneaza in registrul comertului."
3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Inregistrarile in registrul comertului se fac pe baza unei incheieri a judecatorului delegat sau, dupa caz, a unei hotarari judecatoresti irevocabile, in afara de cazurile in care legea prevede altfel.
(2) Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.
(3) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
(4) Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza recursul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei.
(5) Motivele recursului se pot depune la instanta, cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata.
(6) In cazul admiterii recursului, decizia instantei de recurs va fi mentionata in registrul comertului."
4. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Instantele judecatoresti sunt obligate sa trimita oficiului registrului comertului, in termen de 15 zile de la data cand au ramas irevocabile, copii legalizate de pe hotararile irevocabile ce se refera la acte, fapte si mentiuni a caror inregistrare in registrul comertului o dispun, conform legii."
5. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Registrul comertului este alcatuit dintr-un registru pentru inregistrarea comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale si un altul pentru inregistrarea comerciantilor persoane juridice. Pentru fiecare an se deschide un registru. Aceste registre se tin in sistem computerizat."
6. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Cererea de inmatriculare a unui comerciant persoana fizica in registrul comertului va cuprinde:"
7. Litera a) de la alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
"a) numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, starea civila si activitatea comerciala anterioara;"
8. Dupa alineatul (1) al articolului 13, se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
"(11) Cererea de inmatriculare a unei asociatii familiale in registrul comertului trebuie sa cuprinda:
a) numele si prenumele fiecaruia dintre asociati, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, calitatea de membru al familiei, starea civila si activitatea comerciala anterioara;
b) datele de identificare a persoanei care reprezinta asociatia in relatiile cu tertii - membrul de familie din initiativa caruia s-a infiintat asociatia sau imputernicitul acestuia;
c) firma comerciala si sediul acesteia;
d) obiectul comertului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, astfel cum sunt prevazute in autorizatia pentru exercitarea comertului;
e) numarul, data si organul emitent al autorizatiei pentru exercitarea comertului."
9. Alineatul (3) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si, in cazul asociatiilor familiale, codul unic de inregistrare atribuit conform legii."
10. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Cererea de inmatriculare a unei societati comerciale va cuprinde, dupa caz, datele continute in mod obligatoriu in actul sau constitutiv si va fi insotita de documentele doveditoare necesare, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare, atribuit conform legii."
11. Partea introductiva a articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Cererea de inmatriculare a unei regii autonome, companii nationale sau societati nationale in registrul comertului trebuie sa cuprinda:"
12. La articolul 15 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare, atribuit conform legii."
13. La articolul 16 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare, atribuit conform legii."
14. Literele a) si b) ale articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:
"a) pentru comercianti, persoane fizice si asociatii familiale, de la data autorizarii;
b) pentru societatile comerciale, de la data incheierii actului constitutiv;"
15. La articolul 18, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
"(11) Cererea de inmatriculare a asociatiei familiale se face de membrul de familie din initiativa caruia s-a infiintat asociatia sau imputernicitul acestuia, cu procura speciala si autentica."
16. Alineatele (2) si (3) ale articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru dovedirea specimenului de semnatura, comerciantul persoana fizica, respectiv reprezentantul asociatiei familiale, semneaza la oficiul registrului comertului, in prezenta judecatorului delegat sau a directorului oficiului sau a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura.
(3) In absenta comerciantului persoana fizica, respectiv a reprezentantului asociatiei familiale, semnatura acestuia poate fi inlocuita prin prezentarea unui specimen de semnatura legalizat de notarul public."
17. Literele a), b) si c) ale articolului 21 vor avea urmatorul cuprins:
"a) donatia, vanzarea, locatiunea sau garantia reala mobiliara constituita asupra fondului de comert, precum si orice alt act prin care se aduc modificari inregistrarilor in registrul comertului sau care face sa inceteze firma ori fondul de comert;
b) numele si prenumele, cetatenia, codul numeric personal, pentru cetatenii romani, seria si numarul pasaportului, pentru cetatenii straini, data si locul nasterii imputernicitului sau a reprezentantului fiscal, daca este cazul; daca dreptul de reprezentare este limitat la o anumita sucursala, mentiunea se va face numai in registrul unde este inscrisa sucursala, semnatura imputernicitului/reprezentantului fiscal va fi data in forma prevazuta la art. 18 alin. (2) si (3);
c) brevetele de inventii, marcile de fabrica, de comert si de serviciu, denumirile de origine, indicatiile de provenienta, firma, emblema si alte semne distinctive asupra carora societatea comerciala, regia autonoma, organizatia cooperatista sau comerciantul persoana fizica sau asociatie familiala are un drept;"
18. Litera g) a articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
"g) hotararea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care il fac nedemn sau incompatibil sa exercite aceasta activitate;"
19. Alineatul (3) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Mentiunile se vor inregistra din oficiu, in termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotararii irevocabile referitoare la faptele si actele prevazute la art. 21 lit. e), f) si g)."
20. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Infiintarea in Romania a unei sucursale sau filiale de catre comerciantul care are sediul principal al comertului in strainatate este supusa tuturor dispozitiilor referitoare la inmatricularea, mentionarea si publicarea actelor si faptelor cerute pentru comerciantii din tara."
21. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (11) si (12) cu urmatorul cuprins:
"(11) Cererile de inmatriculare vor indica si:
a) denumirea sucursalei si numele/denumirea, forma si sediul comerciantului din strainatate;
b) numele si calitatea persoanelor care pot reprezenta fata de terti si in justitie comerciantul din strainatate, precum si ale celor dintre ele care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei;
c) ultima situatie financiara a comerciantului din strainatate aprobata, verificata sau publicata potrivit legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul.
(12) Daca este cazul, se vor inregistra si mentiuni referitoare la:
a) deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolventa asupra comerciantului din strainatate;
b) dizolvarea societatii din strainatate, numele si puterile lichidatorilor;
c) inchiderea sucursalei."
22. Alineatul (2) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Toate aceste formalitati se vor face la sediul oficiului registrului comertului de la sediul sucursalei."
23. Alineatele (1), (3), (4) si (5) ale articolului 25 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - (1) Orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii pagubitoare, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, in cazul in care prin hotarari judecatoresti irevocabile au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea, daca prin hotararea judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in registrul comertului.


..

