ACT CONSTITUTIV AL BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. referat

ACT CONSTITUTIV AL BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
1. DENUMIREA, SEDIUL, DURATA SI EMBLEMA
BRD - Groupe Société Générale SA este societate pe actiuni admisa la
tranzactionare pe o piata reglementata si functioneaza ca persoana juridica romana, in conformitate cu legislatia privind societatile comerciale, cu reglementarile privind piata de capital si cu legislatia bancara, precum si cu prevederile prezentului Act Constitutiv si a documentelor normative interne.
In acest Act constitutiv, BRD - Groupe Société Générale SA este denumita Banca.
Banca are sediul central in Municipiul Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7,
sector 1 si isi desfasoara activitatea prin sucursale, agentii si reprezentante, deschise in tara si in strainatate.
Durata de activitate a Bancii este nelimitata.
Emblema BRD - Groupe Société Générale SA este formata dintr-un patrat impartit in doua suprafete egale, partea de sus fiind de culoare rosie, partea de jos de culoare neagra, iar cele doua zone sunt despartite de o bareta de culoare alba. In partea dreapta a patratului se afla scris pe doua randuri denumirea societatii: pe primul rand "BRD" cu litere masive de tipar de culoare neagra, iar pe al doilea rand, cu litere mai mici si mai subtiri, tot de culoare neagra, "Groupe Société Générale".

2.OBIECTUL DE ACTIVITATE
Activitatea principala a Bancii este "ALTE ACTIVITATI DE INTERMEDIERI
MONETARE" (cod CAEN 6512) si domeniul principal este: "INTERMEDIERE
MONETARA" (cod CAEN 651).
Obiectul de activitate al Bancii il constituie:
a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile (Cod CAEN 6512);
b) contractare de credite, incluzand printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare (Cod CAEN 6512);
c) servicii de transfer monetar (Cod CAEN 6512);
d) emitere si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit, cecuri de calatorie si altele asemenea, inclusiv emitere de moneda electronica (Cod CAEN 6712 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare si administrare a fondurilor (agenti financiari);
e) emitere de garantii si asumare de angajamente (Cod CAEN 6512);
f) tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu:
- instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit (Cod CAEN 6512);
- valuta (Cod CAEN 6512);
- contracte futures (Cod CAEN 6512);
- instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii (Cod CAEN 6512);
- valori mobiliare si alte instrumente financiare (Cod CAEN 6512);
g) intermediere, in conditiile legii, in oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii aferente (Cod CAEN 6712 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare si administrare a fondurilor (agenti financiari));
h) acordare de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultanta si prestare de servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societati comerciale (Cod CAEN 6713 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare (cu exceptia caselor de asigurari si de pensii); Cod CAEN 7414 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management);
i) intermediere pe piata interbancara (Cod CAEN 6512);
j) administrare de portofolii ale clientilor si consultanta legata de aceasta (Cod CAEN 6712 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare si administrare a fondurilor (agenti financiari);
k) pastrare in custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare (Cod CAEN 6512);

