Transparenta in administrarea informatiilor si serviciilor publice prin mijloace electroniceCAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 6. - (1) Prezentul titlu stabileste obiectivele, principiile, termenii si conditiile de utilizare a procedurii electronice de acces la informatiile si serviciile publice si furnizarea acestora, precum si regulile generale de asigurare, prin mijloace electronice, a transparentei informatiilor si serviciilor publice ca parte integranta a reformei administratiei publice.
(2) Autoritatile administratiei publice vor furniza informatiile si serviciile publice prin mijloace electronice concomitent cu procedurile traditionale.
Art. 7. - Obiectivele prezentului titlu sunt urmatoarele:
a) reducerea cheltuielilor publice, combaterea birocratiei si a coruptiei la nivelul institutiilor publice;
b) cresterea gradului de transparenta a modului de utilizare si administrare a fondurilor publice;
c) imbunatatirea accesului la informatii si servicii publice in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si liberul acces la informatiile de interes public;
d) eliminarea contactului direct intre functionarul de la ghiseu si cetatean sau agentul economic;
e) furnizarea de informatii si servicii publice de calitate prin intermediul mijloacelor electronice;
f) intarirea capacitatii administrative a institutiilor publice de a-si indeplini rolul si obiectivele si de a asigura furnizarea, intr-o maniera transparenta, de informatii si servicii publice;
g) promovarea colaborarii dintre institutiile publice pentru furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice;
h) redefinirea relatiei intre cetatean si administratia publica, respectiv intre mediul de afaceri si administratia publica, in sensul facilitarii accesului acestora la serviciile si informatiile publice, prin intermediul tehnologiei informatiei;
i) promovarea utilizarii Internetului si a tehnologiilor de varf in cadrul institutiilor publice.
Art. 8. - (1) Principiile care stau la baza furnizarii de informatii si servicii publice prin mijloace electronice sunt:
a) transparenta in furnizarea de informatii si servicii publice;
b) accesul egal, nediscriminatoriu, la informatii si servicii publice, inclusiv pentru persoanele cu handicap;
c) eficienta utilizarii fondurilor publice;
d) confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului datelor cu caracter personal;
e) garantarea disponibilitatii informatiilor si a serviciilor publice.
(2) Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure respectarea principiilor prevazute la alin. (1) in relatia cu persoanele fizice sau juridice interesate sa utilizeze procedura electronica pentru accesul la informatii si servicii publice, precum si pentru schimbul de informatii.
Art. 9. - (1) Prin prezentul titlu se infiinteaza Sistemul Electronic National ca sistem informatic de utilitate publica, in scopul asigurarii accesului la informatii publice si furnizarii de servicii publice catre persoane fizice si juridice.
(2) Operatorii Sistemului Electronic National sunt:
a) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei din subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, pentru "Sistemul e-guvernare";
b) Ministerul Administratiei Publice, pentru "Sistemul e-administratie";
c) autoritatea stabilita de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in conditiile aprobate de acesta, pentru Sistemul de aparare si siguranta nationala.
(3) Operatorii vor lua masurile necesare pentru dezvoltarea Sistemului Electronic National si vor asigura actiunile de promovare a acestuia.
(4) Operatorii vor utiliza standarde si proceduri de securitate care sa asigure un grad ridicat de fiabilitate si siguranta a operatiunilor desfasurate in cadrul Sistemului Electronic National, in acord cu practicile internationale in domeniu.
Art. 10. - In cadrul Sistemului Electronic National pot participa si alte persoane fizice sau juridice, precum banci, notari publici, experti, in conditiile legii.
Art. 11. - In sensul prezentului titlu, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) guvernare electronica este utilizarea de catre autoritatile administratiei publice centrale a aplicatiilor bazate pe tehnologia informatiei, in scopul:
1. imbunatatirii accesului la informatiile si serviciile publice ale autoritatilor administratiei publice centrale;
2. eliminarii procedurilor birocratice si simplificarii metodologiilor de lucru;
3. imbunatatirii schimbului de informatii si servicii intre autoritatile administratiei publice centrale;
4. imbunatatirii calitatii serviciilor publice la nivelul administratiei publice centrale;
b) administratie electronica este utilizarea de catre autoritatile administratiei publice locale a aplicatiilor bazate pe tehnologia informatiei, in scopul:
1. imbunatatirii accesului si furnizarii informatiilor si serviciilor publice ale autoritatilor administratiei publice locale catre cetateni;
2. eliminarii procedurilor birocratice si simplificarii metodologiilor de lucru;
3. imbunatatirii schimbului de informatii intre componentele autoritatilor administratiei publice locale;
4. imbunatatirii eficacitatii, eficientei si calitatii serviciilor publice la nivelul autoritatilor administratiei publice locale;
c) portalul pentru acces la servicii de guvernare electronica si la formulare administrative in format electronic ale administratiei publice centrale este sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa www.e-guvernare.ro, denumit in continuare "Sistem e-guvernare";
d) portalul pentru acces la servicii de administratie electronica si la formulare administrative in format electronic ale administratiei publice locale este sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa www.e-administratie.ro, denumit in continuare "Sistem e-administratie";
e) Sistemul Electronic National este ansamblul unitar alcatuit din "Sistemul e-guvernare" si "Sistemul e-administratie", accesibil prin Internet la adresa www.e-guvernare.ro;
