CONTRACT DE DISTRIBUTIECONTRACT DE DISTRIBUTIE

Nr. / . (SHEBA DISTRIBUTION)

Nr/(.)


S.C. SHEBA DISTRIBUTION SRL, avand sediul in Bucuresti, str. Targu Neamt nr. 11, bl. M2B, 8/4, sc. B, et. 6, ap. 71, sector 6, cod unic R 14992022, inregistrata in registrul comertului sub nr. J40 / 11152 / 2002, contul RO53 BPOS 7080 2783 288ROL01, deschis la Banc Post Agentia Ghencea, reprezentata prin dl. Petrut Mihalache, Director Vanzari, denumita in cele ce urmeaza "Furnizor"
si
SC Ideea Connect SRL avand sediul in Mogosoaia, str. Bucuresti-Targoviste, nr. 44 , fax ......, telefon 326 48 50 inregistrata in registrul comertului sub nr. J23/1828/2007. avand codul unic RO 22058631, contul RO43BTRL04801202E64841XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin dl. Lazar Nicolae Cornel denumita in cele ce urmeaza "Distribuitor"
unde:
Furnizorul produce si desface produsele enumerate in art.2 al acestui CONTRACT si doreste sa acorde dreptul Distribuitorului in desfacerea produselor catre clientii acestuia in scopul cresterii constante a partii de piata ocupate de respectivele produse, iar Distribuitorul doreste sa desfaca produsele Furnizorului in conditiile prezentului CONTRACT, au convenit cele ce urmeaza:

1. Obiectul CONTRACTULUI
Furnizorul acorda Distribuitorului dreptul de desfacere a Produselor Furnizorului, asa cum sunt ele determinate prin art.2, iar Distribuitorul accepta acest drept in conditiile stipulate mai jos.
Pe durata acestui CONTRACT, Furnizorul il va aproviziona pe Distribuitor la cererea acestuia din urma.
Distribuitorul se obliga sa faca toate eforturile pentru a vinde Produsele in Teritoriu.

2. Produse
"Produse" inseamna toate produsele enumerate in Anexa nr.1. Preturile lor de lista sunt afisate pe site-ul www.rqa.ro si sunt intelese preturi franco depozitul Furnizorului (sau alta modalitate de determinare).
Furnizorul are dreptul de a adauga, inlocui sau sterge orice articol inscris in Anexa nr.1, daca prin aceasta nu prejudiciaza pe Distribuitor si daca i-a notificat modificarea cu minimum 15 (cincisprezece) zile inainte de data, comunicata Distribuitorului, la care modificarea va avea loc.

3. Durata
Acest CONTRACT va fi in vigoare de la data de .. pana la data de .., cu exceptia cazurilor prevazute de art. 5 si 16. Contractul se considera prelungit automat cu inca un an daca partile nu doresc incetarea acestuia.

4. Pretul, termenul de livrare
Pretul la care Furnizorul livreaza produsele Distribuitorului va fi cel din Anexa nr. 2, minus un rabat de 25 (douazecisicinci) procente. Pentru produsele pe care Distribuitorul le achizitioneaza in vederea afisarii/demonstratiilor in showroom-ul propriu se va acorda un discount de 25% (douazecisicinci procente), in limita de 1 buc. din fiecare model. In momentul comenzii Distribuitorul va trebui sa mentioneze pe comanda discountul solicitat in dreptul fiecarei linii din comanda.
Distribuitorul va suporta cheltuielile de transport, asigurare a Produselor, etc. Orice modificare a preturilor din Anexa nr.2 va fi notificata Distribuitorului cu minimum 15 (cincisprezece) zile inainte de data la care modificarea va avea loc.
Plata produselor se va face la termen de 30 zile iar livrarea va avea loc in 48 de ore de la data comenzii.
Furnizorul va emite factura fiscala pentru Produsele livrate, in conformitate cu preturile stabilite de Furnizor si acceptate de Distribuitor.
Distribuitorul va putea verifica starea tehnica a echipamentelor in momentul luarii in primire a acestora. Semnatura de acceptare a facturii/avizului de insotire mentionate va certifica predarea de catre Furnizor a echipamentelor in perfecta stare de functionare.
Pretul de vanzare catre tertii cumparatori ai echipamentelor va fi stabilit in mod liber de catre Distribuitor. Distribuitorul va incheia cu acestia contracte de vanzare-cumparare in calitate de proprietar Furnizor.
Plata pretului se va face in lei, la cursul BNR din ziua facturarii, in contul bancar al Furnizorului, mentionat in preambulul contractului. In caz de intarziere a platii valorii actualizate a facturii, Distribuitorul va fi obligat la plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 1 % din aceasta valoare, pentru fiecare zi de intarziere.

