Asigurarea transparentei in exercitarea functiilor publice,prevenirea si combaterea coruptiei referat
Art. I. - Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) In intelesul prezentei legi, sunt infractiuni de coruptie infractiunile prevazute la art. 254-257 din Codul penal, la art. 61 si 82 din prezenta lege, precum si infractiunile prevazute in legi speciale, ca modalitati specifice ale infractiunilor prevazute la art. 254-257 din Codul penal, si la art. 61 si 82 din prezenta lege."
2. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
"(4) Dispozitiile prezentei legi sunt aplicabile si infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene prevazute la art. 181-185, prin sanctionarea carora se asigura protectia fondurilor si a resurselor Comunitatilor Europene."
3. Dupa articolul 6 se introduce articolul 61 cu urmatorul cuprins:
"Art. 61. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar, pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra in atributiile sale de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani.
(2) Faptuitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai inainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea fapta.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul infractiunii prevazute la alin. (1) se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat in cazul prevazut la alin. (2)."
4. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Daca infractiunile prevazute la art. 256 si 257 din Codul penal, precum si infractiunile prevazute la art. 61 si 82 din prezenta lege au fost savarsite de una dintre persoanele mentionate la alin. (1) si (2), maximul special al pedepsei se majoreaza cu 2 ani."
5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - Constituie infractiunile prevazute la art. 254-257 din Codul penal, art. 61 si 82 din prezenta lege si faptele incriminate in aceste texte savarsite de manageri, directori, administratori, cenzori sau alte persoane cu atributii de control la societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si la orice alti agenti economici."
6. Dupa articolul 8 se introduc articolele 81 si 82 cu urmatorul cuprins:
"Art. 81. - Prevederile art. 254-257 din Codul penal si ale art. 61 si 82 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si urmatoarelor persoane:
a) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare in cadrul unei organizatii publice internationale la care Romania este parte;
b) membrilor adunarilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care Romania este parte;
c) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare in cadrul Comunitatilor Europene;
d) persoanelor care exercita functii judiciare in cadrul instantelor internationale a caror competenta este acceptata de Romania, precum si functionarilor de la grefele acestor instante;
e) functionarilor unui stat strain;
f) membrilor adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.
Art. 82. - Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui functionar al unui stat strain ori al unei organizatii publice internationale, pentru a indeplini sau a nu indeplini un act privitor la indatoririle sale de serviciu, in scopul obtinerii unui folos necuvenit in cadrul operatiunilor economice internationale, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 7 ani."
7. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani."
8. Dupa articolul 13 se introduce articolul 131 cu urmatorul cuprins:
"Art. 131. - Infractiunea de santaj, prevazuta la art. 194 din Codul penal, in care este implicata o persoana dintre cele prevazute la art. 1, se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 12 ani."
9. La articolul 17, dupa litera d) se introduce litera d1) cu urmatorul cuprins:
"d1) santajul, savarsit in legatura cu infractiunile prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;"
10. Litera e) a articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"e) infractiunile de spalare a banilor, prevazute in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, atunci cand banii, bunurile sau alte valori provin din savarsirea unei infractiuni prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;"
11. Litera g) a articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"g) infractiunile prevazute in Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, savarsite in legatura cu infractiunile prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;"
12. Litera i) a articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"i) traficul de droguri, traficul de substante toxice si nerespectarea regimului armelor de foc si al munitiilor, savarsite in legatura cu o infractiune prevazuta in sectiunile a 2-a si a 3-a;"
13. La articolul 17, dupa litera i) se introduc literele j) si k) cu urmatorul cuprins:
"j) infractiunile de trafic de persoane, prevazute in Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, savarsite in legatura cu o infractiune prevazuta in sectiunile a 2-a si a 3-a;
k) infractiunea prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, savarsita in legatura cu o infractiune prevazuta in sectiunile a 2-a si a 3-a."
14. Alineatele (1) si (2) ale articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. a)-d1) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Codul penal pentru aceste infractiuni, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.
(2) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. e) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, al caror maxim se majoreaza cu 3 ani."
15. Alineatul (4) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. g) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani."
