Documentarea procesuala a declaratiilor martorului

Declaratiile martorului sunt consemnate in scris. Desi s-ar parea ca materializarea declaratiilor martorilor ridica mai putine probleme fata de celelalte activitati, trebuie de retinut ca valoarea probei testimoniale depinde, in ultima analiza, de modul in care ceea ce prezinta martorii este selectat si consemnat corect in declaratiile acestora. La consemnarea declaratiilor martorilor trebuie sa se retina ceea ce este esential si are valoare pentru cauza. In acest sens, prezinta valoare numai ceea ce martorii au perceput, deaceea in declaratiile lor nu se consemneaza concluziile, presupunerile sau parerile lor. Declaratiile martorului se consemneaza de catre organul de urmarire penala pe formular tip de declaratie. Daca martorii doresc sa-si consemneze personal declaratiile, li se pun la dispozitie coli de hirtie si nu formularele tip de declaratie.
Atunci cind martorii isi consemneaza personal declaratiile, in continutul acestora trebuie sa se faca mentiunea -- pe linga datele ce le prevede formularul tipizat -- si despre cele privind depunerea juramintului si avertizare cu privire la consecintele nedeclararii adevarului, precum si obiectul cauzei in legatura cu care sunt ascultati. Cind martorul este sot sau ruda apropiata, in continutul declaratiei trebuie sa se mentioneze ca i s-au adus la cunostinta prevederile legale si doreste sa depuna ca martor.
In cazul martorilor de buna-credinta, in declaratie se reda continutul celor expuse, spre deosebire de al celor de rea credinta, cind in declaratie se consemneaza atit intrebarile adresate, cit si raspunsurile lor.
Consemnarea in acest mod se impune pentru a nu da posibilitate martorilor sa invoce, ulterior, ca nu au fost intrebati in legatura cu faptele sau imprejurarile cu privire la care au declarat mincinos.
Declaratiile martorilor trebuie sa reflecte personalitatea acestora, gradul de instructie si cultura, expresiile specifice, termenii uzuali folositi. Organul de urmarire penala nu trebuie sa "prelucreze" declaratiile martorilor, in sensul de a reda depozitiile acestora la nivelul sau de pregatire. De asemenea, nu trebuie sa inlocuiasca terminologia folosita de catre martor decit in masura in care se impune eliminarea unor expresii indecente.
Declaratiile se consemneza fara adaugari ori stersaturi, iar in eventualitatea ca apar, ele trebuie certificate de catre martori si persoana care conduce ascultarea. Pentru evitarea oricaror obiectii sau suspiciuni, spatiile ramase libere se bareaza. Declaratia se citeste martorului, iar daca solicita, i se da sa o citesca, dupa care este semnata pe fiecare pagina -- atit de martor, cit si de cel care a facut ascultarea. Cind martorul nu poate ori refuza sa semneze, se va face mentiune despre aceasta in declaratia scrisa. Cit priveste imposibilitatea martorului de semna, asemenea situatii pot aparea in practica si ele trebuie rezolvate in conformitate cu prevederile legale. Atunci, insa, cind martorul refuza sa semneze, insemna ca nu este de acord cu continutul declaratiei. O astfel de declaratie nu are nici o valoare pentru cauza, din moment ce martorul nu si-o insusesete si nu o confirma sub semnatura.
In asemenea situatii, nici pregatire si nici ascultarea nu s-au desfasurat in conditii corespunzatoare. Trebuie stabilite motivele pentru care martorul refuza sa semneze si, in conformitate cu prevederile legale, declaratia sa fie completata dupasolicitarea sa, pentru ca acesta sa fie de acord cu ea si s-o semneze. Declaratiile martorilor pot fi fixate si pe banda magnetica sau videomagnetica. Desi, inregistrarile, benzile magnetice nu sunt prevazute printre mijloacele de proba, ele se folosesc in cauza, in special, in scop tactic.
