APROBAREA SI SEMNAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE INTREPRINDERII ; APROBAREA DISTRIBUIRII PROFITULUI
6.1 Situatiile financiare ale unei intreprinderi se vor semna de persoana insarcinata cu elaborarea acestora.

6.2 Situatiile financiare ale unei intreprinderi vor fi insusite de consiliul de administratie, semnate in numele consiliului de presedintele acestuia si aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.

6.3 Conform Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, actionarii vor aproba distribuirea profitului in adunarea generala anuala.