NEGLIJENŢA ÎN PǍSTRAREA SECRETULUI DE STAT (art. 252 C. pen.)1. Conţinutul legal:
“Neglijenţa care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat, precum şi neglijenţa care a dat prilej altei persoane sǎ afle un asemenea secret, dacǎ fapta este de naturǎ sǎ aducǎ atingere intereselor statului, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.”
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic special - este reprezentat de acele relaţii sociale referitoare la buna desfǎşurare a activitǎţii de serviciu, care este incompatibilǎ cu comportarea neglijentǎ a funcţionarilor publici, precum şi a celorlalţi funcţionari în pǎstrarea secretului de stat.
- obiectul material – acesta este reprezentat de un document care constituie secret de stat. Noţiunea de secrete de sata este definitǎ în art. 150 C. pen.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ – acesta este calificat – fiind un funcţionar public sau funcţionar. Numai persoanele care au aceastǎ calitate au acces la respectivele documente cu caracter secret şi numai ele ar putea avea o comportare neglijentǎ. Calitatea de funcţionar sau de funcţionar public trebuie sǎ existe în momentul sǎvârşirii faptei. Participaţia nu este posibilǎ.
- subiectul pasiv - poate fi oricare dintra unitǎţile prevǎzute în art. 145 C. pen. Sau alte persone juridice ale cǎror interese au fost lezate ca urmare a neglijenţei în pǎstrarea secretului de stat.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectivǎ:
- elementul material – constǎ în comportarea neglijentǎ a funcţionarului public sau funcţionarului, care a avut ca urmare distrugerea, alterarea, pierderea, sustragerea unui document ce constituie secret de stat; trebuie ca fapta sǎ fie de naturǎ sǎ aducǎ atingere intereselor statului. Dacǎ aceastǎ cerinţǎ nu este îndeplinitǎ, fapte va atrage o altǎ sancţiune.
- urmarea imediatǎ – constǎ în distrugerea, alterarea, pierderea, sustragerea unui document ce constituie secret de stat, ori sǎ fi dat prilejul unei persoane de a afla un astfel de secret.
3B. Latura subiectivǎ:
- forma de vinovǎţie – culpa în oricare din formele sale.

4. Forme.Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii – nu sunt posibile;
2. tentativa – nu este posibilǎ;
3. fapt consumat - aceastǎ infracţiune se consumǎ în momentul în care s-au produs consecinţele cerute de lege.
SANCŢIUNI: închisoarea de la 3 luni la 3 ani.