CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII referat

Nr. .. din .

I. PARTILE CONTRACTANTE
S.C. MOLDO OLT SERV SRL, cu sediul in,Botosani,str Fratii Matei,nr 113, CUI. 23650223, Nr. Reg. Com. J07/240/03.04,2008, cont IBAN nr SV19653660700, deschis la BRD Botosani, sucursala Bucovina, reprezentata de Balteanu Ciprian-Petru, in calitate de PRESTATOR , si

S.C .. SRL, cu sediul in, .CUI., Nr. Reg. Com. .., cont IBAN nr ., deschis la , sucursala , reprezentata de ., in calitate de BENEFICIAR

au convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de servicii de .

III. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata de..incepand de la data de. si pana la data de .

IV. MODALITATEA DE PLATA

Pretul prestarii serviciilor descrise mai sus, prestate de FURNIZOR catre BENEFICIAR este de _______

BENEFICIARUL va plati pretul lunar, in data de 20 a lunii in curs.

V. GARANTII

5.1. Prestatorul de servicii garanteaza pentru serviciile prestate.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. Prestatorul de servicii se obliga: sa respecte conditiile contractuale.
6.2. Beneficiarul serviciilor se obliga: sa respecte conditiile contratuale.

VII. CONDITII INCETARE CONTRACT

Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:
a) prin ajungere la termen
b) cu anticipatie prin acordul partilor sau pentru neindeplinirea clauzelor contractuale

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.


8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 60 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. LITIGII

9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
9.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

X. CLAUZE FINALE

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
10.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
10.4. Prezentul contract a fost incheiat azi, , in 2|(doua|) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR BENEFICIAR

Copyright © Contact | Trimite referat