REFORMA INSTITUTIONALA A MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR IN PERIOADA 2005-2006
REFORMA INSTITUTIONALA A MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR IN
PERIOADA 2005-2006
1. ARGUMENT:
Rezultatele obtinute in anul 2004, analiza potentialului uman si a resurselor materiale si financiare, precum si directiile de actiune prevazute in Programul de guvernare pentru perioada 2005-2008 au impus actualizarea Strategiei sectoriale a Ministerului Administratiei si Internelor privind reforma institutionala in perioada 2004-2006 si aplicarea la nivelul structurilor responsabile a unor noi masuri care sa asigure reforma institutionala proiectata pana la data integrarii Romaniei in Uniunea Europeana,
2. SCOP:
Crearea unei institutii functionale adecvate realitatilor romanesti si compatibili zarea ei cu institutiile similare din tarile membre ale Uniunii Europene.
3. OBIECTIV FUNDAMENTAL:
intarirea capacitatii institutionale a structurilor Ministerului Administratiei si Internelor
4. ANALIZA-DIAGNOSTIC:
Strategia actualizata de reforma a Ministerului Administratiei si Internelor este rezultatul unei analize aprofundate a realitatilor Romaniei anului 2004. Strategia actualizata raspunde dublului imperativ al consolidarii democratiei in Romania si al pregatirii integrarii tarii noastre in Uniunea Europeana.
Strategia, in forma actualizata, proiecteaza noi modalitati de accelerare a transformarii institutionale a Ministerului Administratiei si Internelor pentru a sustine eforturile generale de reforma a administratiei publice.
Potrivit analizei-diagnostic au rezultat urmatoarele:
Principalele aspecte pozitive semnalate sunt:
a) de ordin general:
- capacitatea de adaptare a structurilor functionale la schimbarile si la cerintele mediului socioeconomic, precum si la obiectivele nationale impuse de integrarea europeana si de statutul de membru al Aliantei Nord-Atlantice - NATO;

REFORMA INSTITUTIONALA A MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR IN
PERIOADA 2005-2006
- elaborarea si promovarea actelor normative, in conformitate cu standardele Uniunii Europene si cu acquisul comunitar;
- crearea cadrului institutional pentru desfasurarea procesului de descentralizare
administrativa si financiara;
- cresterea gradului de transparenta in relatiile publice;
- adoptarea si implementarea unor noi instrumente si metode modeme de
management in diferite domenii;
- acumularea de experienta in gestionarea programelor cu finantare externa;
- relatii active cu institutiile similare din alte tari si cu organismele internationale de
profil;
b) in domeniul administratiei publice:
- constituirea si operationalizarea unor structuri compatibile cu standardele Uniunii
Europene, in domeniul evidentei persoanelor, elaborarea legislatiei de profil si
pregatirea introducerii cardului electronic de identitate;
- punerea in aplicare a unor programe prioritare in domeniul administratiei publice;
- crearea sistemului-cadru de formare continua a personalului;
- implementarea unor proiecte in domeniul "e-Administratie" destinate apropierii
administratiei de cetateni si reducerii birocratiei;
- demararea procesului de reforma a functiei publice;
c) in domeniul ordinii si sigurantei publice:
- mediu de lucru organizat si disciplinat;
- posibilitati multiple de pregatire si perfectionare profesionala.