(3) Tribunalul se pronunta asupra cererii cu citarea oficiului registrului comertului si a comerciantului.
(4) Hotararea judecatoreasca de solutionare a cererii poate fi atacata numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronuntare, pentru partile prezente, si de la comunicare, pentru partile lipsa.
(5) Oficiul registrului comertului va efectua radierea si va publica hotararea judecatoreasca irevocabila in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partii care a introdus cererea. In acest scop, instanta va comunica oficiului registrului comertului hotararea judecatoreasca, in copie legalizata, cu mentiunea ramanerii irevocabile."
24. Alineatul (2) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Inregistrarea in registrul comertului se opereaza in termen de 24 de ore de la data incheierii judecatorului delegat, iar in cazul inmatricularii comerciantului, in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat de autorizare a inmatricularii."
25. Articolul 27 se abroga.
26. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29 - Comerciantul este obligat sa mentioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si orice alte documente intrebuintate in comert, numele/denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare si, daca este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu."
27. La articolul 31, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
"(11) Firma unei asociatii familiale trebuie sa cuprinda numele membrului de familie la initiativa caruia se infiinteaza asociatia familiala, cu mentiunea «asociatie familiala», scrisa in intregime."
28. La articolul 39 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
"(3) Firmele si emblemele radiate din registrul comertului nu sunt disponibile pentru o perioada de 2 ani de la data radierii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 41."
29. Alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Dobanditorul cu orice titlu al unui fond de comert va putea sa continue activitatea sub firma anterioara, care cuprinde numele unui comerciant persoana fizica sau al unui asociat al unei asociatii familiale, societati in nume colectiv ori comandita simpla, cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor sai in drepturi si cu obligatia de mentionare in cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor."
30. Alineatele (1) si (2) ale articolului 44 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 44. - (1) Daca nu respecta dispozitiile legii si termenele prevazute, comerciantii care trebuie sa ceara inmatricularea sau inscrierea unei mentiuni sau sa depuna specimene de semnatura ori anumite acte vor fi obligati, prin incheiere pronuntata de judecatorul delegat, la plata unei amenzi judiciare de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune.
(2) In cazul in care inmatricularea, mentiunea, depunerea specimenului de semnatura sau a actului sunt in sarcina unei persoane juridice, amenda judiciara este de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune. Daca sunt mai multe persoane obligate la indeplinire, amenda se aplica fiecareia dintre ele."
31. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45. - Comerciantii persoane fizice si reprezentantii asociatiilor familiale si ai persoanelor juridice, care nu se conformeaza obligatiilor prevazute la art. 29, vor fi sanctionati de organele de control ale Ministerului Finantelor Publice cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar in cazul inscrierii unor date false, se vor aplica dispozitiile corespunzatoare din legea penala."
32. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 46. - Sesizarea judecatorului delegat pentru aplicarea amenzilor prevazute la art. 44 se poate face de orice persoana interesata sau din oficiu."
33. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47. - Amenzile judiciare prevazute la art. 44 sunt supuse regimului de drept comun al amenzilor judiciare, prevazut de Codul de procedura civila."
Art. IX. - Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa alineatul (4) al articolului 5 se introduce alineatul (41) cu urmatorul cuprins:
"(41) In cazurile in care contractul de societate si statutul constituie acte distincte, acesta din urma va cuprinde datele de identificare a asociatilor si clauze reglementand organizarea, functionarea si desfasurarea activitatii societatii."
2. Alineatul (5) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand:
a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;
b) se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;
c) societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica."
3. La articolul 5 se introduce alineatul (6) cu urmatorul cuprins:
"(6) Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la oficiul registrului comertului."
4. Litera a) a articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice; numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale; la societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari, asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazul;"
5. Litera a) a articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice, numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale; la societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazul;"
6. Alineatul (3) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
"(3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), statul, prin Ministerul Finantelor Publice, precum si orice persoana interesata poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati astfel constituite."
7. Dupa articolul 14 se introduce articolul 141, cu urmatorul cuprins:
"Art. 141. - Contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic al celei dintai, se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute."
8. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - (1) La autentificarea actului constitutiv in cazurile prevazute la art. 5 sau, dupa caz, la darea de data certa a acestuia, se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata.
(2) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre aceste societati.
(3) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, persoana care da data certa va refuza operatiunile solicitate, daca din documentatia prezentata rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1)."
9. Alineatele (1)-(3) ale articolului 31 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 31. - (1) Adunarea constitutiva va hotari asupra cotei din profitul net ce revine fondatorilor unei societati constituite prin subscriptie publica.
(2) Cota prevazuta la alin. (1) nu poate depasi 6% din profitul net si nu poate fi acordata pentru o perioada mai mare de 5 ani de la data constituirii societatii.
(3) In cazul majorarii capitalului social, drepturile fondatorilor vor putea fi exercitate numai asupra profitului corespunzator capitalului social initial."
10. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33. - Dreptul la actiunea in daune se prescrie prin trecerea a 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale a actionarilor care a decis dizolvarea anticipata."
11. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - Societatile comerciale pe actiuni constituite prin subscriptie publica sunt considerate societati detinute public in sensul art. 2 alin. (1) pct. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care se completeaza cu dispozitiile prezentei legi in ceea ce priveste inmatricularea in registrul comertului."
12. Alineatul (1) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35. - (1) In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societatii ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea."
13. La articolul 35 alineatul (2), dupa litera b) se introduce litera b1) cu urmatorul cuprins:
"b1) dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei;"
14. Alineatul (2) al articolului 40 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat prin care se autorizeaza inmatricularea societatii comerciale."
15. Alineatul (1) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45. - (1) Reprezentantii societatii sunt obligati sa depuna la oficiul registrului comertului semnaturile lor, la data depunerii cererii de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere."
16. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 46. - (1) Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii, judecatorul delegat, din oficiu sau la cererea oricaror persoane care formuleaza o cerere de interventie, va respinge, prin incheiere, motivat, cererea de inmatriculare, in afara de cazul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati. Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate.
(2) In cazul in care au fost formulate cereri de interventie, judecatorul va cita intervenientii si se va pronunta asupra cererilor acestora in conditiile art. 49 si urmatoarele din Codul de procedura civila, nefiind aplicabile dispozitiile art. 335 din Codul de procedura civila."
17. Literele a) si f) ale articolului 56 vor avea urmatorul cuprins:
"a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (5);


..