3.CAPITALUL SOCIAL
Capitalul social subscris al Bancii este de 696.901.518 lei, impartit in 696.901.518 actiuni nominative, avand valoarea nominala de 1 leu fiecare.
Actiunile sunt emise in forma dematerializata si evidentiate prin inregistrarea in
registrul actionarilor Bancii tinut de o societate de registru independent privat.
Capitalul social a fost varsat astfel:
. Numerar: 694.147.955,7 lei, din care:
- 528.364.291,9 lei;
- 82.204.662 dolari SUA, la cursul de schimb valutar de 2,01 lei/un dolar;
. Natura: 2.753.562,3 lei
Structura actionariatului la data de 1.08.2005 se prezinta astfel:
1. Société Générale S.A., cu sediul in Paris, Bd. Haussman nr. 29, Franta, persoana juridica franceza, inregistrata la Registrul Comertului si Societatilor din Franta cu numarul RCS Paris 552 120 222, detine un numar de 406.449.888 actiuni, reprezentand un aport la capitalul social de 58,32%, respectiv 406.449.888 lei;
2. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu sediul in Londra, One
Exchange Square EC2A 2JN, Marea Britanie, detine un numar de 34.845.050 actiuni, reprezentand un aport la capitalul social de 4,99%, respectiv 34.845.050 lei;
3. Societatea de Investitii Financiare Banat Crisana S.A., cu sediul in Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoana juridica romana, detine un numar de 32.029.817 actiuni, reprezentand un aport la capitalul social de 4,60%, respectiv 32.029.817 lei;
4. Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A., cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, persoana juridica romana, detine un numar de 34.843.570 actiuni, reprezentand un aport la capitalul social de 5,00%, respectiv 34.843.570 lei;
5. Societatea de Investitii Financiare Moldova S.A., cu sediul in Bacau, str. Trotus nr. 5, jud. Bacau, persoana juridica romana, detine un numar de 35.164.738 actiuni, reprezentand un aport la capitalul social de 5,05%, respectiv 35.164.738 lei;
6. Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A., cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, persoana juridica romana, detine un numar de 36.698.530 actiuni, reprezentand un aport la capitalul social de 5,27%, respectiv 36.698.530 lei;
7. Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A., cu sediul in Craiova, Str. Tufanele, Bl.313, jud. Dolj, persoana juridica romana, detine un numar de 37.198.118 actiuni, reprezentand un aport la capitalul social de 5,34%, respectiv 37.198.118 lei;
8. Alti actionari (persoane fizice si juridice) detin impreuna un numar de 79.671.807
actiuni, reprezentand un aport la capitalul social de 11,43 %, respectiv 79.671.807 lei.
Actiunile Bancii sunt indivizibile.
Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite in conformitate cu
reglementarile referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societatilor admise la
tranzactionare pe o piata reglementata.
Orice actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
Detinerea de actiuni implica de drept adeziunea la Actul Constitutiv al Bancii si la
hotararile adunarii generale a actionarilor, legal adoptate.
Banca poate dobandi propriile sale actiuni numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile legii.
Majorarea capitalul social se poate face prin emiterea de noi actiuni sau prin
majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar sau prin utilizarea surselor prevazute de legislatia bancara, in conditiile legii.
Capitalul social poate fi redus prin :


a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.

4.ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Adunarea Generala reprezinta totalitatea actionarilor Bancii.
Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare. Acestea se vor tine la sediul
Bancii sau in locul indicat in convocare.
Adunarea Generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar.
In afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala
este obligata :
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza raportului
administratorilor si al auditorului financiar, si sa fixeze dividendul;
b) sa aleaga pe administratori;
c) sa fixeze remuneratia administratorilor cuvenita pentru exercitiul in curs;
d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul

5.ADMINISTRATIA SI CONDUCEREA BANCII
Consiliul de Administratie al Bancii este format din 11 membri, persoane fizice, alesi de catre Adunarea Generala. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie si Presedintele acestuia pot fi cetateni straini.
Administratorii au mandat pe 4 ani si sunt reeligibili.
Consiliul de Administratie alege, din randul membrilor sai, Presedintele Consiliului
de Administratie si ii stabileste competentele.
Lista administratorilor este prezentata in Anexa.
La preluarea functiei, fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie egala cu valoarea nominala a 10.000 actiuni sau dublul remuneratiei lunare.
Daca administratorul este actionar, garantia se poate constitui, la cererea acestuia,
prin depunerea a 10.000 actiuni, care pe perioada mandatului sunt inalienabile.
Garantia se va depune inainte de intrarea in functie a administratorului; aceasta
poate fi depusa si de un tert.
Daca garantia nu va fi depusa inainte de data preluarii functiei, administratorul este
considerat demisionat.
Garantia va fi depusa intr-un cont bancar distinct la dispozitia exclusiva a societatii
si va putea fi restituita administratorului numai dupa ce Adunarea Generala a aprobat situatia financiara a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i-a dat descarcare.
Semnaturile administratorilor si conducatorilor vor fi depuse la Registrul
Comertului fie prin prezentarea personal a acestora, fie in forma legalizata de un notar public.
Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta efectiva a cel putin 6 administratori.
Administratorii participa personal la sedinta sau pot fi reprezentati de catre alti
administratori, in baza unei procuri speciale.
Deciziile se iau cu majoritatea absoluta a administratorilor prezenti personal sau
reprezentati.
Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii :
a) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Bancii, stabileste ordinea de zi a acesteia si propune adunarii generale spre aprobare toate problemele de competenta acesteia ;
b) stabileste data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala;
c) aproba planul de investitii pe anul urmator;
d) aproba si revizuieste periodic, cel putin anual, strategiile generale si politicile privitoare la activitatea Bancii;
e) aproba participarea Bancii cu capital la investitii financiare si bancare si la alti agenti economici din tara si din strainatate, in conditiile prevazute de legislatia bancara;
f) aproba scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar,
declasarea materialelor si constituirea comisiei centrale de vanzare si casare;
g) numeste auditorul financiar al Bancii;
h) aproba Norma de Functionare Interna a Bancii, principiile tuturor documentelor ce
formeaza regulamentul de functionare al Bancii si regulile de aprobare a acestora ;
i) desemneaza si stabileste atributiile:
- Comitetului de Remunerare compus din trei membri ai Consiliului de Administratie, care nu fac parte si din Comitetul de Directie. Acest comitet stabileste, prin negociere, remuneratia Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru competentele suplimentare stabilite conform articolului 25 al. 3, si a membrilor Comitetului de Directie; Comitetului de Audit compus din trei membri ai Consiliului de Administratie, alesi conform dispozitiilor legale in vigoare. Acest comitet are competente in conformitate cu articolul 32 ;
Obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile
referitoare la mandat si de cele special prevazute de lege.
Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, insa cel putin o data pe luna.
Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie vor cuprinde locul unde se va tine sedinta, data si proiectul ordinii de zi, neputandu-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.
La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea
deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.
6.SITUATIILE FINANCIARE ALE BANCII
Exercitiul financiar al Bancii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.
Administratorii sunt obligati ca in termen de 15 zile de la data Adunarii Generale sa depuna o copie de pe situatiile financiare anuale, insotite de raportul lor, al auditorului financiar si de procesul verbal al Adunarii Generale, la Oficiul Registrului Comertului si la Ministerul Finantelor Publice.
De asemenea, administratorii vor asigura indeplinirea cerintelor de raportare si
publicitate in legatura cu situatiile financiare anuale, prevazute de legislatia bancara si de legislatia privind valorile mobiliare.
Profitul net va fi repartizat pe baza aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, intre:
a) dividendele ce se cuvin actionarilor Bancii proportional cu cota de participare la capitalul social si care vor fi platite in termen de maximum 60 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor de aprobare a dividendelor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sunt cei inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare, stabilita de adunarea generala a actionarilor conform dispozitiilor legale.
b) participarea la profitul net si recompense pentru administratori si personalul Bancii;
c) fondul de dezvoltare al Bancii;
d) alte destinatii stabilite de lege sau de Adunarea Generala.
Banca va intocmi si pastra la sediul sau principal, documente si evidente in limba romana, prevazute de legislatia bancara.


7.DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
Dizolvarea si lichidarea Bancii se va putea face in conformitate cu procedura stabilita de legislatia privind societatile comerciale si de legislatia in materie aplicabila societatilor bancare, precum si de celelalte prevederi legale in vigoare la momentul respectiv.

PATRICK GELIN PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

Copyright © Contact | Trimite referat