Principalele puncte slabe sunt reprezentate de:
a) de ordin general:
- dificultati de comunicare interna, care genereaza o anumita rezistenta la schimbare;
- insuficienta coerenta in adoptarea politicilor si strategiilor subsectoriale;
- deficiente in delimitarea atributiilor intre structuri;
- insuficienta spatiilor adecvate de lucru, echipamentelor IT si biroticii;
- posibilitati reduse de motivare financiara a personalului si de atragere in corpul
functionarilor publici a personalului cu pregatire profesionala corespunzatoare;
- inconsecventa in realizarea obiectivelor strategice stabilite prin diferite documente
programatice si a unor programe multianuale cu sustinere financiara corespunzatoare
pentru atingerea acestora;
- lipsa unui sistem cuprinzator si actualizat de standarde ocupationale si de formare
pe plan national, ceea ce impiedica recunoasterea adecvata a competentelor indivizilor;
b) in domeniul administratiei publice:
- insuficienta resurselor financiare destinate perfectionarii profesionale a
functionarilor publici, lipsa unei politici coerente de formare a acestora, precum si a

REFORMA INSTITUTIONALA A MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR IN
PERIOADA 2005-2006
asigurarii nivelului de investitii necesar in vederea alinierii serviciilor publice la cerintele acquisului comunitar in perioadele de conformare negociate si implementarii Sistemului "e-Administratie";
- pozitionarea responsabilitatii implementarii unor programe cu finantare externa
pentru domenii aflate in coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor in cadrul
altor institutii (de exemplu: coordonarea programului ISPA - Instrumentul pentru
Politici Structurale de Preaderare, destinat serviciilor publice, de catre Ministerul
Mediului si Gospodaririi Apelor);
- gradul ridicat de fluctuatie a functionarilor publici, fapt ce determina cheltuirea
suplimentara a unor resurse financiare pentru profesionalizarea acestora;
- resurse umane insuficiente si/sau alocate in mod nefundamentat;
- lipsa unui sistem de comunicare electronica securizat, care sa fluidizeze circulatia
documentelor/ informatiilor, sa scurteze perioada de fundamentare si de luare a deciziei
si sa diminueze cheltuielile bugetare;
- lipsa unui sistem unitar de salarizare pentru functionarii publici;
c) in domeniul ordinii si sigurantei publice:
- numar insuficient de personal in cadrul structurilor operative, fapt ce diminueaza
capacitatea de actiune a structurilor de ordine publica;
- intarzierea aplicarii unora dintre masurile de reforma stabilite;
- intarzierea adoptarii si introducerii in dotare a unor metode si mijloace moderne
pentru managementul crizelor in timp real;
- lipsa evaluarilor riscului de criminalitate in comunitatile locale;
- disfunctionalitati in asigurarea cu mijloace materiale si financiare.
Din punct de vedere al managementului public, tinand cont de evolutiile europene in domeniu (incepand cu anul 2006, ca urmare a schimbarii ciclului bugetar al Comisiei Europene, in unele state membre unneaza a se utiliza sistemul de bugetare bazat pe programe), la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor este necesara pregatirea personalului din directiile specializate pentru a aplica in viitor acest sistem de bugetare.
In acest sens va fi introdus "Programul managerial" avizat de Colegiul Ministerului Administratiei si Internelor si aprobat de ministru, bazat pe indicatorii fizici si pe fondurile bugetare alocate anual.
De asemenea, utilizarea noilor tehnologii ale informatiilor si comunicatiilor este esentiala in vederea reducerii costurilor de functionare a sistemului administratiei publice, reducerii birocratiei si cresterii eficientei activitatilor, asigurandu-se astfel un acces mai facil cetatenilor la informatiile publice de interes national sau local prin accesarea on-line a serviciilor de tip A2C ("Administratie catre cetatean").
Din punct de vedere al optimizarii procesului de fundamentare a actului decizional un element deosebit de important ii constituie imbunatatirea procesului de formulare a politicilor publice sectoriale prin crearea sistemelor de coordonare si cresterea capacitatii manageriale a structurilor Ministerului Administratiei si Internelor.

