la analiza economico financiaraSC ZIMTUB SA este persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J34/30/1991, avand cod unic de inregistrare 1396338.
Societatea a fost infiintata prin HG 31/1991, ca societate pe actiuni conform Legii 15 / 1990 avand ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea tuburi ( tevi ) din otel, cod CAEN 2722, pastrand in toata aceasta perioada neschimbat obiectul principal de activitate.
Detine in proprietate o suprafata de teren de 114327,25 m˛ conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.0088 emis in data de 15.03.1993 ( pentru 99916 m˛), certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M08 nr.0441 emis in data de 20.09.1995 ( pentru 4299,25 m˛ ) si conform contractului de vanzare cumparare nr. 665 / 27.07.2001 ( pentru 10112 m˛ ).
Nu detine in proprietate terenuri pentru care nu are titlu de proprietate.
Societatea a intocmit situatiile financiare potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 si cu Legea Contabilitatii 82/91 republicata.
Contabilitatea societatii este organizata in compartiment distinct, condus de catre directorul economic.
Situatiile financiare sunt auditate de catre auditor financiar, conform prevederilor legale.
SC ZIMTUB SA are organizata activitatea de audit intern prin contractarea acesteia cu un auditor financiar, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, care si-a desfasurat activitatea pe tot parcursul anului 2006.
Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala, iar contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in lei cat si in valuta.

Documentele justificative au fost inregistrate in contabilitate in mod cronologic si sistematic, respectandu-se contabilitatea de angajamente potrivit careia tranzactiile si evenimentele sunt recunoscute atunci cand apar si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor la care se refera. .
Realizarile anului 2006, comparativ cu cele ale anului 2005 si cu cele din bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:
Mii.lei
Indicatori Realizari Exercitiu Financiar
2006 Grad de realizare (%) fata de :
2005 Preved.BVC Realizari An 2005 Preved.BVC
Cifra de afaceri neta
38979
28282
26981
69,2
95,4
Venituri totale, d.c.
Venituri din exploatare
Venituri financiare
39530

39527

3
28289

28282

7
28232

27900

332
71,42

70,58


99,7

98,6
Cheltuieli totale, d.c.
Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
39313

37881

1432
28246

27278

968


28105

27128

977
71,5

71,61

68,22
99,5

99,5

100,9
Rezultatul brut 217 43 127 58,3
295,3
Impozit pe profit 57 8 18 32,36 225
Rezultat net 161 35 109 67,64 311


In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare societatea a tinut cont la calculul impozitului pe profit atat de veniturile neimpozabile (29678 lei) cat si de cheltuielile nedeductibile fiscal (55246lei).
Pozitia financiara a societatii la 31.12.2006 este reflectata de urmatoarele elemente patrimoniale si surse de finantare ale acestora:
Mii lei
Nr.crt. ELEMENTE DE PATRIMONIU 31.12.2005 31.12.2006
1. ACTIVE IMOBILIZARE - total, d.c.:
- imobilizari corporale
- imobilizari financiare 17098
17098 17032
17032

2. ACTIVE CIRCULANTE - total, d.c.:
- stocuri, din care:
a. materii prime si materiale
b. productia in curs de executie
c. produse finite si marfuri
d. avansuri pentru cumparari de stocuri
- creante
- casa si conturi la banci 14053
7645
2974

47
4620
4

6154
254
20023
8778
3723

34
5014
7

10233
1012

3. CHELTUIELI IN AVANS 4
4. TOTAL ACTIVE 31155 37055

Mil lei
Nr.crt. ELEMENTE DE PATRIMONIU 31.12.2005 31.12.2006
1. CAPITALURI PROPRII - total,d.c.:
- capital
-prime de capital
- rezerve
- rezultat reportat
- rezultatul exercitiului
- repartizarea profitului 22168
9657
3
12358
150
161
161 23012
9657
3
13249

109
6
2. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN - total, din care:
- sume datorate inst.de credit
- datorii comerciale
- alte datorii

8545
6067
2038
440

13981
12733
406
842
3. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN - 62
4. VENITURI IN AVANS 442
4. TOTAL SURSE 31155 37055