f) procedura electronica este modalitatea prin care o persoana fizica sau juridica beneficiaza de facilitatile tehnice oferite de Sistemul Electronic National;
g) interactiunea unidirectionala este procedura electronica prin care destinatarii informatiilor publice si beneficiarii serviciilor publice au acces la formulare administrative, pe care le pot vizualiza, completa si tipari in vederea depunerii sau transmiterii acestora catre autoritatile administratiei publice prin mijloace traditionale;
h) interactiunea bidirectionala este procedura electronica prin care destinatarii informatiilor publice si beneficiarii serviciilor publice au acces la formulare administrative, pe care le pot vizualiza, completa si trimite catre autoritatile administratiei publice prin mijloace electronice;
i) interoperabilitatea este capacitatea sistemelor informatice, produselor-program, aplicatiilor sau serviciilor accesibile prin Sistemul Electronic National de a comunica si schimba informatii intr-o modalitate efectiva si compatibila.
Art. 12. - (1) Serviciile publice de baza ce vor fi furnizate prin intermediul mijloacelor electronice sunt:
a) declararea, notificarea si efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice privind taxele si impozitele datorate de catre persoane fizice si juridice la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic pentru asigurari sociale de sanatate si la bugetele locale;
b) servicii de cautare a unui loc de munca prin intermediul agentiilor de ocupare a fortei de munca, precum: evidenta locurilor de munca, evidenta somerilor, completarea cererilor pentru gasirea unui loc de munca, notificarea cu privire la locurile de munca disponibile;
c) servicii privind obtinerea de autorizatii sau certificate, precum: completarea cererilor pentru obtinerea certificatelor de urbanism, obtinerea autorizatiilor de constructie sau de desfiintare, completarea si transmiterea electronica a documentelor necesare eliberarii autorizatiilor si certificatelor, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plata, programarea in vederea eliberarii autorizatiilor sau a certificatelor;
d) servicii privind obtinerea de licente de functionare, precum: completarea cererilor pentru obtinerea de licente, completarea si transmiterea electronica a documentelor necesare eliberarii licentelor, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plata, programarea in vederea eliberarii licentelor;
e) servicii privind obtinerea de permise legate de mediu, precum: completarea cererilor pentru obtinerea permiselor legate de mediu, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plata;
f) servicii privind achizitiile publice efectuate prin mijloace electronice, inclusiv efectuarea de plati prin mijloace electronice de plata;
g) servicii privind inregistrarea unui comerciant sau efectuarea de mentiuni in registrul comertului, precum: transmiterea cererii de inregistrare in registrul comertului, transmiterea electronica a statutului, a contractului de societate sau a altor documente, rezervarea denumirii, programarea in vederea eliberarii autorizatiilor legale;
h) servicii in legatura cu evidenta informatizata a persoanei, precum: completarea cererilor de eliberare a pasapoartelor, cartilor de identitate si a permiselor de conducere, notificarea schimbarii domiciliului sau resedintei, transmiterea electronica a documentelor, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plata, programarea in vederea eliberarii unor astfel de documente, declararea furtului sau pierderii unor astfel de documente, urmarirea solutionarii reclamatiilor, publicarea listelor de documente pierdute;
i) servicii in legatura cu inregistrarea vehiculelor auto, precum: notificarea cu privire la achizitionarea unui nou vehicul, rezervarea optionala a numarului de inmatriculare, completarea formularelor necesare in vederea inmatricularii, programarea in vederea inmatricularii si prezentarii documentelor doveditoare;
j) servicii de sanatate publica, precum: informatii interactive cu privire la disponibilitatea serviciilor din unitati medicale, efectuarea de programari pentru servicii medicale, efectuarea de plati pentru serviciile medicale prin intermediul mijloacelor electronice de plata;
k) servicii privind accesul la biblioteci publice, precum: consultarea cataloagelor, intocmirea catalogului national virtual, consultarea de carti sau publicatii in format electronic;
l) inscrierea in diferite forme de invatamant, in special invatamantul liceal si superior: completarea si transmiterea electronica a cererilor de inscriere si a documentelor;
m) servicii privind colectarea de date statistice de catre Institutul National de Statistica, in special: notificari cu privire la demararea anchetelor statistice, completari de chestionare in format electronic, verificarea corelatiilor in timp real si notificarea in caz de erori, agregarea, procesarea si publicarea datelor;
n) servicii privind inregistrarea unei asociatii sau fundatii, precum: cererea de rezervare a denumirii, consultarea Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plata;
o) servicii privind declaratiile vamale, precum: intocmirea si transmiterea declaratiilor vamale, efectuarea de plati pentru taxele si comisioanele in vama prin mijloace electronice de plata;
p) servicii privind consultarea si eliberarea propriului cazier fiscal;
q) servicii de consultare a Monitorului Oficial al Romaniei.
(2) Prin hotarare a Guvernului se pot introduce in Sistemul Electronic National si alte servicii decat cele prevazute la alin. (1).
Art. 13. - Trimestrial, operatorii Sistemului Electronic National, impreuna cu autoritatile administratiei publice, elaboreaza rapoarte privind gradul de utilizare a serviciilor publice furnizate prin mijloace electronice in raport cu ponderea tuturor serviciilor publice furnizate si le inainteaza Guvernului Romaniei.