Pe banda magnetica ori videomagnetica trebuie sa fie iregistrat: data, ora si locul ascultarii, numele, prenumele si unitatea organului de urmarire penala, datele de identificare a martorului, cauza in care este ascultat, faptul ca martorului i s-au adus la cunostinta ca declaratia lui va fi inregistrata. De obicei, astfel de inregistrari se folosesc la ascultarea martorilor, cu ocazia cercetarii la fata locului. Ele nu inlatura declaratiile ulterioare, dar prezinta importanta si pot avea valoare deosebita pentru considerentul ca informatiile furnizate de martori nu sunt viciate de influenta diversilor factori.
Cind se foloseste inregistrarea audio sau video se procedeaza in felul urmator:
1) cu ajutorul magnetofonului se inregistreaza tot continutul declaratiilor martorilor;
2) de pornit casetofonul si de-l pus in regimul de inregistrare;
3) persoana care conduce actiunea de urmarire penala trebuie sa se prezinte spunindu-si gradul, functia pecare o are, numele de familie si prenumele,
4) sa spuna ca inregistrarea se foloseste pentru fixarea declaratiilor martorului numindui numele, prenumele si patronimicul;
5) ora inceperii audierii;
6) sa aduca la cunostinta audiatului ca in procesul audierii va fi folosita inregistrarea audio
7) sa faca mentiune despre caracteristicile tehnice ale mijloacelot tehnice folosite;
8) sa enumere toate persoanele care participa la audire inafara de dinsul si martor (functia si numele);
9) sa inscrie datele de ancheta ale celui audiat;
10) sa lamuresca la microfon drepturile li obligatiile martorului;
11) sa atentioneze martorul despre raspunderea pe care o poarta conform art. 312 si 313 CP RM;
12) sa propuna martorului sa faca declaratii in forma de relatare libera;
13) sa puna, dupa necesitate intrebari fixind pe banda audio si raspunsurile la ele;
14) in caz ca la ascultare mai participa si alte persoane sa atentioneze faptul dat prin fraze indicatoarecum ar fi: "intrebarea este adresata de procurorul Moraru"; "raspunsul este dat de martorul Sirbu";
15) dupa fixarea declaratiilor pe banda magnetica ea se asculta impreuna cu toti participantii la actiune facunduse mentiune despre aceasta. De intrebat persoana audiata daca are observatii sau completari. De inregistrat acestea daca exista pe aceeasi banda;
16) sa anunte ora cind audierea a luat sfirsit.
Daca persoana audiata va incerca pe parcursul inregistrarii sa faca o declaratie falsa referitoare la conditiile audierii lui, spre exemplu: va cere ca persoanele careconduc audierea sa inceteze sa faca abuz de forta fizica, trebuie de cerut ca audiatul sa iceteze sa rfaca astfel de declaratii si de prelungit actiunea procesuala in prezenta carorva colaboratori ai procuraturii.
Dupa finisarea inregistrarii banda audio se impacheteaza in modul urmator:
1) banda magnetica cu inregistrarea facuta pe ea se rebobineaza astfel incit inceputul audierii sa fie la inceputul benzii;
2) banda magnetica sau caseta se pune intr-un pachet de polietelena apoi se pune intr-o cutie, pe care se face o inscrire de catre persoana care a condus audierea cu privire la declaratiile cui sunt pe caseta si anexa carui proces verbal este. Pe cutie se iscalesc toti participantii la audiere;
3) daca intr-o cutie se pun mai multe casete cu declaratiile mai multor martori se face o inscriptie pe o foaie de hirtie pentru fiecare caseta in parte si se incleie pe caseta.
Cutia data se indrepta in instanta de judecata fiind incleiata de jur-imprejur cu o panglica de hirtie si fiind sigilata.
Cu privire la folosirea mijloacelor tehnice de inregistrare audio la audierea martorului se itocmeste un proces verbal. Este de dorit ca procesul-verbal sa fie intocmit pe parcursul audierii si trebuie sa cuprinda:
1) avertizarea asupra faptului folosirii metodei date;
2) insemnarea despre aducerea la cunostinta martorului de spre folosirea inregistrarii;
3) date despre mijloacele tehnice folosite;
4) faptul ascultarii inregistrarii de catre persoanele prezente la audiere;
5) insemnare despre intrebarile adresate de catre persoanele asistente la audiere,
6) insemnari despre obiectiile si adaugarile facute de persoana audiata.