SC Zimtub SA a furnizat pieţei interne în anul 2006 un singur produs şi anume ţevi sudate elicoidal , livrarea făcându-se în mod direct fără reţea de distribuţie,ceea ce a facut ca cifra de afaceri si implicit veniturile din exploatare sa pastreze tendinta descendenta a ultimilor 2 ani.
Activele imobilizate au scazut de la 17097 mii lei la inceputul anului la 17032 mii lei la 31.12.2006 din actiunea conjugata a amortizarii (-850 mii lei),a inregistrarii diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale(+735 mii lei), a vanzarii in anul 2006 a cotei parti din obiectivul « sediu Romtub si asociatii » si a cresterii valorii imobilizarilor corporale prin achizitia unora noi ..
In structura, influentele marcante au rezultat din punerea in functiune a unui spectrometru,finalizarea modernizarii la « masina de rectificat » si achizitionarea in leasing financiar a unui autoturism.
In decembrie 2006, Consiliul de administratie a decis inchiderea si scoaterea din functiune a instalatiei de zincare si efectuarea de indata a tuturor demersurilor necesare catre ARPM Pitesti si APM Teleorman pentru obtinerea avizului de inchidere si dezafectare in vederea scoaterii societatii de sub incidenta prevederilor OUG 152/2005 aprobata prin Legea 84/2006.
Stocurile au suferit o crestere de 14,8%,pe cele doua componente principale, respectiv « materii prime si materiale « si « produse finite »
La capitolul " creante " se constata o crestere a acestora cu 4079 mii lei in anul 2006 fata de anul 2005, ceea ce determina ca indicatorul " perioada de recuperarea a creantelor " sa inregistreze la finele anului 2006 valoarea de 110 zile fata de 86 zile in anul 2005.
Indicatorii de lichiditate calculati la nivelul anului 2006 pot fi apreciati ca fiind satisfacatori inregistrand urmatoarele valori :
. Indicatorul lichiditatii curente = active curente / datorii curente = 1,4 fata de 1,6 in anul 2005
. Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente - stocuri ) / datorii curente = 0,8 fata de 0,7 in anul 2005
Rata generala a indatorarii ( imprumuturi totale / capital propriu ) la nivelul anului 2006 inregistreaza valoarea de 55,3 fata de 27,42 cat a inregistrat la nivelul anului 2005.
De mentionat este faptul ca singurul furnizor de materie prima a ramas MITTAL STEEL Galati, societatea fiind expusa riscurilor care deriva din aprovizionarea de la un singur furnizor de materie prima, acesta fiind unicul furnizor intern de banda laminata la cald.
Analiza statica a echilibrului financiar pune in evidenta structura financiara a intreprinderii, cu limitarea ca, bilantul ofera o reprezentare a patrimoniului la un moment dat.
Fondul de rulment calculat ca diferenta intre capitalul permanent si activele imobilizate nete este pozitiv, valoarea acestuia fiind de 5980 mii. lei la nivelul anului 2006 si inregistreaza o crestere cu 909 mii lei fata de anul 2005, de unde rezulta respectarea principiului de alocare a resurselor permanente catre utilizari permanente.
Capitalul permanent asigura finantarea integrala a imobilizarilor nete, excedentul fiind utilizat pentru acoperirea financiara a unei parti din activele circulante.
La capitolul " datorii " se constata o crestere a acestora cu 6666 mii lei lei in anul 2006 fata de anul 2005 ca urmare a utilizarii liniilor de credit la maxim, si a contractarii unor credite pe termen scurt necesare finantarii decalajului dintre perioada de recuperare a creantelor si perioada de plata a furnizorilor.

Datorita faptului ca societatea si-a desfasurat activitatea cu credit bancar permanent, valoarea dobanzilor s-a cifrat la 977 mii lei cu 454 mii lei mai mici decat in anul 2005 ca urmare a scaderii ratei dobanzii si negocierii acestora.
Inventarierea patrimoniului societatii s-a facut atat pe parcursul anului cat si la sfarsitul anului cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 - republicata si a Normelor Ministrului finantelor publice nr. 1753 / 22.11.2004 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.
Prin Decizia nr.141/31.10.2006 s-a stabilit componenta subcomisiilor de inventariere si a comisiei centrale, precum si graficul de inventariere.
In urma finalizarii inventarierii anuale a patrimoniului s-au constatat urmatoarele :
-Un plus de inventar de 49460 lei la gestiunea de materiale.
-Inchiderea obiectivului de investitii « halda ecologica »si trecerea pe cheltuieli a sumei de 43574 lei.
In concluzie, in anul 2006 au fost inventariate cel putin o data toate gestiunile si rezultatele inventarierii au fost incluse in situatiile finanicare ale anului 2006

