Explicarea termenilor utilizati si colaterali acestora


1. Activele circulante sunt elemente patrimoniale care se utilizeaza pe o perioada scurta in activitatea intreprinderii si, in general, participa la un singur circuit economic, modificandu-si in permananta forma.

2. Activele imobilizate sunt activele unei intreprinderi destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia.

3. Activitatea de dezvoltare reprezinta activitatea desfasurata in scopul aplicarii rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte in cadrul unui plan sau proiect pentru producerea de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau substantial imbunatatite, inainte de inceperea productiei sau utilizarii in scopuri comerciale.

4. Activitatea curenta este activitatea desfasurata de o intreprindere potrivit obiectului sau de activitate, inclusiv activitatile legate de/derivate din realizarea acestuia.

5. Activitatea extraordinara reprezinta evenimente sau tranzactii diferite de activitatile curente ale intreprinderii si care nu apar frecvent sau cu regularitate.

6. Brevete, licente, marci, drepturi si valori similare reprezinta drepturi de proprietate industriala sau intelectuala, dupa caz.

7. Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natura care nu se pot distinge in mod substantial unele de altele.

8. Capitalul propriu reprezinta dreptul actionarilor (interesul rezidual) in activele intreprinderii, dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia.

9. Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuielile inregistrate nemijlocit ca rezultat al constituirii intreprinderii ca persoana juridica distincta.

10. Cheltuielile de dezvoltare sunt cheltuielile care se atribuie direct activitatii de dezvoltare sau care pot fi alocate in mod rational acesteia.

11. Cifra de afaceri neta, care trebuie prezentata la pozitia 1 in contul de profit si pierdere, cuprinde sumele provenind din vanzarea de bunuri si servicii ce intra in categoria activitatilor curente ale intreprinderii, dupa scaderea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe aferente
12. Concesiunea este conventia prin care o persoana fizica sau juridica dobandeste dreptul de utilizare a anumitor bunuri sau servicii in schimbul unor beneficii pentru concesionar. Din punct de vedere contabil, concesiunea este o imobilizare necorporala a carei valoare este determinata de valoarea bunurilor sau serviciilor preluate cu titlu de concesiune, pe baza de contract.

13. Contabilitatea generala, denumita si financiara, reprezinta ansamblul operatiunilor de inregistrare a existentei si miscarii elementelor patrimoniale ale unei intreprinderi pe baza regulilor si normelor speciale.
In Romania, normele unitare privind organizarea si conducerea acesteia sunt prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare si de prezentele reglementari, avand ca obiectiv principal furnizarea informatiilor atat pentru necesitatile proprii, cat si in relatiile acestora cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice si fizice, in sensul prevederilor art. 2 si art. 10 din legea mai sus mentionata.

14. Conturile anuale cuprind bilantul, contul de profit si pierdere si note.

15. Costul administrativ al raportului anual reprezinta costul de intocmire, distribuire si publicare a acestuia.

16. Costul de inlocuire curent net este costul potential al unui activ pe care intreprinderea ar putea sa-l obtina in situatia in care ar fi nevoita sa inlocuiasca activul la data bilantului.

17. Costul de productie este determinat prin adaugarea, la costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor utilizate, a costurilor inregistrate de intreprindere, care sunt direct atribuite producerii acelui bun. In plus, costul de productie mai poate cuprinde:

1) o pondere rezonabila din costurile inregistrate de intreprindere care sunt numai indirect atribuite producerii acelui bun, dar numai in masura in care ele se refera la perioada de productie;

2) in cazul activelor cu ciclu lung de productie, dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea producerii acelui bun, in masura in care aceasta se acumuleaza in raport de perioada de productie.

Un activ cu ciclu lung de productie este un activ care necesita o perioada substantiala de timp pentru a fi gata pentru utilizare sau vanzare, cum sunt stocurile ce necesita o perioada substantiala de timp pentru a fi aduse la stadiul de a fi vandabile, navele, aeronavele etc. Investitiile si stocurile ce se produc in cantitati mari, in mod repetat, intr-o perioada scurta de timp sau cu ciclu de productie normal, nu sunt active cu ciclu lung de productie. Activele care pot fi utilizate sau vandute in momentul in care au fost achizitionate nu sunt active cu ciclu lung de productie.
In cazul activelor circulante, costurile de distributie nu pot fi incluse in costurile de productie

18. Dividendele reprezinta partea din profitul net al intreprinderii, care se distribuie actionarilor sau asociatilor.

19. Dividendele propuse sunt (1) dividendele propuse pentru a fi platite din profitul de distribuit, dar care nu sunt platite inca si (2) dividendele propuse pentru a fi platite din profitul de distribuit, dar nu sunt inca aprobate.

