Grupurile de interes economicCAPITOLUL I
Grupurile de interes economic


SECTIUNEA 1
Dispozitii generale


Art. 118. - (1) Grupul de interes economic - G.I.E. reprezinta o asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituita pe o perioada determinata, in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective.
(2) Grupul de interes economic este persoana juridica cu scop patrimonial, care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant.
(3) Numarul membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de 20.
(4) Activitatea grupului trebuie sa se raporteze la activitatea economica a membrilor sai si sa aiba doar un caracter accesoriu fata de aceasta.
(5) Grupul nu poate:
a) exercita, in mod direct sau indirect, o activitate de administrare ori de supraveghere a activitatii membrilor sai sau a unei alte persoane juridice, in special in domeniile personalului, finantelor si investitiilor;
b) sa detina actiuni, parti sociale sau de interes, in mod direct sau indirect, la una dintre societatile comerciale membre; detinerea de actiuni, parti sociale sau de interes in alta societate comerciala este permisa doar in masura in care aceasta este necesara pentru indeplinirea obiectivelor grupului si daca se face in numele membrilor;
c) angaja mai mult de 500 de persoane;
d) fi folosit de catre o societate comerciala in scopul creditarii, in alte conditii decat cele prevazute expres de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a unui administrator ori director al societatii comerciale sau a sotului, rudelor sau afinilor pana la gradul IV inclusiv ai administratorului sau ai directorului respectiv; de asemenea, daca operatiunea de creditare priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris;
e) fi folosit de catre o societate comerciala in scopul transmiterii de bunuri, in alte conditii decat cele prevazute expres de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la si de la administratorul sau directorul societatii comerciale ori sotul, rudele sau afinii pana la gradul IV inclusiv ai administratorului sau ai directorului respectiv; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu exceptia cazului in care una dintre societatile comerciale respective este filiala celeilalte;
f) sa fie membru al altui grup de interes economic sau grup european de interes economic.
(6) Grupul de interes economic nu poate emite actiuni, obligatiuni sau alte titluri negociabile.
Art. 119. - (1) Membrii grupului de interes economic raspund nelimitat pentru obligatiile grupului si solidar, in lipsa unei stipulatii contrare cu tertii co-contractanti. Creditorii grupului se vor indrepta mai intai impotriva acestuia pentru obligatiile lui si, numai daca acesta nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea indrepta impotriva membrilor grupului.
(2) Prin derogare, la prevederile alin. (1) si in masura in care actul constitutiv o permite, un membru nou al grupului poate fi exonerat de obligatiile acestuia, nascute anterior aderarii sale; hotararea de exonerare este opozabila tertilor de la data mentionarii in registrul comertului si a publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.


SECTIUNEA a 2-a
Constituirea grupului de interes economic


Art. 120. - (1) Grupul de interes economic se constituie prin contract semnat de toti membrii si incheiat in forma autentica, denumit act constitutiv.
(2) Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea grupului sunt considerati fondatori.
(3) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, dare de mita, luare de mita, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa, fals, uz de fals, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, infractiunile prevazute de Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, si infractiunile de spalare a banilor prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, cu modificarile ulterioare.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica, in mod corespunzator, si persoanelor cu functii de administrator, cenzor si lichidator al grupului de interes economic.
Modificat de Ordonanta de urgenta nr. 119 din 21/12/2006 Articolul 2 la 28/12/2006


Art. 121. - (1) Grupul de interes economic se poate constitui cu sau fara capital.
(2) In cazul in care membrii grupului decid afectarea unui anume capital pentru desfasurarea activitatii grupului, aporturile membrilor nu trebuie sa aiba o valoare minima si pot avea orice natura.
(3) Drepturile membrilor grupului nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile; orice clauza contrara se considera nula.
Art. 122. - (1) Actul constitutiv al grupului de interes economic stabileste modul de organizare a grupului, in conditiile stabilite de prezentul titlu, si va cuprinde:
a) denumirea, precedata sau urmata de sintagma "grup de interes economic" ori de initialele "G.I.E.", sediul si, daca este cazul, emblema grupului;
b) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia membrilor, persoane fizice; denumirea, forma juridica, sediul si nationalitatea membrilor, persoane juridice;
c) codul numeric personal al membrilor, persoane fizice; codul de identificare a membrilor, persoane juridice, in functie de forma juridica a acestora;
d) obiectul de activitate al grupului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, precum si a naturii comerciale sau necomerciale a activitatii;
e) capitalul subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui membru si a modului de varsare a acestuia, valoarea aportului in natura si a modului de evaluare, in cazul in care grupul se constituie cu capital;
f) durata grupului;
g) membrii care reprezinta si administreaza grupul sau administratorii nemembri, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit acestora si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat, precum si conditiile in care acestia pot fi revocati;
h) clauze privind controlul gestiunii grupului de catre organele statutare, controlul acesteia de catre membri, precum si documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa si a-si exercita controlul;
i) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu grupul, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
j) modul de dizolvare si de lichidare a grupului.
(2) Orice modificare a actului constitutiv va fi realizata in conditiile prevazute la incheierea sa, va fi mentionata in registrul comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a; modificarile sunt opozabile de la data publicarii.
Art. 123. - (1) In cursul existentei sale, grupul de interes economic poate accepta membri noi, cu votul unanim al membrilor sai.
(2) Orice membru al grupului se poate retrage in conditiile prevazute de actul constitutiv, cu conditia indeplinirii prealabile a obligatiilor sale specifice de membru.
Art. 124. - (1) La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si a emblemei. Se va prezenta, de asemenea, dovada ca grupul are, in baza unor acte legale, un sediu la adresa indicata.
(2) Sediul grupului trebuie stabilit:
a) fie la locul in care se afla administratia centrala a grupului;
b) fie la locul in care se afla administratia centrala a unuia dintre membrii grupului sau, in cazul unei persoane fizice, activitatea principala a acesteia, daca grupul exercita o activitate in locul mentionat.
(3) La sediul indicat de grup vor putea functiona mai multe persoane juridice, daca cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat sau membru in fiecare dintre aceste persoane juridice.
(4) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv, daca din documentatia prezentata nu rezulta ca sunt indeplinite conditiile legale.


SECTIUNEA a 3-a
Inmatricularea grupului de interes economic


Art. 125. - (1) In termen de 15 zile de la data autentificarii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii grupului ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea grupului in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul grupul.
(2) Cererea va fi insotita de:
a) actul constitutiv al grupului;
b) dovada efectuarii varsamintelor, in conditiile actului constitutiv, daca este cazul;
c) daca este cazul, actele privind proprietatea asupra aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
d) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul grupului si aprobate de membri;
e) dovada sediului declarat;
f) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor si cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de prezentul titlu.
(3) Autorizatiile de functionare a grupului vor fi solicitate de catre Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modificat de Ordonanta de urgenta nr. 119 din 21/12/2006 Articolul 2 la 28/12/2006