16. Alineatul (6) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
"(6) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. i) privind traficul de droguri se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani, infractiunea privind traficul de substante toxice se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la art. 312 din Codul penal, al carei maxim se majoreaza cu 2 ani, iar infractiunea de nerespectare a regimului armelor si munitiilor se sanctioneaza cu pedepsele prevazute la art. 279 din Codul penal al caror maxim se majoreaza cu 2 ani."
17. La articolul 18 se introduc alineatele (7) si (8) cu urmatorul cuprins:
"(7) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. j) privind traficul de persoane se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.
(8) Infractiunea prevazuta la art. 17 lit. k) se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, al carei maxim se majoreaza cu 2 ani."
18. La Capitolul III, dupa articolul 18 se introduce Sectiunea 41 cu urmatorul cuprins:


"SECTIUNEA 41
Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene


Art. 181. - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri.
(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
Art. 182. - (1) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(3) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei unui folos legal obtinut, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la alin. (1).
Art. 183. - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit legii, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.
(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
Art. 184. - Tentativa infractiunilor prevazute la art. 181-183 se pedepseste.
Art. 185. - Incalcarea din culpa, de catre director, administrator sau persoana cu atributii de decizie sau de control in cadrul unui agent economic, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca a avut ca rezultat savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 181-183 sau savarsirea unei infractiuni de coruptie ori de spalare a banilor in legatura cu fondurile Comunitatilor Europene, de catre o persoana care se afla in subordinea sa si care a actionat in numele acelui agent economic, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi."
19. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - In cazul infractiunilor prevazute in prezenta lege, urmarirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror."
20. Alineatul (3) al articolului 25 se abroga.
21. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - Secretul bancar si cel profesional, cu exceptia secretului profesional al avocatului exercitat in conditiile legii, nu sunt opozabile procurorului, dupa inceperea urmaririi penale, si nici instantei de judecata. Datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecata se comunica la cererea scrisa a procurorului, in cursul urmaririi penale, sau a instantei, in cursul judecatii."
22. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute in prezenta lege, in scopul strangerii de probe sau al identificarii faptuitorului, procurorul poate sa autorizeze motivat, pe o durata de cel mult 30 de zile:
a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicatiilor;
c) accesul la sisteme informationale;
d) comunicarea de inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile.
(2) Pentru motive temeinice autorizarea prevazuta la alin. (1) poate fi prelungita, in aceleasi conditii, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile. Durata maxima a masurilor prevazute la alin. (1) lit. a)-c) autorizate este de 4 luni.
(3) In cursul judecatii, instanta poate dispune prelungirea masurilor prevazute la alin. (1), prin incheiere motivata.
(4) Dispozitiile art. 911-915 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator."
23. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29. - (1) Pentru judecarea in prima instanta a infractiunilor prevazute in prezenta lege, se constituie complete specializate.
(2) La judecatorii, tribunale si curtile de apel, completele specializate sunt formate din 2 judecatori."
24. La articolul 31, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) Dispozitiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si prezentei legi, in masura in care aceasta nu prevede altfel."
25. Articolul 32 se abroga.
Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 503/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Parchetul National Anticoruptie se organizeaza ca structura autonoma, cu personalitate juridica, in cadrul Ministerului Public, este condus de un procuror general si este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie. Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie."
2. Litera a) a alineatului (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
"a) efectuarea urmaririi penale, in conditiile prevazute in Codul de procedura penala, in Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si in prezenta ordonanta de urgenta, pentru infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000 care sunt, potrivit art. 13, in competenta Parchetului National Anticoruptie;"
3. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
"(3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie emite ordine."
4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Parchetul National Anticoruptie este condus, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror general, ajutat de un procuror general adjunct, asimilat adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie."
5. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
"(11) In activitatea sa, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este ajutat de 2 procurori consilieri, asimilati procurorilor consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie."
6. Alineatul (3) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Parchetului National Anticoruptie se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Public. Fondurile alocate Parchetului National Anticoruptie se aproba distinct, de Parlament, ca anexa la bugetul Ministerului Public."