5. Obligatiile Distribuitorului
Distribuitorul va actiona ca un comerciant independent, cumparand produsele de la Furnizor si revanzandu-le in nume si cont propriu. Distribuitorul va depune toate eforturile pentru a asigura o activitate promotionala adecvata si pentru dezvolatarea vanzarii Produselor la clientii proprii.
In baza acestui CONTRACT, Distribuitorul nu va actiona ca agent al Furnizorului si nu va avea nici un drept de a actiona in numele sau de a crea obligatii in sarcina Furnizorului.
Acest CONTRACT nu creeaza un raport de munca, de franchising ori de asociere intre Furnizor si Distribuitor.

7. Rapoarte lunare
Distribuitorul va transmite Furnizorului, nu mai tarziu de a 15-a zi a lunii urmatoare celei analizate, un raport avand forma si continutul prevazute de Anexa nr.3 la prezentul CONTRACT. In mod special, acest raport va cuprinde mentiuni privind stocul Produselor detinut de Distribuitor si volumul vanzarilor in luna analizata.

8. Reclama/publicitatea comerciala
Distribuitorul este obligat, pe costul sau, sa promoveze publicitar produsele in teritoriu. Furnizorul va pune la dispozitia Distribuitorului, gratuit, mostre de cataloage si materiale publicitare folosite pentru promovarea in mod direct de Furnizor a acestor Produse la clientii proprii.
Distribuitorul va participa, pe costul sau, la targurile si expozitiile pe care le considera relevante pentru promovarea Produselor in Teritoriu.
9. Service-ul Produselor
Distribuitorul va asigura cumparatorilor sprijinul de specialitate necesar pentru instalarea si configurarea Produselor. In perioada de garantie, service-ul Produselor se va efectua gratuit, la sediul Furnizorului, toate cheltuielile de transport si asigurare revenind Distribuitorului.
Dupa expirarea perioadei de garantie, service-ul se poate efectua, in functie de tipul defectiunii, la sediul Furnizorului, tariful practicat fiind de 11 USD/ora, incluzand manopera dar neincluzand contravaloarea eventualelor piese de schimb si TVA sau la sediul Garmin Europe din Marea Britanie.

10. Garantiile acordate cumparatorilor
Distribuitorul nu va acorda cumparatorilor alte garantii decat cele ce i-au fost acordate de catre Furnizor cu ocazia cumpararii de la acesta a Produselor si care sunt cuprinse in Anexa nr.3 la CONTRACT.
Incalcarea acestei obligatii atrage dupa sine raspunderea Distribuitorului pentru eventualele prejudicii suferite de catre Furnizor.

11. Obligatia de neconcurenta a Distribuitorului
Pe intreaga durata a prezentului CONTRACT, Distribuitorul se obliga sa nu achizitioneze produse marca Garmin decat de la Furnizor respectiv Sheba Distribution.

12. Obligatiile Furnizorului
Furnizorul va accepta toate comenzile transmise de Distribuitor, in masura in care le poate onora. El va confirma comenzile acceptate in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data transmiterii lor.
Furnizorul se obliga sa execute integral si la termen toate comenzile pe care le-a acceptat.
De asemenea, Furnizorul se obliga sa:
1. furnizeze Distribuitorului toate informatiile tehnice, economice, etc. necesare pentru desfacerea Produselor, impreuna cu documentatia aferenta;
2. puna la dispozitia Distribuitorului, pe cheltuiala acestuia din urma, personalul tehnic necesar in vederea pregatirii personalului Distribuitorului in vanzarea si configurarea Produselor;
3. puna la dispozitia Distribuitorului, la cererea si pe cheltuiala acestuia din urma, personal de specialitate pentru a asigura service-ul, daca Distribuitorul nu dispune de personal specializat in acest sens si doreste efectuarea depanarii la sediul sau sau in teritoriu.


13. Secretul comercial si know-how-ul
Fiecare parte contractanta se obliga sa nu divulge unei terte persoane sau sa nu foloseasca, cu exceptia situatiilor impuse de prezentul CONTRACT, nici o informatie de natura confidentiala, de ex. informatii tehnice, informatii comerciale, know-how, structura preturilor, informatii administrative.
Aceasta interdictie isi pastreaza valabilitatea si dupa incetarea prezentului CONTRACT.

14. Cesiunea CONTRACTULUI
Nici una din partile prezentului CONTRACT nu va cesiona drepturile si obligatiile sale rezultate din acest CONTRACT unei terte persoane, fara acordul scris al celeilalte parti. Acordul scris trebuie comunicat cedentului in termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data la care cedentul a cerut cedatului consimtamantul.
In cazul in care cedatul nu raspunde in termenul mai-sus-aratat, se considera ca cedatul nu consimte la cesiunea CONTRACTULUI.