f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor si capitalul social subscris si varsat;"
18. Alineatul (3) al articolului 58 va a7vea urmatorul cuprins:
"(3) Tribunalul va comunica hotararea judecatoreasca oficiului registrului comertului, care, dupa mentionare, o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei spre publicare in Partea a IV-a, in extras."
19. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60. - (1) Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.
(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
(3) Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza recursul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul societatii, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei.
(4) Motivele recursului se pot depune la instanta, cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata.
(5) In cazul admiterii recursului, decizia instantei de recurs va fi mentionata in registrul comertului, fiind aplicabile dispozitiile art. 48, 49 si 56-59."
20. Alineatul (1) al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61. - (1) Creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile."
21. Alineatele (1) si (2) ale articolului 62 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 62. - (1) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii asociatilor sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, daca prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comertului care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente.
(2) Dispozitiile art. 132 referitoare la suspendare se aplica in mod corespunzator. Opozitia se judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor, fiind aplicabile dispozitiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedura civila."
22. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 63. - Cererile si caile de atac prevazute de prezenta lege, de competenta instantelor judecatoresti, se solutioneaza de instanta locului unde societatea isi are sediul principal."
23. Alineatele (1)-(4) ale articolului 67 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 67. - (1) Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.
(2) Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Ele se platesc in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 8 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati o penalitate aferenta perioadei de intarziere, la nivelul dobanzii legale.
(3) Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii.
(4) Dividendele platite contrar dispozitiilor alin. (2) si (3) se restituie, daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente, trebuiau sa o cunoasca."
24. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69. - Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit."
25. Alineatul (2) al articolului 73 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, care o vor putea exercita numai in caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
26. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 74. - (1) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la o societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul si codul unic de inregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.
(2) Pentru societatea cu raspundere limitata va trebui mentionat si capitalul social, iar pentru societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni se va mentiona si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate."
27. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 86. - Pentru aprobarea situatiei financiare anuale si pentru deciziile referitoare la introducerea actiunii in raspunderea administratorilor este necesar votul asociatilor reprezentand majoritatea capitalului social."
28. Alineatul (3) al articolului 89 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Comanditarul are, de asemenea, dreptul de a cere copie de pe situatiile financiare anuale si de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale si a celorlalte documente justificative."
29. Alineatele (2) si (3) ale articolului 91 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; in caz contrar ele vor fi nominative. Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, caz in care se inregistreaza in registrul actionarilor.
(3) Actiunile emise de o societate pe actiuni, ca urmare a subscriptiei prin oferta publica de valori mobiliare, definita ca atare prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt supuse reglementarilor aplicabile pietei organizate pe care acele actiuni sunt tranzactionate."
30. Alineatul (5) al articolului 92 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe actiuni, cand acestea sunt emise in forma materiala."
31. La articolul 93 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) data actului constitutiv, numarul din registrul comertului sub care este inmatriculata societatea, codul unic de inregistrare si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care s-a facut publicarea;"
32. Alineatul (3) al articolului 93 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru actiunile nominative se vor mai mentiona: numele, prenumele, codul numeric personal si domiciliul actionarului persoana fizica; denumirea, sediul, numarul de inmatriculare si codul unic de inregistrare ale actionarului persoana juridica, dupa caz."
33. Alineatele (1) si (2) ale articolului 98 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 98. - (1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma materiala se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor si prin mentiunea facuta pe titlu, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma dematerializata se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea si alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor.
(2) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
34. Alineatul (4) al articolului 102 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Atat timp cat o actiune este proprietatea indiviza sau comuna a mai multor persoane, acestea sunt raspunzatoare in mod solidar pentru efectuarea varsamintelor datorate."
35. Alineatele (5) si (6) ale articolului 103 vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil si din rezervele disponibile ale societatii, cu exceptia rezervelor legale, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata.
(6) In raportul de gestiune care insoteste situatia financiara anuala se vor arata: motivele care au determinat dobandirea de actiuni proprii, numarul, valoarea nominala, contravaloarea actiunilor dobandite si fractiunea de capital social pe care ele o reprezinta."
36. La articolul 103 se introduce alineatul (8) cu urmatorul cuprins:
"(8) Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazurile in care o societate, in care alta societate detine majoritatea drepturilor de vot sau exercita direct ori indirect o influenta dominanta, dobandeste actiuni ale societatii dominante."
37. Alineatul (2) al articolului 105 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constituirea garantiilor reale mobiliare asupra propriilor actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama societatii, este asimilata cu dobandirea propriilor actiuni. Actiunile vor fi insa contabilizate separat."
38. Articolul 106 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 106. - (1) Constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor se face prin inscris sub semnatura privata, in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor cu care se garanteaza, iar in cazul actiunilor la purtator si nominative emise in forma materiala, si prin mentionarea garantiei pe titlu, semnata de creditor si debitorul actionar sau de mandatarii acestora.
(2) Garantia se inregistreaza in registrul actionarilor tinut de administratori sau, dupa caz, de societatea independenta care tine registrul actionarilor. Creditorului in favoarea caruia s-a constituit garantia reala mobiliara asupra actiunilor i se elibereaza o dovada a inregistrarii acesteia.
(3) Garantia devine opozabila tertilor si dobandeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare."
39. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 107. - Actiunile dobandite potrivit art. 103 alin. (1)-(5) si alin. (8) nu dau drept la dividende. Pe toata durata posedarii lor de catre societate, dreptul de vot pe care il confera aceste actiuni este suspendat, iar majoritatile de prezenta si de vot pentru luarea in mod valabil a hotararilor in adunarile generale se raporteaza la restul capitalului social."
40. Articolul 108 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 108. - Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor trebui sa intocmeasca un prospect de oferta in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
41. Articolul 109 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 109. - Situatia actiunilor trebuie sa fie cuprinsa in anexa la situatia financiara anuala si, in mod deosebit, sa se precizeze daca ele au fost integral liberate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor."
42. Alineatul (1) al articolului 111 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 111. - (1) Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar."
43. La articolul 111 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, si sa fixeze dividendul;"
44. La articolul 113, dupa litera c) se introduce litera c1) cu urmatorul cuprins:
"c1) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;"
45. Articolul 114 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 114. - (1) Exercitiul atributiilor mentionate la art. 113 lit. b), c), e), f) si i) va putea fi delegat consiliului de administratie sau administratorului unic prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare.
(2) Dispozitiile art. 130 alin. (4) si (5), ale art. 131, cu exceptia alin. (3), si ale art. 132 se aplica si in cazul deciziilor adoptate de catre administratori in conditiile alin. (1), societatea urmand a fi reprezentata in justitie de persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va alege o alta persoana."
46. Alineatul (4) al articolului 117 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta numai prin scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare simpla, expediata cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar."
47. La articolul 117 se introduce alineatul (9) cu urmatorul cuprins:
"(9) Actionarii societatilor de tip inchis pot face, in scris, propuneri adresate administratorilor pentru completarea ordinii de zi, cu exceptia cazului cand acestea se refera la modificarea actului constitutiv, cu cel putin 5 zile inainte de data adunarii, urmand ca propunerile sa fie inscrise pe ordinea de zi cu aprobarea adunarii generale."
48. Alineatul (3) al articolului 119 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Daca administratorii nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii va putea autoriza, cu citarea administratorilor si in conformitate cu art. 331-339 din Codul de procedura civila, convocarea adunarii generale de catre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1). Prin aceeasi incheiere instanta va stabili data de referinta prevazuta de art. 122 alin. (2), data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida."
49. Dupa articolul 121 se introduce articolul 1211 cu urmatorul cuprins:
"Art. 1211. - In cazul societatilor inchise cu actiuni nominative, prin actul constitutiv se poate conveni tinerea adunarilor generale si prin corespondenta."
50. Alineatul (2) al articolului 123 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului."
51. Alineatul (1) al articolului 124 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 124. - (1) Actionarii nu vor putea fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti actionari, in baza unei procuri speciale, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 102 alin. (2) si (3), cand procura speciala poate fi data si altui coproprietar."
52. Alineatul (2) al articolului 125 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ei pot vota insa situatia financiara anuala daca, detinand cel putin jumatate din participarea la capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor."
53. Dupa alineatul (2) al articolului 131 se introduc alineatele (21)-(23) cu urmatorul cuprins:
"(21) Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata si de orice persoana interesata.
(22) Administratorii nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.
(23) Cererea se va solutiona in contradictoriu cu societatea, reprezentata prin administratori."
54. Alineatul (4) al articolului 131 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Actiunea se va introduce la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul societatea."
55. Alineatul (7) al articolului 131 va avea urmatorul cuprins:
"(7) Hotararea irevocabila de anulare va fi mentionata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. De la data publicarii, ea este opozabila tuturor actionarilor."
56. Alineatul (1) al articolului 132 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 132. - (1) O data cu intentarea actiunii in anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale de ordonanta presedintiala, suspendarea executarii hotararii atacate."
57. Articolul 133 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 133. - (1) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la societate contravaloarea actiunilor pe care le poseda, la valoarea medie determinata de catre un expert autorizat, prin folosirea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare (EVS).
(2) Costurile generate de efectuarea expertizei se suporta de societatea in cauza.
(3) O data cu declaratia de retragere, actionarii vor preda societatii actiunile pe care le poseda, daca acestea au fost eliberate in conditiile art. 97.
(4) Ca urmare a retragerii actionarilor in conditiile prevazute de alin. (1), actiunile acestora vor fi dobandite de societate, dispozitiile art. 103 alin. (7) fiind aplicabile."
58. Alineatul (3) al articolului 134 se abroga.
59. Alineatul (5) al articolului 137 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Garantia va fi depusa intr-un cont bancar distinct, la dispozitia exclusiva a societatii, si va putea fi restituita administratorului numai dupa ce adunarea generala a aprobat situatia financiara a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i-a dat descarcare."
60. La articolul 139 se introduc alineatele (3)-(5) cu urmatorul cuprins:
"(3) Daca actul constitutiv nu dispune altfel, presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.
(4) Daca presedintele in functie al consiliului de administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri ai consiliului de administratie vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.
(5) In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa."
61. Dupa articolul 143 se introduce articolul 1431 cu urmatorul cuprins:
"Art. 1431. - (1) Dobandirea de catre o societate a unui bun de la un fondator sau actionar:
a) intr-un interval de cel mult 2 ani de la constituirea sau de la autorizarea inceperii activitatii societatii; si
b) contra unei sume sau alte contravalori reprezentand cel putin o zecime din valoarea capitalului social subscris va fi supusa aprobarii prealabile a adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si prevederilor art. 37 si 38, va fi mentionata in registrul comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar cu larga raspandire.
(2) Nu vor fi supuse acestor prevederi operatiunile de dobandire efectuate in cadrul activitatii curente a societatii, cele facute din dispozitia unei autoritati administrative sau a unei instante judecatoresti si nici cele facute in cadrul operatiunilor de bursa."
62. Alineatele (4) si (5) ale articolului 144 vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica cenzorilor sau auditorilor financiari.
(5) In societatile care au mai multi administratori raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au incunostintat despre aceasta, in scris, pe cenzori si, dupa caz, pe auditorii financiari."
63. Alineatele (1) si (3) ale articolului 145 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 145. - (1) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau pe auditorii financiari si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.