CAPITOLUL II
Procedura electronica


Art. 14. - Autoritatile administratiei publice au obligatia de a aplica procedura electronica prevazuta in prezentul capitol pentru furnizarea de informatii si servicii publice prin mijloace electronice catre persoane fizice sau juridice.
Art. 15. - Furnizarea serviciilor publice prevazute la art. 12, prin intermediul Sistemului Electronic National, se realizeaza gradual, in urmatoarele etape:
a) publicarea prin intermediul mijloacelor electronice a informatiilor de interes public;
b) interactiunea unidirectionala;
c) interactiunea bidirectionala;
d) efectuarea de plati prin mijloace electronice de plata.
Art. 16. - Dezvoltarea si operarea Sistemului Electronic National se fac in conformitate cu urmatoarele criterii:
a) furnizarea de servicii si informatii publice prin intermediul procedurii electronice se face pe categorii de utilizatori, persoane fizice sau juridice, intr-o modalitate integrata, pe baza de functionalitati, si nu pe baza competentei unei institutii publice;
b) asigurarea accesibilitatii serviciilor si informatiilor publice relevante pentru persoane fizice sau juridice prin intermediul unui unic punct: Sistemul Electronic National;
c) accesul la serviciile si informatiile publice va fi integrat la nivel central, judetean sau local prin informatiile si serviciile publice furnizate prin procedura electronica;
d) accesul la informatia detinuta de mai multe institutii publice va fi realizat astfel incat sa asigure protectia datelor cu caracter personal, conform legislatiei in vigoare.
Modificat de Ordonanta nr. 2 din 12/01/2006 Articolul 49 la 23/01/2006
Modificat de Ordonanta de urgenta nr. 92 din 10/11/2004 Articolul 44 la 15/07/2004