REFORMA INSTITUTIONALA A MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR IN
PERIOADA 2005-2006
Probleme critice ale domeniului
Desi in rapoartele de tara Comisia Europeana arata ca "evolutii importante au avut loc cu privire la lansarea unei reforme a administratiei publice din Romania", pe baza celor 3 documente programatice si de raportare utilizate de Comisia Europeana in relatia cu Romania (Documentul de pozitie pentru cap. 24, Parteneriatul de aderare a Romanei, Programul national de aderare a Romaniei) pot fi identificate in continuare o serie de probleme critice, astfel:
- administratia ramane caracterizata prin centralizare si birocratie excesiva, intarzieri
majore in implementarea tehnologiilor proprii societatii informationale moderne, lipsa
de transparenta si capacitate limitata de transpunere in practica a politicilor;
- lipsa instrumentelor legale de autoritate si a resurselor necesare Agentiei Nationale
a Functionarilor Publici pentru indeplinirea in totalitate a atributiilor stabilite in
competenta acesteia;
- legat de functia publica, s-au inregistrat progrese minore in domenii precum:
remunerarea, structura si urmarirea carierei si dezvoltarea responsabilitatii publice;
- sistemele de gestionare a resurselor umane sunt subdezvoltate, formarea
profesionala este limitata si se constata o fluctuatie mare in randul functionarilor
publici;
- cel mai adesea planurile de actiune elaborate nu se bazeaza pe evaluari de
impact/necesitati;
- unele decizii sunt luate fara respectarea procedurilor interne, fara o consultare
adecvata si fara o evaluare suficienta a fezabilitatii si impactului acestora, avand ca
rezultat propuneri legislative insuficient elaborate;
- ca regula generala, organizatiile neguvernamentale nu sunt atrase in dialogul asupra
politicilor.
Pornind de Ia aceste probleme critice, in cadrul acelorasi documente programatice si de raportare Comisia Europeana face urmatoarele recomandari;
- continuarea procesului de descentralizare/ deconcentrare a serviciilor publice;
- imbunatatirea coordonarii la nivelul expertilor din ministere pentru formularea
politicilor sectoriale si elaborarea reglementarilor;
- perfectionarea aplicarii reglementarilor privind evaluarea consecintelor economice
si sociale ale proiectelor de acte normative;
- continuarea reformei functiei publice.
5. PRINCIPII DIRECTOARE
Corespunzator domeniilor de activitate gestionate de Ministerul Administratiei si Internelor, principiile directoare care guverneaza intreaga activitate sunt:
a) legalitate, impartialitate si obiectivitate;
b) transparenta, liber acces la informatiile de interes public;
c) eficienta si eficacitate;
d) orientare catre cetatean;

REFORMA INSTITUTIONALA A MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR IN
___^_ PERIOADA 2005-2006
e) stabilitate in exercitarea functiei publice;
f) adaptare si flexibilitate;
g) prioritate;
h) viziune globala si unitara;
i) coordonare si cooperare unitara intre toate sectoarele implicate;
j) profesionalizare in toate domeniile de activitate;
k) complementaritate;
1) continuitate;
m) respectarea drepturilor si libertatilor omului;
n) nediscriminare.
6. PRIORITATILE REFORMEI
Modificarile de esenta in structura si in atributiile Ministerului Administratiei si Internelor sunt concepute ca un proces coerent, gradual, avand obiective clar definite si aflat intr-o permanenta adaptare la dinamica realitatii sociale.
Astfel, in acord cu cerintele impuse in procesul de integrare europeana si pe baza concluziilor desprinse in urma analizelor-diagnostic, Ia nivelul Ministerului Administratiei si Internelor au fost stabilite urmatoarele prioritati:
- cresterea capacitatii administrative a Ministerului Administratiei si Internelor;
- crearea unui sistem eficient de prevenire si combatere a coruptiei;
- dezvoltarea capacitatii institutiei de a formula politici publice coerente in domeniile
de responsabilitate si asigurarea compatibilitatii acestora cu reglementari si politici din
alte domenii ale guvernarii;
- indeplinirea, in conditiile si la termenele stabilite, a obiectivelor si angajamentelor
specifice din competenta Ministerului Administratiei si Internelor, asumate prin cap. 24
"Justitie si afaceri interne".