..

(3) Daca prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdictiile stabilite la alin. (1) si (2), referitoare la participarea la deliberarea si la votul administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:
a) oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre persoanele mentionate la alin. (2), de actiuni sau obligatiuni ale societatii;
b) acordarea de catre administrator sau de persoanele mentionate la alin. (2) a unui imprumut sau constituirea unei garantii in favoarea societatii."
64. La articolul 145 se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
"(4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) si (2) raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate."
65. Dupa articolul 145 se introduce articolul 1451 cu urmatorul cuprins:
"Art. 1451. - (1) Daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel si sub rezerva dispozitiilor art. 145, sub sanctiunea nulitatii, administratorul va putea instraina, respectiv dobandi bunuri catre sau de la societate, avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare, in conditiile prevazute la art. 112.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si operatiunilor de inchiriere sau leasing.
(3) Valoarea prevazuta la alin. (1) se va calcula prin raportare la situatia financiara aprobata pentru anul financiar precedent celui in care are loc operatiunea ori, dupa caz, la valoarea capitalului social subscris, daca o asemenea situatie financiara nu a fost inca prezentata si aprobata.
(4) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si operatiunilor in care una dintre parti este sotul administratorului ori ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de asemenea, daca operatiunea este incheiata cu o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu exceptia cazului in care una dintre societatile comerciale respective este filiala celeilalte."
66. Articolul 148 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 148. - (1) Vor putea fi acordate administratorilor si cenzorilor remuneratii si orice alte sume sau avantaje numai in baza unei hotarari a adunarii generale.
(2) Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor sau a directorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:
a) acordarea de imprumuturi administratorilor sau directorilor;
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor sau directorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
c) garantarea, directa sau indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor sau directorilor, concomitenta sau ulterioara acordarii imprumutului;
d) garantarea, directa sau indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori sau directori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
e) dobandirea cu titlu oneros sau plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor sau directorilor ori o alta prestatie personala a acestora.
(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul, rudele sau afinii, pana la gradul al patrulea inclusiv, ai administratorului sau ai directorului; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna cu una din persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica:
a) in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 euro;
b) in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor mentionate la alin. (2) si (3) decat cele pe care, in mod obisnuit, societatea le practica fata de terte persoane."
67. Alineatele (1) si (5) ale articolului 150 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 150. - (1) Actiunea in raspundere contra fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari si directorilor apartine adunarii generale, care va decide cu majoritatea prevazuta la art. 112.


..