20. Documentele justificative sunt documentele primare care probeaza legal o operatiune.

21. Drept de subscriere la alocarea actiunilor reprezinta optiunea oricarei persoane de a subscrie si dreptul de a cere alocarea de actiuni provenind fie din conversia in actiuni a titlurilor de valoare de orice alta natura, fie din alte surse.

22. Filiala este o societate controlata de societatea mama.

23. Fondul comercial reprezinta partea din fondul de comert *) care nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care contribuie la mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activitati al intreprinderii, reprezentat de clientela, vad comercial, reputatie, debusee, pozitie
geografica etc. Fondul comercial (engl. goodwill), din punct de vedere contabil este o imobilizare necorporala care se determina ca diferenta de achizitie intre valoarea reala, stabilita ca valoare recunoscuta de parti in cadrul tranzactiilor directe, si valoarea inregistrata in contabilitate pentru bunurile identificabile care au facut obiectul tranzactiei.

24. Grupul de intreprinderi cuprinde o societate mama si toate filialele sale.

25. Interesele de participare reprezinta interesele detinute de o intreprindere in actiunile unei alte intreprinderi. Interesele de participare sunt detinute pe termen lung in scopul garantarii contributiei la activitatile intreprinderii respective. Un interes in actiuni include un interes ce poate fi convertit intr-o participatie in actiuni si o optiune de a achizitiona actiuni sau orice fel de astfel de participatii, fara a se tine seama de faptul ca actiunile la care se refera pot fi, dupa conversie sau dupa exercitarea optiunii, neemise. O participatie detinuta in contul unei alte intreprinderi va fi tratata ca fiind detinuta de intreprindere in sine. Interesele de participare cuprind investitiile in societatile asociate si investitiile strategice. O participare de 10% sau mai mult se presupune ca este o investitie strategica, daca nu se demonstreaza contrariul.*) Definit in Codul comercial.
26. Investitia directa reprezinta investitia care se realizeaza prin aport de fonduri financiare, bunuri mobile si imobile sau orice alte drepturi de proprietate ce pot fi evaluate in bani, prin crearea sau extinderea unei societati comerciale integral detinute de aceasta, a unei filiale, prin achizitionarea integrala a unei societati existente, prin participarea partiala intr-o societate noua sau existenta, cu sau fara posibilitatea de a exercita o influenta directa asupra administrarii societatii.

27. Investitia de portofoliu reprezinta o alta investitie decat cea directa, care se realizeaza prin intermediul urmatoarelor categorii de instrumente: valori mobiliare specifice pietei de capital, instrumente specifice pietei monetare, instrumente de plasament colectiv, operatiuni in conturi curente, operatiuni in conturi de depozit.

28. Intreprinderea este unitatea patrimoniala de tipul regiilor autonome, societatilor comerciale pe actiuni, societatilor cu raspundere limitata sau alte tipuri de societati comerciale, definite prin Legea nr.31/1990, republicata, care intocmesc situatii financiare ce reflecta activitatea proprie.

29. Obligatiile curente reprezinta obligatiile care:

. se asteapta sa fie exigibile in cadrul ciclului normal de exploatare al intreprinderii
sau
. sunt exigibile in 12 luni de la data bilantului.
Toate celelalte obligatii reprezinta obligatii pe termen lung (mai mare de un an).

30. Obligatiunea este valoarea mobiliara negociabila, care confera detinatorului calitatea de creditor. El are dreptul de a incasa de la emitent dobanzile aferente sumei date cu imprumut.

31. Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica apartinand unei intreprinderi, implicit bunurile la care acestea se refera.