La stabilirea prioritatilor s-au avut in vedere:
a) in domeniul administratiei publice:
- consolidarea rolului prefectului in gestionarea procesului de deconcentrare a
serviciilor publice si in asigurarea unui management integrat pentru serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor;
- pregatirea transformarii prefectului si subprefectului in inalti functionari publici si
profesionalizarea acestor functii prin programe de formare specializata;
- consolidarea relatiilor de partenenat si a dialogului permanent dintre Ministerul
Administratiei si Internelor si structurile asociative ale autoritatilor administratiei
publice locale;
- elaborarea si introducerea Cartei serviciilor publice, prin care se vor stabili
principiile minimale ale ofertei de servicii publice, obligatorii pentru prestatorii de
servicii publice, precum si standardele de calitate si modalitatile de evaluare a acestor
oferte;

REFORMA INSTITUTIONALA A MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR IN
PERIOADA 2005-2006
- regandirea sistemului de salarizare a functionalilor publici, astfel incat functia publica sa devina atractiva pentru persoanele cu o inalta calificare profesionala;
- activitati de promovare a "EU Best Practices in Public Administration - Cele mai bune practici ale Uniunii Europene in domeniul administratiei publice" la nivelul administratiilor locale, inclusiv prin incurajarea incheierii de acorduri de infratire institutionala - twinning intre administratiile locale ale localitatilor din Romania si cele din cadrul tarilor membre ale Uniunii Europene;
b) in domeniul ordinii si sigurantei publice:
- deconcentrarea atributiilor structurilor din aparatul central al Ministerului
Administratiei si Internelor si din aparatele proprii ale inspectoratelor generale
(similare), concomitent cu diminuarea posturilor de conducere si a efectivelor cu pana
la 50%;
- stabilirea numarului de posturi in structurile de ordine si siguranta publica, in stricta
concordanta cu numarul de indicatori aprobati Ministerului Administratiei si Internelor
prin legea anuala a bugetului de stat;
- evaluarea nivelului optim al efectivelor de ordine si siguranta publica, necesar
pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin lege;
- elaborarea unor solutii alternative care sa conduca la imbunatatirea activitatii in
domeniul de referinta;
- implementarea unor metode si tehnologii moderne pentru managementul in timp
real al crizelor nonmilitare;

- realizarea efectiva a unui parteneriat cu societatea civila, necesar obtinerii
sprijinului acesteia in efortul comun de prevenire si contracarare a fenomenului
infractional, prin:
- intarirea capacitatii de promovare a unei imagini coerente, credibile si stabile a
Ministerului Administratiei si Internelor;
- adoptarea unei atitudini transparente, active si a unui limbaj adecvat;
- testarea prin sondaje de opinie a reactiei publicului fata de strategiile, proiectele si
activitatea Ministerului Administratiei si Internelor.
7. OBIECTIVE SI DIRECTII DE ACTIUNE
Obiectiv l - Stabilirea unei structuri organizatorice a Ministerului Administratiei si Internelor, compatibila cu structurile institutiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene:
In anul 2005
- Reducerea etapizata a numarului posturilor de conducere si a efectivelor, cu pana la 50%, din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor si din aparatele proprii ale inspectoratelor generale (similare), prin descentralizarea unor activitati de

REFORMA INSTITUTIONALA A MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR IN
PERIOADA 2005-2006
ordine publica si prin deconcentrarea unor atributii, concomitent cu modificarea legislatiei secundare si primare
- Desfiintarea functiei de secretar de stat pentru logistica si transferarea atributiilor
acestuia secretarului general al Ministerului Administratiei si Internelor, in concordanta
cu practicile europene in domeniu
- infiintarea functiei de adjunct al sefului Departamentului ordine si siguranta publica
(Ia nivel de subsecretar de stat)
- Transferarea unor atributii privind combaterea criminalitatii organizate ale Directiei
generale informatii si protectie interna la Inspectoratul General al Politiei Romane
- infiintarea Directiei anticoruptie
- infiintarea Centrului de Studii si Planificare Strategica prin unificarea Unitatii de
Politici Publice cu Unitatea de Planificare Strategica, care va prelua domeniile
politicilor publice sectoriale, avizarii strategiilor etc.
- Transformarea Directiei pentru serviciile publice descentralizate in Directia pentru
serviciile publice deconcentrate
- Reorganizarea Directiei generale servicii de gospodarie comunala in Directia
generala servicii de interes general si parteneriat cu asociatiile alesilor locali
- Reorganizarea Directiei pentru comunitati locale si parteneriat cu asociatiile alesilor
locali in Directia pentru comunitati locale
- Reorganizarea Directiei pentru investitii locale in Directia pentru politici fiscale,
bugetare si investitii locale
- Constituirea Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala, care va integra
Punctul National Focal, Biroul National INTERPOL, Oficiului European de Politie
EUROPOL si SIRENE
- Transferarea Societatii Comerciale "Rami-Dacia" - S.A. din coordonarea
Ministerului Administratiei si Internelor in coordonarea Autoritatii pentru Valorificarea
Activelor Statului
- Trecerea Grupului Special de Protectie si Interventie "Acvila" din subordinea
Directiei generale organizare, planificare misiuni si resurse in subordinea secretarului
de stat, sef al Departamentului ordine si siguranta publica.