Articolul 260 CPP RM prevedeca procesul-verbal privind actiunea de urmarire penala se intocmeste in timpul efectuarii acestei actiuni sau imediat dupa terminarea ei de catre persoana care efectuiaza urmarirea penala.
Procesul-verbal trebuie sa cuprinda:
1) locul si data efectuarii actiunii de urmarire penala;
2) functia, numele si prenumele persoanei care intocmeste procesul-verbal;
3) numele, prenumele si calitatea persoanelor care au participat la efectuarea actiunii de urmarire penala, iar daca este necesar, si adresele lor, obiectiile si explicatiile acestora;
4) data si ora inceperii si terminarii actiunii de urmarire penala;
5) descrierea amanuntita a faptelor constatate, precum si a masurilor lute in cadrul efectuarii actiunii de urmarire penala;
6) mentiunea privind efectuarea, in cadrul realizarii actiunii de urmarire penala, a fotografierii, filmarii, inregistrarii audio, interceptarii convorbirilor telefonice si a altor convorbiri sau executarea mulajelor si tiparelor de urme, privind mijloacele tehnice utilizate la efectuarea actiunilor respective de urmarire penala, conditiile si modul de aplicare a lor, obiectiile fata de care au fost aplicate aceste mijloace, rezultatele obtinute, precum si mentiunea ca, inainte de se utiliza mijloacele tehnice, despre aceasta sa comunicat persoanelor care participa la efectuarea actiunii de urmarire penala.
Daca in cadrul efectuarii actiunii de urmarire penala s-au constatat si ridicat obiecte care pot constitui corpuri delicte, ele vor fi descrise amanuntit in procesul-verbal, cu mentiunea despre fotografierea lor, daca acestea au avut loc, si despre anexarea lor la dosar.
Procesul-verbal se citeste tuturor persoanelor care au participat la efectuarea actiuniide urmarire penala, explicindu-li-se, totodata, ca au dreptul de a face obiectii, iar acestea urmeaza sa fie consemnate in procesul-verbal.
Fiecare pagina a procesului-verbal se semneaza de persoana care il intocmeste si de persoanele participante la actiunea procesuala, cu exceptiile prevazute de CPP RM. Daca vreuna din aceste persoane nu poate semna sau refuza sa semneze procesul-verbal, despre aceasta se face mentiune.
La procesul-verbal se anexeaza schitele, fotografiile, peliculile, casetele audio si video, mulajele si tiparele de urme executate in cursul efectuarii actiunilor de urmarire penala.
Daca persoana care a participat la efectuarea actiunii de urmarire penala refuza sa semneze procesul-verbal, despre aceasta se face mentiune in procesul-verbal, care va fi semnat pentru conformitate de catre persoana care a efectuat actiunea.
Persoanei care a refuzat sa semneze procesul-verbal trebuie sa i se acorde posibilitatea de a explica cauzele refuzului, iar explicatiile ei vor fi consemnate in procesul-verbal.
Daca persoana care a participat la efectuarea actiuniide urmarire penala nu poate semna procesul-verbal din cauza vreunui defect fizic, cel care intocmeste procesul-verbal chama o persoana straina care, cu consimtamintul celui care nu poate semna, certifica cu semnatura sa exactitatea continutului procesului-verbal.
Procesele-verbale ale actiunilor procesuale, intocmite conform prevederilor prezentului CPP RM, constituie mijloace de proba in cazul in care ele confirma circumstantele constatate.
Procesul-verbal este anexat la dosar.
Declaratiile martorilor trebuie verificate, pe de o parte, prin compararea continutului acestora cu celelalte mijloace de proba - verificate - administrate in cauza, iar pe de alta parte, prin efectuarea diverselor activitati de urmarire penala.