32. Piata (in sensul aprecierii cifrei de afaceri) reprezinta o piata delimitata dupa criterii geografice.

33. Pragul de semnificatie este o expresie a semnificatiei sau importantei relative a unei probleme in contextul situatiilor financiare. O problema sau valoare este considerata semnificativa daca omiterea sa ar influenta in mod vadit deciziile utilizatorilor situatiilor financiare

34. Prevalenta economicului asupra juridicului este principiul potrivit caruia informatia contabila, pentru a fi credibila, trebuie ca evenimentele si tranzactiile pe care le reprezinta sa fie reflectate in contabilitate in concordanta cu realitatea economica si nu numai cu forma lor juridica.

35. Productia efectuata in scopuri proprii si capitalizata reprezinta costul lucrarilor si cheltuielile efectuate de intreprindere pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale si necorporale.

36. Raportul anual cuprinde situatiile financiare, raportul administratorilor si raportul auditorilor.

37. Sectorul de activitate (in sensul aprecierii cifrei de afaceri) reprezinta o parte distincta a activitatii unei intreprinderi ce furnizeaza un produs sau un serviciu diferit, sau un grup diferit de produse sau servicii inrudite, in primul rand clientilor din afara societatii.

38. Situatiile financiare cuprind conturile anuale si notele la acestea.

39. Societatea asociata reprezinta o intreprindere in care investitorul are o influenta semnificativa si care nu este nici filiala, nici afiliata. In mod normal, aceasta este evidentiata prin detinerea de catre investitor a 20 pana la 50% din actiunile cu drept de vot ale intreprinderii asociate.

40. Societatea mama este societatea care are una sau mai multe filiale

41. Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute in capitalul altor societati comerciale a caror detinere durabila este considerata utila acesteia.

42. Titluri de participare strategice reprezinta titluri de participare care sunt detinute intr-un procent de pana la 20% si nu asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative.
In situatia in care titlurile de participare strategice sunt detinute intr-un procent de sub 10%, sunt considerate interese minoritare.

43. Titlurile de participare detinute in societati asociate reprezinta titluri de participare ale unei intreprinderi a caror detinere intr-o proportie cuprinsa intre 20 - 50 % asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative.

44. Valoarea contabila neta este suma la care este inregistrat un activ in bilant dupa deducerea tuturor deprecierilor.

45. Valoarea de piata a unui activ reprezinta pretul care poate fi obtinut pe o piata activa. O piata activa exista atunci cand:

a) activele de pe piata sunt relativ omogene;

b) sunt cantitati suficiente de asemenea active tranzactionate, in asa fel incat oricand pot fi gasiti potentiali cumparatori si vanzatori;

c) preturile sunt disponibile pentru a fi cunoscute de catre public.

46. Valoarea reala (engl. fair value) este valoarea recunoscuta de parti in cadrul tranzactiilor directe.

47. Valoarea realizabila este pretul estimat la care activul poate fi vandut sau instrainat in mod normal, in jurul datei de inchidere a bilantului.

48. Valoarea realizabila neta reprezinta pretul de vanzare estimat la care activul ar putea fi vandut sau instrainat in mod normal, in apropierea datei de inchidere a bilantului, mai putin costurile estimate pentru finalizare si costurile de vanzare necesare.

49. Valoarea recuperabila este suma pe care intreprinderea se asteapta sa o recupereze din utilizarea viitoare a unui activ, inclusiv valoarea sa reziduala in momentul instrainarii.

50. Valoarea reziduala reprezinta valoarea neta pe care o intreprindere estimeaza sa o obtina prin cedarea unui activ la incheierea duratei sale de utilizare, dupa deducerea cheltuielilor aferente cedarii .

51. Variatia stocurilor de produse finite si productie in curs de executie reprezinta variatia in plus (crestere) sau in minus (reducere) dintre valoarea la cost de productie a stocurilor de produse si productie in curs de la finele perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in curs, fara a lua in calcul provizioanele constituite pentru depreciere.

52. Venituri/cheltuieli angajate sunt veniturile/cheltuielile ce se inregistreaza in exercitiul financiar in care au aparut, fara a tine seama de momentul efectiv al incasarii/platii acestora.

53. Venituri/cheltuieli in avans sunt veniturile/cheltuielile care se incaseaza/platesc in exercitiul financiar curent, dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior.

54. Veniturile si cheltuielile extraordinare sunt venituri si cheltuieli care nu provin din activitatile curente ale intreprinderii si, ca urmare, nu apar frecvent sau cu regularitate.