FORMA SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ALE INTREPRINDERII referat


Aspecte generale

4.1 Potrivit prevederilor acestor reglementari:

(a) Bilantul trebuie sa prezinte cel putin posturile enumerate in formatul de bilant prezentat la pct. 4.10;

(b) Contul de profit si pierdere trebuie sa prezinte cel putin elementele enumerate in formatul de cont de profit si pierdere prezentat la pct. 4.27;
(c) Situatia fluxurilor de trezorerie, trebuie sa prezinte elementele enumerate in formatul situatiei fluxurilor de trezorerie conform pct. 4.30;

4.2 Fiecare element obligatoriu prezentat in bilantul si in contul de profit si pierdere al unei intreprinderi conform pct. 4.1, poate fi prezentat mai detaliat decat se cere in formatul adoptat, daca aceasta detaliere concura la prezentarea unei informatii mai elocvente pentru activitatea unitatii.

4.3 Bilantul unei intreprinderi si contul de profit si pierdere al acesteia pot fi dezvoltate cu orice element de activ sau pasiv, venit sau cheltuiala, care nu este prevazut in formatul adoptat.

4.4 (a) In situatia in care specificul activitatii intreprinderii necesita astfel de dezvoltari, bilantul si contul de profit si pierdere vor respecta ordinea elementelor cerute de formatul obligatoriu, detalierile efectuandu-se numai la pozitiile numerotate cu cifre arabe.

(b) Structura bilantului si a contului de profit si pierdere, in special in ceea ce priveste formatul obligatoriu, nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul. In cazuri exceptionale se admit derogari de la acest principiu. Orice derogare trebuie prezentata in notele la conturile anuale, impreuna cu motivele care au determinat-o.

4.5 Elementele din bilant si contul de profit si pierdere indicate la numere arabe pot fi combinate intr-un singur element in situatiile financiare ale unei intreprinderi daca:

(a) valorile individuale nu sunt semnificative pentru evaluarea situatiei patrimoniale, a profitului sau a pierderii intreprinderii pentru exercitiul financiar respectiv,
sau

(b) combinatia imbunatateste claritatea prezentarii; valorile individuale ale oricaror elemente combinate in acest fel vor fi prezentate in notele la conturile anuale.

4.6 Contul de profit si pierdere al unei intreprinderi trebuie sa prezinte separat, in notele la conturile anuale, repartizarea profitului net pe destinatii, respectiv:

a) dividendele propuse spre a fi platite;
b) sumele repartizate la rezerve;
c) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor
contabile din anii precedenti;
d) alte repartizari prevazute de lege.

4.7 Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat in bilantul sau contul de profit si pierdere al unei intreprinderi, valoarea corespunzatoare pentru exercitiul financiar precedent trebuie prezentata intr-o coloana separata. Fac exceptie situatiile financiare ale intreprinderii care se afla in primul an de aplicare a prezentelor reglementari, cu conditia ca situatiile financiare ale anului precedent sa fie anexate acestora.

4.8 In situatia in care valorile corespunzatoare exercitiului financiar curent si precedent inscrise in bilant si contul de profit si pierdere nu sunt comparabile, cele aferente exercitiului precedent trebuie retratate corespunzator, astfel incat sa se asigure comparabilitatea. Particularitatile retratarii si motivele pentru care a fost facuta trebuie prezentate in notele la conturile anuale.

4.9 Nu se vor mentine in bilant si in contul de profit si pierdere acele elemente (posturi) pentru care nu exista valori atat in exercitiul financiar curent, cat si in cel precedent.

Formatul cerut pentru conturile anuale

4.10 Formatul cerut pentru bilant este urmatorul:BilantA. Active imobilizate

I Imobilizari necorporale

1. Cheltuieli de constituire (cand legislatia permite capitalizarea acestora)

2. Cheltuieli de dezvoltare (cand legislatia permite capitalizarea acestora)

3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale daca au fost:

(a) achizitionate contra unei plati si nu trebuie prezentate la A (I) (4); sau
(b) create de societate, in cazul in care legislatia permite inscrierea acestora in active.