(5) Daca actiunea se porneste impotriva directorilor, acestia sunt suspendati de drept din functie pana la ramanerea irevocabila a sentintei."
68. Alineatul (1) al articolului 153 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 153. - (1) Daca administratorii constata ca in urma unor pierderi activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii."
69. Sectiunea a IV-a va avea urmatorul titlu:


"Auditul financiar, auditul intern si cenzorii"


70. Alineatele (5) si (6) ale articolului 154 se abroga.
71. Alineatul (7) al articolului 154 va avea urmatorul cuprins:
"(7) Cenzorii sunt obligati sa depuna, in termenul prevazut la art. 137 alin. (3), a treia parte din garantia ceruta pentru administratori. Sunt exceptati de la aceasta obligatie cenzorii experti contabili sau contabili autorizati, daca fac dovada incheierii asigurarii de raspundere civila profesionala."
72. Articolul 155 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 155. - (1) Situatiile financiare ale societatilor comerciale, care intra sub incidenta reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene si standardele internationale de contabilitate, vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.
(2) Societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.
(3) La societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar adunarea generala ordinara a actionarilor va hotari contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor, dupa caz."
73. La articolul 156 alineatul (2), litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) persoanele care, pe durata exercitarii atributiilor conferite de aceasta calitate, au atributii de control in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege."
74. Alineatele (1)-(3) ale articolului 158 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 158. - (1) Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
(2) Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit.
(3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorilor financiari."
75. Sectiunea a VI-a va avea urmatorul titlu:


"Despre registrele societatii si despre situatiile financiare anuale"


76. La articolul 172 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) un registru al actionarilor care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta valorilor mobiliare emise de o societate detinuta public, tranzactionate pe o piata reglementata, va fi tinuta de o societate de registru autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;"
77. Articolul 173 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 173. - (1) Administratorii sau, dupa caz, societatile de registru independent au obligatia sa puna la dispozitia actionarilor si a oricaror alti solicitanti registrele prevazute la art. 172 alin. (1) lit. a) si sa elibereze la cerere, pe cheltuiala acestora, extrase de pe ele.
(2) De asemenea, sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si a detinatorilor de obligatiuni, in aceleasi conditii, registrele prevazute la art. 172 alin. (1) lit. b) si f)."
78. La articolul 175 se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care registrul actionarilor este tinut de catre o societate de registru independent autorizata, este obligatorie mentionarea in registrul comertului a firmei si a sediului acesteia, precum si a oricaror modificari intervenite cu privire la aceste elemente de identificare."
79. Articolul 176 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 176. - Administratorii trebuie sa prezinte cenzorilor sau auditorilor financiari, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative."
80. Articolul 177 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 177. - (1) Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.
(2) Situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale vor fi verificate sau auditate, potrivit legii."
81. Alineatele (1) si (4) ale articolului 178 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 178. - (1) Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.


..

(4) Fondatorii vor participa la profit, daca acest lucru este prevazut in actul constitutiv ori, in lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generala extraordinara."
82. Articolul 179 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 179. - (1) Situatiile financiare anuale impreuna cu rapoartele administratorilor, cenzorilor sau ale auditorilor financiari vor ramane depuse la sediul societatii si la cel al sucursalelor, in cele 15 zile care preceda intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.
(2) Actionarii vor putea cere consiliului de administratie, pe cheltuiala lor, copii de pe situatiile financiare anuale si de pe celelalte rapoarte prevazute la alin. (1)."
83. Alineatul (1) al articolului 180 se abroga.
84. Alineatul (2) al articolului 180 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Administratorii sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe situatiile financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, la oficiul registrului comertului, precum si la Ministerul Finantelor Publice, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata."
85. Articolul 181 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 181. - Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari."
86. Alineatul (1) al articolului 187 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 187. - (1) Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede altfel."
87. La articolul 189 alineatul (1), literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
"a) sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net;
b) sa ii desemneze pe administratori si cenzori, sa ii revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor, precum si sa decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;"
88. Articolul 191 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 191. - Dispozitiile prevazute pentru societatile pe actiuni, in ce priveste dreptul de a ataca hotararile adunarii generale, se aplica si societatilor cu raspundere limitata, termenul de 15 zile prevazut la art. 131 alin. (2) urmand sa curga de la data la care asociatul a luat cunostinta de hotararea adunarii generale pe care o ataca."
89. Alineatul (3) al articolului 192 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile art. 75, 76, 77 alin. (1) si 79 se aplica si societatilor cu raspundere limitata."
90. Articolul 194 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 194. - (1) Dispozitiile art. 155 alin. (1) si (2) se vor aplica in mod corespunzator.
(2) La societatile comerciale care nu se incadreaza in prevederile art. 155 alin. (1) adunarea asociatilor poate numi unul sau mai multi cenzori.
(3) Daca numarul asociatilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie.
(4) Dispozitiile prevazute pentru cenzorii societatilor pe actiuni se aplica si cenzorilor din societatile cu raspundere limitata.
(5) In lipsa de cenzori, fiecare dintre asociati, care nu este administrator al societatii, va exercita dreptul de control pe care asociatii il au in societatile in nume colectiv."
91. Alineatul (1) al articolului 196 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 196. - (1) Situatiile financiare vor fi intocmite dupa normele prevazute pentru societatea pe actiuni. Dupa aprobarea de catre adunarea generala a asociatilor, ele vor fi depuse de administratori la directiile generale ale finantelor publice competente, in termenele prevazute de lege. Un exemplar al situatiei financiare anuale va fi depus la oficiul registrului comertului. Acesta va face anuntul prevazut la art. 180 alin. (3)."
92. Alineatul (1) al articolului 199 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 199. - (1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotararea adunarii generale adoptata in conditiile legii sau printr-un act aditional la actul constitutiv sau prin hotararea instantei judecatoresti, in conditiile art. 218 alin. (21) si art. 221 alin. (11)."
93. Dupa alineatul (1) al articolului 199 se introduc alineatele (11) si (12) cu urmatorul cuprins:
"(11) Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci cand are ca obiect:
a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui teren;
b) modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;
c) majorarea capitalului social prin subscriptie publica.
(12) Dispozitiile art. 16 se aplica si in cazul schimbarii denumirii ori in cel al continuarii societatii cu raspundere limitata cu asociat unic."
94. Alineatele (2) si (3) ale articolului 199 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Actul modificator, cuprinzand trimiterile la textele modificate ale actului constitutiv, se inregistreaza in registrul comertului pe baza incheierii judecatorului delegat, cu exceptia cazului prevazut de art. 218 alin. (21) si art. 221 alin. (11), cand inregistrarea se va face pe baza hotararii irevocabile de excludere.
(3) Dupa inregistrarea in registrul comertului, actul modificator se trimite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, de catre registrul comertului, pe cheltuiala societatii."
95. Alineatul (3) al articolului 203 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Orice creditor al societatii, a carui creanta este constatata printr-un titlu anterior publicarii hotararii, poate face opozitie in conditiile art. 62."
96. La articolul 203 se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
"(4) Creditorii chirografari ale caror creante sunt constatate prin titluri anterioare publicarii hotararii pot sa obtina, pe calea opozitiei, exigibilitatea anticipata a creantelor lor la data expirarii termenului de doua luni prevazut de alin. (1), in afara de cazul in care societatea a oferit garantii reale sau personale acceptate de creditori."
97. Alineatul (3) al articolului 205 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social."
98. La articolul 207 alineatul (2), litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) ultima situatie financiara aprobata, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari;"
99. Articolul 208 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 208. - Majorarea capitalului social al unei societati prin oferta publica de valori mobiliare, definita ca atare prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este supusa acelui act normativ."
100. Articolul 211 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 211. - (1) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, acestia putandu-si exercita dreptul de preferinta numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala, daca actul constitutiv nu prevede alt termen. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.
(2) Operatiunea de majorare a capitalului social efectuata fara acordarea dreptului de preferinta catre actionarii existenti, prevazuta la alin. (1), este lovita de nulitate absoluta."
101. La articolul 218, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu urmatorul cuprins:
"(21) Ca urmare a excluderii, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati."
102. Alineatul (3) al articolului 218 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Hotararea irevocabila de excludere se va depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica la cererea societatii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a."
103. La articolul 221, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
"(11) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati."
104. Alineatul (2) al articolului 222 va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), asociatii trebuie sa fie consultati de administratori, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. In lipsa, la cererea oricaruia dintre asociati, tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii, conform art. 119."
105. Alineatul (2) al articolului 223 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Societatea in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se dizolva in cazul si in conditiile prevazute de alin. (1) lit. a) si b)."
106. Articolul 232 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 232. - (1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:
a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
b) societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;
c) societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta;
d) societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.
(2) Dispozitiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile in cazul in care societatea a fost in inactivitate temporara anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.
(3) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se inregistreaza in registrul comertului, se comunica directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putand sa se indrepte impotriva societatii.
(4) In cazul mai multor hotarari judecatoresti de dizolvare, pentru situatiile prevazute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in forma unui tabel cuprinzand: codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul societatii dizolvate, instanta care a dispus dizolvarea, numarul dosarului, numarul si data hotararii de dizolvare. In aceste cazuri tarifele de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, se reduc cu 50%.
(5) Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii, in conditiile alin. (3) si (4). Dispozitiile art. 60 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.
(6) Pe data ramanerii irevocabile a hotararii prin care s-a admis dizolvarea, societatea va fi radiata din oficiu din registrul comertului."
107. La articolul 234, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
"(11) Cand actiunile sunt de mai multe categorii, hotararea asupra fuziunii/divizarii, in temeiul art. 113 lit. g), este subordonata rezultatului votului pe categorii, dat in conditiile art. 115."
108. La articolul 236, literele e) si h) vor avea urmatorul cuprins:
"e) raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale si, daca este cazul, cuantumul sultei; nu vor putea fi schimbate pentru actiuni emise de societatea absorbanta actiunile societatii absorbite al caror titular este, direct sau prin persoane interpuse, societatea absorbanta ori insasi societatea absorbita;