Art. 126. - (1) In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, judecatorul-delegat, prin incheiere pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea grupului si va dispune inmatricularea lui in registrul comertului, in conditiile prevazute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Incheierea de inmatriculare va reda mentiunile actului constitutiv prevazute la art. 122.
Art. 127. - (1) Grupul de interes economic dobandeste personalitate juridica de la data inmatricularii sale in registrul comertului.
(2) Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului-delegat prin care se autorizeaza inmatricularea grupului.
(3) Inmatricularea nu prezuma calitatea de comerciant a grupului.
(4) Grupul de interes economic avand calitatea de comerciant poate indeplini, in nume propriu, cu titlu principal si intr-o maniera obisnuita, toate faptele de comert necesare realizarii scopului sau.
Art. 128. - Vor fi supuse inregistrarii obligatorii, in conditiile legii, urmatoarele:
a) orice modificare a actului constitutiv al grupului, inclusiv orice modificare in componenta grupului;
b) infiintarea sau desfiintarea tuturor sucursalelor, reprezentantelor si celorlalte entitati fara personalitate juridica;
c) hotararea judecatoreasca prin care se declara nulitatea grupului;
d) hotararea de desemnare a administratorului sau administratorilor grupului, numele/denumirea acestora, mentiunea daca administratorii pot actiona individual sau impreuna, precum si incetarea atributiilor acestora;
e) cesiunea, in tot sau in parte, a partilor de interes ale unui membru;
f) hotararea membrilor grupului sau hotararea judecatoreasca de dizolvare a grupului;
g) hotararea de desemnare a lichidatorilor grupului, numele/denumirea acestora, precum si incetarea atributiilor acestora;
h) terminarea lichidarii grupului;
i) propunerea de mutare a sediului intr-un stat strain;
j) clauza prin care noii membri sunt exonerati de la plata datoriilor grupului, nascute anterior admiterii lor in grup.
Art. 129. - Grupul de interes economic este obligat sa publice integral, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in conditiile legii:
a) actul constitutiv al grupului;
b) actele modificatoare ale acestuia;
c) mentiunile referitoare la codul de inregistrare al grupului, data si locul inregistrarii, precum si radierea grupului;
d) documentele si mentiunile prevazute la art. 128 lit. b)-j).
Art. 130. - Dispozitiile referitoare la constituirea, inmatricularea si functionarea filialelor si sucursalelor societatilor comerciale, prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator filialelor si, respectiv, sucursalelor grupului de interes economic.
Art. 131. - (1) Sediul grupului de interes economic poate fi mutat intr-un stat strain, prin decizia membrilor grupului, luata in unanimitate.
(2) In termen de 15 zile de la adoptarea deciziei prevazute la alin. (1), aceasta va fi mentionata, prin grija administratorilor grupului, in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(3) In termen de doua luni de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, orice persoana interesata poate face opozitie la decizia de transfer al sediului, pentru motive de ordine publica, in conditiile prevazute de art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Hotararea judecatoreasca irevocabila prin care se solutioneaza opozitia la decizia de transfer al sediului se mentioneaza, din oficiu, in registrul comertului.
(5) Inregistrarea grupului in registrul corespunzator din statul strain nu va fi opozabila tertilor decat dupa momentul in care decizia de schimbare a sediului devine efectiva.
(6) Radierea grupului din registrul comertului este posibila doar ulterior prezentarii dovezii efectuarii inregistrarii grupului in registrul din statul strain.
(7) Pana la efectuarea mentiunii cu privire la radierea grupului, in registrul comertului, tertii se pot prevala de sediul grupului din Romania, cu exceptia cazului in care grupul face dovada ca acestia au cunoscut existenta sediului din statul strain.
Art. 132. - (1) Reprezentantii grupului sunt obligati sa depuna la oficiul registrului comertului semnaturile lor, la data completarii cererii de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii grupului, in termen de 15 zile de la alegere.
(2) Dispozitia alin. (1) se aplica in mod corespunzator si conducatorilor sucursalelor.


SECTIUNEA a 4-a
Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a grupului
de interes economic


Art. 133. - Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea grupului, judecatorul-delegat, din oficiu sau la cererea oricarui membru ori a altor persoane interesate, va respinge, prin incheiere, motivat, cererea de inmatriculare, in afara de cazul in care membrii sau reprezentantii grupului inlatura asemenea neregularitati. Judecatorul-delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate.
Art. 134. - In cazul in care fondatorii sau reprezentantii grupului nu au cerut inmatricularea sa in termen legal, oricare membru poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, i-a pus in intarziere, iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire.
Art. 135. - (1) In cazul unor neregularitati constatate dupa inmatriculare, grupul este obligat sa ia masuri pentru inlaturarea lor, in cel mult 8 zile de la data constatarii acelor neregularitati.
(2) Daca grupul nu se conformeaza, orice persoana interesata poate cere tribunalului sa oblige organele societatii, sub sanctiunea platii de daune cominatorii, sa le regularizeze.
(3) Dreptul la actiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de 6 luni de la data inmatricularii grupului.
Art. 136. - Fondatorii, reprezentantii grupului, precum si primii membri ai organelor de conducere, de administrare si de control ale grupului raspund nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularitatile prevazute la art. 133-135.
Art. 137. - (1) Actele sau faptele pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta de lege nu pot fi opuse tertilor, in afara de cazul in care grupul face dovada ca acestia le cunosteau.
(2) Operatiunile efectuate de grup inainte de a 16-a zi de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii judecatorului-delegat nu sunt opozabile tertilor, daca acestia dovedesc ca au fost in imposibilitate de a lua cunostinta de ele.
Art. 138. - Tertii pot invoca insa actele sau faptele cu privire la care nu s-a indeplinit publicitatea, in afara de cazul in care omisiunea publicitatii le lipseste de efecte.
Art. 139. - Fondatorii, reprezentantii si alte persoane, care au lucrat in numele unui grup in curs de constituire, raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia pe seama grupului, in afara de cazul in care grupul, dupa ce a dobandit personalitate juridica, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale grupului inca de la data incheierii lor.
Art. 140. - (1) Nici grupul si nici tertii nu pot opune, pentru a se sustrage de la obligatiile asumate, o neregularitate in numirea reprezentantilor, administratorilor sau a altor persoane care fac parte din organele grupului, atunci cand aceasta numire a fost publicata in conformitate cu dispozitiile legale.
(2) Grupul nu poate invoca fata de terti numirile in functiile mentionate la alin. (1) sau incetarea acestor functii, daca ele nu au fost publicate in conformitate cu dispozitiile legale.
Art. 141. - (1) In raporturile cu tertii, grupul este angajat prin actele organelor sale, chiar daca aceste acte depasesc obiectul de activitate, in afara de cazul in care el dovedeste ca tertii cunosteau sau, in imprejurarile date, trebuiau sa cunoasca depasirea acestuia. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singura, dovada cunoasterii.
(2) Clauzele actului constitutiv ori hotararile organelor statutare ale grupului, care limiteaza puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile tertilor, chiar daca au fost publicate.
(3) Actul constitutiv va putea prevedea ca grupul va raspunde in mod valabil doar in cazul in care doi sau mai multi administratori actioneaza impreuna. O asemenea clauza este opozabila tertilor numai in conditiile publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in conditiile prevazute la art. 129.
Art. 142. - Nulitatea unui grup de interes economic inmatriculat in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand:
a) lipseste actul constitutiv sau cand acesta nu a fost incheiat in forma autentica;
b) toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii grupului;
c) obiectul de activitate al grupului este ilicit sau contrar ordinii publice;
d) lipseste incheierea judecatorului-delegat de inmatriculare a grupului;
e) lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a grupului, in cazurile in care aceasta autorizare este prevazuta in legile speciale pentru desfasurarea anumitor activitati, precum cea bancara sau de asigurari;
f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul si obiectul de activitate al grupului.
Art. 143. - Nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal, cu exceptia situatiei in care nulitatea este cauzata de caracterul ilicit sau contrar ordinii publice al obiectului grupului.
Art. 144. - (1) Tribunalul sesizat cu o cerere de nulitate poate stabili, chiar din oficiu, un termen pentru acoperirea nulitatii.
(2) In cazul in care, pentru acoperirea nulitatii, este necesara convocarea membrilor grupului sau comunicarea catre acestia a textului proiectului de hotarare impreuna cu documentatia aferenta, tribunalul va acorda, prin incheiere, termenul necesar pentru ca membrii sa adopte hotararea.
Art. 145. - (1) Pe data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii a devenit irevocabila, grupul inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare. Dispozitiile legale privind lichidarea grupurilor ca urmare a dizolvarii se aplica in mod corespunzator.
(2) Prin hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii se vor numi si lichidatorii grupului.
(3) Tribunalul va comunica dispozitivul acestei hotarari oficiului registrului comertului, care, dupa mentionare, il va trimite Monitorului Oficial al Romaniei spre publicare.
(4) Membrii grupului raspund pentru obligatiile acestora pana la acoperirea lor in conformitate cu prevederile art. 119.
Art. 146. - (1) Declararea nulitatii grupului nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau.
(2) Nici grupul si nici membrii sai nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea grupului.
Art. 147. - Prevederile cap. V "Unele dispozitii procedurale" din cadrul titlului II "Constituirea societatilor comerciale" al Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica, in mod corespunzator, in ceea ce priveste grupurile de interes economic.