15. Forta majora
Exceptand cazurile in care nu au prevazut in mod expres altfel, nici una din partile prezentului CONTRACT nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza prezentului CONTRACT, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment imprevizibil la data incheierii CONTRACTULUI si ale carui consecinte sunt de neinlaturat de partea care il invoca. Sunt considerate asemenea evenimente: razboiul, calamitatile naturale, grevele, restrictiile legale si oricare alt eveniment care este in afara controlului partii care il invoca.
Partea care invoca evenimentul mai-sus mentionat este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.


16. Incetarea CONTRACTULUI
Prezentul CONTRACT inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in cazul in care oricare din parti:
1. nu isi executa o obligatie considerata esentiala pentru acest CONTRACT, sau;
2. este declarata in stare de incapacitate de plati, faliment sau declanseaza procedura de lichidare, inainte de inceperea executarii acestui, sau;
3. cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara a avea acordul celeilalte parti, sau;
4. isi incalca din nou oricare din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata de catre cealalta parte ca o noua incalcare va duce la rezolutiunea/rezilierea acestui CONTRACT, sau;
5. in maximum 3 (trei) zile de la data la care i-a fost notificata incalcarea oricareia din obligatiile sale, nu executa sau executa in mod necorespunzator aceasta obligatie.
sau in cazul:
1. condamnarilor civile sau penale ale Distribuitorului, care ii pot afecta Furnizorului reputatia sau stanjeni afacerile;
2. orice schimbari importante in structura (forma) juridica sau managementul Distribuitorului;
Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu minimum 30 (treizeci) zile inainte de data la care urmeaza sa-si produca efectele.
Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea CONTRACTULUI.

17. Cumpararea stocului in cazul incetarii CONTRACTULUI
In cazul in care acest CONTRACT inceteaza ca urmare a interventiei Furnizorului, fara a fi cazul culpei Distribuitorului, Furnizorul se obliga sa cumpere stocul de produse existent la Distribuitor la data incetarii, cu exceptia Produselor care au fost deteriorate din culpa Distribuitorului. Pretul de cumparare va fi pretul de achizitionare a Produselor de catre Distribuitor conform facturilor de livrare.

18. Returnarea documentatiei si materialelor
La data incetarii acestui CONTRACT, Distribuitorul va returna Furnizorului toate mostrele, documentatia (de service, comercializare,etc) si orice produs apartinand acestuia din urma.
19. Notificari
In intelesul prezentului CONTRACT, orice notificare/comunicare adresata de o parte celeilalte va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa acestei ultime parti la adresa mentionata la inceputul prezentului CONTRACT. In cazul in care comunicarea/notificarea va fi facuta prin posta, ea va lua forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire ce se considera ca a fost primita de destinatar in 3 (trei) zile de la data la care a fost predata serviciului postal. In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax sau telex, comunicarea se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare urmatoare celei in care a fost expediata.
Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti, daca nu sunt confirmate prin una din modalitatile prevazute de acest articol.

20. Prevederi finale
Modificarea prezentului CONTRACT poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti.
Prezentul CONTRACT, impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere orala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
In cazul incalcarii de catre una din parti a obligatiei(ilor) sale, neexercitarea de catre partea prejudiciata a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a respectivei obligatii nu inseamna ca partea prejudiciata a renuntat la acest drept.
Prezentul CONTRACT a fost incheiat astazi ., in 2 (doua) exemplare identice, cate unul pentru fiecare parte.FURNIZOR, DISTRIBUITOR,
SC Sheba Distribution SRL SC Ideea Connect SRL
Director, Director Executiv,
Bogdan Condurateanu Lazar Aurel Octavian
.. .ANEXA nr. 1

Produsele care fac obiectul CONTRACTULUI sunt:

1. Receptoare GPS portabile (Handheld GPS), marca Garmin
2. Plottere pentru navigatie maritima (Chartplotters) marca Garmin
3. Sonare cu GPS (GPSMAP Sounders) marca Garmin
4. Sonare pentru pescuit (Fishfinders) marca Garmin
5. Senzori GPS OEM marca Garmin
6. Software Garmin MapSource
7. Accesorii pentru produsele de mai sus (huse, cabluri pentru transfer de date si alimentare, antene externe, suporti de montare, traductoare, etc) marca GarminANEXA nr. 2

Raport lunar:STOC EXISTENT


MODELCantitate
(nr. bucati)


1.
2.
3.

Vanzari luna .
(USD fara TVA)
Mentiuni, propuneri