..

h) data situatiei financiare de fuziune/divizare, care va fi aceeasi pentru toate societatile participante;"
109. Alineatul (2) al articolului 237 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale extraordinare urmeaza a hotari, in temeiul art. 113 lit. g), asupra fuziunii/divizarii."
110. Articolul 239 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 239. - (1) Administratorii societatilor care fuzioneaza sau se divid vor pune la dispozitia actionarilor/asociatilor la sediul social, cu cel putin o luna inainte de data sedintei adunarii generale extraordinare:
a) proiectul de fuziune/divizare;
b) darea de seama a administratorilor, in care se va justifica din punct de vedere economic si juridic necesitatea fuziunii/divizarii si se va stabili raportul de schimb al actiunilor/partilor sociale;
c) situatiile financiare impreuna cu rapoartele de gestiune pe ultimele 3 exercitii financiare, precum si cu 3 luni inainte de data proiectului de fuziune/divizare;
d) raportul cenzorilor si, dupa caz, raportul auditorilor financiari;
e) raportul unuia sau al mai multor experti, persoane fizice sau juridice, desemnati cu respectarea art. 37 si 38, de judecatorul delegat, asupra justetei raportului de schimb al actiunilor/partilor sociale, in cazul societatilor pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata; pentru intocmirea raportului, fiecare dintre experti are dreptul sa obtina de la societatile care fuzioneaza/se divid toate documentele si informatiile necesare si sa efectueze verificarile corespunzatoare. Raportul va cuprinde:
- metodele folosite pentru a se ajunge la raportul de schimb propus;
- aprecierea daca acele metode au fost adecvate, mentionarea valorilor la care s-a ajuns prin fiecare metoda, precum si opinia asupra importantei acestor metode intre cele pentru ajungerea la valorile respective;
- eventualele greutati intampinate in cursul actiunii de evaluare;
f) evidenta contractelor cu valori depasind 100.000.000 lei in curs de executare si repartizarea lor, in caz de divizare a societatilor.
(2) Actionarii/asociatii vor putea obtine gratuit copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau extrase din ele."
111. Dupa articolul 239 se introduce articolul 2391 cu urmatorul cuprins:
"Art. 2391. - In cazul fuziunii prin absorbtie, administratorii societatii absorbite, precum si expertii care au elaborat raportul prevazut la art. 239 alin. (1) lit. e) raspund civil fata de actionarii/asociatii societatii absorbite pentru pagubele pricinuite acestora datorita erorilor comise in cadrul operatiunii de fuziune."
112. Articolul 242 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 242. - (1) Actul modificator al actului constitutiv al societatii absorbante se inregistreaza in registrul comertului in a carui circumscriptie isi are sediul societatea si, vizat de judecatorul delegat, se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.
(2) Publicitatea pentru societatile absorbite poate fi efectuata de societatea absorbanta, in cazurile in care acele societati nu au efectuat-o, in termen de 15 zile de la vizarea actului modificator al actului constitutiv al societatii absorbante de catre judecatorul delegat."
113. Articolul 251 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 251. - Lichidatorii care probeaza, prin prezentarea situatiei financiare anuale, ca fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil trebuie sa ceara sumele necesare asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele, daca acestia sunt obligati, potrivit formei societatii, sa le procure sau, daca sunt debitori fata de societate, pentru varsamintele neefectuate, la care erau obligati in calitate de asociati."
114. Alineatul (2) al articolului 254 va avea urmatorul cuprins:
"(2) In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea societatii din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi judiciare de 2.000.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, care va fi aplicata de judecatorul-delegat, in urma sesizarii oricarei parti interesate, prin incheiere. Incheierea judecatorului-delegat este executorie si supusa recursului."
115. Alineatul (2) al articolului 255 va avea urmatorul cuprins:
"(2) In societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni registrele prevazute de art. 172 alin. (1) lit. a)-f) vor fi depuse la registrul comertului la care a fost inregistrata societatea, unde orice parte interesata va putea lua cunostinta de ele cu autorizarea judecatorului delegat, iar restul actelor societatii vor fi depuse la Arhivele Nationale."
116. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 257 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 257. - (1) Dupa terminarea lichidarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa propuna repartizarea activului intre asociati.
(2) Asociatul nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.


..