SECTIUNEA a 5-a
Functionarea grupurilor de interes economic


Art. 148. - (1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al grupului, in afara de restrictiile aratate in actul constitutiv.
(2) Ei sunt obligati sa ia parte la toate adunarile grupului, la consiliile administratorilor si la organele de conducere similare acestora.
Art. 149. - (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta grupul nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres.
(2) In cazul incalcarii prevederilor alin. (1), grupul poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune.
(3) Administratorul care fara drept isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse grupului.
Art. 150. - Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt cele prevazute de prezentul titlu si de dispozitiile referitoare la mandat.
Art. 151. - (1) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
a) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
b) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
c) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.
(2) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor grupului, insa acestia o vor putea exercita numai atunci cand, prin operatiunile efectuate pentru realizarea obiectului de activitate al grupului, nu sunt achitate la scadenta, in mod repetat, obligatiile grupului sau in caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 152. - (1) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect, scrisoare, anunt, publicatie sau alte documente, emanand de la un grup, trebuie sa se precizeze:
a) denumirea, insotita de mentiunea "grup de interes economic" sau de initialele "G.I.E.";
b) sediul;
c) codul unic de inregistrare si oficiul registrului comertului in care a fost inmatriculat grupul;
d) acolo unde este cazul, mentiunea ca grupul se afla in lichidare;
e) acolo unde este cazul, mentiunea ca administratorii trebuie sa actioneze impreuna, conform prevederilor art. 128 lit. d).
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.
Art. 153. - (1) Adunarea generala a membrilor grupului poate adopta orice hotarare, inclusiv dizolvarea anticipata sau prelungirea duratei grupului, in conditiile stipulate prin actul constitutiv.
(2) Actul constitutiv poate prevedea ca toate hotararile sau o parte din acestea sa fie adoptate in anumite conditii privind cvorumul si majoritatea necesara. In lipsa unei asemenea stipulatii, hotararile se adopta cu votul unanim al membrilor.
(3) Prin actul constitutiv al grupului se poate stipula ca aceste hotarari sau unele dintre acestea pot fi luate prin consultarea in scris a membrilor; actul constitutiv va preciza in acest caz procedura de consultare si adoptare a hotararilor.
(4) Votul unanim al tuturor membrilor este obligatoriu pentru adoptarea hotararilor privind:
a) modificarea obiectului grupului;
b) modificarea numarului de voturi repartizat fiecarui membru;
c) modificarea conditiilor prevazute pentru adoptarea hotararilor;
d) prelungirea duratei grupului dincolo de perioada stabilita in actul constitutiv;
e) modificarea aportului membrilor la capitalul grupului;
f) modificarea oricarei alte obligatii a membrilor, in cazul in care prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
g) orice alta modificare a actului constitutiv, in cazul in care prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
(5) Actul constitutiv poate stabili ca anumiti membri sa dispuna de un numar de voturi diferit de al celorlalti, dar fara ca prin aceasta un membru sa detina majoritatea voturilor. In lipsa unei asemenea stipulatii se considera ca fiecare membru dispune de cate un vot.
Art. 154. - (1) La initiativa oricarui administrator sau la solicitarea oricarui membru, administratorii sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala a membrilor pentru adoptarea unei hotarari care intra in atributiile adunarii.
(2) Adunarea generala se va intruni in termenul prevazut de actul constitutiv, dar care nu poate fi mai scurt de 10 zile si mai lung de o luna de la data convocarii.
(3) La solicitarea oricarei persoane interesate si cu audierea partilor, instanta de la sediul grupului va putea ordona convocarea adunarii generale, daca aceasta nu este convocata de catre administratori; prin hotararea de convocare a adunarii generale instanta va desemna, dintre membrii grupului, persoana care va prezida adunarea generala.
(4) Toti membrii grupului vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.
Art. 155. - (1) Convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare simpla, expediata cu cel putin 10 zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa membrului, astfel cum figureaza in evidentele grupului. Schimbarea adresei nu poate fi opusa grupului, daca nu i-a fost comunicata in scris de membru.
(2) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii generale.
(3) Daca in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Art. 156. - (1) Membrii au dreptul de a se informa asupra gestiunii grupului, consultand documentele prevazute in actul constitutiv, in conformitate cu art. 122 lit. h). Ei vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea. In urma consultarii membrii ii vor putea sesiza, in scris, pe administratori, care vor trebui sa le raspunda, tot in scris, in termen de 15 zile de la inregistrarea sesizarii.
(2) Daca administratorii nu raspund in termenul stabilit la alin. (1), membrii se vor putea adresa instantei competente, care va putea obliga grupul la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de intarziere.
Art. 157. - (1) Membrii pot alege, prin vot unanim, unul sau mai multi administratori dintre ei, fixandu-le atributiile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie, in afara de cazul in care prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
(2) Prin vot unanim membrii pot decide si asupra revocarii administratorilor sau asupra limitarii puterilor lor, in afara de cazul in care administratorii au fost numiti prin actul constitutiv.
Art. 158. - (1) O persoana juridica poate fi numita sau aleasa administrator al unui grup de interes economic.
(2) Drepturile si obligatiile partilor se stabilesc printr-un contract de administrare. In contract se va stipula, printre altele, ca persoana juridica este obligata sa isi desemneze unul sau mai multi reprezentanti permanenti, persoane fizice. Reprezentantul este supus acelorasi conditii si obligatii si are aceeasi responsabilitate civila si penala ca si un administrator, persoana fizica, ce actioneaza in nume propriu, fara ca prin aceasta persoana juridica pe care o reprezinta sa fie exonerata de raspundere sau sa i se micsoreze raspunderea solidara.
(3) Cand persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are obligatia sa numeasca in acelasi timp un inlocuitor.
Art. 159. - (1) Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie pentru administratia sa, prevazuta in actul constitutiv ori, in lipsa unei clauze in acesta, aprobata de adunarea generala. Garantia nu poate fi mai mica decat dublul remuneratiei lunare.
(2) Garantia se va depune inainte de preluarea functiei de catre administrator; ea poate fi depusa si de un tert.
(3) Daca garantia nu va fi depusa inainte de data preluarii functiei, administratorul este considerat demisionat.
(4) Garantia ramane la dispozitia grupului si nu va putea fi restituita administratorului decat dupa ce adunarea generala a aprobat situatia financiara a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i-a dat descarcare.
Art. 160. - Semnaturile administratorilor vor fi depuse la oficiul registrului comertului, in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1), o data cu prezentarea certificatului eliberat de persoanele care indeplinesc atributia de cenzor din care rezulta depunerea garantiei.
Art. 161. - (1) Daca un administrator ia initiativa unei operatiuni ce depaseste limitele operatiunilor obisnuite activitatii pe care o exercita grupul, acesta trebuie sa ii instiinteze pe ceilalti administratori, inainte de a o incheia, sub sanctiunea suportarii pierderilor ce ar rezulta din aceasta.
(2) In caz de opozitie a vreunuia dintre ei, vor decide membrii care reprezinta majoritatea.
(3) Operatiunea incheiata impotriva opozitiei facute este valabila fata de tertii carora nu li se va fi comunicat aceasta opozitie.
Art. 162. - (1) Membrul care, intr-o operatiune determinata, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale grupului, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatiune.
(2) Membrul care contravine dispozitiilor alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate grupului, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
Art. 163. - Membrul care, fara consimtamantul scris al celorlalti membri, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul grupului in folosul sau ori in cel al unei alte persoane este obligat sa restituie grupului beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate.
Art. 164. - (1) Nici un membru nu poate lua din fondurile grupului mai mult decat i s-a fixat pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa le faca in interesul grupului.
(2) Membrul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de sumele luate si de daune.
(3) Se vor putea stipula, prin actul constitutiv, conditiile in care membrii pot lua din casa grupului anumite sume, cu titlu de imprumut, pentru cheltuielile lor particulare.
Art. 165. - (1) Grupul nu poate avea drept scop obtinerea de profituri pentru sine.
(2) Daca din activitatea grupului rezulta profit potrivit situatiei financiare anuale, acesta va fi distribuit in totalitate, in mod obligatoriu, intre membrii grupului, cu titlu de dividende, in cotele prevazute in actul constitutiv sau, in lipsa unei asemenea clauze, in parti egale.
(3) Din profitul grupului nu se vor putea aloca, sub nici o forma, sume de bani pentru constituirea de fonduri de rezerva.
(4) In cazul in care cheltuielile depasesc veniturile grupului, diferenta va fi acoperita de membrii acestuia in cotele prevazute in actul constitutiv sau, in lipsa unei asemenea clauze, in parti egale.
(5) Sumele distribuite membrilor din profitul grupului, potrivit alin. (2), constituie dividende, care sunt supuse impozitarii, in conditiile legii.
Art. 166. - Cand aportul la capitalul grupului apartine mai multor persoane, acestea sunt obligate solidar fata de grup si trebuie sa desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor decurgand din acest aport.
Art. 167. - (1) Membrii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele grupului de persoanele care il reprezinta.
(2) Hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva grupului este opozabila fiecarui membru.
Art. 168. - Pentru aprobarea situatiei financiare si pentru deciziile referitoare la raspunderea administratorilor este necesar votul majoritatii membrilor.
Art. 169. - (1) Cesiunea sau constituirea unei garantii asupra partii de interes catre membri sau terti este posibila cu acordul unanim al membrilor.
(2) Constituirea unei garantii asupra partii de interes catre membri sau terti este posibila si in cazul in care aceasta a fost permisa prin actul constitutiv al grupului. In acest caz insa, un tert nu poate deveni membru al grupului, prin dobandirea partii de interes respective, decat cu acordul unanim al celorlalti membri.
(3) Cesiunea nu libereaza pe membrul cedent de ceea ce mai datoreaza grupului din aportul sau de capital.
(4) Fata de terti cedentul ramane raspunzator potrivit dispozitiilor privind excluderea membrilor.
(5) Cand actul constitutiv prevede cazurile de retragere a unui membru, se vor aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 182 si 186.
Art. 170. - Dreptul de a reprezenta grupul apartine fiecarui administrator, in afara de cazul in care exista stipulatie contrara in actul constitutiv.
Art. 171. - (1) Daca actul constitutiv dispune ca administratorii sa lucreze impreuna, decizia trebuie luata in unanimitate; in caz de divergenta intre administratori, se va decide prin votul majoritatii membrilor.
(2) Pentru actele urgente, a caror neindeplinire ar cauza o paguba mare grupului, poate decide un singur administrator in lipsa celorlalti, care se gasesc in imposibilitate, chiar momentana, de a lua parte la administratie.
Art. 172. - Grupului de interes economic ii sunt aplicabile, in mod corespunzator, prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Art. 173. - (1) Situatia financiara anuala a grupului de interes economic va fi intocmita dupa normele prevazute pentru societatea in nume colectiv. Dupa aprobarea de catre adunarea generala a membrilor, situatia financiara va fi depusa de administratori, in termen de 15 zile, la administratia finantelor publice. Un exemplar al situatiei financiare anuale va fi depus la oficiul registrului comertului.
(2) Aprobarea situatiei financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor.