4. Fondul comercial, in cazul in care a fost achizitionat

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie


II Imobilizari corporale

1. Terenuri si constructii

2. Instalatii tehnice si masini

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier

4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

III Imobilizari financiare

1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului

2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului

3. Titluri sub forma de interese de participare

4. Creante din interese de participare

5. Titluri detinute ca imobilizari

6. Alte creante

7. Actiuni proprii (cu indicarea valorii nominale)

B. Active circulante

I Stocuri

1. Materii prime si consumabile

2. Productia in curs de executie

3. Produse finite si marfuri

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri

II Creante

(Sumele ce trebuie sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie sa fie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creante comerciale

2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului

3. Sume de incasat din interese de participare

4. Alte creante

5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat

III Investitii financiare

1. Titluri de participare in societatile din cadrul grupului

2. Actiuni proprii (cu indicarea valorii nominale)

3. Alte investitii financiare

IV Casa si conturi la banci

C. Cheltuieli in avans si venituri angajate

D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile in monede convertibile

2. Sume datorate institutiilor de credit

3. Avansuri incasate in contul comenzilor, atata timp cat nu sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri

4. Datorii comerciale - furnizori

5. Efecte de comert de platit

6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului

7. Sume datorate privind interesele de participare

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale

E. Active circulante, respectiv obligatii curente nete

F. Total active minus obligatii curente

G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile in monede convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit

3. Avansuri incasate in contul comenzilor, atata timp cat nu sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri

4. Datorii comerciale - furnizori

5. Efecte de comert de platit

6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului

7. Sume datorate privind interesele de participare

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurari sociale

H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare

2. Provizioane pentru impozite

3. Alte provizioane

I. Venituri in avans si cheltuieli angajate

J. Capital si rezerve

I. Capital subscris (prezentandu-se separat capitalul varsat si cel nevarsat)

II. Prime de capital

III. Rezerve din reevaluare

IV. Rezerve

1. Rezerve legale

2. Rezerve pentru actiuni proprii

3. Rezerve statutare sau contractuale

4. Alte rezerve


V. Rezultatul reportat

VI. Rezultatul exercitiului financiarReglementari referitoare la bilant

4.11 Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si de pasiv ale intreprinderii la incheierea exercitiului, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.Bilantul cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa destinatie si, respectiv, provenienta lor.

4.12. In cazul in care un element de activ sau o obligatie este in relatie cu mai mult de un alt element bilantier, relatia sa cu celelalte elemente trebuie prezentata fie sub elementul la care apare, fie in notele la conturile anuale, daca prezentarea este esentiala pentru intelegerea conturilor anuale.

4.13 Actiunile proprii si actiunile detinute in filiale vor fi prezentate numai la posturile prevazute pentru acestea.

4.14 Toate angajamentele sub forma garantiilor de orice fel, in cazul in care nu exista nici o obligatie de a le inregistra in bilant ca datorii, trebuie sa fie prezentate in mod clar in notele la conturile anuale. Se va face distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia romaneasca, cat si intre acestea si tipurile de garantii pe care legislatia romaneasca nu le recunoaste. Pentru orice garantie semnificativa ce a fost constituita trebuie facuta o prezentare detaliata. Daca angajamentele mentionate mai sus exista si fata de societati din cadrul grupului, se va face o prezentare separata.

4.15 Cu exceptia situatiilor mentionate la pct.4.5, pentru fiecare element care se prezinta in cadrul postului "active imobilizate" sau in notele la conturile anuale trebuie furnizate urmatoarele informatii:

(a) valorile corespunzatoare ce privesc acest element,
la inceputul si la incheierea exercitiului financiar ;

(b) miscarile privind acest element ocazionate de:

(i) modificarea valorii (inclusiv reevaluari) in cursul exercitiului, conform criteriilor mentionate la pct. 5.32 si 5.34 pina la 5.36;

(ii) intrari de active in timpul exercitiului financiar;

(iii) iesiri de active in timpul exercitiului respectiv si

(iv) transferurile de active catre si din acel post bilantier, efectuate in timpul exercitiului.

4.16 Valorile prezentate conform pct.4.15(a) se vor determina pe baza unuia din urmatoarele criterii:

(a) costul de achizitie sau costul de productie

(b) oricare criteriu mentionat la pct. 5.32 si 5.34 pana la 5.36

fara a se tine seama de amortizare si provizioanele pentru depreciere.

4.17 Pentru fiecare element de activ imobilizat, in conditiile pct. 4.15:

(a) valoarea amortizarii cumulate si a provizioanelor pentru depreciere la inceputul si sfarsitul exercitiului;

(b) valoarea amortizarii si provizioanelor care privesc exercitiul financiar respectiv;

(c) valoarea ajustarilor efectuate cu privire la amortizari si provizioane in cursul exercitiului, ca urmare a iesirii de active imobilizate din patrimoniu;

(d) valoarea ajustarilor efectuate asupra amortizarii si provizioanelor care privesc exercitiile anterioare.
4.18 In cazul in care in primul exercitiu financiar de aplicare a acestor reglementari, costul de achizitie sau costul de productie al unui activ nu este cunoscut si nu exista informatii privind preturile sau cheltuielile necesare pentru determinarea lor sau in cazul in care astfel de informatii nu pot fi obtinute fara cheltuieli sau intarzieri nejustificate, costul de achizitie sau costul de productie va fi reprezentat, pentru respectarea pct. 5.15 pana la 5.23, de valoarea atribuita activului. Aceasta situatie va fi prezentata la inceputul exercitiului financiar.