Astfel, declaratiile martorului pot fi verificate prin ascultarea altor martori, a partii vatamate ori chiar a invinuitilor sau inculpatilor implicati in cauza. Cind exista contrazuiceri esentiale, fie intre declaratiile diferitor martori, fie intre declaratiile martorilor si ale partilor, se foloseste confruntarea.
Aprecierea probelor constituie etapa finala a activitatii organelor de urmarire penala. Aprecierea declaratiilor martorului reprezinta rezultatul verificarii lor si al concluziilor formulate privind existenta sau inexistenta faptelor rezultate din declaratiile respective. Astfel spus, in esenta, aprecierea declaratiilor martorilor consta in stabilirea sinceritatii si veridicitatii lor. Sinceritatea si veridicitatea sunt aspecte diferite. Buna-credinta a martorului asigura obtinerea unor declaratii sincere, ceea ce nu inseamna intotdeauna, ca sunt si veridice. Sinceritatea declaratiilor martorilor depinde de personalitatea acestora, de convingerile intime ca tot ceea ce afirma reprezinta adevarul. Veridicitatea declaratiilor insemna corespondenta intre faptele relatate si cele petrecute in realitate, de unde concluzia ca in procesul ascultarii martorilor trebuie sa se urmareasca nu numai obtinerea unor declaratii sincere, ci si veridice.
In cursul partii pregatitoare a sedintei de judecata, grefierul raporteza prezentarea in instanta si motivele neprezentarii celor care lipsesc.
Dupa apelul martorilor, presedintele sedintei de judecata cere ca ei sa paraseasca sala de sedinta si le pune in vedere sa nu se indeparteze fara incuviintarea lui. Presedintele ia masuri ca martorii audiati sa nu comunice cu cei neaudiati.
Inainte de a fi audiat, martorul in instanta de judecata depune urmatorul juramint: "Jur ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu".
Dupa depunerea juramintului, martorul ete prevenit despre raspunderea penala pentru declaratiile false.
Despre depunerea juramintului si prevenirea prevenirea privitor la raspunderea penala pe care o poarta pentru declaratiile false se face mentiune in procesul-verbal, martorul semnind pentru conformitate.
Citirea in sedinta de judecata a declaratiilor martorului depuse in cursul urmaririi penale, precum si reproducerea inregistrarilor audio si video ale acestora, pot avea loc, la cererea partilor, in cazurile:
1) cind exista contradictii esentiale intre declaratiile depuse in sedinta de judecata si cele depuse in cursul urmaririi penale;
2) cind martorul lipseste in sedinta si absenta lui este justificata fie prin imposibilitatea absoluta de a se prezenta in instanta, fie prin motive de imposibilitate de a asigura securitatea lui.
Nu se admite reproducerea in sedinta de judecata a inregistrarii audio sau video fara a se da citire in prealabil declaratiilor consemnate in procesul verbal respectiv.
Daca martorul care este eliberat, prin lege, de a face declaratii in baza prevederilor art. 90 CPP RM nu a acceptat sa faca declaratii in sedinta de judecata, declaratiile lui facute in cursul urmaririi penale nu pot fi citite in sedinta de judecata, precum nu pot fi reproduse nici inregistrarile audio sau video ale declaratiilor lui.
In cadrul sedintei de judecata declaratiile martorului se consemneaza in scris de grefier ca documente separate care se anexeaza la procesul varbal. Declaratia scrisa se citeste de catre grefier, iar persoana care a depus-o cere, i se ofera posibilitatea sa o citeasca. Daca persoana care a depus declaratia confirma continutul ei, o semneaza pe fiecare pagina si la sfirsit. Daca persoana care a depus declaratia nu poate semna sau refuza sa o semneze, despre aceasta se face mentiune in declaratia consemnata, indicindu-se motivele refuzului.
Declaratia scrisa se semneaza de presedintele sedintei, de grefier, precum si de interpret in cazu l in care acesta a participat la declaratie.
Daca persoana care a depus declaratia revine asupra vreuneia din declaratiile sale anterioare sau face completari, rectificari sau precizari, acestea se consemneaza si se semneaza in conditiile mentionate mai sus.