SECTIUNEA a 6-a
Modificarea actului constitutiv


Art. 174. - (1) Actul constitutiv poate fi modificat de membri, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute pentru incheierea lui.
(2) Modificarile privind mutarea sediului grupului, schimbarea obiectului principal de activitate, fuziunea/divizarea, reducerea/prelungirea duratei grupului, dizolvarea si lichidarea acestuia se vor mentiona in registrul comertului in baza incheierii judecatorului-delegat. Celelalte modificari se vor mentiona, cu respectarea dispozitiilor legale, in baza rezolutiei directorului oficiului registrului comertului. Aceasta rezolutie are, in mod corespunzator, regimul legal al incheierii judecatorului-delegat.
(3) Actul aditional cuprinzand textul integral al prevederilor actului constitutiv, modificate, se depune la oficiul registrului comertului si se mentioneaza in acest registru. Actul modificator se publica integral in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(4) Daca se aduc mai multe modificari actului constitutiv fie concomitent, fie succesiv, acesta va fi actualizat cu toate modificarile la zi si, in aceasta forma, va fi depus la oficiul registrului comertului.
(5) In forma actualizata potrivit alineatului precedent se pot omite numele sau denumirea si celelalte date de identificare ale fondatorilor si ale primilor membri ai organelor grupului.
(6) Omisiunea este permisa numai daca au trecut cel putin 5 ani de la data inmatricularii grupului si numai daca actul constitutiv nu prevede altfel.
Modificat de Lege nr. 359 din 08/09/2004 Articolul 46 la 15/07/2004


Art. 175. - (1) Creditorii personali ai membrilor grupului pot face opozitie, in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva hotararii adunarii membrilor de prelungire a duratei grupului peste termenul fixat initial, daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotararii.
(2) Cand opozitia a fost admisa, membrii trebuie sa decida, in termen de o luna de la data la care hotararea a devenit irevocabila, daca inteleg sa renunte la prelungire sau sa excluda din grup membrul debitor al oponentului.
(3) In acest din urma caz drepturile cuvenite membrului debitor vor fi calculate pe baza ultimei situatii financiare aprobate.
(4) In caz de contestatie asupra valorii drepturilor membrului grupului supuse rascumpararii, aceasta urmeaza sa fie determinata de catre un expert desemnat de parti sau in lipsa acordului acestora, de catre tribunal, prin incheiere irevocabila.
Art. 176. - In cazul in care grupul s-a constituit cu capital, reducerea sau majorarea acestuia urmeaza a se realiza in mod corespunzator reducerii sau majorarii capitalului societatilor in nume colectiv.