Art. 17. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Administratiei Publice stabilesc proceduri si norme, inclusiv cele legate de securitate, care sa asigure gradul necesar de confidentialitate si siguranta in utilizare, in scopul bunei desfasurari a procedurii electronice.
Art. 18. - (1) Toate documentele transmise in cadrul procedurii electronice trebuie sa fie prezentate in forma electronica si semnate electronic, in conditiile stabilite de operatorii Sistemului Electronic National.
(2) Orice document in forma electronica trebuie inregistrat in momentul transmiterii si al primirii, in conformitate cu procedura stabilita de operatorii Sistemului Electronic National.
(3) Orice document in forma electronica trebuie confirmat la primire, cu exceptia documentelor care confirma primirea.
(4) Formatul documentului electronic, precum si conditiile generarii, transmiterii si stocarii acestuia sunt stabilite de catre operatorii Sistemului Electronic National si aprobate prin hotarare a Guvernului.
Art. 19. - (1) Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei in Romania, infiintat prin Hotararea Guvernului nr. 271/2001, aproba proiectele din domeniul guvernarii electronice, propune Guvernului alocarea fondurilor necesare prin bugetele anuale ale autoritatilor administratiei publice si supervizeaza implementarea serviciilor publice prin procedura electronica, tinand cont de:
a) prioritatile stabilite prin strategiile sectoriale din domeniu;
b) planificarea fondurilor si controlul investitiilor realizate in domeniul tehnologiei informatiei;
c) securitatea informatiilor;
d) protectia datelor cu caracter personal;
e) accesibilitatea, diseminarea si modul de conservare a informatiilor publice;
f) accesibilitatea tehnologiei informatiei pentru persoanele cu handicap;
g) alte elemente legate de guvernare electronica.
(2) Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei in Romania exercita si urmatoarele atributii:
a) propune alocarea resurselor necesare dezvoltarii si administrarii efective a initiativelor de guvernare electronica;
b) recomanda adaptari ale strategiei si prioritatilor nationale cu privire la guvernarea electronica;
c) promoveaza utilizarea inovatiei in domeniul tehnologiei informatiei de catre autoritatile administratiei publice, initiative ce implica cooperarea intre mai multe autoritati publice, prin sprijinirea proiectelor pilot, a proiectelor de cercetare si a utilizarii tehnologiei informatiei;
d) monitorizeaza modul de implementare a proiectelor de tehnologia informatiei, prin intermediul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministerului Administratiei Publice;
e) coordoneaza, prin intermediul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, programele implementate la nivelul administratiei publice centrale, in scopul furnizarii de servicii de guvernare electronica, si va urmari eficientizarea utilizarii tehnologiei informatiei de catre institutiile publice ale administratiei publice centrale;
f) coordoneaza, prin intermediul Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, programele implementate la nivelul administratiei publice locale, in scopul furnizarii de servicii de administratie electronica, si va urmari eficientizarea utilizarii tehnologiei informatiei de catre institutiile publice ale administratiei publice locale;
g) coordoneaza activitatea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in stabilirea politicilor care vor contribui la adoptarea, la nivel national, a unui set de standarde si recomandari in domeniul tehnologiei informatiei privind eficienta si securitatea sistemelor de guvernare electronica;
h) coordoneaza activitatea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Administratiei Publice in stabilirea politicilor care vor contribui la adaptarea, la nivel national, a unui set de standarde si recomandari in domeniul tehnologiei informatiei privind interconectivitatea si interoperabilitatea sistemelor de guvernare electronica si a bazelor de date aferente.
Art. 20. - (1) In scopul acoperirii costurilor de operare si utilizare a Sistemului Electronic National, fiecare persoana juridica ce utilizeaza procedura electronica pentru obtinerea de servicii trebuie sa plateasca, dupa caz, operatorilor Sistemului Electronic National un tarif anual de utilizare.
(2) Cuantumul tarifului de utilizare si categoriile de utilizatori exceptate de la plata acestuia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Obligatia de plata a tarifului de utilizare prevazut la alin. (1) se naste in momentul inregistrarii in sistem.
(4) Persoanele fizice si institutiile publice nu datoreaza tarife de utilizare.
(5) Tariful prevazut la alin. (1) se constituie venit la bugetul operatorilor Sistemului Electronic National.
Art. 21. - Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei vor elabora strategii de dezvoltare a Sistemului Electronic National, in conformitate cu prioritatile si directiile stabilite de Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei in Romania.
Art. 22. - In fiecare an, pana la data de 31 martie, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Informatiilor Publice vor inainta Guvernului, cu avizul Grupului de Promovare a Tehnologiei Informatiei in Romania, un raport cu privire la stadiul furnizarii de servicii si informatii publice prin intermediul procedurii electronice.