7. Alineatele (1) si (2) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) La nivel central Parchetul National Anticoruptie se organizeaza in sectii conduse de procurori sefi de sectie, si anume:
a) sectia de combatare a coruptiei;
b) sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie;
c) sectia judiciara penala.
(2) In cadrul Parchetului National Anticoruptie la nivel central se pot organiza servicii si birouri, prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie."
8. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
"(4) Ofiterii de politie judiciara sunt organizati intr-o brigada condusa de un chestor, subordonat procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, iar specialistii incadrati in Parchetul National Anticoruptie sunt organizati in servicii si birouri, prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie."
9. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) La nivelul parchetelor de pe langa curtile de apel se infiinteaza servicii teritoriale ale Parchetului National Anticoruptie."
10. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Numarul procurorilor, al ofiterilor de politie judiciara si al specialistilor mentionati la art. 6, incadrati in serviciile teritoriale prevazute la alin. (1), este stabilit de catre procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, pentru fiecare serviciu, in functie de volumul si de complexitatea activitatii de urmarire penala, in limita numarului total de posturi aprobat."
11. La articolul 7, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
"(4) In cadrul serviciilor teritoriale ale Parchetului National Anticoruptie se pot organiza birouri si alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie."
12. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Sunt de competenta Parchetului National Anticoruptie, care functioneaza la nivel central, infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000, savarsite in una dintre urmatoarele conditii:
a) daca, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o paguba materiala mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 euro sau o perturbare deosebit de grava a activitatii unei autoritati publice, institutii publice sau oricarei alte persoane juridice ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare decat echivalentul in lei a 10.000 euro;
b) daca, indiferent de valoarea pagubei materiale sau de gravitatea perturbarii aduse unei autoritati publice, institutii publice sau oricarei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie, sunt comise de catre deputati, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat si asimilatii acestora, judecatorii Curtii Supreme de Justitie, ai Curtii Constitutionale, presedintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului, consilierii prezidentiali si consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale, consilierii de stat ai primului-ministru, membrii, judecatorii, procurorii si controlorii financiari ai Curtii de Conturi, guvernatorul si viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Consiliului Concurentei, ceilalti magistrati, ofiteri superiori, amirali, generali, maresali, chestori, chestori principali, chestori sefi adjuncti si chestori sefi, subcomisari, comisari si comisari sefi, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii sectoarelor municipiului Bucuresti si primarii si viceprimarii municipiilor resedinta de judet, prefecti, subprefecti, persoane cu functii de conducere si control in cadrul autoritatilor publice centrale, notarii publici, comisarul general al Garzii Financiare si comisarii sefi ai Garzii Financiare judetene, membrii consiliilor de administratie si persoanele care detin functii de conducere de la director inclusiv, in cadrul regiilor autonome de interes national, al companiilor si societatilor nationale, al bancilor si societatilor comerciale la care statul este actionar majoritar, institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare si al unitatilor centrale financiar-bancare, precum si persoanele prevazute la art. 81 din Legea nr. 78/2000.
(2) Sunt de competenta serviciilor teritoriale ale Parchetului National Anticoruptie, care functioneaza la nivelul parchetelor de pe langa curtile de apel, infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000, savarsite in una dintre urmatoarele conditii:
a) daca, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o paguba materiala mai mare decat echivalentul in lei a 10.000 euro, dar nu mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 euro ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare decat echivalentul in lei a 3.000 euro, dar nu mai mare decat echivalentul in lei a 10.000 euro;
b) daca, indiferent de valoarea pagubei materiale sau de valoarea sumei ori a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie, sunt comise de catre lichidatori judiciari, comisari ai Garzii Financiare, subinspectori, inspectori, inspectori principali, agenti de politie, indiferent de gradul profesional, personal vamal, judecatorii, procurorii si controlorii financiari ai camerelor judetene de conturi, executorii judecatoresti, consilierii judeteni si locali, primarii si viceprimarii oraselor altii decat cei prevazuti la alin. (1) lit. b), persoane cu functii de conducere si control in cadrul autoritatilor publice locale.