SECTIUNEA a 7-a
Incetarea calitatii de membru. Excluderea si retragerea
membrilor grupului de interes economic


Art. 177. - (1) Calitatea de membru inceteaza, dupa caz, prin:
a) excludere;
b) retragere;
c) cesiune a partilor de interes, in conditiile legii si ale actului constitutiv;
d) deces, respectiv incetarea personalitatii juridice, in conditiile legii.
(2) Poate fi exclus din grupul de interes economic:
a) membrul care, pus in intarziere, nu efectueaza aportul la care s-a obligat;
b) membrul in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
c) membrul care se amesteca fara drept in administratie, contravine dispozitiilor art. 163 ori tulbura sau ameninta cu tulburarea grava a functionarii grupului;
d) membrul administrator care comite frauda in dauna grupului sau se serveste de semnatura grupului ori de capitalul acestuia in folosul sau sau al altora;
e) membrul impotriva caruia exista un titlu executoriu detinut de un tert care se opune la hotararea de prelungire a duratei grupului, in conditiile prevazute la art. 175.
Art. 178. - (1) De indata ce un membru inceteaza sa apartina unui grup, administratorii ii vor informa pe ceilalti membri asupra faptului respectiv si vor depune diligentele necesare efectuarii mentiunii in registrul comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(2) In cazul in care administratorii nu intreprind masurile prevazute la alin. (1), orice persoana interesata poate actiona in vederea realizarii acestor masuri.
Art. 179. - (1) Daca actul constitutiv nu prevede altfel, grupul continua sa existe dupa ce unui membru i-a incetat aceasta calitate, in conditiile prevazute in actul constitutiv sau stabilite cu acordul unanim al membrilor ramasi.
(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere drepturilor dobandite de o persoana in conformitate cu dispozitiile art. 169 alin. (1), respectiv art. 186 alin. (2).
Art. 180. - (1) Excluderea se pronunta, la cererea majoritatii membrilor grupului, in cazul in care actul constitutiv nu prevede altfel, prin hotarare judecatoreasca.
(2) La solutionarea cererii de excludere se vor cita grupul si membrul parat.
(3) Ca urmare a excluderii, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul grupului a celorlalti membri.
(4) Hotararea definitiva de excludere se va depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica, la cererea grupului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 181. - (1) Membrul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv.
(2) Membrul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul grupului, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia la data excluderii sale cu caracter definitiv.
Art. 182. - (1) Membrul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de grup pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere.
(2) Daca, in momentul excluderii sunt operatiuni in curs de executare, membrul este obligat sa suporte consecintele si nu isi va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni.
(3) Dreptul la actiune impotriva membrului exclus, prevazut la alin. (1), se prescrie in termen de 5 ani, care curge de la data publicarii mentiunii vizand excluderea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 183. - (1) Orice membru al grupului se poate retrage din grup:
a) in cazurile prevazute in actul constitutiv;
b) cu acordul tuturor celorlalti membri;
c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim, membrul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul grupului a celorlalti membri.
(3) Drepturile membrului retras, cuvenite pentru partile sale de interes, se stabilesc prin acordul membrilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal, prin incheiere irevocabila.
(4) Drepturile membrului retras, mentionate la alin. (3), nu vor putea fi stabilite in avans ca o suma forfetara.
(5) Prevederile art. 182 referitoare la raspunderea membrului exclus fata de obligatiile izvorate din activitatea grupului pana la data ramanerii definitive a hotararii de excludere se aplica in mod corespunzator membrului retras, precum si celui caruia ii inceteaza in alt mod aceasta calitate.


