CONTRACT DE PRESTARI SERVICIICONTRACT DE PRESTARI SERVICII
NR.01 DIN 08.01.2008

I.PARTILE CONTRACTANTE
Societatea comerciala NARDO PROCON S.R.L.,cu sediul in Ploiesti,str. 8 Martie nr.1A,inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J29/2282/07.09.2007,cod fiscal nr.RO 22377746,titulara a contului nr.RO93RZBR0000060009594153 deschis la Raiffeisen Bank Ploiesti,reprezentata de Arsinte Narcisa Florentina,avand functia de administrator,in calitate de PRESTATOR,
Si
Societatea comerciala GAUSS S.R.L.,cu sediul in Timisoara,str. Paris nr.2A,tel:0256/294711,
Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J35/5004/1992,cod fiscal nr.RO 3044753,titulara a contului nr.RO62BUCU565654992511R001,deschis la Alpha Bank Timisoara,reprezentata de Stoian Mircea,avand functia de administrator,in calitate de BENEFICIAR,
au convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii,avand urmatoarele clauze:
II.OBIECTUL CONTRACTULUI
Prestatorul se obliga sa presteze pentru beneficiar servicii pentru,, Intocmirea documentatiei topo-cadastrale in format analogic si digital ,in vederea inscrierii in carea funciara si asigurarea datelor GIS pentru organizarea sistemului informational al patrimoniului ,,pentru terenuri in suprafata de aproximativ 59.000 hectare.
Prestatorul va realiza urmatoarele activitati:
- realizarea bazei de date si incarcarea bazei de date
- implementarea sistemului informatic
- asistenta pentru implementarea GIS
III. TERMENUL DE EXECUTARE A SERVICIILOR
Prestatorul va realiza serviciile prevazute in contract in termen de 5 luni ,incepand cu data de 08.01.2008,pana la data de 09.06.2008.Pana la data de 04.04.2008,prestatorul va realiza asigurarea datelor GIS pentru organizarea sistemului informational ,pe o suprafata de aproximativ 13.500 hectare,urmand ca restul sa fie realizat pana la data de 09.06.2008.
IV.PRETUL SERVICIILOR;MODALITATI DE PLATA
Pentru serviciile efectuate de prestator ,beneficiarul va plati acestuia suma de lei/ha,plus TVA.

-2-
V.OBLIGATIILE PRESTATORULUI
Se obliga sa presteze serviciile prevazute in contract ,conform termenelor de executie stabilite,pana la datele scadente.
Se obliga sa asigure resursele umane ,materiale,echipamentele cerute de si pentru contract.
Se obliga sa respecte confidentialitatea privind serviciile pe care le presteaza pentru beneficiar ,in baza prezentului contract ,fata de terte persoane.
VI.DREPTURILE PRESTATORULUI
Prestatorul are dreptul sa primeasca plata pentru serviciile executate pentru beneficiar prevazute in prezentul contract.
VII.OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
Sa plateasca prestatorului pretul serviciilor la termenele scadente din prezentul contract.
VIII.DREPTURILE BENEFICIARULUI
Sa beneficieze de serviciile prestate in temeiul acestui contract.
Sa verifice calitatea serviciilor realizate de prestator cu ocazia preluarii acestora.
IX.RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE
Pentru neexecutarea ,executarea partiala sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract,partea in culpa va plati celeilalte parti daune.
Modificarea prezentului contract este posibila numai cu acordul partilor contractante,caz in care se va incheia act aditional datat,semnat si stampilat de ambele parti.
X.LITIGII
Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila ,iar daca acest lucru nu este posibil,vor fi solutionate de instantele competente.


Prestator, Beneficiar,
S.C. NARDO PROCON SRL S.C. GAUSS SRL