In anul 2006
- Transformarea Directiei generale integrare europeana si relatii internationale in
Directia generala afaceri europene
- Transformarea Corpului de control al ministrului in Inspectia generala a ministrului
- Constituirea Departamentului ordine si siguranta publica din Directia generala
organizare, planificare misiuni si resurse - ca structura a aparatului central al
Ministerului Administratiei si Internelor - si urmatoarele componente de ordine si
siguranta publica subordonate ministerului:
- Politia Romana;
- Jandarmeria Romana;

REFORMA INSTITUTIONALA A MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR IN
PERIOADA 2005-2006
- Politia de Frontiera Romana;
- Autoritatea pentru Straini;
-Oficiul National pentru Refugiati;
- Unitatea Speciala de Aviatie;
-Grupul Special de Protectie si Interventie "Acvila".
Obiectiv 2 - Armonizarea legislativa in concordanta cu modificarile de structuri preconizate
- Elaborarea proiectelor de acte normative de nivel superior si a legislatiei secundare,
cu respectarea principiului deconcentrarii.
Obiectiv 3 - Reorganizarea unor componente ale Ministerului Administratiei si Internelor vizand eliminarea paralelismelor si suprapunerilor de competente, concomitent cu adoptarea unui management perfonnant si transferarea unor atributii catre structurile teritoriale
- Delimitarea competentelor intre politie si jandarmerie, conform Strategiei
Ministerului Administratiei si Internelor de realizare a ordinii si sigurantei publice,
pentru cresterea sigurantei cetateanului si prevenirea criminalitatii stradale
- Cresterea capacitatii operative a structurilor de interventie rapida in vederea
gestionarii calificate a tuturor problemelor pe linie de ordine publica
- Reorganizarea aparatului propriu al structurilor centrale din cadrul Departamentului
ordine si siguranta publica prin cresterea ponderii atributiilor de reglementare, control si
monitorizare, reducerea/eliminarea atributiilor si a functiilor de executie prin
descentralizarea/transferarea acestora structurilor teritoriale
- Generalizarea standardizarii procedurilor si actiunilor in scopul debirocratizarii
serviciilor publice din competenta Ministerului Administratiei si Internelor
- Proiectarea si aplicarea unui sistem integrat de diagnoza a nevoilor de pregatire a
personalului, precum si a unor indicatori de performanta ai sistemului de formare
continua a personalului
- Adaptarea structurilor de invatamant universitar din subordinea Ministerului
Administratiei si Internelor la standardele Uniunii Europene in domeniu.
Obiectiv 4 - Continuarea procesului de deconcentrare/descentralizare
- Identificarea activitatilor Ministerului Administratiei si Internelor, care vor fi
descentralizate catre autoritatile publice locale, confonn principiilor subsidiaritatii si
proportional itatii
- Identificarea activitatilor Ministerului Administratiei si Internelor care vor fi
deconcentrate prin amendarea legislatiei primare si secundare pentru a asigura o
flexibilitate mai mare in rezolvarea problemelor si gestionarea resurselor, concomitent
cu transferul de personal
- Delimitarea clara a competentelor intre diferite niveluri si structuri ale Ministerului
Administratiei si Internelor

REFORMA INSTITUTIONALA A MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR IN
PERIOADA 2005-2006
- Extemalizarea serviciilor privind hranirea efectivelor, intretinerea imobilelor, proiectarea lucrarilor de reparatii la imobile si investitii (prin desfiintarea Grupului de Proiectare pentru Constructii din subordinea Directiei management logistic), inclusiv autorizarea executiei lucrarilor, a inspectiei (dirigentiei) de santier, precum si a activitatii de urmarire a comportarii in timp a constructiilor, la obiectivele din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor (aceste activitati se vor realiza de catre autoritatile abilitate ale statului, urmand ca Serviciul de control al calitatii in constructii din cadrul Directiei management logistic sa fie desfiintat)
- Desfiintarea liceelor militare
- Desfiintarea Clubului Sportiv "Dinamo Brasov" prin preluarea unor sectii in cadrul
Clubului Sportiv "Dinamo Bucuresti" si transferarea celorlalte sectii catre autoritatile
administratiei publice locale, precum si analiza oportunitatii mentinerii unor sectii in
cadrul Clubului Sportiv "Dinamo Bucuresti"
- Transferarea Ansamblului "Ciocarlia" la o societate comerciala din subordinea
Ministerului Administratiei si Internelor.