SECTIUNEA a 8-a
Dizolvarea, fuziunea si divizarea grupului de interes economic


Art. 184. - (1) Grupul de interes economic se dizolva prin:
a) expirarea timpului stabilit pentru durata grupului;
b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al grupului sau realizarea acestuia;
c) declararea nulitatii grupului;
d) hotararea adunarii membrilor, adoptata cu votul unanim al acestora, cu exceptia cazului in care actul constitutiv dispune altfel;
e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui membru, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre membri, care impiedica functionarea grupului, precum si la cererea oricarei autoritati publice competente;
f) declararea falimentului grupului;
g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al grupului.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) membrii trebuie sa fie consultati, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei grupului, cu privire la eventuala prelungire a acestuia.
In lipsa, la cererea oricaruia dintre membri, tribunalul va putea dispune, prin incheiere irevocabila, efectuarea consultarii.
Art. 185. - (1) Grupul se dizolva prin intrarea in faliment, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul, respectiv incetarea personalitatii juridice, in conditiile legii, a unuia dintre membri, cand, datorita acestor cauze, numarul membrilor s-a redus la unul singur.
(2) Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii.
Art. 186. - (1) Daca un membru decedeaza si daca nu exista conventie contrara, grupul trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor, dupa ultima situatie financiara aprobata, in termen de 3 luni de la notificarea decesului membrului, daca membrii ramasi nu decid, in unanimitate, sa continue grupul cu mostenitorii care consimt la aceasta.
(2) In cazul decesului unui membru, nici o alta persoana nu poate deveni membru in locul sau, cu exceptia cazului in care actul constitutiv dispune altfel sau, in lipsa unei dispozitii exprese in acest sens, numai cu acordul unanim al membrilor ramasi.
(3) Mostenitorii raman raspunzatori, potrivit art. 181, pana la publicarea schimbarilor intervenite.
Art. 187. - (1) In caz de dizolvare a grupului prin hotarare a membrilor, acestia vor putea reveni, cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotararii luate, atata timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ.
(2) Noua hotarare se mentioneaza in registrul comertului, dupa care oficiul registrului comertului o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala grupului.
(3) Creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii, in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 188. - (1) Dizolvarea grupului trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in afara de cazul prevazut la art. 184 alin. (1) lit. a).
(2) Inscrierea si publicarea se vor face conform art. 174, cand dizolvarea are loc in baza unei hotarari a adunarii generale, si in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, cand dizolvarea a fost pronuntata de justitie.
(3) In cazul prevazut la art. 184 alin. (1) lit. f), dizolvarea se pronunta de judecatorul-sindic prin aceeasi incheiere prin care se decide intrarea in faliment a grupului.
Art. 189. - (1) Dizolvarea grupului are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a grupului sau in alte cazuri prevazute de lege.
(2) Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni; in caz contrar, ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le-au intreprins.
(3) Interdictia prevazuta la alin. (2) se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata grupului ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca.
(4) Grupul isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.
Art. 190. - Dizolvarea grupului inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 191. - Membrii grupului pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a grupului, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului grupului si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.
Art. 192. - (1) La cererea oricarei persoane interesate, tribunalul va putea pronunta dizolvarea grupului in cazurile in care:
a) grupul nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
b) grupul nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;
c) grupul si-a incetat activitatea, nu are sediu cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediu sau membrii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta.
(2) Dispozitiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile in cazul in care grupul a fost in inactivitate temporara anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.
(3) Dispozitivul hotararii tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se inregistreaza in registrul comertului, se comunica directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putand a se indrepta impotriva grupului.
(4) In cazul mai multor hotarari judecatoresti de dizolvare, pentru situatiile prevazute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in forma unui tabel cuprinzand: codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul grupului dizolvat, instanta care a dispus dizolvarea, numarul dosarului, numarul si data hotararii de dizolvare. In aceste cazuri tarifele de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei se reduc cu 50%.
(5) Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii in conditiile alin. (3) si (4). Dispozitiile articolului 60 alin. (3) si (4) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(6) Pe data ramanerii definitive a hotararii tribunalului grupul va fi radiat din registrul comertului, din oficiu, in afara de cazul in care prin hotararea tribunalului s-a dispus altfel:
Art. 193. - (1) Fuziunea se face prin absorbirea unui grup de catre un alt grup sau prin contopirea a doua ori mai multe grupuri pentru a alcatui un grup nou.
(2) Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unui grup care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe grupuri existente sau care iau astfel fiinta.
(3) Grupul nu isi inceteaza existenta in cazul in care o parte din patrimoniul sau se desprinde si se transmite catre unul sau mai multe persoane juridice existente sau care iau astfel fiinta.
(4) Grupurile in lichidare pot fuziona sau se pot diviza numai daca nu a inceput repartitia intre membri a partilor ce li s-ar cuveni din lichidare.
Art. 194. - (1) Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare grup, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al grupului.
(2) Daca prin fuziune sau divizare se infiinteaza un nou grup, acesta se constituie in conditiile prevazute de prezentul titlu.
Art. 195. - Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare, a grupului care isi inceteaza existenta si transmiterea universala sau cu titlu universal a patrimoniului sau catre grupul ori grupurile rezultate din fuziune/divizare, in starea in care se gaseste la data fuziunii sau a divizarii, in schimbul atribuirii de parti de interes ale acestora catre membrii grupului care inceteaza si, eventual, a unei sume in bani care nu poate depasi 10% din valoarea nominala a partilor de interes atribuite.
Art. 196. - In baza hotararii adunarii generale a membrilor fiecaruia dintre grupurile care participa la fuziune sau la divizare, administratorii acestora intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:
a) denumirea si sediul tuturor grupurilor participante la operatiune;
b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;
c) stabilirea si evaluarea activului si pasivului, care se transmit grupurilor beneficiare;
d) daca este cazul, modalitatile de predare a partilor de interes si data de la care acestea dau dreptul la dividende;
e) raportul de schimb al partilor de interes si, daca este cazul, cuantumul sultei;
f) data situatiei financiare de fuziune/divizare, care va fi aceeasi pentru toate grupurile participante;
g) orice alte date care prezinta interes pentru operatiune.
Art. 197. - (1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii grupurilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculat fiecare grup, insotit de o declaratie a grupului care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau.
(2) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul-delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului-delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale urmeaza a hotari asupra fuziunii/divizarii.
Art. 198. - (1) Oricare creditor al grupului care fuzioneaza sau se divide, avand o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opozitie in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Opozitia suspenda executarea fuziunii sau a divizarii pana la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, in afara de cazul in care grupul debitor face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori convine cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor.
(3) Dispozitiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.
Art. 199. - (1) Administratorii grupurilor care fuzioneaza sau se divid vor pune la dispozitia membrilor, la sediul grupurilor, cu cel putin o luna inainte de data sedintei adunarii generale:
a) proiectul de fuziune sau de divizare;
b) darea de seama a administratorilor, in care se justifica din punct de vedere economic si juridic necesitatea fuziunii/divizarii, si se va stabili raportul de schimb al partilor de interes;
c) situatiile financiare impreuna cu rapoartele de gestiune pe ultimele trei exercitii financiare, precum si cu 3 luni inainte de data proiectului de fuziune sau de divizare;
d) raportul cenzorilor;
e) evidenta contractelor cu valori depasind 100.000.000 lei, in curs de executare, si repartizarea lor, in caz de divizare a grupului.
(2) Membrii vor putea obtine gratuit copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau extrase din ele.
Art. 200. - In cazul fuziunii prin absorbire, administratorii grupului absorbit raspund civil fata de membrii grupului absorbit pentru pagubele pricinuite acestora, datorita erorilor comise in cadrul operatiunii de fuziune.
Art. 201. - (1) In cel mult doua luni de la expirarea termenului prevazut la art. 198 sau, dupa caz, de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, adunarea generala a fiecaruia dintre grupurile participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii.
(2) Actele constitutive ale grupurilor nou-infiintate prin fuziune sau divizare se aproba de adunarea generala a grupului sau a grupurilor care isi inceteaza existenta.
Art. 202. - (1) Actul modificator al actului constitutiv al grupului absorbant se inregistreaza in registrul comertului in a carui circumscriptie isi are sediul grupul si, vizat de judecatorul-delegat, se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala grupului.
(2) Publicitatea pentru grupurile absorbite poate fi efectuata de grupul absorbant, in cazurile in care acele grupuri nu au efectuat-o in termen de 15 zile de la vizarea actului modificator al actului constitutiv al grupului absorbant de catre judecatorul-delegat.
Art. 203. - Fuziunea sau divizarea are loc la urmatoarele date:
a) in cazul constituirii unuia sau mai multor grupuri noi, la data inmatricularii in registrul comertului a noului grup sau a ultimului dintre ele;
b) in celelalte cazuri, la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al grupului absorbant.
Art. 204. - In cazul fuziunii prin absorbtie, grupul absorbant dobandeste drepturile si este tinut de obligatiile grupului pe care il absoarbe, iar in cazul fuziunii prin contopire, drepturile si obligatiile grupurilor care isi inceteaza existenta trec asupra noului grup astfel infiintat.
Art. 205. - (1) Grupurile care dobandesc bunuri prin efectul divizarii raspund fata de creditori pentru obligatiile grupului care si-a incetat existenta prin divizare, proportional cu valoarea bunurilor dobandite, in afara de cazul in care prin actul de divizare s-au stabilit alte proportii.
(2) Daca nu se poate stabili grupul raspunzator pentru o obligatie, grupurile care au dobandit bunuri prin divizare raspund solidar.
(3) Aportul unei parti din activul patrimoniului unui grup la unul sau mai multe grupuri existente sau care iau astfel fiinta, in schimbul partilor de interes ce se atribuie membrilor acelui grup la grupurile beneficiare, este supus, in mod corespunzator, dispozitiilor legale privind divizarea, daca are loc prin desprindere potrivit art. 193 alin. (3).


SECTIUNEA a 9-a
Lichidarea grupului de interes economic.
Insolventa grupului de interes economic