(3) Procurorii specializati din cadrul Parchetului National Anticoruptie efectueaza in mod obligatoriu urmarirea penala pentru infractiunile prevazute la alin. (1) si (2).
(4) Urmarirea penala in cauzele privind infractiunile prevazute la alin. (1) si (2) savarsite de militari se efectueaza de procurori militari din cadrul Parchetului National Anticoruptie.
(5) Sunt de competenta parchetelor de pe langa instante, potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala, infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000 care nu sunt date, potrivit alin. (1) si (2), in competenta Parchetului National Anticoruptie."
13. Dupa articolul 13 se introduce articolul 131 cu urmatorul cuprins:
"Art. 131. - Competenta de judecata privind infractiunile savarsite de procurorii din Parchetul National Anticoruptie revine instantei competente sa judece, potrivit legii, infractiunile savarsite de procurorii de la parchetele de pe langa curtile de apel si de la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie."
14. Dupa articolul 22 se introduce articolul 221 cu urmatorul cuprins:
"Art. 221. - Ordonantele prin care se dispune arestarea preventiva si rechizitoriile intocmite de procurorii din cadrul serviciilor teritoriale ale Parchetului National Anticoruptie sunt confirmate de procurorii sefi ai acestor servicii, cele intocmite de catre procurorii sefi ai serviciilor teritoriale, precum si cele intocmite de procurorii din cadrul structurii centrale a Parchetului National Anticoruptie sunt confirmate de procurorii sefi ai sectiilor. Cand ordonantele prin care se dispune arestarea preventiva si rechizitoriile sunt intocmite de procurorii sefi ai sectiilor Parchetului National Anticoruptie, confirmarea se face de catre procurorul general al acestui parchet."
15. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - Persoanele arestate preventiv in cauzele de competenta Parchetului National Anticoruptie sunt detinute in locuri anume stabilite in cadrul Parchetului National Anticoruptie, deservite de personal detasat de la Directia Generala a Penitenciarelor sau, dupa caz, in sectiile de arest preventiv ale penitenciarelor."
16. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - In vederea consultarii reciproce in cazul infractiunilor de competenta Parchetului National Anticoruptie si a schimbului de date si informatii cu privire la investigarea si urmarirea acestor infractiuni se constituie un birou de legatura cu institutii similare din alte state."
17. Articolul 26 se abroga.
18. Literele a), d) si e) ale articolului 27 vor avea urmatorul cuprins:
"a) 98 de posturi de procurori;
d) 70 de posturi de personal auxiliar de specialitate;
e) 63 de posturi de personal economic si administrativ."
19. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 28 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 28. - (1) Procurorii din cadrul Parchetului National Anticoruptie sunt salarizati cu indemnizatiile prevazute in anexa nr. 1, cap. A, nr. crt. 2-11 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor.
(2) Specialistii prevazuti in art. 11 sunt salarizati cu indemnizatia prevazuta in anexa nr. 1, cap. B, nr. crt. 9 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, aceasta fiind unica forma de salarizare. Specialistii care au functia de sef serviciu sau sef birou sunt salarizati cu indemnizatia corespunzatoare functiei de procuror sef serviciu si, respectiv, procuror sef birou din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel.
(3) Ofiterii de politie judiciara prevazuti la art. 10 sunt salarizati cu indemnizatia prevazuta in anexa nr. 1, cap. A, nr. crt. 18 la Ordonanta de urgenta nr. 177/2002, aceasta fiind unica forma de salarizare. Ofiterii de politie care au functia de sef serviciu si sef birou sunt salarizati cu indemnizatia corespunzatoare functiei de procuror sef si, respectiv, procuror sef birou din cadrul parchetelor de pe langa Curtile de apel."
Art. III. - Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:


"LEGE
pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor,
a unor persoane cu functii de conducere si de control
si a functionarilor publici"


2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Se instituie obligatia declararii averii pentru demnitari, magistrati si asimilatii acestora, persoane cu functii de conducere si de control prevazute in prezenta lege si pentru functionarii publici, precum si procedura controlului averilor acestora in cazul in care exista dovezi certe ca anumite bunuri ori valori nu au fost dobandite in mod licit."