CAPITOLUL III
Conditii de participare la procedura electronica


Art. 23. - Orice persoana fizica sau juridica are dreptul de a accesa prin procedura electronica, in conditiile Legii nr. 544/2001 si ale prezentului titlu, informatiile si serviciile publice.
Art. 24. - (1) Participarea la procedura electronica se poate face numai dupa inregistrarea in Sistemul Electronic National.
(2) Conditiile si procedura de inregistrare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Orice persoana fizica sau juridica din Romania are dreptul sa solicite inregistrarea in Sistemul Electronic National.
(4) Toate autoritatile administratiei publice au obligatia sa se inregistreze si sa utilizeze Sistemul Electronic National.


CAPITOLUL IV
Implementarea Sistemului Electronic National


Art. 25. - (1) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc autoritatile administratiei publice care au obligativitatea de a aplica prevederile prezentului titlu, precum si formularele administrative si serviciile publice, respectiv termenele de la care acestea vor participa la procedura electronica.
(2) Inregistrarea in Sistemul Electronic National a autoritatilor administratiei publice interesate sa participe la procedura electronica se realizeaza gradual, cu avizul operatorilor acestui sistem, prin hotarare a Guvernului.
Art. 26. - In termen de 60 de zile de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, fiecare autoritate a administratiei publice va transmite Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Administratiei Publice formularele administrative tipizate care se utilizeaza in raporturile cu persoanele fizice si juridice, care vor fi disponibile prin intermediul Sistemului Electronic National.
Art. 27. - (1) In termen de 6 luni de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, fiecare autoritate a administratiei publice are obligatia de a utiliza formulare administrative in format electronic prin intermediul Sistemului Electronic National, stabilite conform art. 25.
(2) In termen de 12 luni de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, institutiile publice ale administratiei publice centrale au obligatia de a implementa si utiliza, gradual, servicii publice furnizate prin intermediul Sistemului Electronic National, stabilite conform art. 25, in concordanta cu sistemele informatice existente in cadrul acestora.
(3) In termen de 24 de luni de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, institutiile publice ale administratiei publice locale au obligatia de a implementa si utiliza, gradual, servicii publice furnizate prin intermediul Sistemului Electronic National, stabilite conform art. 25, in concordanta cu resursele si sistemele informatice existente in cadrul acestora.
Art. 28. - (1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu, toate autoritatile administratiei publice vor transmite Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Informatiilor Publice date cu privire la existenta unei pagini proprii de Internet, prin care informatiile publice si serviciile publice sunt oferite prin intermediul mijloacelor electronice.
(2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu, toate autoritatile administratiei publice vor transmite Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Informatiilor Publice date cu privire la sistemele informatice existente in cadrul acestora si la serviciile publice oferite prin intermediul acestora, precum si la categoriile de utilizatori carora li se adreseaza.
Art. 29. - In termen de 6 luni de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, fiecare autoritate a administratiei publice, stabilita conform art. 25, are obligatia de a-si crea o pagina proprie de Internet.
Art. 30. - Realizarea paginilor de Internet ale autoritatilor administratiei publice se face avand in vedere urmatoarele criterii de performanta:
a) viteza de regasire a informatiilor;
b) accesibilitatea si disponibilitatea informatiilor si serviciilor publice oferite;
c) relevanta informatiei prezentate;
d) structurarea informatiilor;
e) existenta unor masuri pentru protectia datelor cu caracter personal;
f) existenta unor masuri de securitate pentru protejarea informatiei.


CAPITOLUL V
Dispozitii finale


Art. 31. - Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pot adopta, acolo unde se impune, norme obligatorii pentru utilizarea Sistemului Electronic National, in functie de gradul de dezvoltare a tehnologiei si de cerintele de securitate necesare.
Art. 32. - (1) Ministerul Administratiei Publice va infiinta, pana la data de 31 ianuarie 2004, prin hotarare a Guvernului, Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei Publice, care va intretine, dezvolta si promova "Sistemul e-administratie".
(2) Incepand cu data de 1 februarie 2004, operatorul "Sistemului e-administratie" este Centrul Informatic National al Bazelor de Date Integrate ale Ministerului Administratiei Publice.
Art. 33. - Prevederile prezentului titlu intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.