8. MANAGEMENTUL PROCESULUI DE REFORMA IMPUNE:
- coordonarea procesului de reforma de catre conducerea Ministerului Administratiei
si Internelor;
- folosirea experientei institutiilor similare din alte state;
- abordarea reformei ca un proces deschis;
- respectarea prioritatilor strategice stabilite pentru fiecare etapa;
- consultarea Corpului National al Politistilor, precum si a celorlalte asociatii cu
caracter profesional ale politistilor la elaborarea actelor normative care vizeaza
activitatea politiei sau statutul politistului;
- consultarea societatii civile, in primul rand a patronatelor si sindicatelor, atat in rnod
organizat si periodic in cadrul Consiliului Economic si Social constituit la nivelul
Ministerului Administratiei si Internelor si al fiecarei institutii subordonate (Agentia
Nationala a Functionarilor Publici, Institutul National de Administratie etc.), cat si in
cazul unor evenimente si/sau activitati care necesita asemenea consultari.
Monitorizarea procesului de implementare a prezentei strategii se realizeaza de catre structura de planificare strategica.
9. RISCURI SI OPORTUNITATI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
9.1. Riscuri
Pentru ca reforma institutionala a administratiei publice sa aiba succes se impune consultarea permanenta a organizatiilor sindicale din administratia publica, a Corpului National al Politistilor si a celorlalte asociatii profesionale ale politistilor, precum si a organizatiilor societatii civile.
Totodata, pe baza modelului dezvoltarii integrate a organizatiilor, au fost identificate patru tipuri de factori de blocaj in implementarea strategiei sectoriale: strategici
io

REFORMA INSTITUTIONALA A MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR IN
PERIOADA 2005-2006
(complexitatea decizionala), structurali (birocratia specifica oricarui sistem, mijloace umane si financiare limitate, dimensiunea si complexitatea), culturali (teama de risc, traditia "continuitatii", schimbarea mentalitatii) si comportamentali (absenta stimulentelor individuale, neintelegerea obiectivelor finale, demotivare si frustrari, comportamentele de asteptare). Dintre acestia, neasigurarea resurselor financiare necesare prin bugetele anuale constituie un risc major.
9.2. Oportunitati:
- reforma administratiei publice constituie o prioritate pe agenda Guvernului
Romaniei;
- procesul de reforma a Ministerului Administratiei si Internelor este sustinut si se
bucura de sprijinul partenerilor europeni si al societatii civile;
- existenta unui cadru legislativ coerent, bine armonizat cu acquisul comunitar;
- existenta unei coeziuni, la nivelul tuturor partidelor si fonnatiunilor politice, cu
privire la necesitatea continuarii reformei in administratie, precum si la nivelul
structurilor de decizie, care permite o actiune concertata si o abordare multilaterala,
integrata, echilibrata si participativa, in vederea atingerii obiectivelor stabilite prin
prezenta strategie;
- implementarea prezentei strategii angajeaza un volum redus de cheltuieli financiare,
iar beneficiile reformei sunt opozabile intregii societati romanesti.