(4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) sau dupa ce sentinta asupra opozitiei a ramas irevocabila, situatia financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si lichidatorii sunt liberati."
117. Alineatul (1) al articolului 259 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 259. - (1) Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara aprobata pana la inceperea lichidarii."
118. Alineatul (2) al articolului 260 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cand gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie anexata la prima situatie financiara pe care lichidatorii o prezinta adunarii generale."
119. Articolul 261 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 261. - Daca lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca situatia financiara anuala, conformandu-se dispozitiilor legii si actului constitutiv."
120. Alineatele (1) si (2) ale articolului 262 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 262. - (1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, insotita de raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorilor financiari.
(2) Situatia financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi mentionata, la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a."
121. Alineatul (1) al articolului 263 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 263. - (1) Daca termenul prevazut la art. 260 alin. (3) a expirat fara a se face opozitie, situatia financiara se considera aprobata de toti actionarii, iar lichidatorii sunt liberati, sub rezerva repartizarii activului societatii."
122. Alineatul (1) al articolului 264 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 264. - (1) Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului, daca actiunile sunt nominative, sau a numerelor actiunilor, daca ele sunt la purtator."
123. Punctul 2 al articolului 265 va avea urmatorul cuprins:
"2. prezinta, cu rea-credinta, actionarilor/asociatilor o situatie financiara inexacta sau cu date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situatiei ei reale;"
124. Punctul 5 al articolului 266 va avea urmatorul cuprins:
"5. incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive sau care nu puteau fi distribuite, in lipsa de situatie financiara ori contrarii celor rezultate din aceasta;"
125. Partea introductiva a articolului 268 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 268. - Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:"
126. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 269 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 269. - (1) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul care:"
127. Articolul 270 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 270. - Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda cenzorul care nu convoaca adunarea generala in cazurile in care este obligat prin lege."
128. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 273 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 273. - (1) Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda actionarul sau detinatorul de obligatiuni care:"
129. Alineatul (2) al articolului 273 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoana care determina pe un actionar sau pe un detinator de obligatiuni ca, in schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, sa voteze intr-un anumit sens in adunarile generale ori sa nu ia parte la vot se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda."
130. Litera a) a articolului 276 va avea urmatorul cuprins:
"a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii ori ascunderea unei parti din activul societatii, infatisarea de datorii inexistente sau prezentarea in registrul societatii, in alt act ori in situatiile financiare a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsit in vederea diminuarii aparente a valorii activelor;"
131. Dupa articolul 286 se introduce articolul 2861 cu urmatorul cuprins:
"Art. 2861. - Guvernul va putea modifica, anual, prin hotarare, valoarea minima a capitalului social stabilita la art. 10 alin. (1), tinand seama de rata inflatiei, astfel incat, pana la data de 31 decembrie 2005, pentru societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni, capitalul social sa nu fie mai mic decat echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro. Hotararea Guvernului va cuprinde si termenul pentru completarea capitalului social."
Art. X. - Titlul VI "Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare" din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Literele a) si c) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
"a) toate cesiunile drepturilor de creanta;


..