In sensul prevederilor punctului 62(1) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 societatea nu a identificat evenimente ulterioare datei bilantului.
De asemenea,nu a fost cazul inregistrarii unor venituri si cheltuieli extraordinare.
Profitul impozabil s-a determinat respectand prevederile legale in vigoare.
Consiliul de administratie propune ca profitul net in valoare de 108671 lei sa fie repartizat astfel:

 6362 lei, reprezentand cota de 5% din profitul contabil pentru fondul de rezerva, conform prevederilor Lg. 31 / 90, republicata.
 102309 lei pentru completarea surselor proprii de finantare

Consiliul de Administratie solicita Adunarii Generale a Actionarilor descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2006.
Actiunile SC Zimtub SA sunt inscrise si se tranzactioneaza din iulie 1997 la cota Bursei de Valori Bucuresti la categoria a II a, avand simbolul ZIM. Registrului Actionarilor a fost tinut de Registrul Bursei de Valori Bucuresti,
Capitalul social al SC Zimtub SA nu a avut modificari in cursul anului 2006, fiind de 9 657 638 lei si este divizat in 3.863.055 actiuni comune, nominative a cate 2,5lei fiecare.
La data de 31.12.2006, conform Registrului Consolidat, s-a inregistrat urmatoarea structura sintetica a actionariatului :

 DRAGOMIR STELIAN 1.044.143 ACTIUNI 27.03 %
 SIF OLTENIA 1.009.389 ACTIUNI 26,12%
 BOCIOC IONEL 488.500 ACTIUNI 12,64%
 Pers fizice 1.130.115 ACTIUNI 29,25%
 Pers. juridice 190491 ACTIUNI 4,93%
TOTAL 3.863.055 ACTIUNI 100%

Pe parcursul anului 2006 nu au avut loc suspendari la tranzactionarea actiunilor Zimtub decat in perioada desfasurarii Adunarilor Generale ale Actionarilor pana in momentul includerii in sistem de catre Bursa de Valori Bucuresti a hotararilor acestora, conform prevederilor legale.

Volumul actiunilor Zimtub tranzactionate s-a ridicat la 534722 actiuni, iar pretul mediu a oscilat de la 2,576 lei inregistrat la luna iulie 2006 la 3,375 lei inregistrat la nivelul lunii noiembrie 2006, conform urmatorului grafic :

Luna Nr actiuni tranzactionate Pret mediu
Ianuarie 14006 2,916
Februarie 50868 3,009
Martie 27196 2,598
Aprilie 27116 2,738
Mai 63211 2,706
Iunie 26929 2,656
Iulie 16914 2,576
August 19295 2,612
Septembrie 9184 2,756
Octombrie 67589 3,138
Noiembrie 254504 3,375
Decembrie 17910 3,236

Pe parcursul anului 2006, societatea a fost condusa de un Consiliu de Administratie a carui componenta nu a suferit modificari, astfel :
 Dragomir Stelian Presedinte CA inginer
 Simion P. Florin Membru CA profesor doctor inginer
 Nicoli Marin Membru CA inginer
 Bocioc Marius Membru CA inginer
 Dragomir Dumitru Membru CA pensionar

In anul 2006 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 15 sedinte si a adoptat un numar de 233 hotarari, a caror indeplinire este urmarita permanent.
Conducerea executiva a fost asigurata de urmatoarea echipa:
 Dragomir Stelian Director General
 Cojoaca Nicolae Director Productie
 Ivancea Elena Director Economic
 Tugulescu Ion Director Marketing - Strategie
 Neagu Florea Director Mecano - Energetic - Investitii
Pentru anul 2006 , S.C. ,, ZIMTUB '' S.A. şi - a propus realizarea unui program de investiţii în valoare totală de 3997 mii lei .
Datorită conjuncturii financiare total nefavorabile din anul 2006, acest program de investiţii nu a putut fi realizat.
Cea mai importanta componenta a acestui program a constituit-o obiectivul "laminor de tevi sudate longitudinal rotunde si rectangulare cu pereti subtiri",obiectiv avut in vedere de conducerea societatii si reluat in programul de investitii al anului 2007 .