10. MECANISMUL INTERN PENTRU REVIZUIREA/ACTUALIZAREA
STRATEGIEI
Sistemul de revizuire/actualizare a prezentei strategii se va realiza pe baza planului de implementare a acesteia si monitorizare a perfonnantelor prin care se va consacra un dublu sistem de monitorizare: intern - pentru a asigura feed-back-ul necesar pe tot parcursul derularii procesului de reforma institutionala, a identifica disfunctionalitatile si a aplica corectivele necesare, si, respectiv, extern - pentru a asigura independenta si neutralitate in monitorizarea procesului de reforma, precum si o transparenta reala pe parcursul derularii acestuia.
Actualizarea permanenta va tine seama de rezultatele/performantele obtinute in fiecare etapa de implementare a procesului de reforma.
11. RESURSE
Aplicarea Strategiei actualizate privind reforma institutionala a Ministerului Administratiei si Internelor in perioada 2005-2006 incumba resurse umane si financiare suplimentare fata de cele alocate pentru anul 2005 si previzionale a fi alocate pentru anul 2006 Ministerului Administratiei si Internelor prin legea bugetul ui de stat (in anexa nr. IC "Evolutia fondurilor asigurate Ministerului Administratiei si Internelor in anul 2005 si estimarile pentru anul 2006").
!

REFORMA INSTITUTIONALA A MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR IN
PERIOADA 2005-2006
Pentru a realiza o recrutare si o selectie cat mai judicioasa si mai semnificativa, la angajarea personalului in structurile de ordine publica (in special in structurile de politie) se impune regula concursului sau a examenului dupa caz. Aceasta regula este benefica intrucat numai cei competenti si apti pentru serviciul riguros de politie vor satisface asteptarile societatii civile. Pe langa incadrarea directa, este prevazut si transferul din institutiile publice de aparare si siguranta nationala a specialistilor cu studii corespunzatoare cerintelor posturilor. Aceasta prevedere vine sa completeze o conditie reala, si anume ca atat in structurile de politie, cat si in celelalte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor - carora li se aplica Statutul Politistului -exista posturi care necesita o activitate specifica, iar dificultatile insurmontabile fac imposibila pregatirea persoanelor in institutiile de invatamant ale internelor pentru aceste posturi.
Noul alin.(5) al art.9 adaugat, prin O.U.G. nr.89/2003, la Legea nr.360/2002 privind Statutul politistului, prevede ca "incadrarea unor specialisti in politie se realizeaza prin concurs sau examen, dupa caz".
Pentru a se angaja in politie, o persoana fizica trebuie sa indeplineasca anumite conditii legale. Acestea se regasesc in ait. 10 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, modificat prin O.U.G. nr.89/2003 si cuprinde pe langa conditiile generale legale prevazute pentru functionalii publici, si urmatoarele conditii speciale:
a) sa fie apta din punct de vedere medical, fizic si psihic;
b) sa nu aiba antecedente penale sau si nu fie in curs de urmarire penala ori de
judecata pentru savarsirea de infractiuni;
c) sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si
practicate in societate.
NOTA:
- Pentru anul 2005, pentru componenta de ordine publica, sunt necesare fonduri
suplimentare in suma de 1.270,0 miliarde lei (34,4 milioane EURO) pentru incadrarea a
4.400 posturi (2.000 la politie, l .000 la jandarmerie si l .400 la politia de frontiera) in
vederea realizarii sarcinilor ce revin MAI din Cap. 24 - Justitie si Afaceri Interne.
- Pentru anul 2006, pentru componenta de ordine publica, sunt necesare fonduri
suplimentare in suma de 1.460,0 miliarde lei (39,5 milioane EURO) pentru incadrarea a
4.792 posturi (2.500 la politie, 700 la jandarmerie si 1.592 la politia de frontiera).
12

BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr.360/2002 privind Statutul politistului
2. Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici
3. H.G. nr. 1513/2004 pentru aprobarea Strategiei sectoriale a Ministerului
Administratiei si Internelor privind refonna institutionala si a Planului de actiune ,
in perioada 2004-2006
4. H.G. NR, 306/2005 pentru aprobarea Strategiei actualizate privind refonna
institutionala a Ministerului Administratiei si Internelor in perioada 2005-2006
5. Strategia actualizata a Guvernului Romaniei privind accelerarea reformei in
administratia publica 2004 - 2006, aprobata prin H.G. nr. 699/2004