3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Presedintele Romaniei, deputatii, senatorii, membrii Guvernului, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum si asimilatii acestora, magistratii si asimilatii acestora, consilierii judeteni si locali, primarii, viceprimarii, prefectii, subprefectii, persoanele cu functii de conducere si de control si functionarii publici care isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatilor publice centrale ori locale sau in cadrul institutiilor publice ori de interes public, personalul incadrat la cabinetul demnitarului, membrii consiliilor de administratie si persoanele care detin functii de conducere, de la director, inclusiv, in sus, in cadrul regiilor autonome de interes national sau local, al companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, institutiilor publice implicate in realizarea procesului de privatizare, Bancii Nationale a Romaniei, bancilor la care statul este actionar majoritar, au obligatia sa isi declare averea, in conditiile prezentei legi.
(2) Obligatia privind declararea averii revine, in conditiile prezentei legi, si persoanelor care sunt numite in functie de catre Presedintele Romaniei, Parlament sau primul-ministru."
4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Declaratia de avere se depune dupa cum urmeaza:
a) Presedintele Romaniei, consilierii prezidentiali si consilierii de stat depun declaratia de avere la seful Cancelariei Administratiei Prezidentiale;
b) presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii si senatorii depun declaratia de avere la secretarul general al Camerei din care acestia fac parte;
c) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat si asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru depun declaratia de avere la secretarul general al Guvernului;
d) magistratii si asimilatii acestora depun declaratia de avere la Consiliul Superior al Magistraturii;
e) persoanele prevazute la art. 2 alin. (2) depun declaratia de avere la secretariatele autoritatilor sau institutiilor publice din care fac parte;
f) consilierii judeteni si locali, precum si primarii si viceprimarii depun declaratia de avere la secretarii unitatilor administrativ-teritoriale;
g) prefectii si subprefectii depun declaratia de avere la secretarul general al prefecturii;
h) persoanele cu functii de conducere si de control prevazute la art. 2 alin. (1), functionarii publici si personalul incadrat la cabinetul demnitarului depun declaratia de avere la compartimentul de resurse umane din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau, dupa caz, al unitatilor din care fac parte.
(2) Declaratia de avere se publica pe paginile de Internet ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autoritati ori institutii publice centrale, prefecturilor sau consiliilor judetene, dupa caz, ori in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, in termen de 30 de zile de la data depunerii. Cheltuielile de publicare se suporta de catre persoanele juridice din care fac parte persoanele prevazute la art. 2.
(3) Persoana desemnata sa primeasca si sa pastreze declaratiile de avere elibereaza depunatorului o dovada de primire si ia masuri pentru asigurarea publicarii acestora, potrivit dispozitiilor alin. (2)."
5. Alineatul (2) al articolului 5 se abroga.
6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Persoanele prevazute la art. 2 au obligatia ca, anual, in situatia in care dobandesc bunuri de natura celor prevazute in anexa, sa isi actualizeze declaratia de avere. De asemenea, la incheierea mandatului sau la incetarea activitatii, ele au obligatia sa depuna o noua declaratie privind averea pe care o detin la data respectiva."
7. Alineatele (3) si (4) ale articolului 6 vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Persoanele prevazute la art. 2, numite in functii pe perioade mai mari de 4 ani sau pe durata nedeterminata, au obligatia ca, din 4 in 4 ani, sa depuna o declaratie de avere actualizata.
(4) Neactualizarea declaratiei de avere, din motive imputabile, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, in situatia dobandirii unor bunuri, potrivit alin. (1), sau nedepunerea unei noi declaratii in termen de 15 zile de la incetarea activitatii ori, dupa caz, de la expirarea celor 4 ani de la ultima declaratie conduce la declansarea din oficiu a procedurii de control."
8. Alineatul (2) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ordonanta de clasare se comunica partilor si parchetului de pe langa curtea de apel, in raza careia functioneaza comisia, precum si directiei generale judetene a finantelor publice in raza careia domiciliaza persoana a carei avere este supusa cercetarii."
9. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Cercetarea averii Presedintelui Romaniei, a deputatilor, senatorilor, membrilor Guvernului, secretarului general al Guvernului, conducatorilor autoritatilor publice numiti de Presedinte, de Parlament sau de primul-ministru, a judecatorilor Curtii Constitutionale, consilierilor de conturi, membrilor Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi si procurorilor financiari de pe langa aceasta, a magistratilor de la Curtea Suprema de Justitie si de la parchetul de pe langa aceasta, de la Parchetul National Anticoruptie, precum si de la curtile de apel si de la parchetele de pe langa acestea, aflati in functie, se face de catre o comisie speciala formata din:
- doi judecatori de la Curtea Suprema de Justitie, desemnati de adunarea generala a acestei curti, dintre care unul in calitate de presedinte;
- un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie."
10. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Dispozitivul hotararii judecatoresti, ramasa irevocabila, prin care se constata provenienta ilicita a unor bunuri, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se comunica organului de specialitate al Ministerului Finantelor Publice de la domiciliul persoanei a carei avere a fost cercetata, in vederea executarii. Cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Ministerului Justitiei."
11. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - Ordonanta de clasare a comisiei de cercetare ramasa definitiva sau, dupa caz, hotararea instantei de judecata ramasa irevocabila, prin care se constata ca provenienta bunurilor este justificata, va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Ministerului Justitiei."
12. Articolul 37 se abroga.
13. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38. - Persoanele prevazute la art. 2, care au detinut functii publice similare celor mentionate la acest articol, dupa 1 ianuarie 1990, avand, potrivit reglementarilor legale in vigoare, obligatia declararii averii, pot fi supuse controlului averilor, potrivit procedurilor stabilite prin prezenta lege, daca exista dovezi certe ca anumite bunuri ori valori, pe care le au in patrimoniu, nu au fost dobandite in mod licit."
14. Anexa privind declaratia de avere se inlocuieste cu anexa la prezentul titlu.
15. In tot cuprinsul Legii nr. 115/1996 urmatoarele sintagme vor fi inlocuite dupa cum urmeaza:
- Ministerul Finantelor cu Ministerul Finantelor Publice;
- Ministerul Culturii cu Ministerul Culturii si Cultelor;
- Parchetul General cu Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie;
- Procurorul general cu Procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie;
- primul-procuror al parchetului de pe langa curtea de apel cu procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel.
Art. IV. - Articolul 16 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa alineatul (1) se introduc alineatele (11) si (12) cu urmatorul cuprins:
"(11) Presedintele Romaniei este sesizat pentru a cere urmarirea penala a unui membru al Guvernului de catre primul-ministru, procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie sau de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie.
(12) Orice cetatean care are cunostinta despre savarsirea unei fapte penale de catre membrii Guvernului in exercitiul functiei lor se poate adresa primului-ministru, procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie sau procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, pentru a solicita sesizarea Presedintelui Romaniei."
2. Alineatul (3) se completeaza cu doua teze cu urmatorul cuprins:
"Sedintele comisiei nu sunt publice. Membrul Guvernului pentru care s-a facut sesizarea are dreptul de a fi audiat de comisie inaintea intocmirii raportului acesteia."
3. Dupa alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu urmatorul cuprins:
"(31) Presedintele Romaniei hotaraste asupra raportului prezentat de comisia speciala prevazuta la alin. (3) si dispune comunicarea solutiei mijloacelor de informare in masa."
Art. V. - In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, va introduce modificarile corespunzatoare in structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile pe alineate, cu incadrarea in cheltuielile totale cu salariile aprobate in bugetul Ministerului Public pe anul 2003.
Art. VI. - (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, persoanele prevazute la art. 2 din Legea nr. 115/1996 vor depune declaratia de avere, ce va fi publicata conform art. 4 alin. (2).
(2) Declaratiile de avere depuse pana la intrarea in vigoare a prezentului titlu isi pastreaza caracterul confidential. Divulgarea sau publicarea in orice mod, in tot sau in parte, a continutului acestora constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
Art. VII. - Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 503/2002 si Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, precum si Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezentul titlu, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.