4.19 In cazul in care se aplica prevederile pct. 5.34, miscarile elementelor reprezentand active imobilizate la care se refera pct. 4.15 (b) se vor prezenta, tinand cont de valoarea rezultata din reevaluare.

4.20 Punctele 4.15 si 4.17 se vor aplica si la prezentarea cheltuielilor de constituire.

4.21 Drepturile asupra imobilizarilor si alte drepturi similare, asa cum sunt ele definite prin lege, vor fi prezentate la elementul bilantier "Terenuri si constructii".

4.22 Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care se refera la un exercitiu ulterior, impreuna cu orice venituri care, desi se refera la exercitiul financiar respectiv, nu sunt incasate pana la incheierea acestuia se vor prezenta la "Cheltuieli in avans si venituri angajate", acestea din urma fiind inregistrate prin conturile de creante corespunzatoare. Acest element se va prezenta in bilant la punctul C. Daca sunt semnificative, veniturile se vor prezenta in notele la conturile anuale.

4.23 Veniturile incasate inainte de data incheierii exercitiului, dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior, impreuna cu orice cheltuieli care, desi se refera la exercitiul financiar respectiv, vor fi platite in cursul unui exercitiu ulterior, se vor prezenta la "Venituri in avans si cheltuieli angajate", acestea din urma fiind inregistrate prin conturile de datorii corespunzatoare. Acest element se va prezenta in bilant la punctul I. Daca sunt semnificative, cheltuielile se vor prezenta in notele la conturile anuale.

4.24 Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie in scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate in ceea ce priveste natura lor, dar care, la data inchiderii bilantului, sunt probabile sau certe, dar nedeterminate ca valoare sau ca data de producere.

De asemenea, se constituie provizioane, avand ca scop acoperirea cheltuielilor care isi au originea in exercitiul in curs sau intr-un exercitiu anterior, clar precizate in ceea ce priveste natura lor, care la data inchiderii exercitiului pot fi probabile sau certe, dar nedeterminate in ceea ce priveste valoarea sau data producerii lor.

4.25 Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli nu pot avea drept scop corectarea valorilor elementelor de activ.
4.26 Suma provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli trebuie corelata strict cu riscurile sau cheltuielile previzibile.

Provizioanele care figureaza in bilant la postul "Alte provizioane" trebuie prezentate in notele la conturile anuale in masura in care acestea sunt semnificative.


Contul de profit si pierdere

4.27 Formatul cerut pentru contul de profit si pierdere este urmatorul :


Contul de profit si pierdere

1. Cifra de afaceri neta

2. Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie

3. Productia efectuata in scopuri proprii si capitalizata

4. Alte venituri din exploatare

5. (a) Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele
(b) Alte cheltuieli din afara

6. Cheltuieli cu personalul
(a) Salarii
(b) Cheltuieli cu asigurarile sociale, cu mentionarea distincta
a celor referitoare la pensii

7. (a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
(b) Ajustarea valorii activelor circulante

8. Alte cheltuieli de exploatare

. Profitul sau pierderea din exploatare
9. Venituri din interese de participare

10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi ce fac parte din activele imobilizate, cu mentionarea separata a celor generate de societatile din cadrul grupului

11. Venituri din dobanzi si alte venituri similare, cu mentionarea separata a celor generate de societatile din cadrul grupului

12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si investitiilor financiare detinute ca active circulante

13. Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli similare, cu mentionarea separata a celor ce privesc societatile din cadrul grupului

14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta

15. Venituri extraordinare

16. Cheltuieli extraordinare

17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara

18. Impozitul pe profit

19. Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus

20. Rezultatul exercitiului financiar

Prevederi ce privesc contul de profit si pierdere

4.28 Contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului (profit sau pierdere).

4.29 In notele la conturile anuale se vor prezenta explicatii privind valoarea si natura veniturilor si cheltuielilor extraordinare (prezentate la poz.15 si 16) cu exceptia cazului in care aceste valori sunt
nesemnificative pentru aprecierea rezultatelor. Similar, vor fi prezen¬tate veniturile si cheltuielile ce se refera la exercitiul financiar precedent.

Situatia fluxurilor de trezorerie

4.30 Situatia fluxurilor de trezorerie se intocmeste potrivit modelului prevazut in volumul 3.

Copyright © Contact | Trimite referat