c) toate formele de inchiriere, inclusiv orice leasing, pe termen mai mare de un an, avand ca obiect bunurile prevazute la art. 6 din prezentul titlu;"
2. La articolul 6 alineatul (5), literele g) si h) vor avea urmatorul cuprins:
"g) drepturile de creanta garantate;
h) instrumentele negociabile;"
3. La articolul 6 alineatul (5), litera n) se abroga.
4. Alineatul (1) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Orice tip de obligatie de a da, a face sau a nu face este susceptibila sa fie garantata cu garantia reala reglementata prin acest titlu, inclusiv obligatiile viitoare, sub conditie, divizibile sau determinabile."
5. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Contractul de garantie reala va indica valoarea maxima a obligatiei garantate."
6. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Orice bun care inlocuieste bunul constituit ca garantie sau bunul in care a trecut valoarea bunului afectat garantiei se presupune a fi produs al bunului initial, cu exceptia cazului in care debitorul va face dovada contrarie."
7. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Cand garantia reala cuprinde toate bunurile debitorului sau numai bunurile de un anumit fel ale acestuia, debitorul poate cere, oricand, o confirmare din partea creditorului cu privire la valoarea obligatiei care a ramas a fi garantata sau o lista amanuntita a bunurilor afectate garantiei. In acest scop, debitorul va da creditorului o lista cuprinzand evaluarea estimativa a bunurilor afectate garantiei, spre a fi confirmata de acesta."
8. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28. - Fata de terti, inclusiv fata de stat, o garantie reala si celelalte sarcini reale asupra bunurilor supuse dispozitiilor prezentului titlu au rangul de prioritate stabilit in momentul in care garantia reala sau sarcinile reale au fost facute publice prin una dintre metodele prevazute in acest capitol."
9. Alineatul (1) al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36. - (1) Orice creditor care, fara a fi parte intr-un contract de garantie, are un privilegiu prin simplul efect al legii, inclusiv privilegiul statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale pentru creantele provenite din impozite, taxe, amenzi si din alte sume ce reprezinta venituri publice ce le sunt datorate, are prioritate asupra garantiei reale a creditorului asupra bunului in cauza numai in momentul in care privilegiul indeplineste conditia de publicitate prin inscrierea acestuia la arhiva sau prin posesia bunului."
10. Alineatul (2) al articolului 57 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Baza de date va trebui sa cuprinda data, ora, minutul si secunda inregistrarii."
11. Alineatul (2) al articolului 68 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Creditorul va avansa cheltuielile si va suporta riscurile legate de transportarea si depozitarea bunurilor in cauza."
12. Alineatul (3) al articolului 71 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Notificarea se va face in orice mod care asigura dovada primirii ei."
13. Alineatul (1) al articolului 75 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 75. - (1) In termen de 5 zile libere de la primirea notificarii, debitorul, creditorul sau proprietarul bunului, daca are un interes, poate face opozitie la vanzarea bunului la instanta competenta, potrivit Codului de procedura civila."
14. Alineatul (1) al articolului 80 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80. - (1) Daca obligatia garantata nu a fost platita, iar bunul afectat garantiei sau produsele obtinute din vanzarea lui reprezinta sume depuse intr-un cont la o banca, creditorul va notifica acesteia intentia sa de a-si recupera creanta din sumele depuse in acel cont."
15. Alineatele (1) si (2) ale articolului 82 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 82. - (1) Dupa blocarea contului, potrivit art. 81 alin. (2), banca va plati din acest cont datoria debitorului garantat, potrivit cererii creditorului.
(2) Daca, potrivit ordinii de prioritate reglementate prin prezentul titlu, un alt creditor are grad de prioritate superior asupra contului de depozit, banca trebuie sa plateasca mai intai creditorul cu gradul de prioritate superior, chiar daca creanta acestuia nu a devenit exigibila."
16. Articolul 86 se abroga.
17. Alineatul (2) al articolului 88 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Creditorul poate retine sumele obtinute ca urmare a unei astfel de vanzari, dupa ce va plati debitorului drepturile cuvenite, potrivit alin. (1)."
18. Alineatul (1) al articolului 91 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 91. - (1) Garantia reala asupra unui bun mobil corporal, care este opozabila, potrivit legii locului unde se afla bunul la data constituirii acesteia, isi mentine rangul de prioritate in Romania, daca s-a facut inregistrarea la arhiva:
a) inainte sa inceteze rangul de prioritate dobandit potrivit legii locului unde se afla bunul cand s-a constituit garantia; si
b) in termen de cel mult 60 de zile de la data la care bunul a fost adus in Romania; sau
c) in termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a cunoscut ca bunul a fost adus in Romania."
19. Alineatul (1) al articolului 92 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 92. - (1) Garantia locatorului sau a finantatorului, care este opozabila indiferent de existenta unor formalitati de publicitate, potrivit legii locului unde se afla bunul la data incheierii contractului de inchiriere sau de leasing, isi mentine rangul de prioritate, daca inregistrarea la arhiva, potrivit prezentului titlu, s-a facut:
a) inainte sa inceteze rangul de prioritate, dobandit potrivit legii locului unde se afla bunul cand s-a constituit garantia, si
b) in termen de cel mult 60 de zile de la data la care bunul a fost adus in Romania, sau
c) in termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a cunoscut ca bunul a fost adus in Romania."
20. La articolul 93 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) titlurilor de valoare negociabile, care nu sunt in posesia creditorului."
21. Alineatul (3) al articolului 93 va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cuprinsul prezentului titlu, prin locul unde se afla creditorul, locatorul, finantatorul, debitorul, locatarul sau, dupa caz, utilizatorul se intelege sediul profesional, domiciliul sau resedinta persoanei fizice ori sediul social al persoanei juridice."
22. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 94. - In cazul in care debitorul, locatarul sau utilizatorul isi schimba domiciliul sau sediul, astfel cum acestea sunt definite la art. 93 alin. (3) sau in cazul in care debitorul constituie o garantie in favoarea unei persoane aflate intr-un alt stat, inchirierea, leasingul sau garantia reala care a dobandit un rang de prioritate, potrivit prezentului titlu, isi conserva rangul din Romania, daca garantia reala sau contractul de locatiune ori de leasing este inregistrat in strainatate:
a) inainte de data la care, potrivit prezentului titlu, garantia reala sau inregistrarea locatorului sau a finantatorului isi pierde rangul de prioritate; si
b) in termen de 60 de zile de la data la care debitorul, locatarul sau utilizatorul se stabileste in strainatate ori de la data la care debitorul constituie garantia in favoarea unei persoane aflate in strainatate; sau
c) in termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a luat cunostinta ca debitorul, locatarul sau utilizatorul s-a stabilit in strainatate ori ca a constituit garantia in favoarea unei persoane aflate in strainatate."
23. Alineatul (1) al articolului 98 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 98. - (1) Creditorii privilegiati, inclusiv statul si unitatile administrativ-teritoriale, pentru creantele provenite din impozite, taxe, amenzi si din alte sume ce reprezinta venituri publice, pot avea prioritate fata de un creditor cu garantie reala, numai daca si-au inscris creanta la arhiva sau, dupa caz, in documentele de publicitate imobiliara, inaintea inscrierii unei astfel de garantii de catre creditorul garantat."
Art. XI. - Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 24 octombrie 1994, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Evaziunea fiscala este sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale de catre persoanele fizice si persoanele juridice romane sau straine, denumite in cuprinsul legii contribuabili."
2. La articolul 3 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
"Contribuabilii care realizeaza venituri din activitatea de comert sau prestari de servicii catre populatie sunt obligati sa afiseze, in locurile unde se desfasoara activitatea, autorizatia de functionare si certificatul de inregistrare care contine codul unic de inregistrare atribuit."
3. La articolul 4 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
"Contribuabilii sunt obligati sa utilizeze pentru activitatea desfasurata documente primare si de evidenta contabila stabilite prin lege, achizitionate numai de la unitatile stabilite prin normele legale in vigoare si sa completeze integral rubricile formularelor, corespunzator operatiunilor inregistrate."
4. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda refuzul de a prezenta organelor de control, imputernicite conform legii, documentele justificative si actele de evidenta contabila, precum si bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor si contributiilor la fondurile publice, in vederea stabilirii obligatiilor bugetare."
5. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi sau cu amenda neintocmirea, intocmirea incompleta sau necorespunzatoare a documentelor primare ori acceptarea de astfel de documente in scopul impiedicarii verificarilor financiar-contabile, daca fapta a avut drept consecinta diminuarea veniturilor sau surselor impozabile.
Cu pedeapsa prevazuta la alin. 1 se sanctioneaza si punerea in circulatie, in orice mod, fara drept sau detinerea in vederea punerii in circulatie, fara drept, a documentelor financiare si fiscale."
6. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 8 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte:
a) sustragerea de la plata obligatiilor fiscale prin neinregistrarea unor activitati pentru care legea prevede obligatia inregistrarii sau prin exercitarea de activitati neautorizate, in scopul obtinerii de venituri;
b) sustragerea in intregime sau in parte de la plata obligatiilor fiscale, in scopul obtinerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operatiuni fictive;
c) omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii in acte contabile sau in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate ori inregistrarea de operatiuni sau cheltuieli nereale, in scopul de a nu plati ori a diminua impozitul, taxa sau contributia;
d) organizarea si conducerea de evidente contabile duble, alterarea sau distrugerea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de marcat electronice fiscale sau alte mijloace de stocare a datelor, in scopul diminuarii veniturilor sau surselor impozabile;
e) emiterea, distribuirea, cumpararea, completarea ori acceptarea cu stiinta de documente fiscale false.
Tentativa se pedepseste."
7. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12 - Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte:
a) sustragerea de la plata obligatiilor fiscale prin cesionarea partilor sociale detinute intr-o societate comerciala cu raspundere limitata, efectuata in acest scop;
b) sustragerea de la efectuarea controlului financiar-fiscal prin declararea fictiva cu privire la sediul unei societati comerciale, la sediile subunitatilor sau la sediile punctelor de lucru, precum si la schimbarea acestora fara indeplinirea conditiilor prevazute de lege, efectuata in acest scop."
8. Articolele 13-16 se abroga.
9. La articolul 17 alineatul 1, literele b) si k) se abroga.
10. Alineatul 2 al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"Contraventiile prevazute la alin. 1 se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoanele fizice si cu amenda de la 5.000.000 lei la 100.000.000 lei, pentru persoanele juridice."
11. Articolul 18 se abroga.
12. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control financiar-fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unitatilor teritoriale subordonate, Garda financiara si de catre celelalte organe de control abilitate potrivit legii."
13. Articolul 21 se abroga.
14. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."
Art. XII. - Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, titlul VI "Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare" din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, cu modificarile ulterioare, si Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul titlu, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.