Art. 206. - (1) Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului grupului de interes economic, chiar daca in actul constitutiv se prevad norme in acest scop, sunt obligatorii urmatoarele reguli:
a) pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii continua mandatul lor, cu exceptia prevazuta la art. 189;
b) actul de numire a lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul si orice act ulterior, care ar aduce schimbari in persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(2) Numai dupa indeplinirea formalitatilor de la alin. (1) lichidatorii vor depune specimenul lor de semnatura in registrul comertului si vor exercita aceasta functie.
(3) In urma efectuarii publicarii prevazute la alin. (2) nici o actiune nu se poate exercita pentru grup sau contra acestuia decat in numele lichidatorilor ori impotriva lor.
(4) In afara de dispozitiile prezentului capitol, se aplica grupurilor in lichidare regulile stabilite prin actul constitutiv si prin lege, in masura in care nu sunt incompatibile cu lichidarea.
(5) Toate actele emanand de la grup trebuie sa arate ca acesta este in lichidare.
Art. 207. - (1) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti, persoane fizice ale societatii lichidatoare trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.
(2) Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.
(3) Lichidatorii sunt datori, indata dupa preluarea functiei, ca impreuna cu administratorii grupului sa faca un inventar si sa incheie o situatie financiara care sa constate situatia exacta a activului si pasivului grupului si sa le semneze.
(4) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul grupului, registrele ce li s-au incredintat de administratori si actele grupului. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.
(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul lor sub controlul persoanelor care indeplinesc atributia de cenzor.
Art. 208. - In cazul grupurilor a caror activitate s-a desfasurat in baza autorizatiei de mediu prevazute de Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, lichidatorii sunt obligati sa ia masuri pentru efectuarea bilantului de mediu prevazut de aceasta lege si sa comunice rezultatele acestui bilant agentiei teritoriale pentru protectia mediului.
Art. 209. - (1) In afara de puterile conferite de membri, cu aceeasi majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:
a) sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;
b) sa execute si sa termine operatiunile patrimoniale referitoare la lichidare;
c) sa vanda prin licitatie publica imobilele si orice avere mobiliara a grupului;
d) sa incheie tranzactii;
e) sa lichideze si sa incaseze creantele grupului, chiar in cazul in care debitorii sunt supusi procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare, dand chitanta;
f) sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare.
(2) Ei nu pot insa, in lipsa de dispozitii speciale in actul constitutiv sau in actul lor de numire, sa constituie ipoteci asupra bunurilor grupului, daca nu vor fi autorizati de instanta, cu avizul persoanelor care indeplinesc atributia de cenzor.
(3) Lichidatorii care intreprind noi operatiuni ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.
Art. 210. - (1) Lichidatorii nu pot plati membrilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditorilor grupului.
(2) Membrii vor putea cere insa ca sumele retinute sa fie depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni ori la o alta banca sau la una dintre unitatile acestora si sa se faca repartizarea asupra partilor de interes chiar in timpul lichidarii, daca, in afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor grupului, scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 10% din cuantumul lor.
(3) Impotriva deciziilor lichidatorilor creditorii grupului pot face opozitie in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 211. - Lichidatorii care probeaza, prin prezentarea situatiei financiare, ca fondurile de care dispune grupul nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil trebuie sa ceara sumele necesare membrilor.
Art. 212. - Lichidatorii care au achitat datoriile grupului cu propriii lor bani nu vor putea sa exercite impotriva grupului drepturi mai mari decat acelea ce apartineau creditorilor platiti.
Art. 213. - (1) Creditorii grupului au dreptul de a exercita impotriva lichidatorilor actiunile care decurg din creantele ajunse la termen, pana la concurenta bunurilor existente in patrimoniul grupului, si numai dupa aceea de a se indrepta impotriva membrilor.
(2) Dreptul la actiune impotriva membrilor grupului, prevazut la alin. (1), se prescrie in termen de 5 ani, care curge de la data publicarii mentiunii vizand terminarea lichidarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 214. - (1) Lichidarea grupului trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.
(2) In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea grupului din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi civile de 1.000.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, care va fi aplicata de judecatorul-delegat, in urma sesizarii oricarei parti interesate. Incheierea judecatorului-delegat va fi definitiva si executorie.
(3) Radierea se poate face si din oficiu.
(4) Lichidarea nu libereaza pe membri si nu impiedica deschiderea procedurii de reorganizare judiciara si faliment a grupului.
Art. 215. - (1) Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei registrele si actele grupului, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre membri, se vor depune la membrul desemnat de majoritate sau, daca nici unul dintre acestia nu doreste, la oficiul registrului comertului, pe cheltuiala grupului.
(2) Registrele grupului vor fi pastrate timp de 5 ani si vor putea fi consultate de orice parte interesata, pe cheltuiala acesteia.
Art. 216. - (1) Numirea lichidatorilor va fi facuta de toti membrii, daca in actul constitutiv nu se prevede altfel.
(2) Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta, la cererea oricarui membru ori administrator, cu ascultarea tuturor membrilor si administratorilor.
(3) Impotriva sentintei se poate declara numai recurs de catre membri sau administratori, in termen de 15 zile de la pronuntare.
Art. 217. - (1) Dupa terminarea lichidarii grupului, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara de lichidare si sa propuna repartizarea activului intre membri.
(2) Membrul nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.
(3) Pentru solutionarea opozitiei problemele referitoare la lichidare vor fi separate de cele ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini.
(4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) sau dupa ce sentinta asupra opozitiei a ramas irevocabila, situatia financiara de lichidare si repartizarea se considera aprobate si lichidatorii sunt liberati.
Art. 218. - (1) Grupul de interes economic, aflat in stare de insolventa, va fi supus procedurii reorganizarii judiciare si falimentului, in conditiile stabilite de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica indiferent de calitatea de comerciant sau necomerciant a grupului de interes economic.


SECTIUNEA a 10-a
Interdictii. Sanctiuni


Art. 219. - (1) Vor putea fi acordate administratorilor remuneratii si orice alte sume sau avantaje numai in baza unei hotarari a adunarii generale.
(2) Este interzisa creditarea de catre grup a administratorilor acestuia, prin intermediul unor operatiuni, precum:
a) acordarea de imprumuturi administratorilor;
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre grup cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
c) garantarea, directa sau indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta sau ulterioara acordarii imprumutului;
d) garantarea, directa sau indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
e) dobandirea cu titlu oneros sau plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.
(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul, rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ai administratorului; de asemenea, prevederile alin. (2) sunt aplicabile daca operatiunile privesc o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura ori impreuna cu una dintre persoanele susmentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica:
a) in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 de euro;
b) in cazul in care operatiunea este incheiata de grup in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor mentionate la alin. (2) si (3) decat cele pe care, in mod obisnuit, grupul le practica fata de terte persoane.
Art. 220. - (1) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor grupului trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.
(2) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.
(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) si (2) va raspunde de daunele ce au rezultat pentru grup.
Art. 221. - (1) Daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel si sub rezerva dispozitiilor art. 220 instrainarile, respectiv dobandirile de bunuri, efectuate de administratori catre sau de la grupul de interes economic inainte de obtinerea aprobarii adunarii generale, sunt lovite de nulitate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si operatiunilor de inchiriere sau leasing.
(3) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si operatiunilor in care una dintre parti este sotul administratorului ori ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de asemenea, daca operatiunea este incheiata cu o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.
Art. 222. - (1) Nerespectarea de catre grupurile de interes economic a dispozitiilor legale si a termenelor prevazute pentru solicitarea inmatricularii, efectuarea de mentiuni, depunerea de semnaturi sau alte acte se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicata prin hotarare judecatoreasca, daca, potrivit legii penale, fapta nu constituie infractiune. Daca sunt mai multe persoane obligate la indeplinirea actelor mentionate, amenda se aplica fiecareia dintre ele.
(2) Amenda prevazuta la alin. (1) se aplica si reprezentantilor grupurilor de interes amendate, potrivit dispozitiilor acelui alineat.
(3) Sesizarea instantei pentru aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) se poate face de orice persoana interesata.
(4) Amenzile judiciare prevazute la alin. (1) sunt supuse regimului de drept comun al amenzilor civile, prevazut de Codul de procedura civila, si se aplica de catre instanta in a carei raza teritoriala s-a savarsit fapta.
Art. 223. - (1) Incalcarea obligatiilor prevazute la art. 152 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control ale Ministerului Finantelor Publice.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
Art. 224. - (1) Persoana care, cu rea-credinta, a facut declaratii inexacte, in baza carora s-a operat o inmatriculare ori s-a facut o mentiune in registrul comertului, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Prin hotararea pronuntata instanta va dispune si rectificarea sau radierea inmatricularii ori mentiunii inexacte.
Art. 225. - Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani fondatorul, administratorul sau reprezentantul legal al grupului, care:
a) foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura grupul intr-un scop contrar intereselor acestuia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta persoana juridica in care are interese direct sau indirect;
b) se imprumuta, sub orice forma, in alte conditii decat cele expres permise de lege, direct sau printr-o persoana interpusa, de la grupul pe care il administreaza, de la o societate controlata de acesta sau face ca una dintre aceste persoane juridice sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii;
c) incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive sau care nu puteau fi distribuite, in lipsa de situatie financiara ori contrarii celor rezultate din aceasta;
d) incalca dispozitiile art. 165 alin. (3).
Art. 226. - Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul ori reprezentantul legal al grupului, care:
a) indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului grupului, inainte de expirarea termenelor prevazute de lege;
b) indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la reducerea capitalului grupului fara ca membrii sa fi fost executati pentru efectuarea varsamantului datorat ori fara hotararea adunarii generale care ii scuteste de plata varsamintelor ulterioare.
Art. 227. - (1) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul care:
a) incalca, direct ori prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozitiile art. 220;
b) nu convoaca adunarea generala in cazurile prevazute de lege;
c) emite titluri negociabile reprezentand parti de interes ale unui grup de interes economic.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si membrul grupului de interes economic care incalca dispozitiile art. 162.
Art. 228. - Se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani fondatorul, administratorul si cenzorul care exercita functiile ori insarcinarile lor cu incalcarea dispozitiilor art. 120 alin. (3) si (4) referitoare la incompatibilitate.
Art. 229. - Dispozitiile art. 223-227 se aplica si lichidatorului.
Art. 230. - Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda lichidatorul care face plati asociatilor cu incalcarea dispozitiilor art. 210.
Art. 231. - Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa si se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la art. 276 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si fapta persoanei care:
a) falsifica, sustrage sau distruge evidentele unui grup de interes economic ori ascunde o parte din activul averii acestuia;
b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele unui grup de interes economic, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in vederea diminuarii aparente a valorii activelor;
c) instraineaza, in frauda creditorilor, in caz de insolventa a unui grup de interes economic, o parte insemnata din active.


CAPITOLUL II
Grupurile europene de interes economic


Art. 232. - Grupurile europene de interes economic - G.E.I.E., constituite cu respectarea prevederilor prezentului capitol, sunt recunoscute si pot functiona, in conditiile legii, in Romania.
Modificat de Ordonanta de urgenta nr. 119 din 21/12/2006 Articolul 2 la 28/12/2006


Art. 233. - (1) Grupul european de interes economic este acea asociere dintre doua sau mai multe persoane fizice ori juridice, constituita pentru o perioada determinata sau nedeterminata, in scopul inlesnirii ori dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective.
(2) Pot fi membrii unui grup european de interes economic doar:
a) companii sau firme, in sensul art. 165 alin. (2) din versiunea consolidata a Tratatului instituind Comunitatea Europeana, precum si alte persoane juridice de drept public sau privat, care au fost infiintate in conformitate cu legislatia unui stat membru al Uniunii Europene si care isi au sediul social, precum si centrul principal de conducere si de gestiune a activitatii statutare pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeana; daca, conform legislatiei unui stat membru, o companie, firma sau alta persoana juridica nu este obligata sa aiba un sediu social, este suficient ca centrul principal de conducere si de gestiune a activitatii statutare a acestei companii, firme sau a altei persoane juridice sa fie situat pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeana;
b) persoanele fizice care desfasoara activitati industriale, comerciale, mestesugaresti sau agricole ori care furnizeaza servicii profesionale sau de alta natura pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeana.
(3) Grupul european de interes economic trebuie sa fie alcatuit din minimum:
a) doua companii, firme sau alte persoane juridice, in sensul mentionat la alin. (2) lit. a), ale caror centre principale de conducere si de gestiune a activitatii statutare sunt situate in state membre diferite;
b) doua persoane fizice, din randul celor mentionate la alin. (2) lit. b), care isi desfasoara activitatea principala in state membre diferite; sau
c) o companie, firma sau alta persoana juridica, in sensul mentionat la alin. (2) lit. a), al carei centru principal de conducere si de gestiune a activitatii statutare se gaseste intr-un stat membru, si o persoana fizica, din randul celor mentionate la alin. (2) lit. b), care isi desfasoara activitatea principala intr-un alt stat membru.
Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 119 din 21/12/2006 Articolul 2 la 28/12/2006


Art. 234. - (1) Grupul european de interes economic se constituie in baza unui contract de asociere, denumit act constitutiv, si se inregistreaza in registrul special desemnat in acest scop de statul membru pe teritoriul caruia grupul isi stabileste sediul.
(2) Actul constitutiv al grupului stabileste modul de organizare a grupului si trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni obligatorii:
a) denumirea grupului, precedata sau succedata de expresia "Grup European de Interes Economic", sau de initialele "G.E.I.E.", daca aceste expresii sau initiale nu constituie deja o parte a denumirii;
b) sediul grupului;
c) obiectul de activitate al grupului;
d) numele/denumirea, firma, forma juridica, domiciliul/sediul si, daca este cazul, codul de inregistrare si locul inmatricularii fiecarui membru al grupului;
e) perioada pe care va functiona grupul, cu exceptia cazului cand aceasta este nedeterminata.
Modificat de Ordonanta de urgenta nr. 119 din 21/12/2006 Articolul 2 la 28/12/2006
Completat de Ordonanta de urgenta nr. 119 din 21/12/2006 Articolul 2 la 28/12/2006


Art. 235. - (1) Grupurile europene de interes economic pot infiinta in Romania filiale, precum si sucursale, reprezentante si alte unitati fara personalitate juridica.
(2) Infiintarea de sucursale sau filiale in Romania va fi supusa tuturor dispozitiilor referitoare la inmatricularea, mentionarea si publicarea actelor si faptelor cerute pentru grupurile de interes economic romane.
(3) Grupurile europene de interes economic nu sunt supuse autorizarii prevazute de Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Cererile de inmatriculare vor indica si:
a) denumirea sucursale/filialei si denumirea si sediul grupului european de interes economic;
b) obiectul de activitate al sucursalei/filialei, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, precum si a naturii comerciale sau necomerciale a activitatii;
c) numele si calitatea persoanelor care pot reprezenta fata de terti si in justitie grupul european de interes economic, precum si ale celor dintre ele care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei/filialei;
d) puterile ce li s-au conferit reprezentantilor si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
e) documentele contabile ale grupului european de interes economic, verificate si publicate potrivit legislatiei statului in care acesta isi are sediul.
(5) Vor fi supuse inregistrarii si mentiunile referitoare la:
a) deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolventa asupra grupului european de interes economic;
b) dizolvarea grupului european de interes economic, numele/denumirea si puterile lichidatorilor acestuia;
c) inchiderea sucursalei/filialei.
(6) Toate aceste formalitati se vor face la oficiul registrului comertului de la sediul sucursalei sau filialei.
(7) Daca un grup european de interes economic infiinteaza mai multe sucursale in Romania, documentele de constituire si alte acte ale aceluiasi grup european, necesare pentru inmatricularea unei sucursale, se depun numai la una dintre sucursale.
Art. 236. - (1) Reprezentantul sau reprezentantii sucursalei unui grup european de interes economic raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de grup sau fata de terti, pentru incalcarea dispozitiilor legale reglementand grupurile de interes economic, pentru nerespectarea prevederilor actului constitutiv, fie pentru culpe in activitatea desfasurata, care au produs prejudicii grupului.
(2) In cazul in care mai multi reprezentanti pot fi tinuti responsabili pentru aceleasi fapte, tribunalul va stabili contributia fiecaruia la repararea prejudiciului.
Art. 237. - Veniturile anuale ale sucursalei unui grup european de interes economic se impoziteaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine, aprobata si modificata prin Legea nr. 29/1997, cu modificarile ulterioare.


Completat de Ordonanta de urgenta nr. 119 din 21/12/2006 Articolul 2 la 28/12/2006


CAPITOLUL III
Dispozitii finale


Art. 238. - Prezentul titlu intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei.